Wynagrodzenie zmarłego pracownika | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenie zmarłego pracownika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie zmarłego pracownika. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wynagrodzenie po zmarłym pracowniku należy wypłacić w kwocie brutto bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w/w spadkobiercom, bez obowiązku składania w Urzędzie Skarbowym informacji o dokonanej wypłacie na podstawie ustawy o podatku dochodowym?
Fragment:
(...) Po śmierci pracownika pozostało wynagrodzenie ze stosunku pracy. Pracownik nie miał żony i dzieci oraz innych osób uprawnionych do renty rodzinnej. W otrzymanym postanowieniu sądowym o nabyciu spadku stwierdzono, że nabyła go matka w części 3/8 (posiada emeryturę) i siostra w części 5/8 (pracująca). Zgodnie z art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.), prawa majątkowe ze stosunku pracy, przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane dla uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. W przedstawionym stanie faktycznym, z uwagi na brak osób uprawnionych do uzyskania renty rodzinnej, prawo do wynagrodzenia po zmarłym pracowniku weszło do masy spadkowej i jako prawo majątkowe podlega na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca (...)
2011
1
mar

Istota:
W jaki sposób płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winien rozliczyć zaległe po śmierci pracownika wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie wynikające z wykonania umowy cywilnoprawnej w kontekście wypłaty tych wynagrodzeń osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów?
Fragment:
(...) Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.09.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 20.09.2004 r. w sprawie powinności podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wypłatą wynagrodzeń za pracę i z umowy cywilnoprawnej po śmierci pracownika osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, udziela poniższej informacji: Z pisma płatnika wynika, że na mocy kodeksu pracy jest on zobligowany do wypłaty na rzecz osób uprawnionych, po zmarłym pracowniku, wynagrodzenia za pracę wynikającego ze stosunku pracy, jak i wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej na podstawie kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem ze (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy firma jako płatnik jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego po zmarłym pracowniku osobie wskazanej w postanowieniu sądowym?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie z dn. 09.08.2004 r., znak HR/DzP/295/04 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.) prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż do wypłaty wynagrodzenia po zmarłym pracowniku uprawniony jest spadkobierca, wskazany w postanowieniu sądowym ; oznacza to iż osoba ta nie spełnia warunków wymaganych do (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.