Wynajem samochodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynajem samochodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
20
paź

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, które następnie są refakturowane na firmy ubezpieczeniowe?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, które następnie są refakturowane na firmy ubezpieczeniowe... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka stoi na stanowisku, iż posiada prawo do odliczenia w 100% podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów. Spółka nie użytkuje tych aut, jedynie refakturuje koszty na firmy ubezpieczeniowe. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem „użytkować” należy rozumieć m.in.: 1. „korzystać z czegoś, np. budynku, lokalu”, 2. ,,korzystać z czegoś w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek”, 3. „używać cudzej własności, czerpiąc z niej korzyści ale mając jednocześnie obowiązek zachowania jej substancji i dotychczasowego przeznaczenia”. Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym przypadku nie znajdą zastosowania uregulowania zawarte w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, gdyż w świetle przytoczonej definicji słowa „użytkować” Spółka nie jest użytkownikiem przedmiotowych samochodów, co wskazuje, iż Spółka ma prawo do odliczenia podatku na zasadach ogólnych.

2012
28
wrz

Istota:

Jak liczyć „okres nie krótszy niż sześć miesięcy”, aby skorzystać z prawa do pełnego odliczenia VAT od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem?

Fragment:

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z ust. 2 pkt 7 lit. b) powyższego artykułu, przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Należy zauważyć, że wskazana w art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy nowelizującej działalność w zakresie oddania w odpłatne używanie (...)

2012
3
sie

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, które następnie są refakturowane na firmy ubezpieczeniowe?

Fragment:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych otrzymywanych od Partnerów, które następnie są refakturowane na firmy ubezpieczeniowe... Nie dochodzi tutaj do użytkowania samochodów przez Spółkę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, które następnie są refakturowane na firmy ubezpieczeniowe... Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka stoi na stanowisku, iż posiada prawo do odliczenia w 100% podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, Spółka nie użytkuje tych aut, jedynie refakturuje koszty na firmy ubezpieczeniowe. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem „użytkować” należy rozumieć m.in.: 1 „korzystać z czegoś, np. budynku, lokalu”, 2 ,,korzystać z czegoś w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek”, 3 „używać cudzej własności, czerpiąc z niej korzyści ale mając jednocześnie obowiązek zachowania jej substancji i dotychczasowego przeznaczenia”.

2012
10
maj

Istota:

Czy w związku z planowaną umową, koszty wynajmu samochodów osobowych powinny zostać uznane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki?

Fragment:

W związku z powyższym Spółki planują podpisać stosowną umowę na wynajem samochodów osobowych z pełną ich obsługą. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym kluczowe znaczenie ma ustalenie co mieści się w zakresie pojęcia „koszty używania” samochodu. Wskazać zatem należy, iż koszty używania samochodu osobowego w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 updop nie oznaczają wyłącznie stricte kosztów jego eksploatacji. Koszt używania nie jest bowiem pojęciem tożsamym z kosztem eksploatacji. Możliwość korzystania z cudzej rzeczy z zasady wynika z istnienia tytułu prawnego. Jeżeli uprawnienie to wynika z umowy, a umowa ta ma charakter odpłatny (tak jak w niniejszej sprawie) to uznać należy, że wydatki związane z realizacją tej umowy są wydatkami z tytułu kosztów używania tej rzeczy. Wydatki związane z uprawnieniem do używania cudzej rzeczy, stanowią niewątpliwie wydatek związany z jej używaniem. Do wydatków z tytułu używania samochodu osobowego niestanowiącego własności podatnika zaliczać niewątpliwie należy wszystkie wydatki poniesione w związku z uprawnieniem do posługiwania się (np. czynsz najmu), jak i z samym posługiwaniem się rzeczą (korzystaniem z rzeczy). Mając na uwadze powyższe uregulowania, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie ograniczenia zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop.

2011
11
gru

Istota:

Zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 7 lit b ustawy nowelizującej. Oznacza to, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi wynajmu od swoich Kontrahentów przedmiotowych samochodów, przeznaczonych wyłącznie do świadczenia usług najmu, z wyłącznym przeznaczeniem do wykorzystania na ten cel przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest m.in. wynajem samochodów dla Klientów. Wnioskodawca nie dysponuje taką ilością samochodów, które by były jego własnością aby mógł zapewnić swoim Klientom możliwość wynajmu tych pojazdów. W celu zapewnienia możliwości wynajmu samochodów zainteresowanym tą usługą Klientom, Wnioskodawca ma zamiar zawierać umowy wynajmu pojazdów ze swoimi Kontrahentami, którzy dysponują odpowiednimi samochodami. Wnioskodawca będzie w tej umowie najmu występować jako najemca samochodu. Następnie ten samochód Wnioskodawca ma zamiar przekazywać dalej w wynajem swoim Klientom - występując już w roli wynajmującego. Wnioskodawca będzie najmować te pojazdy od swoich Kontrahentów z przeznaczeniem do oddania ich w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu z wyłącznym przeznaczeniem do wykorzystania na ten cel przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Przedmiotem tych umów mają być samochody osobowe bądź inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które nie będą spełniać warunków technicznych opisanych w art. 3 ust. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest m.in. sprzedaż samochodów osobowych, części i akcesoriów samochodowych, usługi serwisowe oraz wynajem samochodów zastępczych klientom Spółki. Wnioskodawca nabywa samochody osobowe, które służą wyłącznie celom zarobkowego najmu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Samochody te nie są nigdy wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów. Umowy najmu zawierane są z reguły na okres trwania naprawy pojazdu w serwisie Spółki lub na okres jaki dopuszcza ubezpieczyciel w związku z naprawą powypadkową, tj. 3-5 dni. Pojazdy te są jednak dostępne dla każdego klienta bez względu na fakt, czy naprawia on w Spółce swoje auto, czy nie. Zatem odpowiadając na zadane w przedmiotowym wniosku pytanie w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy stwierdzić należy, iż zostały spełnione przesłanki wynikające z art. art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy nowelizującej i Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych służących wyłącznie celom najmu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
paź

Istota:

Czy będąc opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma Pan prawo prowadzić powyższą działalność, czy jest ona wyłączona z tej formy opodatkowania?
Jeżeli działalność może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, czy wynajem samochodów powinien być opodatkowany stawką 17% a wynajem maszyn stawką 8,5%?

Fragment:

Działalność chciałby Pan rozszerzyć o wynajem samochodów ciężarowych bez kierowcy (masa nie przekracza 3,5 tony - PKWiU 77.12.11) oraz o wynajem maszyn budowlanych (PKWiU 77.32.10). Wszystkie przedmioty najmu są środkami trwałymi w Pana firmie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy będąc opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma Pan prawo prowadzić powyższą działalność, czy jest ona wyłączona z tej formy opodatkowania... Jeżeli działalność może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, czy wynajem samochodów powinien być opodatkowany stawką 17% a wynajem maszyn stawką 8,5%... Zdaniem Wnioskodawcy, wyłączone z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym są usługi polegające na wynajmie nieruchomości. Zatem możliwe jest opodatkowanie „ryczałtem” wynajmu samochodów bez kierowcy lub posiadanych maszyn budowlanych. Uważa Pan, iż dla wynajmu samochodów właściwa jest stawka podatku 17%, a dla maszyn budowlanych 8,5%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j.

2011
1
wrz

Istota:

Czy zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne działalność zarejestrowana pod nazwą „Usługa w zakresie handlu żywymi zwierzętami” podlega podatkowi zryczałtowanemu o wysokości 3%?

Fragment:

Ponadto wskazał Pan, iż zgodnie z klasyfikacją statystyczną dokonaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi świadczone usługi zostały sklasyfikowane wg PKWiU z 2008 r. jako 49.41.20.0 „Wynajem samochodów z kierowcą”. Grupowanie to mieści się w Dziale 49 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług „Transport lądowy i rurociągowy”. Działalność przez Pana wykonywana może być zatem uznana za wykonywanie usług transportowych. Usługi te nie zostały wymienione jako wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych. Podane grupowanie PKWiU wskazuje przy tym, że opisane we wniosku usługi nie stanowią usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, dla których przewidziana jest stawka 17%. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wykonuje Pan usługi transportowe samochodem ciężarowym o ładowności powyżej dwóch ton. Dla takich usług przewidziana jest stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% przychodów. Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe. Należy jednak zwrócić uwagę, iż o możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz o wysokości stawki tego podatku decyduje charakter wykonywanych czynności, a nie treść wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2011
1
sie

Istota:

Czy w sytuacji, gdy Spółka wynajmie samochody na okres krótszy niż 6 miesięcy wyłącznie w celu podnajmu ich swojemu klientowi, na rzecz którego będzie świadczyła usługi obsługi floty samochodowej może odliczyć cały podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez właściciela samochodów?

Fragment:

(...) wynajem samochodów osobowych przez wnioskodawcę, które następnie są podnajmowane klientowi wnioskodawcy na okres krótszy niż 6 miesięcy - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wynajem samochodów osobowych przez wnioskodawcę, które następnie są podnajmowane klientowi wnioskodawcy. W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (zwana dalej Spółka) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług na rzecz podmiotów z branży farmaceutycznej i medycznej. Usługi Spółki polegają między innymi na świadczeniu usług promocji i reklamy, badaniu rynku, pomocy w rejestracji wyrobów medycznych, etc. Ponadto, Spółka świadczy także inne usługi w zależności od potrzeb i oczekiwań jej klientów. Jako przedmiot działalności gospodarczej w statucie Spółka ma wskazany m.in. wynajem samochodów osobowych.

2011
1
sie

Istota:

Czy podatnikowi prowadzącemu działalność w zakresie sprzedaży i odpłatnego najmu samochodów w przypadku takiego przeznaczenia (wykorzystania) samochodu, tj. do najmu 6 miesięcznego skróconego przez nieplanowane wypowiedzenie najemcy do okresu 3 miesięcy i sprzedaży w przeciągu jednego miesiąca po okresie najmu (w terminie krótszym niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia najmu) przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku przy jego zakupie?

Fragment:

Z przedstawionego w złożonym wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż pojazdów oraz odpłatny wynajem samochodów zarówno krótko, jak i długoterminowy. Podatnik dokonał w sierpniu 2008 r. zakupu samochodu osobowego używanego z przeznaczeniem na odsprzedaż. Przy jego zakupie (zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy o VAT), skorzystał z prawa odliczenia całej kwoty podatku. W związku z tym, że przez okres około roku nie znaleziono nabywcy, zmienione zostało jego pierwotne przeznaczenie i w lipcu 2009 r. samochód został odpłatnie wynajęty. W warunkach umowy strony, tj. wynajmujący i najemca, określiły okres najmu na 6 miesięcy. Jednak po upływie 3 miesięcy najemca dokonał zwrotu samochodu i wypowiedział umowę. Po upływie miesiąca od daty zakończenia umowy najmu Podatnik znalazł nabywcę na ww. samochód i sprzedał go (tzn. przeznaczył do odsprzedaży). Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy przedmiotem działalności Wnioskodawcy rzeczywiście jest sprzedaż pojazdów oraz odpłatny wynajem samochodów, Stronie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z zakupem pojazdu opisanego w złożonym wniosku. Skoro bowiem pierwotnie, tj. w sierpniu 2008 r., zakup samochodu nastąpił w celu jego odsprzedaży, następnie pojazd został wynajęty, zaś ostatecznie ponownie przeznaczony do odsprzedaży, a wszystkie te czynności odbywały się w ramach działalności gospodarczej Spółki, prawo do odliczenia podatku VAT nie zmieniło się.