Wypadek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypadek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
mar

Istota:

Czy otrzymane odszkodowanie od sprawcy wypadku jest zwolnione przedmiotowo z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni była uczestnikiem wypadku drogowego w Anglii, który spowodował kierowca innego pojazdu. W wyniku nieostrożnego prowadzenia pojazdu, najechał on na samochód osobowy AUDI, którym podróżowała. W wypadku odniosła bardzo poważne obrażenia w wyniku, których jest osobą niepełnosprawną. Firma z Anglii będzie występować w imieniu Wnioskodawczyni na drogę sądową o odszkodowanie od sprawcy wypadku na Jej rzecz. Firma ta wymaga od Niej oficjalnej interpretacji z właściwego polskiego urzędu, co do zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanego w przyszłości odszkodowania od sprawcy wypadku. Na dzień otrzymania odszkodowania Wnioskodawczyni będzie miała miejsce zamieszkania w Polsce, tzn. nieograniczony obowiązek podatkowy. Wszelkie odszkodowanie będzie wypłacone Wnioskodawczyni przez instytucję ubezpieczeniową, w której polisę od odpowiedzialności cywilnej posiadała firma/osoba, będąca sprawcą wypadku. Sprawca wypadku w trakcie zdarzenia wykonywał obowiązki służbowe (prowadził samochód firmowy), był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej jako pracownik zatrudniającej go firmy w Wielkiej Brytanii. Wypłata ww. świadczenia nastąpi w związku z ubezpieczeniem osobowym obejmującym uszczerbek na zdrowiu, krzywdę i szkody doznane przez Wnioskodawczynię.

2016
15
gru

Istota:

Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawca musi płacić podatek dochodowy od kwoty 500 zł otrzymanej zapomogi?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że w roku 2015 Wnioskodawca otrzymał jednorazową zapomogę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji, w związku z wypadkiem jakiemu uległ w dniu 25 grudnia 2014 r. Biorąc zatem pod uwagę powyższe regulacje prawne oraz opisany stan faktyczny, w szczególności zaś definicję „ zdarzenia losowego ” stwierdzić należy, że przedmiotową zapomogę można uznać za przyznaną w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego (wypadku), czyli nagłego, niespodziewanego, pojedynczego zdarzenia wywołanego przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności. Reasumując, bezzwrotna, jednorazowa zapomoga pieniężna w kwocie 500 zł otrzymana przez Wnioskodawcę w związku z wypadkiem, w wyniku którego doszło do złamania lewego barku i późniejszą jego rehabilitacją, udokumentowaną fakturą VAT korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a to oznacza, że Wnioskodawca nie musi płacić z tego tytułu podatku dochodowego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al.

2015
28
sie

Istota:

W związku z otrzymaną kwotą z tytułu zwrotu udokumentowanych wydatków od sprawcy wypadku wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni powstał po stronie Wnioskodawczyni przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że Wnioskodawczyni, sama musiałaby pokryć koszty leczenia rehabilitacji matki, przejazdów, pomocy prawnej powołania biegłych, opłaty notarialne oraz koszty pogrzebów i dodatkowych opłat tj. zdecydować się na uszczuplenie swojego majątku, czyli ponieść całość kosztów. W tym wypadku Wnioskodawczyni nie musiała ponieść kosztów, ponieważ sprawca wypadku dokonał zwrotu poniesionych kosztów. Należy zauważyć, że żaden przepis nie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z tytułu zwrotu udokumentowanych wydatków od sprawcy wypadku na podstawie pozasądowej ugody.

Fragment:

Rodzice Wnioskodawczyni dostarczali środki utrzymania na jej rzecz a zaistniały wypadek jej tych świadczeń pozbawił. Renta jest wypłacana kwartalnie w równych częściach po 6. 000 zł (sześć tysięcy złotych) począwszy od dnia 10 marca 2014 roku. W 2014 roku wypłacono tytułem renty 24 000 złotych (dwadzieścia cztery tysiące złotych). Kwoty 75. 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za spowodowanie śmierci rodziców Wnioskodawczyni. Zapłata została zrealizowana częściowo w kwocie 40. 000 zł (czterdziestu tysięcy złotych). Druga część zapłaty ma zostać uiszczona po zakończeniu toczącego się postępowania karnego wobec sprawcy wypadku. Pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła stan faktyczny o następujące informacje. Wnioskodawczyni informuje, że nie posiada informacji, że wypłata kwoty będącej przedmiotem zapytania nastąpiła z ubezpieczenia osobowego, majątkowego, odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Ponadto Wnioskodawczyni jeszcze raz podkreśliła, że otrzymana kwota nie stanowi odszkodowania a jedynie zwrot poniesionych kosztów. Z zawartej ze sprawcą wypadku ugody sporządzonej w formie aktu notarialnego wynika, że sprawca wypadku zobowiązuje się do wypłaty obok przywoływanego zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów również innych kwot (między innymi kwoty z tytułu renty) i te pozostałe elementy ustalonych wypłat posiadają w opinii Wnioskodawczyni charakter odszkodowawczy.

2014
17
gru

Istota:

Czy dochody z renty, które Wnioskodawca otrzymuje na rachunek bankowy w Polsce od 2010 r., do nadal, z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, z tytułu wypadku przy pracy podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów: ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. ustawowe ubezpieczenie emerytalne. ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne. Świadczenia pochodzące z tych pięciu działów mogą mieć formę zasiłków jednorazowych lub bieżących świadczeń stałych. Niemniej jednak wyłączne prawo do opodatkowania w Niemczech dotyczy zarówno bieżących stałych świadczeń, jak i jednorazowych zasiłków pochodzących z wszystkich działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego. Podstawę ustawową ubezpieczenia wypadkowego - w prawie niemieckim - stanowi Kodeks Socjalny, m.in. jego Księga Siódma (SGB VII). Świadczenia pieniężne związane z niezdolnością do pracy na skutek wypadku przy pracy przyznawane i ustalane na podstawie tych przepisów są poborami pochodzącymi z działu ubezpieczeń od następstw wypadków niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że od dnia 1 stycznia 2005 r. wypłacana, osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, renta z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, zgodnie z art. 18 ust. 2 ww.

2011
1
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup protezy ręki dla byłego pracownika Wnioskodawcy, który uległ wypadkowi podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.

Fragment:

(...) wypadkowi podczas wykonywania obowiązków pracowniczych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup protezy ręki dla byłego pracownika Wnioskodawcy, który uległ wypadkowi podczas wykonywania obowiązków pracowniczych. W dniu 29 marca 2010r. wpłynęło do tut. organu, jako uzupełnienie do ww. wniosku, pismo Wnioskodawcy z dnia 23 marca 2010r. będące odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 15 marca 2010r. znak: IBPP2/443-18/10/ICz . W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2004r. pracownik Spółki S.A. w trakcie wykonywania swoich obowiązków na stanowisku nastawiacza maszyn włókienniczych uległ wypadkowi, którego skutkiem było bardzo poważne uszkodzenie ciała (amputacja rąk). Poszkodowanemu w wypadku została przyznana czasowo renta inwalidzka. Poszkodowany odwołał się do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego z wnioskiem o zawarcie ugody z Zakładami S.A. W wyniku zawartej ugody sądowej Spółka została zobowiązana do wypłaty odszkodowania oraz zapłaty za protezę ręki.

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionej protezy nogi

Fragment:

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż uległ wypadkowi w pracy w wyniku, którego amputowano Mu podudzie. W związku z niniejszym Zainteresowany będzie nosił protezę, którą zakupi. Wnioskodawca twierdzi przy tym, iż nogi, a więc i proteza zastępującą jedną z nich, stanowią Jego narzędzie pracy (podobnie jak samochód, którym się przemieszcza prowadząc działalność gospodarczą) i pomagają Mu właściwie wykonywać działalność. Odnosząc się do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stwierdzić należy, że zakup protezy jest związany ze stanem zdrowia Zainteresowanego. Zakupy uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W przypadku amputacji kończyny, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu protezy niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, dokonanie tego rodzaju zakupu jest związane z korzyściami osobistymi Wnioskodawcy, a nie z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Dokonanie zakupu protezy nie ma bezpośredniego związku z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Pomimo wskazania, iż proteza zastępująca jedną z nóg stanowi narzędzie pracy Wnioskodawcy, powyższy zakup jest uwarunkowany stanem zdrowia Wnioskodawcy, a więc jest zakupem o charakterze osobistym niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych, zapomogi wypłacone ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z długotrwałą chorobą spowodowaną wypadkiem ?

Fragment:

Przepisy ustawy precyzują, że ze zwolnienia od podatku korzysta tylko zapomoga wypłacona w związku z zaistnieniem określonych sytuacji, tj.: indywidualnego zdarzenia losowego - przez które należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidzialne , niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności jak np.: nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, klęski żywiołowej - czyli zdarzenia spowodowanego niszczycielskim działaniem sił przyrody , jak powodzie, huragany, gradobicia itp., długotrwałej choroby - czyli choroby , która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła, śmierci, Jeżeli jedną z przesłanek wypłacenia zapomogi było zdarzenie wymienione w przepisie , to stanowi to wystarczającą podstawę do zastosowania zwolnienia od podatku. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika , że wypłacona zapomoga wiąże się z długotrwałą chorobą spowodowaną wypadkiem. W świetle powyższego własne stanowisko podatniczki, że otrzymana zapomoga jest zwolniona od podatku dochodowego należy uznać za prawidłowe.

2011
1
lut

Istota:

Czy wypłacone w Niemczech świadczenie z tytułu wypadku jest zwolnione w Polsce od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie natomiast z przepisami polskiego prawa podatkowego nie będące odszkodowaniem świadczenie pieniężne z tytułu wypadku nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. W myśl bowiem art. 21, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) wolne od podatku dochodowego z wyłączeniem przypadków określanych w pkt a - g ww artykułu są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W przedłożonym przez Pana materiale dowodowym w sprawie, a w szczególności w przetłumaczonym dokumencie niemieckim wystawionym przez Branżowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pracowników Rolnictwa, Ustawowe Ubezpieczenia Wypadkowe Rolników brak występowania w określeniu do przyznanej Panu kwoty pieniężnej zwrotu odszkodowania. Jednocześnie z treści ww dokumentu wynika, iż w przypadku przyznania Panu zasiłku zakładowego przedmiotowe świadczenie z tytułu wypadku wypłacone bezpodstawnie przez Branżowy Zakład Ubezpieczeń winno podlegać zwrotowi. Tak więc otrzymane świadczenie z tytułu wypadku nie spełnia przesłanek świadczących o pełnieniu przez nie funkcji odszkodowawczej.