Wynalazki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynalazki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
6
mar

Istota:

Czy wniesienie aportu w postaci wynalazku do spółki prawa handlowego podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych?

Fragment:

Stworzył Pan urządzenie medyczne mające usprawnić pracę lekarzy, w stosunku do którego została wszczęta procedura zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowy RP. Planuje Pan także zgłosić swój wynalazek poza granicami RP. Zamierza Pan założyć spółkę z o.o. i zostać jej wspólnikiem, a następnie wnieść wynalazek jako aport do założonej uprzednio spółki. W ten sposób nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez wzrost wartości wszystkich istniejących udziałów, w tym należących do Pana. Przedmiotem aportu do spółki będzie wynalazek rozumiany jako prawo twórcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wniesienie aportu w postaci wynalazku do spółki prawa handlowego podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych... Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu w postaci wynalazku do spółki prawa handlowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnikami tego podatku są osoby prowadzące działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 1 ustawy. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2016
28
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania przeniesienia za wynagrodzeniem prawa do uzyskania patentu na wynalazek na Nabywcę.

Fragment:

Zgodnie z przedmiotem Umowy, Zbywca przeniósł na Spółkę całość praw do uzyskania patentu na Wynalazek objętym zgłoszeniem patentowym, a Nabywca nabył prawo do uzyskania patentu na Wynalazek oraz przejął wszystkie prawa wynikające ze zgłoszenia patentowego. Wraz z prawem do uzyskania patentu na Wynalazek, Zbywca przeniósł na Spółkę pierwszeństwo do uzyskania patentu na Wynalazek w innych państwach. Zbywca przekazał Nabywcy dokumentację zgłoszeniową i dotyczącą Wynalazku. Zgodnie z Umową, przeniesienie prawa do uzyskania patentu na Wynalazek następuje za jednorazowo płatnym wynagrodzeniem na rzecz Zbywcy. Przejście praw do uzyskania patentu na Wynalazek na Wnioskodawcę następuje z chwilą wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Zbywcy. Wynagrodzenie jest płatne do dnia 30 września 2015 r. Nabywca wykorzystuje i będzie wykorzystywać nabyte zgodnie z Umową prawo do Wynalazku w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji innowacyjnych zamknięć do butli. W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca dla dokonanej czynności przeniesienia prawa do uzyskania patentu na Wynalazek występuje jako podatnik VAT, działając w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca w ramach transakcji nie dokonał zbycia majątku osobistego. Wynalazek w postaci zamknięcia do butli lub innego pojemnika, został wytworzony przez Wnioskodawcę w celach komercyjnych, z założeniem osiągnięcia zysku, a nie do celów prywatnych.

2015
6
sty

Istota:

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania licencji patenty i wynalazki.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka cywilna (spółka komandytowa) nabędzie wynalazek w postaci Sposobu wytwarzania X, na który udzielono patentu (dalej: „ Patent ”). Ponadto spółka cywilna (spółka komandytowa) nabędzie prawo do wynalazku w zakresie sposobu otrzymywania Y, który został zgłoszony w Urzędzie Patentowym (dalej: „ Wynalazek ”). Do chwili obecnej Urząd Patentowy nie udzielił patentu na sposób otrzymywania Y. Spółka cywilna (spółka komandytowa) będzie wykorzystywać Patent i Wynalazek w swojej działalności gospodarczej, polegającej na udzielaniu innym podmiotom licencji na korzystanie z Patentu/Wynalazku. Z tytułu udzielania licencji na Patent/Wynalazek spółce cywilnej (komandytowej) przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie prowizyjne z tytułu korzystania przez kontrahenta z wynalazków. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wynagrodzenie uzyskane z tytułu udzielania przez spółkę cywilną (komandytową) licencji na korzystanie z Patentu/Wynalazku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zaliczać do źródła przychodów „ działalność gospodarcza ”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2015
6
sty

Istota:

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania licencji patenty i wynalazki.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka cywilna (spółka komandytowa) nabędzie wynalazek w postaci Sposobu wytwarzania X, na który udzielono patentu (dalej: „ Patent ”). Ponadto spółka cywilna (spółka komandytowa) nabędzie prawo do wynalazku w zakresie sposobu otrzymywania Y, który został zgłoszony w Urzędzie Patentowym (dalej: „ Wynalazek ”). Do chwili obecnej Urząd Patentowy nie udzielił patentu na sposób otrzymywania Y. Spółka cywilna (spółka komandytowa) będzie wykorzystywać Patent i Wynalazek w swojej działalności gospodarczej, polegającej na udzielaniu innym podmiotom licencji na korzystanie z Patentu/Wynalazku. Z tytułu udzielania licencji na Patent/Wynalazek spółce cywilnej (komandytowej) przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie prowizyjne z tytułu korzystania przez kontrahenta z wynalazków. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wynagrodzenie uzyskane z tytułu udzielania przez spółkę cywilną (komandytową) licencji na korzystanie z Patentu/Wynalazku, Wnioskodawca będzie zobowiązany zaliczać do źródła przychodów „ działalność gospodarcza ”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2014
31
gru

Istota:

W zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu udzielania licencji na będące własnością spółki cywilnej lub komandytowej patenty i wynalazki.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka cywilna (spółka komandytowa) nabędzie wynalazek w postaci Sposobu wytwarzania X, na który udzielono patentu (dalej: „ Patent ”). Ponadto spółka cywilna (spółka komandytowa) nabędzie prawo do wynalazku w zakresie sposobu otrzymywania Y, który został zgłoszony w Urzędzie Patentowym (dalej: „ Wynalazek ”). Do chwili obecnej Urząd Patentowy nie udzielił patentu na sposób otrzymywania Y. Spółka cywilna (spółka komandytowa) będzie wykorzystywać Patent i Wynalazek w swojej działalności gospodarczej, polegającej na udzielaniu innym podmiotom licencji na korzystanie z Patentu/Wynalazku. Z tytułu udzielania licencji na Patent/Wynalazek spółce cywilnej (komandytowej) przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie prowizyjne z tytułu korzystania przez kontrahenta z wynalazków. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wynagrodzenie uzyskane z tytułu udzielania przez spółkę cywilną (komandytową) licencji na korzystanie z Patentu/Wynalazku, Wnioskodawca będzie zobowiązany zaliczać do źródła przychodów „ działalność gospodarcza ”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2014
15
maj

Istota:

Opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu patentu i wynalazku.

Fragment:

Nr 26, poz. 117 ze zm.), prawo do uzyskania patentu na wynalazek (prawo do patentu) przysługuje twórcy wynalazku. Jeżeli wynalazku dokonało więcej osób, prawo to przysługuje im wspólnie. Stosownie natomiast do art. 20 ust. 2 ww. ustawy, prawo do patentu na wynalazek dokonany przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. W przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy temu przysługuje prawo korzystania z wynalazku we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że prawo do uzyskania patentu na taki wynalazek przysługuje w całości lub w części przedsiębiorcy (art. 20 ust. 3 cyt. pow. ustawy o wynalazczości). Zgodnie z art. 98a ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 21 października 1997 r. - twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez podmiot gospodarczy, gdy podmiotowi temu przysługuje prawo do patentu zgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 98 ust. 2 albo prawo do korzystania z wynalazku na podstawie art. 20 ust. 3, chyba że umowa stanowi inaczej (ust. 1). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala podmiot gospodarczy w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez ten podmiot (ust.2).

2013
31
lip

Istota:

Czy przychód z tytułu prawa korzystania z wynalazku pt. „Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowo-magnezowego” Wnioskodawca może opodatkować stawką 8,5%, traktując te przychody jako przychody z tytułu najmu lub innych umów o podobnym charakterze?

Fragment:

Brak jest zatem podstaw prawnych do opodatkowywania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, w tym zatem także przychodów uzyskiwanych z odpłatnego udostępniania praw do korzystania z wynalazku. Przychody te, pomniejszone o ewentualne koszty uzyskania przychodów, podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dodatkowo jest twórcą wynalazku chronionego patentem uzyskanym w Urzędzie Patentowym. Wnioskodawca zamierza wykorzystać ww. wynalazek w celu uzyskania przychodu z udostępnienia praw z tego wynalazku innym osobom w postaci comiesięcznych przychodów zarobkowych. Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że przychód który Wnioskodawca będzie uzyskiwał w związku z udostępnieniem wynalazku (niezależnie od formy jaką przybierze udostępnienie prawa do korzystania z tego wynalazku), będzie stanowić przychód z praw majątkowych, o którym mowa w cyt. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, brak jest możliwości opodatkowania tych przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży patentu na wynalazki.

Fragment:

Dwie osoby fizyczne wspólnie zgłosiły do Urzędu Patentowego dwa ściśle ze sobą powiązane wynalazki w celu uzyskania na nie patentów. Wynalazek drugi jest poszerzeniem pierwszego. Na pierwszy został przyznany patent w roku 2007, na drugi patent przyznano 26 maja 2010 r. Pierwszy patent chroni wynalazek w sposób ogólny, szeroki. Drugi wynalazek chroni szczególne zastosowanie wynalazku do wykorzystania w produkcji (mającego zastosowanie w praktyce). Zastosowania tego nie daje się wydedukować wprost (w sposób oczywisty dla znawcy) z wynalazku pierwszego. Praktycznie pełne i bezpieczne (z punktu widzenia obrotu prawnego) wykorzystanie wynalazku drugiego możliwe jest wówczas gdy właściciel patentu na wynalazek pierwszy udzieli stosownego upoważnienia właścicielowi patentu na wynalazek drugi lub gdy patent na wynalazek pierwszy nie będzie obowiązywał. Z tych powodów jedynym sensownym wyjściem, jakie ma podmiot chcący w przyszłości nabyć patent drugi w celu jego stosowania (w rozumieniu przepisów ustawy prawo własności przemysłowej) jest jednoczesne nabycie patentu pierwszego i patentu drugiego. Należy zaznaczyć, że przez nabycie rozumie się cesję patentów tj. że ich zbywca traci jakikolwiek kontakt prawny z patentami czyli, że nie pozostawia sobie prawa do udzielania dalszych licencji.

2011
1
cze

Istota:

Czy przyznane pracownikowi wynagrodzenie za opracowanie projektu racjonalizatorskiego (wynalazczego) zgłoszonego w trybie zgodnym z przepisami w zakresie zgłaszania rozwiązań racjonalizatorskich wg obowiązującego w przedsiębiorstwie regulaminu racjonalizacji może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 18 oraz art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście art. 7 oraz art 8 przepisów ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej?

Fragment:

Przepis art. 20 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, iż twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawniony do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy do korzystania. Zgodnie z treścią art. 21 ustawy Prawo własności przemysłowej w przypadku przekazania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego do korzystania zgodnie z art. 20, z dniem jego przedstawienia na piśmie następuje przejście na przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, pod warunkiem przyjęcia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę do wykorzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie 1 miesiąca, chyba że strony ustalą inny termin. W przedmiotowej sprawie z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że do zakresu obowiązków służbowych Wnioskodawcy nie należało tworzenie i zgłaszanie projektów racjonalizatorskich. Ponadto Wnioskodawca, jako współtwórca projektu racjonalizatorskiego (wynalazku), któremu przysługuje pierwotne prawo własności wynalazku, czyli „ pierwszy właściciel ” przeniósł prawo do patentu za uzgodnionym wynagrodzeniem na przedsiębiorcę.

2011
1
cze

Istota:

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za opracowanie projektu racjonalizatorskiego.

Fragment:

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy. Stosownie do art. 20 ust. 2 tej ustawy prawo do patentu na wynalazek dokonany przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy przysługuje pracodawcy, chyba że strony ustaliły inaczej. Z kolei, w myśl przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o wynalazczości, w przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy temu przysługuje prawo korzystania z wynalazku we własnym zakresie. Strony mogą jednak ustalić – w umowie o udzieleniu pomocy – że prawo do uzyskania patentu na taki wynalazek przysługuje w całości lub w części przedsiębiorcy. Jeszcze jedną sytuację, w której prawo do patentu przysługuje innej osobie niż twórca reguluje art. 98 ustawy o wynalazczości. Zgodnie z jej brzmieniem twórca wynalazku, któremu przysługuje prawo do patentu, może przenieść to prawo za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy lub przekazać wynalazek do korzystania przez tego przedsiębiorcę. Jeżeli to nastąpi, przejście prawa do patentu następuje z dniem zgłoszenia wynalazku przedsiębiorcy, pod warunkiem przejęcia go przez tego przedsiębiorcę do korzystania w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia, chyba że strony ustalą inny termin.