Wynajem | Interpretacje podatkowe

Wynajem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynajem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy usługi realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT?
Fragment:
W ramach Usługi Wnioskodawca będzie zawierał w swoim własnym imieniu i na własny rachunek umowę wynajmu apartamentu w Budynku z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (zapisy umowne jednoznacznie będą wskazywać, że wynajem realizowany jest na cele mieszkaniowe). Jednocześnie, założeniem Usług jest, że okres wynajmu będzie długoterminowy - przynajmniej roczny, optymalnie kilkuletni (w wyjątkowych tylko sytuacjach może on wynosić kilka miesięcy). W ramach opłat (pobieranych co do zasady na bazie miesięcznej) ponoszonych przez Klientów za Usługi mieścić się będzie również zapewnienie przez Wnioskodawcę mediów (energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków). Wnioskodawca dysponuje klasyfikacją statystyczną GUS, z której wynika, że Usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 2008 pod symbolem 68.20.1 („ Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ”), jako wynajem umeblowanych apartamentów (na podstawie stosownej umowy), bez względu na czas trwania najmu oraz na charakter najemcy - czy jest to osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy - jeżeli celem wynajmu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Wydana dla Wnioskodawcy opinia klasyfikacyjna GUS dotyczyła też wynajmu, którego celem nie jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, tylko potrzeb związanych z okresowym pobytem - i w tym zakresie przewidywała ona klasyfikację PKWiU 2008 pod symbolem 55.20.19.0 („ Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi ”).
2017
22
lut

Istota:
Jak należy opodatkować wynajem pokoi dla pracowników najemcy?
Fragment:
Od czerwca została podpisana umowa na 11 miesięcy z agencją zatrudnienia i doradztwa personalnego (zwanym dalej najemcą) na wynajem trzech pokoi dla 12 osób (pracowników). Pobyt osób zakwaterowanych w tych pokojach związany jest wyłącznie z pracą na terenie gminy a nie z wypoczynkiem, a w umowie określone jest, że najmujący będzie wykorzystywał pokoje na cele mieszkalne dla swoich pracowników. Najemca będzie obciążany miesięcznym czynszem płatnym z góry do 10-go każdego miesiąca. W związku z powyższym zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności został rozszerzona o PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Jak należy opodatkować wynajem pokoi dla pracowników najemcy? Zdaniem Wnioskodawcy, wynajem pokoi dla pracowników najemcy na cele mieszkalne w myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy powinien być zwolniony od podatku od towarów i usług, gdyż wszystkie warunki zwolnienia zostały tu spełnione: świadczenie usługi na własny rachunek, charakter mieszkalny nieruchomości, mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
28
lis

Istota:
Spółka nie będzie miała obowiązku naliczać podatku VAT od czynności nieodpłatnego udostępnienia powierzchni danej galerii handlowej na rzecz organizacji prowadzących działania opisane we wniosku w zakresie szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej, gdyż imprezy, przedsięwzięcia przeprowadzane przez organizacje, opisane we wniosku, będą wpływać na zwiększenie atrakcyjności danej galerii a także wzrost liczby klientów odwiedzających daną galerię. To z kolei może spowodować wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych najemców ofertą Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności polegającej na wynajmie powierzchni handlowych.
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca planuje nieodpłatnie udostępnić powierzchnię w danym centrum handlowym na okresowe akcje promocyjno – reklamowe bądź też akcje z zakresu odpowiedzialności społecznej, przy czym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wynajem powierzchni handlowych oraz świadczenie usług o charakterze marketingowo – promocyjnych na rzecz najemców. Jak wynika z wniosku , prowadzenie działań marketingowo – promocyjnych wpływa na wzrost frekwencji potencjalnych klientów odwiedzających centra handlowe. Pomimo tego, że działania o charakterze społecznym nie są przez Wnioskodawcę zlecane jako czynność przeprowadzenia akcji promocyjnej lub marketingowej to należy stwierdzić, że działania te mogą również przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności danej galerii ze strony potencjalnych klientów, czy też partnerów biznesowych Wnioskodawcy. A zatem należy stwierdzić, że Spółka dokonując nieodpłatnego udostępnienia powierzchni na rzecz organizacji non – profit, fundacji itp., prowadzących działania opisane we wniosku z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej nie będzie miała obowiązku naliczenia podatku VAT, gdyż w przedstawionej sprawie nie będą spełnione przesłanki zawarte w regulacji art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, a mianowicie – świadczona nieodpłatnie usługa związana będzie z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Należy zauważyć, że imprezy, przedsięwzięcia przeprowadzane przez organizacje, opisane we wniosku, będą wpływać na zwiększenie atrakcyjności danej galerii a także wzrost liczby klientów odwiedzających daną galerię.
2016
18
lut

Istota:
Wynajem na rzecz Gminy budynków służących zaspokojeniu mieszkaniowych potrzeb Miasta.
Fragment:
Wnioskodawca w trakcie budowy przedmiotowych budynków przeznaczonych pod wynajem nie odlicza podatku VAT, zawartego w fakturach zakupu (dot. kosztów budowy). Wartość inwestycji zostanie ustalona wraz z naliczonym podatkiem VAT. Budynki po wybudowaniu zostaną przyjęte jako składnik majątku Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca prawidłowo planuje zastosować zwolnienie od podatku od towarów usług wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, do wystawianych na rzecz Gminy faktur VAT za najem budynków mieszkalnych, które będą wykorzystywane wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Gminy poprzez ich wynajem jako mieszkania komunalne... Zdaniem Wnioskodawcy, wynajmowanie na rzecz Gminy budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy spełnia wymogi art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług i korzystać będzie ze zwolnienia od podatku. Powyższe wynika między innymi z treści: art. 75 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że władze publiczne (Państwo i samorządy terytorialne) prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie terytorialnym, który stanowi, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych Gminy, w szczególności komunalnego budownictwa mieszkaniowego.
2015
17
gru

Istota:
Jakie są skutki podatkowe sprzedaży części lokali mieszkalnych w budynku z mieszkaniami na wynajem?
Fragment:
Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży części lokali mieszkalnych w budynku z mieszkaniami na wynajem. W zakresie skutków podatkowych jakie mogą powstać dla żony Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą części lokali mieszkalnych w budynku z mieszkaniami na wynajem – wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. Za lokale przeznaczone na wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych wynajętych osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. W myśl ust. 8 tegoż artykułu odliczeniu podlegały wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 8, jeżeli dotyczą budynków mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i wydatki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2015
18
lis

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży pakietów z udzielonym rabatem
Fragment:
Na podstawie biletu wstępu (karty, karnetu) pakiety uprawniać będą do korzystania z obiektów sportowych lub zająć w celach sportowych bądź rekreacyjnych przez klientów: osoby samodzielne, grupy osób, grupy osób pod okiem instruktora lub nadzorem trenera, wynajem pod przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów wynajem obiektów sportowych podmiotom gospodarczym. Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje: a.Wynajem obiektów sportowych uprawniać będzie najemcę do prawa wstępu i korzystania z: hali sportowej, hali kortu tenisowego, basenu, kortów squash, ścianki wspinaczkowej, bulderingu z możliwością prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym nauki pływania, nauki gry w tenisa, nauki i treningu w piłce nożnej. Odpłatne udostępnianie obiektów sportowych osobom fizycznym, jednostkom gospodarczym, klubom sportowym będzie wyłącznie na cele sportowo-rekreacyjne, tj na cele zgodne z charakterem obiektów sportowych. Wynajem obiektów sportowych dla celów zajęć sportowo-rekreacyjnych mieści się w PKWiU 93.11.10.0 jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych i zgodnie z poz. 179 załącznika 3 do ustawy VAT podlegają opodatkowaniu stawką 8%. b.Wynajem obiektów sportowych na imprezy pozasportowe, jak np. organizowanie imprez, i innych zajęć nie objętych stawką preferencyjną podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23% jako wynajem nieruchomości na własny rachunek o PKWiU 68.20.12.0. c.Usługi świadczone w ramach obiektów sportowych uprawniać będą do prawa wstępu i korzystania z: hali sportowej, hali kortu tenisowego i badmintona, basenu, kortów squash, ścianki wspinaczkowej, bulderingu.
2015
27
sty

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży mieszkania kupionego pod wynajem, które nie zostało wynajęte, należny jest 19% podatek zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na etapie wydawania niniejszej interpretacji, przy tak sformułowanym opisie zdarzenia, Organ nie miał podstaw kwestionowania, że zakup a następnie sprzedaż mieszkania nabytego na wynajem nie będzie stanowił działalności gospodarczej. Nie przesądza to jednak, że w przyszłości stanowisko to pozostanie aktualne, jeśli ujawnione zostaną okoliczności, o których Organ nie wiedział wydając niniejszą interpretację indywidualną. Przy czym pytanie dotyczy skutków podatkowych sprzedaży tego konkretnego mieszkania. Co do zasady zatem w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze sprzedażą mieszkania przez osobę fizyczną przeznaczonego na wynajem i jeżeli sprzedaż tego mieszkania nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej i zostanie dokonana przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie sprzedaż ta na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego dochodu. W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. (...)
2015
6
sty

Istota:
Czy przychód z działalności usługowej w zakresie wynajmu przyczep kempingowych można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym?
Fragment:
W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku, postanowił poszerzyć tę działalność o wynajem i dzierżawę przyczep kempingowych, tj. o świadczenie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 77.39.13.0. W tym celu zakupił przyczepę kempingową. Do dnia złożenia wniosku nie uzyskał żadnych przychodów z tyt. najmu i dzierżawy. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane z działalności prowadzonej w zakresie wynajmu przyczep kempingowych, sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 77.38.13.0, mogą być (co do zasady) opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli zatem Wnioskodawca prawidłowo wybrał formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla działalności prowadzonej w zakresie wykonywania konstrukcji i urządzeń technicznych, to poszerzenie tej działalności o wynajem przyczepy kempingowej nie spowoduje utraty przez Wnioskodawcę prawa do stosowania tej formy opodatkowania. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Wskazać przy tym należy, że stosownie do treści zadanego pytania oraz własnego stanowiska w sprawie (wyznaczających zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia wpływu poszerzenia przez Wnioskodawcę prowadzonej działalności gospodarczej o wskazane usługi, na utratę prawa do stosowania formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2014
15
sie

Istota:
Jaka jest właściwa data do rozpoczęcia naliczania 10-letniego obowiązkowego okresu wynajmu, warunkującego zachowanie uprawnień z tytułu ulgi podatkowej związanej z budową mieszkań przeznaczonych na wynajem?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2013 r. (data wpływu 8 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania ulgi związanej z budową mieszkań na wynajem - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania ulgi związanej z budową mieszkań na wynajem. We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 30 marca 1999 r. na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Wnioskodawca nabył z małżonką udział wynoszący 522/119196 w prawie własności nieruchomości, który przypada na lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem. Wnioskodawca wraz żoną stał się współposiadaczem przedmiotowej nieruchomości. Ponadto, jak podaje Wnioskodawca została zawarta umowa o prowadzenie wspólnej inwestycji mającej na celu wybudowanie na ww. nieruchomości wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem (w trybie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy) z Inwestorem Zastępczym, który posiadał decyzję Urzędu Miejskiego o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego zawierającego 210 lokali mieszkalnych, który to w akcie notarialnym określił termin zakończenia budowy budynku mieszkalnego do dnia 30 kwietnia 2001 r.
2014
15
sty

Istota:
Czy odpłatne udostępnienie (wynajem) Hali przez Gminę na rzecz podmiotów trzecich (np. firm oraz osób fizycznych) będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
Fragment:
Inwestycja była także wykorzystywana przez Szkołę dla celów komercyjnych, obejmujących odpłatny wynajem Hali na rzecz podmiotów trzecich. Odpłatny wynajem Hali był traktowany przez Szkołę jako czynność zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 113 ustawy o VAT i dokumentowany za pomocą wystawianych rachunków. W chwili obecnej Gmina zamierza podjąć decyzję o zmianie wykorzystania Hali wraz z wyposażeniem, tj. rozpoczęcia ich wykorzystywania także dla celów czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji, Hala oraz jej wyposażenie zostaną wycofane ze środków trwałych Szkoły i wprowadzone do rejestru środków trwałych Gminy. Następnie Gmina będzie zawierać umowy na udostępnienie/wynajem Hali z podmiotami trzecimi oraz rozpocznie świadczenie usług na ich rzecz. Komercyjne wykorzystanie Hali będzie obejmować w szczególności odpłatny wynajem hali sportowej w związku z imprezami okolicznościowymi, uroczystościami, turniejami, imprezami masowymi i innymi imprezami komercyjnymi. Począwszy zatem od 2013 r. Hala wraz z wyposażeniem będzie wykorzystywana przez Gminę w dwojaki sposób: będzie udostępniana odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich (firm lub osób fizycznych), w celu komercyjnego wykorzystania Hali; będzie udostępniana nieodpłatnie na cele gminne (w celu realizacji zadań własnych Gminy) - na rzecz Szkoły (w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
2013
4
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wynajem
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.