0461-ITPP3.4512.82.2017.2.BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sposób opodatkowania (zasady ogólne albo odwrotne obciążenie) wykonywanych czynności oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 23 stycznia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 31 marca 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania (zasady ogólne albo odwrotne obciążenie) wykonywanych czynności oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek wspólny, uzupełniony w dniu 31 marca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania (zasady ogólne albo odwrotne obciążenie) wykonywanych czynności oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu złożonym przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania przedstawiono następujące stany faktyczne.

Zainteresowany będący stroną postępowania świadczy usługi pomocnicze wspierające rynek żurawi wieżowych i samochodowych (jako „Usługodawca”). Oferuje w tym zakresie:

 1. usługi transportowe (przewóz elementów konstrukcyjnych żurawi wieżowych i innego sprzętu budowlanego zapewniając zarówno pojazdy jak i personel – kierowców pojazdów) – PKWiU 49.41.1 „Transport drogowy towarów” oraz PKWiU 49.41.2 „Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą”;
 2. usługi konserwatorów żurawi wieżowych – PKWiU 33.12.15 „Usługi naprawy i konserwacji urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych”;
 3. wynajem żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi – PKWiU 77.32.1 „Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi”;
 4. wynajem żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami:
  1. PKWiU 43.99.90.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 5. usługi operatorów
  1. PKWiU 43.99.90.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych” z tym, że:
  2. PKWiU 78.20.1 „Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej” lub PKWiU 78.30.3 „Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników”, wyłącznie gdy ma miejsce oddelegowanie własnego pracownika, odpowiednio tymczasowe lub długoterminowe.

Usługodawca świadczy usługi będące przedmiotem wniosku na rzecz zainteresowanego niebędącego stroną postępowania – Spółki X Sp. z o.o. S.K.A. („Usługobiorca”).

Z kolei Usługobiorca świadczy na rzecz swoich klientów usługi żurawi wieżowych i samochodowych (podlegające opodatkowaniu VAT) w celu wykonywania nimi robót budowlanych, wykorzystując w swojej działalności opodatkowanej zasoby własne oraz usługi podwykonawców (w tym Usługodawcy). Usługobiorca nie jest inwestorem w rozumieniu prawa budowlanego, tj. nie jest stroną decyzji o pozwoleniu na budowę, ani nie dokonuje zakupu usług od podwykonawców dla celów prowadzonych przez siebie inwestycji.

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. nowego sposobu opodatkowania usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, Usługodawca i Usługobiorca powzięli wątpliwości co do prawidłowego rozliczania VAT od transakcji wymienionych powyżej w punktach 1-4 dokonywanych między sobą.

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Usługodawca jest podatnikiem VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług transportowych (przewozu elementów konstrukcyjnych żurawi wieżowych i innego sprzętu budowlanego) i jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach i rozliczenia VAT należnego z tego tytułu?
 2. Czy w przedstawionym stanie taktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia usług transportowych (przewozu elementów konstrukcyjnych żurawi wieżowych i innego sprzętu budowlanego) wykazanego w fakturach wystawionych przez Usługodawcę?
 3. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Usługodawca jest podatnikiem VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług konserwatorów żurawi wieżowych i jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach i rozliczenia VAT należnego z tego tytułu?
 4. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia usług konserwatorów żurawi wieżowych, wykazanego w fakturach wystawionych przez Usługodawcę?
 5. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Usługodawca jest podatnikiem VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi i jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach i rozliczenia VAT należnego z tego tytułu?
 6. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia usług wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi, wykazanego w fakturach wystawionych przez Usługodawcę?
 7. Czy w przedstawionym stanie faktycznym to Usługobiorca jest podatnikiem VAT w zakresie nabycia od Usługodawcy usług operatorów oraz wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami, jako mieszczących się w robotach budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a zatem Usługodawca nie jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach, ani rozliczenia VAT należnego z tego tytułu?
 8. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT należnego wykazanego i rozliczonego (jako nabywający usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT) przy nabyciu usług operatorów oraz wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami od Usługodawcy, jako stanowiącego jego VAT naliczony?

Zdaniem Zainteresowanych:

 1. w przedstawionym stanie faktycznym Usługodawca jest podatnikiem VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług transportowych (przewozu elementów konstrukcyjnych żurawi wieżowych i innego sprzętu budowlanego) i jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach i rozliczenia VAT należnego z tego tytułu;
 2. w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia usług transportowych (przewozu elementów konstrukcyjnych żurawi wieżowych i innego sprzętu budowlanego, wykazanego w fakturach wystawionych przez Usługodawcę;
 3. w przedstawionym stanie faktycznym Usługodawca jest podatnikiem VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług konserwatorów żurawi wieżowych i jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach i rozliczenia VAT należnego z tego tytułu;
 4. w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia usług konserwatorów żurawi wieżowych, wykazanego w fakturach wystawionych przez Usługodawcę;
 5. w przedstawionym stanie faktycznym Usługodawca jest podatnikiem VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi i jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach i rozliczenia VAT należnego z tego tytułu;
 6. w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia usług wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi, wykazanego w fakturach wystawionych przez Usługodawcę;
 7. w przedstawionym stanie faktycznym to Usługobiorca jest podatnikiem VAT w zakresie nabycia od Usługodawcy usług operatorów oraz wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami, jako mieszczących się w robotach budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, a zatem Usługodawca nie jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach, ani rozliczenia VAT należnego z tego tytułu;
 8. w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT należnego wykazanego i rozliczonego (jako nabywający usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT) przy nabyciu usług operatorów oraz wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami od Usługodawcy, jako stanowiącego jego VAT naliczony.

Uzasadnienie stanowiska Zainteresowanych:

Ad. 1.

Obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy VAT stanowi, że podatnikami VAT są także nabywcy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

W takim przypadku, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, świadczący usługę dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. W przypadku usług (robót) budowlanych powyższy mechanizm (tzw. „odwrotne obciążenie”) ma zastosowanie, gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).

Załącznik nr 14 do ustawy o VAT w poz. 2-48 wymienia szereg usług/robót budowlanych odwołując się do ich klasyfikacji statystycznej przez przywołanie symboli PKWiU z działów 41-43. O tym, czy dana usługa zaliczana jest do wymienionych w tym załączniku, decyduje zatem jej grupowanie statystyczne.

Zgodnie bowiem z art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Sekcja H PKWiU (Transport i gospodarka magazynowa, działy 49-53), zgodnie z objaśnieniami w niej zawartymi obejmuje swym zakresem wynajem samochodów osobowych i ciężarowych z kierowcą. Zatem świadczone przez Usługodawcę usługi przewozu elementów konstrukcyjnych żurawi wieżowych i innego sprzętu budowlanego, mieszcząc się w tej sekcji PKWiU, nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

Zdaniem Zainteresowanych oznacza to, że nie ma do tych usług zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, lecz zasady ogólne wskazane w art. 15 ustawy o VAT (zgodnie z którymi podatnikiem jest usługodawca jako wykonujący czynności). Zatem w przedstawionym stanie faktycznym to Usługodawca jest podatnikiem VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług transportowych (przewozu elementów konstrukcyjnych żurawi wieżowych i innego sprzętu budowlanego) i jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach i rozliczenia VAT należnego z tego tytułu.

Ad. 2.

Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy prawidłowe faktury VAT zawierające podatek należny z tytułu świadczenia przez Usługodawcę, będącego podatnikiem, usług transportowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 faktury takie, na warunkach i w okresach uregulowanych w ustawie o VAT, stanowią dla Usługobiorcy podstawę do odliczenia zawartego w nich VAT naliczonego.

Zatem, zdaniem Zainteresowanych, w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia usług transportowych (przewozu elementów konstrukcyjnych żurawi wieżowych i innego sprzętu budowlanego), wykazanego w fakturach wystawionych przez Usługodawcę.

Ad 3.

Zdaniem Zainteresowanych, do usług konserwatorów żurawi wieżowych zastosowanie znajduje podobna argumentacja do przedstawionej w pytania nr 1 wniosku.

Dział 32 PKWiU (Usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń), zgodnie z objaśnieniami w niej zawartymi obejmuje swym zakresem usługi naprawy i konserwacji urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych.

Zatem świadczone przez Usługodawcę usługi konserwatorów żurawi wieżowych, mieszcząc się w tej sekcji PKWiU, nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

Zdaniem Zainteresowanych oznacza to, że nie ma do tych usług zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, lecz zasady ogólne wskazane w art. 15 ustawy o VAT (zgodnie z którymi podatnikiem jest usługodawca jako wykonujący czynności). Zatem w przedstawionym stanie faktycznym to Usługodawca jest podatnikiem VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług konserwatorów żurawi wieżowych i jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach i rozliczenia VAT należnego z tego tytułu.

Ad 4.

Analogicznie do argumentacji przedstawionej w odniesieniu do pytania nr 2 wniosku, Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy prawidłowe faktury VAT zawierające podatek należny z tytułu świadczenia przez Usługodawcę, będącego podatnikiem, usług konserwatorów żurawi wieżowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 faktury takie, na warunkach i w okresach uregulowanych w ustawie o VAT, stanowią dla Usługobiorcy podstawę do odliczenia zawartego w nich VAT naliczonego.

Zatem, zdaniem Zainteresowanych, w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia usług konserwatorów żurawi wieżowych, wykazanego w fakturach wystawionych przez Usługodawcę.

Ad 5.

Zdaniem Zainteresowanych, do usług wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi, zastosowanie znajduje podobna argumentacja do przedstawionej w pytania nr 1 wniosku.

Dział 77 PKWiU (Wynajem i dzierżawa), zgodnie z objaśnieniami w niej zawartymi obejmuje swym zakresem wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych (bez obsługi). Zatem świadczone przez Usługodawcę usługi wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi, mieszcząc się w tej sekcji PKWiU, nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

Zdaniem Zainteresowanych oznacza to, że nie ma do tych usług zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, lecz zasady ogólne wskazane w art. 15 ustawy o VAT (zgodnie z którymi podatnikiem jest usługodawca jako wykonujący czynności). Zatem w przedstawionym stanie faktycznym to Usługodawca jest podatnikiem VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi i jest zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach i rozliczenia VAT należnego z tego tytułu.

Ad 6.

Analogicznie do argumentacji przedstawionej w odniesieniu do pytania nr 2 wniosku, Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy prawidłowe faktury VAT zawierające podatek należny z tytułu świadczenia przez Usługodawcę, będącego podatnikiem, usług wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 faktury takie, na warunkach i w okresach uregulowanych w ustawie o VAT, stanowią dla Usługobiorcy podstawę do odliczenia zawartego w nich VAT naliczonego.

Zatem, zdaniem Zainteresowanych, w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia usług wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi, wykazanego w fakturach wystawionych przez Usługodawcę.

Ad 7.

Zdaniem Zainteresowanych, usługi operatorów oraz wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami mieszczą się w robotach budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

Sekcja F PKWiU (Obiekty budowlane i roboty budowlane), zgodnie z objaśnieniami w niej zawartymi obejmuje swym zakresem wynajem sprzętu do tych robót wraz z operatorem. Wynajem takiego sprzętu z operatorem należy zgodnie z PKWiU klasyfikować w zakresie tej sekcji w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem. Zatem świadczone przez Usługodawcę usługi operatorów oraz wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami, mieszcząc się w tej sekcji PKWiU, są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT w poszczególnych pozycjach robót budowlanych. Z kolei wynajem dźwigów i pozostałego sprzętu budowlanego wraz z obsługą, które nie są przeznaczone dla określonych usług budowlanych, znajduje się w grupowaniu „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych”, wymienionego w poz. 48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT.

Zdaniem Zainteresowanych oznacza to, że ma do tych usług zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, gdyż Usługodawca świadczy je jako podwykonawca. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym to Usługobiorca jest podatnikiem VAT w zakresie nabycia od Usługodawcy usług operatorów oraz wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami. Usługodawca nie jest wobec tego zobowiązany do ujęcia w wystawianych fakturach VAT należnego od świadczonych usług operatorów oraz wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami, ani rozliczenia VAT należnego z tego tytułu.

Ad 8.

Usługobiorca, będąc podatnikiem z tytułu nabycia od Usługodawcy usług operatorów oraz wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami, ma prawo do odliczenia podatku VAT należnego rozliczonego w związku z nabyciem tych usług. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) podatek ten, na warunkach i w okresach uregulowanych w ustawie o VAT, stanowi dla Usługobiorcy VAT naliczony podlegający odliczeniu.

Zatem, zdaniem Zainteresowanych, w przedstawionym stanie faktycznym Usługobiorca jest uprawniony do odliczenia VAT należnego z tytułu świadczenia usług operatorów oraz wynajmu żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami, rozliczonego przez niego jako nabywcę tych usług i uwzględnionego w rozliczeniu VAT i stanowiącego jego VAT naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Źródłem wiedzy na temat stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) sprawy nie może być dla organu wydającego interpretację podatkową jakakolwiek dokumentacja załączona do wniosku (jego uzupełnienia), ale jedynie oświadczenie wiedzy wnioskodawcy zawarte w tym wniosku (jego uzupełnieniu), którego rzetelność jest gwarantowana jego podpisem lub osoby (osób) go reprezentującej (reprezentujących). Skoro zatem – zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej – wyczerpujący opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z dokumentów do niego załączonych, organ interpretacyjny nie dokonywał merytorycznej analizy klasyfikacji statystycznej załączonej do uzupełnienia do wniosku.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Zainteresowanych w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Zainteresowani poprawnie zakwalifikowali świadczone usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.