ITPP3/4512-194/15/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wynajem na rzecz Gminy budynków służących zaspokojeniu mieszkaniowych potrzeb Miasta.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., z poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wynajmu na rzecz Gminy budynków służących zaspokojeniu mieszkaniowych potrzeb Miasta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wynajmu na rzecz Gminy budynków służących zaspokojeniu mieszkaniowych potrzeb Miasta.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie budowy budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem Gminie Miasto. Nadmienia się, że Gmina posiada 100% udziałów u Wnioskodawcy. Gmina będzie podnajmować wynajęte od Wnioskodawcy lokale mieszkalne osobom, co do których zobowiązana jest do udzielania pomocy mieszkaniowej, na zasadach analogicznych do wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów Miasta.

Gmina przedmiotowego podnajmu dokonywać będzie zachowując zasady wynikające z Uchwały nr xyz Rady Miasta z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Wnioskodawca w trakcie budowy przedmiotowych budynków przeznaczonych pod wynajem nie odlicza podatku VAT, zawartego w fakturach zakupu (dot. kosztów budowy). Wartość inwestycji zostanie ustalona wraz z naliczonym podatkiem VAT. Budynki po wybudowaniu zostaną przyjęte jako składnik majątku Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo planuje zastosować zwolnienie od podatku od towarów usług wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, do wystawianych na rzecz Gminy faktur VAT za najem budynków mieszkalnych, które będą wykorzystywane wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Gminy poprzez ich wynajem jako mieszkania komunalne...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynajmowanie na rzecz Gminy budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy spełnia wymogi art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług i korzystać będzie ze zwolnienia od podatku.

Powyższe wynika między innymi z treści:

  • art. 75 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że władze publiczne (Państwo i samorządy terytorialne) prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli,
  • art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie terytorialnym, który stanowi, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych Gminy, w szczególności komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

Wyżej wymienione przepisy wskazują, że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przez Gminę ma charakter obowiązkowy.

Wskazać należy również na nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, gdzie dodano nowe przepisy tj.:

  • art. 20 ust. 2a - w celu wykonania zadań o których mowa w art. 4 (u.o.p.l.) gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.

Z powyższego wynika, że Gmina na której obszarze znajdują się lokale przeznaczone na wynajem, ale należące do innych właścicieli może skorzystać z art. 20 ust. 2a w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ubogich mieszkańców bez konieczności oczekiwania na wybudowanie lokali komunalnych.

  • art. 20 ust. 1 - określa, że gmina może, ale nie musi posiadać zasobów mieszkaniowych, w przypadku gdy gmina tworzy lub posiada zasób mieszkaniowy, jest zobowiązana do zastosowania się do treści art. 4 u.o.p.l. tj. do tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienia lokali socjalnych i zamiennych na zasadach i w przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów, a także zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.
  • art. 4 ust. 3 u.o.p.l. - gmina może realizować zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 u.o.p.l. także poprzez dostarczanie lokali w innych zasobach niż mieszkaniowy zasób gminy.

Z powyższego wynika, że gmina może w celu wykonania swoich obowiązkowych zadań wynająć lokale mieszkalne od innych właścicieli i podnająć jej osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca wynajmować będzie na rzecz Gminy budynki z przeznaczeniem wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, zasadnym jest zastosowanie do ww. usługi zwolnienia wynikającego z treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy od towarów i usług. Podkreślić należy, że dostawa usługi najmu na rzecz Gminy będzie miała charakter jedynie celu mieszkaniowego.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że skoro jak wskazano w treści wniosku wynajem przedmiotowych budynków służy w rzeczywistości zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, to należy przyjąć, że spełniony jest warunek co do wynajmu na cele mieszkaniowe. W takim zatem przypadku, świadczona usługa wynajmu budynków podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. W analogicznej sprawie została wydana interpretacja indywidualna Nr ITPP1/443-733/14/BK z dnia 3 września 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.