ILPB2/415-11/08/11-S/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienia przedmiotowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1270/09 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 44/10 – stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2008 r. (data wpływu: 29 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w 2008 roku na podstawie umowy o pracę, umów zleceń i umów o dzieło otrzymywała wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej realizacji celów projektu pt. „Kobiety w zarządzaniu i determinanty ich sukcesów a rozwój regionu, w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej”. Program realizowany był w ramach Konkursu Dotacji – „Fundusze Strukturalne na poziomie NSS” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Projekt finansowany jest w 73,5% ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa (w proporcjach 85% - Unia Europejska, 15% budżet Państwa), a 26,5% wartości projektu stanowi udział własny uczelni (zgodnie z regulaminem konkursu).

W ramach zawartych umów na rzecz ww. projektu badawczego Wnioskodawczyni realizowała bezpośrednio cel programu, tj.

  1. obowiązki kierownika ds. badań (umowa o pracę dodatek funkcyjny finansowany z udziału własnego uczelni);
  2. opracowanie koncepcji badawczej i narzędzia badawczego, przeprowadzenie badań ankietowych kobiet – menadżerów i obliczenia statystyczne danych z ankiet, ustalenie i wprowadzenie danych, dotyczących liczności uczestnictwa kobiet w zarządzaniu pierwszych 500 przedsiębiorstw z Listy 2000 wydanej przez Rzeczpospolitą, badanie literatury i przygotowanie 3 opracowań „Sytuacja kobiet w zarządzaniu. Zidentyfikowanie barier”, „Przedsiębiorczość kobiet i udział w zarządzaniu a rozwój regionu”, „Determinanty sukcesów kobiet w zarządzaniu”, opracowanie wyników badań kobiet – kadry kierowniczej wraz z wnioskami i ich skomentowaniem w oparciu o literaturę przedmiotu – Raport z badań, wykonanie prezentacji i wygłoszenie referatu na seminarium upowszechniającym wyniki badań pt. „Ocena sytuacji kobiet w zarządzaniu. Bariery w karierze kierowniczej – wyniki badań”, „Determinanty sukcesów kobiet w zarządzaniu – wyniki badań”. Powyższe umowy były finansowane z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnych deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Zainteresowana podkreśla dodatkowo, że jako podatnik bezpośrednio realizowała cel projektu i nikomu nie podzleciła tych czynności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46, 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez Zainteresowaną z tytułu bezpośredniej realizacji celu projektu, pt. „Kobiety w zarządzaniu i determinanty ich sukcesów a rozwój regionu, w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Konkursu Dotacji – „Fundusze strukturalne na poziomie NSS” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zarówno z części finansowanej z Unii Europejskiej i budżetu Państwa, jak i udziału własnego uczelni, wolne są od podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46,47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte przez Nią z tytułu bezpośredniej realizacji projektu, pt. „Kobiety w zarządzaniu i determinanty ich sukcesów a rozwój regionu, w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej” realizowanego w ramach Konkursu Dotacji – „Fundusze strukturalne na poziomie NSS” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (zarówno z części finansowanej z Unii Europejskiej, budżetu Państwa jak i udziału własnego uczelni wolne są od podatku dochodowego.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Zainteresowana powołuje szereg orzeczeń sądowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 27 marca 2009 r. interpretację indywidualną nr ILPB2/415-11/09-4/JK, w której stanowisko Pani uznał za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2009 r. Pani wezwała Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa pismem z dnia 15 maja 2009 r. nr ILPB2/415/W-30/09-2/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podtrzymał stanowisko prezentowane w wydanej interpretacji.

W związku z powyższym, Pani w dniu 18 czerwca 2009 r. za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Pismem z dnia 20 lipca 2009 r. nr ILPB2/4160-34/09-2/AM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dokonał odpowiedzi na zarzuty przedstawione w ww. skardze podtrzymując stanowisko zaprezentowane w interpretacji i odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu sprawy, wydał w dniu 25 września 2009 r., wyrok o sygn. akt I SA/Wr 1270/09, którym uchylił zaskarżoną interpretację, stwierdzając jednocześnie, że uchylona interpretacja nie może być wykonana. Ponadto przedmiotowym wyrokiem zasądzono od Ministra Finansów tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz Skarżącej kwotę 200 (dwieście 0/100) złotych.

Od powyższego wyroku, pismem z dnia 2 listopada 2009 r. nr ILRP-007-234/09-2/ŁM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, reprezentowany przez radcę prawnego złożył skargę kasacyjną. Przedmiotowym pismem kasator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu oraz o zasądzenie od Skarżącej na rzecz organu podatkowego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W dniu 10 maja 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok o sygn. akt II FSK 44/10, którym oddalił skargę kasacyjną.

Dnia 18 lipca 2011 r. do tut. organu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 1270/09 w sprawie doręczenia prawomocnego orzeczenia i zwrotu akt. Przedmiotowe pismo zawiera klauzulę, iż wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1270/09 jest prawomocny od dnia 10 maja 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 września 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1270/09 oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 44/10, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), dalej zwanej updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną, i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Zatem, aby dochód mógł podlegać zwolnieniu, środki bezzwrotnej pomocy otrzymane przez podatnika powinny pochodzić z międzynarodowych instytucji finansowych lub od rządów obcych państw oraz podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu. Odnośnie pierwszego warunku, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) updof, stwierdzić należy, że będzie on spełniony zarówno wówczas, gdy dany podmiot wydatkuje początkowo środki własne lub uzyskane od Skarbu Państwa, a później następuje refinansowanie tych środków z tzw. środków pomocowych, jak i w sytuacji, kiedy środki te są prefinansowane jeszcze przed realizacją programu ramowego. Istotne jest, aby w ostatecznym rozrachunku środki pomocowe pochodziły od podmiotów wskazanych w tym przepisie. Natomiast sam sposób wypłaty środków finansowanych pochodzących z bezzwrotnej pomocy jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych w ramach funduszy, strukturalnych. Zatem metody prefinansowania lub refinansowania nie mogą bezpośrednio wpływać na możliwość zastosowania omawianego zwolnienia. Nie ma bowiem żadnych normatywnych podstaw do różnicowania sytuacji podmiotów w zależności od przyjętego sposobu wypłaty środków. W tym kontekście, wypłata środków Skarżącej przez pracodawcę w ramach stosunku pracy nie pozbawiała ich cechy określonej w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) updof.

Istotne bowiem w tym przepisie jest – jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 25 września 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1270/09 – to, kto faktycznie ponosi ekonomiczny ciężar i źródło finansowania dochodu, a zatem jego pochodzenie. W przedstawionym zaś stanie faktycznym dochód Skarżącej finansowany był ze środków wspólnotowych. To, iż źródłem przychodu dla Skarżącej był stosunek pracy, czy też umowy cywilnoprawne, nie może zmieniać faktu, iż finansowany był on z funduszy Unii Europejskiej, czego wymaga art. 21 ust.1 pkt 46 lit. a) updof.

Należy mieć na uwadze również drugą z przesłanek określonych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - tj. lit. b) tegoż przepisu - czyli że prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Zainteresowana realizowała cele projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Kobiety w zarządzaniu i determinanty ich sukcesów a rozwój regionu, w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej” realizowanego w ramach Konkursu Dotacji – „Fundusze strukturalne na poziomie NSS” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Przedmiotowe pytanie podatkowe dotyczy wyłącznie wynagrodzenia uzyskanego przez Wnioskodawczynię jako pracownika bezpośrednio zaangażowanego w projekcie realizowanym w ramach opisanego we wniosku programu, wobec czego na gruncie niniejszej sprawy ww. przesłankę wynikającą z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) należy uznać za spełnioną.

Reasumując, stwierdzić należy – co zostało potwierdzone również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 września 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1270/09 oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 44/10 – iż przedmiotowy dochód Wnioskodawczyni, uzyskany w wyniku bezpośredniej realizacji celów projektu realizowanych w ramach projektu pt. „Kobiety w zarządzaniu i determinanty ich sukcesów a rozwój regionu, w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej” korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 updof w części, w której jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. w 73,5%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.