PUS.I/423/85/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

W jaki sposób płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winien rozliczyć zaległe po śmierci pracownika wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie wynikające z wykonania umowy cywilnoprawnej w kontekście wypłaty tych wynagrodzeń osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów?

PUS.I/423/85/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. obowiązek płatnika
  2. spadkobiercy
  3. wynagrodzenie zmarłego pracownika
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.09.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 20.09.2004 r. w sprawie powinności podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wypłatą wynagrodzeń za pracę i z umowy cywilnoprawnej po śmierci pracownika osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, udziela poniższej informacji:

Z pisma płatnika wynika, że na mocy kodeksu pracy jest on zobligowany do wypłaty na rzecz osób uprawnionych, po zmarłym pracowniku, wynagrodzenia za pracę wynikającego ze stosunku pracy, jak i wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej na podstawie kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.Z kolei art. 631 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy stanowi, iż wraz ze zgonem pracownika wygasa stosunek pracy, a powstałe w ten sposób prawa majątkowe wynikające ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Stosownie do postanowień art. 18 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych (...). Przepis ten nie podaje normatywnej definicji przychodów z praw majątkowych oraz nie jest katalogiem zamkniętym tych przychodów, na co wskazuje wyrażenie „w szczególności”. Tą kategorią został objęty każdy przychód osiągnięty przez podatnika w związku z posiadaniem przez niego prawa o charakterze majątkowym. Płatnik wypłacający świadczenie będące realizacją prawa majątkowego określonego w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a wynikającego ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 tejże ustawy, obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności niepomniejszonej o koszty uzyskania przychodów, gdyż art. 22 ust. 9 ustawy nie przewiduje dla tego przychodu żadnych kosztów. Natomiast w przypadku należności z tytułu wykonania umowy cywilnoprawnej płatnik dodatkowo winien pomniejszyć wypłacane świadczenie o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9. W obu przypadkach przychody pomniejsza się o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Następnie zgodnie z treścią art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy, płatnik pobraną we wskazany sposób zaliczkę na podatek przekazuje w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrano na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby płatnika, przesyłając jednocześnie deklarację według ustalonego wzoru (PIT-4). Tak więc zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrane z ww. tytułów płatnik winien wykazać w deklaracji PIT-4 (wersja 15), w pozycji numer 50. Zgodnie z treścią art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym obowiązany jest do przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika imiennej informacji o wysokości dochodu, sporządzonej według ustalonego wzoru (PIT-8B).

W przypadku braku małżonka oraz innych osób spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej prawa majątkowe wynikające ze stosunku pracy, jak i z umowy cywilnoprawnej wchodzą do masy spadkowej na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku, a na zakładzie pracy jako wypłacającemu należności z praw majątkowych nie ciążą żadne obowiązki z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy będą one wyłączone spod jej przepisów.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.