Wynagrodzenie zmarłego pracownika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie zmarłego pracownika. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy wynagrodzenie po zmarłym pracowniku należy wypłacić w kwocie brutto bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w/w spadkobiercom, bez obowiązku składania w Urzędzie Skarbowym informacji o dokonanej wypłacie na podstawie ustawy o podatku dochodowym?

Fragment:

(...) Po śmierci pracownika pozostało wynagrodzenie ze stosunku pracy. Pracownik nie miał żony i dzieci oraz innych osób uprawnionych do renty rodzinnej. W otrzymanym postanowieniu sądowym o nabyciu spadku stwierdzono, że nabyła go matka w części 3/8 (posiada emeryturę) i siostra w części 5/8 (pracująca). Zgodnie z art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.), prawa majątkowe ze stosunku pracy, przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane dla uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. W przedstawionym stanie faktycznym, z uwagi na brak osób uprawnionych do uzyskania renty rodzinnej, prawo do wynagrodzenia po zmarłym pracowniku weszło do masy spadkowej i jako prawo majątkowe podlega na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winien rozliczyć zaległe po śmierci pracownika wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie wynikające z wykonania umowy cywilnoprawnej w kontekście wypłaty tych wynagrodzeń osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.09.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 20.09.2004 r. w sprawie powinności podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wypłatą wynagrodzeń za pracę i z umowy cywilnoprawnej po śmierci pracownika osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, udziela poniższej informacji: Z pisma płatnika wynika, że na mocy kodeksu pracy jest on zobligowany do wypłaty na rzecz osób uprawnionych, po zmarłym pracowniku, wynagrodzenia za pracę wynikającego ze stosunku pracy, jak i wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej na podstawie kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem ze (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy firma jako płatnik jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego po zmarłym pracowniku osobie wskazanej w postanowieniu sądowym?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie z dn. 09.08.2004 r., znak HR/DzP/295/04 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.) prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż do wypłaty wynagrodzenia po zmarłym pracowniku uprawniony jest spadkobierca, wskazany w postanowieniu sądowym ; oznacza to iż osoba ta nie spełnia warunków wymaganych do (...)