IPPP2/4512-1173/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Spółka nie będzie miała obowiązku naliczać podatku VAT od czynności nieodpłatnego udostępnienia powierzchni danej galerii handlowej na rzecz organizacji prowadzących działania opisane we wniosku w zakresie szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej, gdyż imprezy, przedsięwzięcia przeprowadzane przez organizacje, opisane we wniosku, będą wpływać na zwiększenie atrakcyjności danej galerii a także wzrost liczby klientów odwiedzających daną galerię. To z kolei może spowodować wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych najemców ofertą Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności polegającej na wynajmie powierzchni handlowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z pożn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka MP Sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego zarządzania centrami handlowymi obejmującą między innymi wynajem powierzchni handlowej w centrach A. Centra A. skupiają zarówno duże jednostki handlowe tj.: R. (Z.), M., jak i galerie handlowe z 50-70 sklepami detalicznymi, punktami usługowymi i gastronomicznymi, obejmującymi szeroką gamę produktów.

W ramach usług świadczonych na podstawie umów najmu Spółka podejmuje również na rzecz Najemców różnego rodzaju kompleksowe działania reklamowe i promocyjne, mające na celu wzrost wolumenu sprzedaży ogółu jednostek handlowych zlokalizowanych na terenie poszczególnych Centrów A.

Zgodnie z zawartymi umowami najmu, wynagrodzenie Spółki w zamian za podejmowane na rzecz najemców kompleksowe działania reklamowe i promocyjne kalkulowane jest w sposób ryczałtowy, co do zasady w oparciu o kryterium zajmowanej przez najemców powierzchni. Powyższe wynagrodzenie uiszczane jest przez najemców w terminach miesięcznych, dodatkowo do czynszu należnego za najem. W praktyce zasila ono ogólny fundusz reklamowo - promocyjny, przeznaczony na prowadzenie działań promocyjnych na rzecz najemców. Rozliczanie kosztów w oparciu o ogólny fundusz reklamowy wynika z konieczności organizowania wspólnych akcji promocyjnych ukierunkowanych na zwiększenie sprzedaży ogółu najemców. Tym samym należy stwierdzić, że oprócz podstawowej działalności polegającej na najmie powierzchni Spółka prowadzi działalność gospodarczą obejmującą również działalność marketingowo - promocyjną na rzecz najemców.

W większości przypadków działania promocyjne podejmowane przez Spółkę ukierunkowane są na promocję oferty handlowej i zwiększenie sprzedaży ogółu Najemców. Omawiane działania promocyjne i marketingowe, podejmowane są w interesie Najemców, polegają między innymi na organizowaniu, sezonowych akcji promocyjnych, imprez sportowych oraz konkursów i loterii promocyjnych.

W trakcie organizowanych imprez, pomiędzy poszczególnymi blokami programowymi, przedstawiane są informacje o aktualnej ofercie handlowej podmiotów działających na terenie Centrów A., ukierunkowane na zwiększenie wolumenu ich sprzedaży. W przypadku opisanych powyżej akcji reklamowych Spółka ustala treść przekazu, posiada bezpośrednią kontrolę nad każdym elementem akcji jak również dokonuje płatności za czynności przeprowadzane w ramach akcji reklamowo promocyjnych.

Oprócz przedstawionych powyżej działań promocyjnych Spółka rozważa organizację również działań z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej mającej na celu propagowanie kultury, sztuki, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, edukacji, sportu, bądź też innych dziedzin. Działania takie przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku danego centrum handlowego, jak również każdorazowo posiadają element mający na celu przyciągnięcie klientów do danego centrum handlowego. R.izując działania te Spółka zamierza współpracować z organizacjami non - profit. Dana organizacja zgłasza się do centrum handlowego w celu przedstawienia swojej działalności statutowej. Przykładowo są to fundacje działające na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wspomagania ofiar wypadków organizujące finał konkursu fotograficznego skierowanego do młodzieży szkolnej, czy też organy skarbowe organizujące edukacyjno - informacyjne spotkania z podatnikami chcącymi zasięgnąć bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu zeznania rocznego lub też walki z białaczką, gdzie osoby (klienci centrum) mogą się zarejestrować jako potencjalni dawcy komórek macierzystych. Dla realizacji działań opisanych w akapicie tym Spółka będzie udostępniać nieodpłatnie wydzieloną powierzchnię w centrum handlowym, w wymiarze odpowiednim do przeprowadzenia danej czynności. Z uwagi na fakt, że Spółka nie ingeruje w treść przekazu jaki dana organizacja zapewnia (tj. nie zleca przeprowadzenia akcji marketingowej takiej organizacji, a jedynie monitoruje czy przekaz nie ma charakteru negatywnego), jak również ewentualne korzyści w znacznej mierze niematerialne są każdorazowo po stronie danej organizacji, bądź też społeczeństwa, Spółka nie dokonuje zapłaty za czynności podejmowane przez daną organizację.

Należy podkreślić, że pytania zadane we wniosku o indywidualną interpretację dotyczą tylko działań opisanych w powyższym akapicie, tj. organizowanym nieodpłatnie przez szeroko pojęte organizacje pożytku publicznego, jak również inne organizacje z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym należy uznać, iż Spółka świadczy usługi najmu i powinna opodatkować podatkiem od towarów i usług wartość nieodpłatnego świadczenia dla celów podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5. Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przy czym za odpłatne świadczenie usług zgodnie z art. 8 ustawy o VAT uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z definicją ustawową działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze szeroką definicję działalności gospodarczej Spółka stoi na stanowisku, że udostępnianie nieodpłatnie powierzchni w danym centrum handlowym na okresowe akcje promocyjno - reklamowe, bądź też z zakresu odpowiedzialności społecznej posiadające każdorazowo element wpływający na wzrost frekwencji potencjalnych klientów w centrum handlowym wypełnia znamiona działalności gospodarczej.

Tym samym Spółka nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnej usługi najmu, jako że nieodpłatne świadczenie usług jest do celów działalności gospodarczej podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Analizując treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy należy zauważyć, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na podstawie tego przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują.

Podkreślić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to, czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności związane ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego zarządzania centrami handlowymi obejmującą między innymi wynajem powierzchni handlowej w centrach A.. Centra A. skupiają zarówno duże jednostki handlowe jak i galerie handlowe z 50-70 sklepami detalicznymi, punktami usługowymi i gastronomicznymi, obejmującymi szeroką gamę produktów. W ramach usług świadczonych na podstawie umów najmu Spółka podejmuje również na rzecz Najemców różnego rodzaju kompleksowe działania reklamowe i promocyjne, mające na celu wzrost wolumenu sprzedaży ogółu jednostek handlowych zlokalizowanych na terenie poszczególnych Centrów A..

Oprócz przedstawionych powyżej działań promocyjnych Spółka rozważa organizację również działań z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej mającej na celu propagowanie kultury, sztuki, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, edukacji, sportu, bądź też innych dziedzin. Realizując te działania Spółka zamierza współpracować z organizacjami non - profit. Dana organizacja zgłasza się do centrum handlowego w celu przedstawienia swojej działalności statutowej. Przykładowo są to fundacje działające na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wspomagania ofiar wypadków organizujące finał konkursu fotograficznego skierowanego do młodzieży szkolnej, czy też organy skarbowe organizujące edukacyjno - informacyjne spotkania z podatnikami chcącymi zasięgnąć bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu zeznania rocznego lub też walki z białaczką, gdzie osoby (klienci centrum) mogą się zarejestrować jako potencjalni dawcy komórek macierzystych. Dla tych działań Spółka będzie udostępniać nieodpłatnie wydzieloną powierzchnię w centrum handlowym, w wymiarze odpowiednim do przeprowadzenia danej czynności. Spółka nie ingeruje w treść przekazu, jaki dana organizacja zapewnia (tj. nie zleca przeprowadzenia akcji marketingowej takiej organizacji, a jedynie monitoruje, czy przekaz nie ma charakteru negatywnego), jak również nie dokonuje zapłaty za czynności podejmowane przez daną organizację.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy udostępniając powierzchnię organizacjom wykonującym działania z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej należy uznać, że Spółka świadczy odpłatne usługi najmu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca planuje nieodpłatnie udostępnić powierzchnię w danym centrum handlowym na okresowe akcje promocyjno – reklamowe bądź też akcje z zakresu odpowiedzialności społecznej, przy czym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wynajem powierzchni handlowych oraz świadczenie usług o charakterze marketingowo – promocyjnych na rzecz najemców. Jak wynika z wniosku , prowadzenie działań marketingowo – promocyjnych wpływa na wzrost frekwencji potencjalnych klientów odwiedzających centra handlowe. Pomimo tego, że działania o charakterze społecznym nie są przez Wnioskodawcę zlecane jako czynność przeprowadzenia akcji promocyjnej lub marketingowej to należy stwierdzić, że działania te mogą również przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności danej galerii ze strony potencjalnych klientów, czy też partnerów biznesowych Wnioskodawcy.

A zatem należy stwierdzić, że Spółka dokonując nieodpłatnego udostępnienia powierzchni na rzecz organizacji non – profit, fundacji itp., prowadzących działania opisane we wniosku z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej nie będzie miała obowiązku naliczenia podatku VAT, gdyż w przedstawionej sprawie nie będą spełnione przesłanki zawarte w regulacji art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, a mianowicie – świadczona nieodpłatnie usługa związana będzie z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Należy zauważyć, że imprezy, przedsięwzięcia przeprowadzane przez organizacje, opisane we wniosku, będą wpływać na zwiększenie atrakcyjności danej galerii a także wzrost liczby klientów odwiedzających daną galerię. To z kolei może spowodować wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych najemców ofertą Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności polegającej na wynajmie powierzchni handlowych.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka nie będzie miała obowiązku naliczać podatku VAT od czynności nieodpłatnego udostępnienia powierzchni danej galerii handlowej na rzecz organizacji prowadzących działania opisane we wniosku w zakresie szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.