Wynik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
28
cze

Istota:

Czy wynik (dochód lub strata) na transakcjach obejmujących nabycie, sprzedaż i/lub modyfikacje Oprzyrządowania niezbędnego do wytwarzania wyrobów strefowych powinien być uwzględniany w wyniku z działalności zwolnionej z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT?

Fragment:

Wnioskodawca podkreśla, że prowadzi dokumentację pozwalającą na wykazanie związku pomiędzy umowami zawieranymi z Klientami (dotyczącymi produkcji wyrobów strefowych) a wydatkami na Oprzyrządowanie powstałymi w wyniku zamówień składanych podwykonawcom. Spółka zakłada, że po ziszczeniu się warunków zawieszających korzystanie ze zwolnienia z CIT działalności na terenie SSE, opisana powyżej transakcja będzie realizowana w sposób niezmieniony. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynik (dochód lub strata) na transakcjach obejmujących nabycie, sprzedaż i/lub modyfikacje Oprzyrządowania niezbędnego do wytwarzania wyrobów strefowych powinien być uwzględniany w wyniku z działalności zwolnionej z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, wynik (dochód lub strata) na transakcjach obejmujących nabycie, sprzedaż i/lub modyfikacje Oprzyrządowania niezbędnego do wytwarzania wyrobów strefowych powinien być uwzględniany w wyniku z działalności zwolnionej z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT. Działalność strefowa Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT, zwolnienie obejmuje dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE. Tym samym, Zezwolenie Strefowe stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT.

2014
11
wrz

Istota:

Czy zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów/kosztów (strefowych albo pozastrefowych) stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniu, a w konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata), odnoszących się do całokształtu działalności Spółki, jest w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych?

Fragment:

BKIP 14 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynik na zawieranych transakcjach na instrumentach finansowych odnoszących się do całokształtu działalności Spółki jest w całości wynikiem działalności pozastrefowej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (stan faktyczny) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynik na zawieranych transakcjach na instrumentach finansowych odnoszących się do całokształtu działalności Spółki jest w całości wynikiem działalności pozastrefowej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka („ Wnioskodawca ”, „ Podatnik ”) funkcjonuje na terenie specjalnej strefy ekonomicznej („ SSE ”, „ Strefa ”), na podstawie Zezwolenia z 28 lutego 2013 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej rozumianej jako działalność produkcyjna handlowa i usługowa w zakresie wyrobów (...)

2014
11
wrz

Istota:

Czy zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów/kosztów (strefowych albo pozastrefowych) stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniu, a w konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata), odnoszących się do całokształtu działalności Spółki, będzie w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych?

Fragment:

BKIP 14 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynik na zawieranych transakcjach na instrumentach finansowych odnoszących się do całokształtu działalności Spółki będzie w całości wynikiem działalności pozastrefowej i będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynik na zawieranych transakcjach na instrumentach finansowych odnoszących się do całokształtu działalności Spółki będzie w całości wynikiem działalności pozastrefowej i będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka („ Wnioskodawca ”, „ Podatnik ”) funkcjonuje na terenie specjalnej strefy ekonomicznej („ SSE ”, „ Strefa ”) na podstawie Zezwolenia z 28 lutego 2013 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej rozumianej jako działalność produkcyjna (...)

2012
11
wrz

Istota:

Zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że na tym etapie Programu dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie powstanie.

Fragment:

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wydanie przedmiotowych warrantów będzie nieodpłatne. Ponadto w związku z otrzymaniem Warrantów Uczestnicy Programu nie nabywają żadnych praw korporacyjnych w Spółce. Warranty uprawniają do objęcia akcji z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki. W świetle powyższego należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.

2011
8
gru

Istota:

Czy koszty nabycia oprzyrządowania powinny zostać alokowane do działalności strefowej, tj. korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych („PDOP") i w konsekwencji, czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży takiego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP? (stan faktyczny)

Fragment:

Nabyte oprzyrządowanie nie może zostać także wykorzystane w innej działalności niż objętej konkretnym zamówieniem, co wynika najczęściej z warunków technicznych. Przed rozpoczęciem produkcji detali (względnie we wczesnej fazie produkcji) dla określonej marki i modelu pojazdu, do którego wykorzystywane było konkretne oprzyrządowanie, podlega ono zbyciu na rzecz podmiotu, dla którego produkowane są owe detale. Zdarza się, że obowiązek zbycia (odsprzedania) takiego oprzyrządowania wynika wprost z warunków umów zawieranych przez Spółkę z odbiorcą detali. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy koszty nabycia oprzyrządowania powinny zostać alokowane do działalności strefowej, tj. korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych („ PDOP ”) i w konsekwencji czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży takiego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP... Na podstawie art. 7 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Z kolei, jak wynika z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych („ (...)

2011
6
gru

Istota:

Czy koszty nabycia oprzyrządowania powinny zostać alokowane do działalności strefowej, tj. korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych („PDOP") i w konsekwencji, czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży takiego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP? (zdarzenie przyszłe)

Fragment:

Nabyte oprzyrządowanie nie może zostać także wykorzystane w innej działalności niż objętej konkretnym zamówieniem, co wynika najczęściej z warunków technicznych. Przed rozpoczęciem produkcji detali (względnie we wczesnej fazie produkcji) dla określonej marki i modelu pojazdu, do którego wykorzystywane było konkretne oprzyrządowanie, podlega ono zbyciu na rzecz podmiotu, dla którego produkowane są owe detale. Zdarza się, że obowiązek zbycia (odsprzedania) takiego oprzyrządowania wynika wprost z warunków umów zawieranych przez Spółkę z odbiorcą detali. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy koszty nabycia oprzyrządowania powinny zostać alokowane do działalności strefowej, tj. korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych („ PDOP ”) i w konsekwencji czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży takiego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP... Na podstawie art. 7 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Z kolei, jak wynika z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych („ (...)

2011
18
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej prac badawczo – rozwojowych nabytych od Spółki powiązanej i przeprowadzonych przez Spółkę oraz odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

Fragment:

Na końcowy efekt tych prac dla uznania ich za zakończone wynikiem pozytywnym złożyły się wyniki badań, jakie podatnik nabył od jednostki naukowo - badawczej oraz efekty prac wykonanych we własnym zakresie. Stąd, wydatki jakie poniósł podatnik na nabycie wyników badań od jednostki naukowo - badawczej nie stanowiły wartości niematerialnej i prawnej. W drodze umowy o przeniesienie praw autorskich podatnik nabył jedynie wyniki badań leku, o czym świadczy kontynuowanie przez niego dalszych prac rozwojowych nad tych produktem. W świetle tak przedstawionego w sprawie stanu faktycznego, nie sposób przyjąć za prawidłowe stanowisko strony skarżącej, iż nabyła wyniki prac rozwojowych, które umożliwiają wytworzenie nowych produktów - leków, a w konsekwencji, że nabyła uprawnienie do obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na nabycie nowych technologii. W tym zakresie stanowisko Ministra Finansów, zdaniem Sądu, należało uznać za prawidłowe. Podatnik bowiem nie nabył „ nowej technologii ”, a jedynie w oparciu o nabyte wyniki badań prac rozwojowych kontynuował dalsze prace rozwojowe, które dopiero w efekcie końcowym doprowadziły do otrzymania gotowego preparatu - leku. Uwzględniając uzasadnienie wyroku WSA we Wrocławiu, stwierdza się co następuje.

2011
1
paź

Istota:

„Czy koszty nabycia oprzyrządowania powinny zostać alokowane do działalności strefowej, tj. korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ("PDOP") i w konsekwencji, czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży takiego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?”

Fragment:

Nabyte oprzyrządowanie nie może zostać także wykorzystane w innej działalności niż objętej konkretnym zamówieniem, co wynika najczęściej z warunków technicznych. Przed rozpoczęciem produkcji detali (względnie we wczesnej fazie produkcji) dla określonej marki i modelu pojazdu, do którego wykorzystywane było konkretne oprzyrządowanie, oprzyrządowanie to podlega zbyciu na rzecz podmiotu, dla którego produkowane są owe detale (wyroby objęte zakresem Zezwoleń). Zdarza się, że obowiązek zbycia (odsprzedania) takiego oprzyrządowania wynika wprost z warunków umów zawieranych przez Spółkę z odbiorcą detali. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy koszty nabycia oprzyrządowania powinny zostać alokowane do działalności strefowej, tj. korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ("PDOP") i w konsekwencji, czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży takiego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP... Zdaniem Spółki, na podstawie art. 7 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Z kolei, jak wynika (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy dokonana/otrzymana przez Spółkę płatność związana z korektą wyniku operacyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Korekta wyniku operacyjnego Spółki, doprowadzająca zrealizowany przez nią wynik operacyjny do poziomu rynkowego polega na: obniżeniu wyniku operacyjnego Spółki, w przypadku, gdy z dokonanej analizy benchmarkingowej wynika, iż rynkowy poziom marży operacyjnej i skalkulowany na jego podstawie wynik operacyjny zrealizowany przez niezależne podmioty, działające w tej samej branży co Spółka i o porównywalnym profilu funkcjonalnym był w danym okresie niższy niż wynik operacyjny osiągnięty przez Spółkę; podwyższeniu wyniku operacyjnego Spółki, w przypadku, gdy z dokonanej analizy benchmarkingowej wynika, iż rynkowy poziom marży operacyjnej i skalkulowany na jego podstawie wynik operacyjny zrealizowany przez niezależne podmioty, działające w tej samej branży co Spółka i w zbliżonym do niej zakresie, był w danym okresie wyższy niż wynik operacyjny osiągnięty przez Spółkę. Obniżenie wyniku operacyjnego Spółki następuje poprzez wystawienie przez Spółkę Francuską na rzecz Spółki faktury VAT, której wartość odpowiada różnicy pomiędzy wynikiem operacyjnym zrealizowanym przez Spółkę a wynikiem operacyjnym osiągniętym przez podmioty niezależne w analizowanym zakresie.

2011
1
paź

Istota:

Czy dokonana/otrzymana przez Spółkę płatność związana z korektą wyniku operacyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Korekta wyniku operacyjnego Spółki, doprowadzająca zrealizowany przez nią wynik operacyjny do poziomu rynkowego polega na: obniżeniu wyniku operacyjnego Spółki, w przypadku, gdy z dokonanej analizy benchmarkingowej wynika, iż rynkowy poziom marży operacyjnej i skalkulowany na jego podstawie wynik operacyjny zrealizowany przez niezależne podmioty, działające w tej samej branży co Spółka i o porównywalnym profilu funkcjonalnym był w danym okresie niższy niż wynik operacyjny osiągnięty przez Spółkę; podwyższeniu wyniku operacyjnego Spółki, w przypadku, gdy z dokonanej analizy benchmarkingowej wynika, iż rynkowy poziom marży operacyjnej i skalkulowany na jego podstawie wynik operacyjny zrealizowany przez niezależne podmioty, działające w tej samej branży co Spółka i w zbliżonym do niej zakresie, był w danym okresie wyższy niż wynik operacyjny osiągnięty przez Spółkę. Obniżenie wyniku operacyjnego Spółki następuje poprzez wystawienie przez Spółkę Francuską na rzecz Spółki faktury VAT, której wartość odpowiada różnicy pomiędzy wynikiem operacyjnym zrealizowanym przez Spółkę a wynikiem operacyjnym osiągniętym przez podmioty niezależne w analizowanym zakresie.