Wynajem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynajem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie usługi wynajmu apartamentu na cele mieszkaniowe oraz wynajem apartamentu na cele krótkoterminowego pobytu wypoczynkowego oraz opodatkowania przez Wnioskodawcę wynajmu apartamentu mieszkalnego przez firmę administrującą budynkami 23% stawką podatku VAT

Fragment:

Do tej pory Wnioskodawca nie zawierał jeszcze żadnej umowy o wynajem apartamentu. Symbolem świadczonej przez Zainteresowanego usługi na cele mieszkaniowe zgodnie z klasyfikacją PKWiU jest 68.20.Z. Symbolem świadczonej przez Wnioskodawcę usługi na cele turystyczno-wypoczynkowe krótkoterminowe zgodnie z klasyfikacją PKWiU jest 55.20.19.0. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone w uzupełnieniu wniosku nr 1 i nr 2): Jaką stawkę VAT zastosować wynajmując apartament (wprowadzony do środków trwałych) długoterminowo na cele mieszkaniowe? Czy wynajem apartamentu wprowadzonego do środków trwałych jednoosobowej działalności gospodarczej spełnia definicję z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, że zwolnione od podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe? Jaką stawkę VAT zastosować wynajmując bezpośrednio apartament (wprowadzony do środków trwałych działalności gospodarczej Wnioskodawcy) na cele krótkoterminowego pobytu wypoczynkowego? Czy stawka VAT ulegnie zmianie gdy Wnioskodawca wynajmie ten sam lokal przez firmę administrującą budynkami? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 2 marca 2017 r.), wynajmując apartament na cele mieszkaniowe powinien zastosować stawkę zwolnioną zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

2018
26
sty

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług wynajmu dźwigu wraz z operatorem.

Fragment:

Za wynajem dźwigu wraz z operatorem Wnioskodawca otrzymuje fakturę zawierającą kod PKWiU 43.99.90.0 oraz adnotację odwrotne obciążenie. Następnie Wnioskodawca refakturuje wykonanie usługi dźwigowej na swojego Zleceniodawcę wystawiając fakturę z adnotacją odwrotne obciążenie i PKWiU 43.99.90. Wnioskodawca Sp. z o.o. wystawia refakturę za wynajem dźwigu wraz z operatorem na swojego Zleceniodawcę, który refakturuje to świadczenie na rzecz kolejnego podmiotu w celu realizacji świadczenia na rzecz swego Zleceniodawcy. Zleceniodawca wykonuje ww. usługi na zlecenie innych podmiotów (firm leasingowych) i również obciąża je tą usługą. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy. Zleceniodawca jest czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy refakturując na Zleceniodawcę usługi wynajmu dźwigu wraz z operatorem należy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia. Wskazać należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2017
22
cze

Istota:

Sposób opodatkowania (zasady ogólne albo odwrotne obciążenie) wykonywanych czynności oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Oferuje w tym zakresie: usługi transportowe (przewóz elementów konstrukcyjnych żurawi wieżowych i innego sprzętu budowlanego zapewniając zarówno pojazdy jak i personel – kierowców pojazdów) – PKWiU 49.41.1 „ Transport drogowy towarów ” oraz PKWiU 49.41.2 „ Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą ”; usługi konserwatorów żurawi wieżowych – PKWiU 33.12.15 „ Usługi naprawy i konserwacji urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych ”; wynajem żurawi wieżowych i samochodowych bez obsługi – PKWiU 77.32.1 „ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi ”; wynajem żurawi wieżowych i samochodowych z operatorami: PKWiU 43.99.90.0 „ Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych ” usługi operatorów PKWiU 43.99.90.0 „ Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych ” z tym, że: PKWiU 78.20.1 „ Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej ” lub PKWiU 78.30.3 „ Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników ”, wyłącznie gdy ma miejsce oddelegowanie własnego pracownika, odpowiednio tymczasowe lub długoterminowe. Usługodawca świadczy usługi będące przedmiotem wniosku na rzecz zainteresowanego niebędącego stroną postępowania – Spółki X Sp. z o.o. S.K.A. („ Usługobiorca ”).

2017
9
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczonych usług wynajmu lokali mieszkalnych

Fragment:

W związku z tym wynajem na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi wynajem na cele gospodarcze, a nie na cele mieszkaniowe. Przez wynajem na cele gospodarcze należy tutaj rozumieć wynajem na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę (np. na cele podnajmu albo nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim). Przedstawione stanowisko potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 lipca 2012 r. (I FSK 1020/12). Dotyczy on nie obowiązujących już przepisów, ale ich brzmienie było niemal identyczne jak obecnego art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u. Wnioskodawca ma świadomość, że wyrok ten został wydany w konkretnym stanie faktycznym w stosunku do konkretnego podatnika i nie ma mocy powszechnie obowiązującej, jednak zawiera on wskazówki interpretacyjne, którą mogą być pomocne przy wykładni przepisów w niniejszej sprawie. Sąd uznał, że ze zwolnienia nie korzysta „ usługa najmu na rzecz podmiotu gospodarczego, który nie będąc konsumentem zaspokajającym - w oparciu o tę usługę - własne potrzeby mieszkaniowe, prowadzi wykorzystując najmowany lokal własną działalność gospodarczą w formie wynajmu na cele mieszkaniowe ”. Podobny sposób wykładni został zaprezentowany m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 maja 2013 r. (sygn.

2017
22
lut

Istota:

Czy usługi realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT?

Fragment:

W ramach Usługi Wnioskodawca będzie zawierał w swoim własnym imieniu i na własny rachunek umowę wynajmu apartamentu w Budynku z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (zapisy umowne jednoznacznie będą wskazywać, że wynajem realizowany jest na cele mieszkaniowe). Jednocześnie, założeniem Usług jest, że okres wynajmu będzie długoterminowy - przynajmniej roczny, optymalnie kilkuletni (w wyjątkowych tylko sytuacjach może on wynosić kilka miesięcy). W ramach opłat (pobieranych co do zasady na bazie miesięcznej) ponoszonych przez Klientów za Usługi mieścić się będzie również zapewnienie przez Wnioskodawcę mediów (energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków). Wnioskodawca dysponuje klasyfikacją statystyczną GUS, z której wynika, że Usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 2008 pod symbolem 68.20.1 („ Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ”), jako wynajem umeblowanych apartamentów (na podstawie stosownej umowy), bez względu na czas trwania najmu oraz na charakter najemcy - czy jest to osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy - jeżeli celem wynajmu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Wydana dla Wnioskodawcy opinia klasyfikacyjna GUS dotyczyła też wynajmu, którego celem nie jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, tylko potrzeb związanych z okresowym pobytem - i w tym zakresie przewidywała ona klasyfikację PKWiU 2008 pod symbolem 55.20.19.0 („ Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi ”).

2016
28
lis

Istota:

Jak należy opodatkować wynajem pokoi dla pracowników najemcy?

Fragment:

Od czerwca została podpisana umowa na 11 miesięcy z agencją zatrudnienia i doradztwa personalnego (zwanym dalej najemcą) na wynajem trzech pokoi dla 12 osób (pracowników). Pobyt osób zakwaterowanych w tych pokojach związany jest wyłącznie z pracą na terenie gminy a nie z wypoczynkiem, a w umowie określone jest, że najmujący będzie wykorzystywał pokoje na cele mieszkalne dla swoich pracowników. Najemca będzie obciążany miesięcznym czynszem płatnym z góry do 10-go każdego miesiąca. W związku z powyższym zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności został rozszerzona o PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Jak należy opodatkować wynajem pokoi dla pracowników najemcy? Zdaniem Wnioskodawcy, wynajem pokoi dla pracowników najemcy na cele mieszkalne w myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy powinien być zwolniony od podatku od towarów i usług, gdyż wszystkie warunki zwolnienia zostały tu spełnione: świadczenie usługi na własny rachunek, charakter mieszkalny nieruchomości, mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2016
18
lut

Istota:

Spółka nie będzie miała obowiązku naliczać podatku VAT od czynności nieodpłatnego udostępnienia powierzchni danej galerii handlowej na rzecz organizacji prowadzących działania opisane we wniosku w zakresie szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej, gdyż imprezy, przedsięwzięcia przeprowadzane przez organizacje, opisane we wniosku, będą wpływać na zwiększenie atrakcyjności danej galerii a także wzrost liczby klientów odwiedzających daną galerię. To z kolei może spowodować wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych najemców ofertą Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności polegającej na wynajmie powierzchni handlowych.

Fragment:

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca planuje nieodpłatnie udostępnić powierzchnię w danym centrum handlowym na okresowe akcje promocyjno – reklamowe bądź też akcje z zakresu odpowiedzialności społecznej, przy czym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wynajem powierzchni handlowych oraz świadczenie usług o charakterze marketingowo – promocyjnych na rzecz najemców. Jak wynika z wniosku , prowadzenie działań marketingowo – promocyjnych wpływa na wzrost frekwencji potencjalnych klientów odwiedzających centra handlowe. Pomimo tego, że działania o charakterze społecznym nie są przez Wnioskodawcę zlecane jako czynność przeprowadzenia akcji promocyjnej lub marketingowej to należy stwierdzić, że działania te mogą również przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności danej galerii ze strony potencjalnych klientów, czy też partnerów biznesowych Wnioskodawcy. A zatem należy stwierdzić, że Spółka dokonując nieodpłatnego udostępnienia powierzchni na rzecz organizacji non – profit, fundacji itp., prowadzących działania opisane we wniosku z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej nie będzie miała obowiązku naliczenia podatku VAT, gdyż w przedstawionej sprawie nie będą spełnione przesłanki zawarte w regulacji art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, a mianowicie – świadczona nieodpłatnie usługa związana będzie z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Należy zauważyć, że imprezy, przedsięwzięcia przeprowadzane przez organizacje, opisane we wniosku, będą wpływać na zwiększenie atrakcyjności danej galerii a także wzrost liczby klientów odwiedzających daną galerię.

2015
17
gru

Istota:

Wynajem na rzecz Gminy budynków służących zaspokojeniu mieszkaniowych potrzeb Miasta.

Fragment:

Wnioskodawca w trakcie budowy przedmiotowych budynków przeznaczonych pod wynajem nie odlicza podatku VAT, zawartego w fakturach zakupu (dot. kosztów budowy). Wartość inwestycji zostanie ustalona wraz z naliczonym podatkiem VAT. Budynki po wybudowaniu zostaną przyjęte jako składnik majątku Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca prawidłowo planuje zastosować zwolnienie od podatku od towarów usług wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, do wystawianych na rzecz Gminy faktur VAT za najem budynków mieszkalnych, które będą wykorzystywane wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Gminy poprzez ich wynajem jako mieszkania komunalne... Zdaniem Wnioskodawcy, wynajmowanie na rzecz Gminy budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy spełnia wymogi art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług i korzystać będzie ze zwolnienia od podatku. Powyższe wynika między innymi z treści: art. 75 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że władze publiczne (Państwo i samorządy terytorialne) prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie terytorialnym, który stanowi, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych Gminy, w szczególności komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

2015
18
lis

Istota:

Jakie są skutki podatkowe sprzedaży części lokali mieszkalnych w budynku z mieszkaniami na wynajem?

Fragment:

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży części lokali mieszkalnych w budynku z mieszkaniami na wynajem. W zakresie skutków podatkowych jakie mogą powstać dla żony Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą części lokali mieszkalnych w budynku z mieszkaniami na wynajem – wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. Za lokale przeznaczone na wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych wynajętych osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. W myśl ust. 8 tegoż artykułu odliczeniu podlegały wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 8, jeżeli dotyczą budynków mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i wydatki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

2015
27
sty

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży pakietów z udzielonym rabatem

Fragment:

Na podstawie biletu wstępu (karty, karnetu) pakiety uprawniać będą do korzystania z obiektów sportowych lub zająć w celach sportowych bądź rekreacyjnych przez klientów: osoby samodzielne, grupy osób, grupy osób pod okiem instruktora lub nadzorem trenera, wynajem pod przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów wynajem obiektów sportowych podmiotom gospodarczym. Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje: a.Wynajem obiektów sportowych uprawniać będzie najemcę do prawa wstępu i korzystania z: hali sportowej, hali kortu tenisowego, basenu, kortów squash, ścianki wspinaczkowej, bulderingu z możliwością prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym nauki pływania, nauki gry w tenisa, nauki i treningu w piłce nożnej. Odpłatne udostępnianie obiektów sportowych osobom fizycznym, jednostkom gospodarczym, klubom sportowym będzie wyłącznie na cele sportowo-rekreacyjne, tj na cele zgodne z charakterem obiektów sportowych. Wynajem obiektów sportowych dla celów zajęć sportowo-rekreacyjnych mieści się w PKWiU 93.11.10.0 jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych i zgodnie z poz. 179 załącznika 3 do ustawy VAT podlegają opodatkowaniu stawką 8%. b.Wynajem obiektów sportowych na imprezy pozasportowe, jak np. organizowanie imprez, i innych zajęć nie objętych stawką preferencyjną podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23% jako wynajem nieruchomości na własny rachunek o PKWiU 68.20.12.0. c.Usługi świadczone w ramach obiektów sportowych uprawniać będą do prawa wstępu i korzystania z: hali sportowej, hali kortu tenisowego i badmintona, basenu, kortów squash, ścianki wspinaczkowej, bulderingu.