Wynagrodzenie za pracę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie za pracę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia finansowanego ze środków europejskich.

Fragment:

Wynagrodzenie za pracę nad zadaniami projektowymi było wypłacane Wnioskodawcy przez Firmę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenia, których dotyczy pytanie zawarte we wniosku, wypłacane były częściowo ze środków otrzymywanych bezpośrednio ze środków otrzymanych przez Firmę na finansowanie projektów 6 Programu Ramowego czyli ze środków otrzymanych z zaliczek (tzw. prefinansowanie) a częściowo ze środków własnych Firmy - następnie refundowanych tytułem zrealizowanych projektów (przez Komisję Europejską). Fakt, że projekty realizowane są przez etatowych pracowników Firmy wynika z modelu finansowania, w jakim Firma realizuje projekty. Jest to model FC (ang. Full Costs), który uprawnia do rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników etatowych Firmy w ramach projektu. Sposób finansowania wynagrodzeń, okres objęty dofinansowaniem, wykonywane w ramach projektu prace objęte dofinansowaniem są wyraźnie wskazane w dokumentacji projektowej (kontrakt, Aneks 1: Opis techniczny Prac, Aneks 2: Generalne zasady realizacji projektu, dokumenty w języku angielskim). Natomiast tylko kluczowe osoby (kadra zarządzająca projektem) są wymienione z imienia i nazwiska.

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c.

Fragment:

Przedmiotowym pismem kasator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu oraz o zasądzenie od Skarżącej na rzecz organu podatkowego kosztów postępowania według norm przepisanych. W dniu 10 maja 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok o sygn. akt II FSK 44/10, którym oddalił skargę kasacyjną. Dnia 18 lipca 2011 r. do tut. organu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 1270/09 w sprawie doręczenia prawomocnego orzeczenia i zwrotu akt. Przedmiotowe pismo zawiera klauzulę, iż wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1270/09 jest prawomocny od dnia 10 maja 2011 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 września 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1270/09 oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 44/10, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), dalej zwanej updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek poboru zaliczek na podatek od wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż wynagrodzenie za pracę jest pojęciem określonym przepisami prawa pracy – dział trzeci ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Z przepisów tych w sposób niewątpliwy wynika, że wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą należą się pracownikowi, stanowiąc całość obejmującą także tę część, którą pracodawca może lub ma obowiązek potrącić (odliczyć). Nie można więc w ogóle konstruować takiej definicji wynagrodzenia za pracę, w której będzie się wyróżniać część wynagrodzenia za pracę należną pracownikowi (wynagrodzenie netto) i część, która pracownikowi nie przysługuje. Wynagrodzenie za pracę należy się pracownikowi w całości i takie wynagrodzenie wyznaczone jest przez treść stosunku pracy również w przypadku dochodzenia przez pracownika roszczeń o wypłatę zaległych wynagrodzeń przed sądem pracy. Pojęcie wynagrodzenia brutto w ogóle nie występuje w przepisach prawa pracy i ma raczej znaczenie potoczne. Prawo pracy posługuje się bowiem tylko pojęciem wynagrodzenia za pracę. Potoczne znaczenie ma też pojęcie wynagrodzenia netto, przez które należy rozumieć część wynagrodzenia za pracę wypłaconą pracownikowi, ale tylko wtedy, gdy pracodawca dokona stosownych odliczeń na podstawie innych przepisów prawa.

2011
1
sie

Istota:

Czy wynagrodzenia wypłacane przez wnioskodawcę osobom fizycznym realizującym cel projektu FAIR w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.: bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie, w tym gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy przekazanej na podstawie, o której mowa w tym przepisie, podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wymaga, aby dochody otrzymane przez podatnika pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z innymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

2011
1
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochody zagraniczne.

Fragment:

Comiesięczne wynagrodzenie za pracę otrzymywał od firmy angielskiej w walucie euro przelewem na zagraniczny rachunek bankowy prowadzony w walucie euro w Finlandii. w 2007 r. Wnioskodawca nie osiągnął żadnych dochodów w Polsce. Zatem, w odniesieniu do pracy wykonywanej w Finlandii przez okres 170 dni stwierdzić należy, że zostały spełnione warunki określone w art. 15 ust. 2 ww. umowy polsko-fińskiej bowiem, Wnioskodawca przebywał (wykonywał pracę) w Finlandii nie dłużej niż 183 dni podczas danego roku kalendarzowego i wynagrodzenie było wypłacane przez firmę, która jak wynika z wniosku nie ma w tym państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, gdyż jej siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii oraz wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, który pracodawca Wnioskodawcy posiada w Finlandii. Wobec powyższego należy stwierdzić, że uzyskane przez Wnioskodawcę dochody w 2007 r. z tytułu wykonywania pracy w Finlandii są opodatkowane – na podstawie ww. art. 15 ust. 2 wyłącznie w Polsce na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołana umowa przewiduje w treści art. 23 metodę rozliczenia podatku, która ma zapobiec podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia).

2011
1
sie

Istota:

Obowiązek podatkowy w latach 1996-2000r w odniesieniu do dochodów uzyskanych w Polsce oraz w Niemczech

Fragment:

W przedmiotowej sprawie nie wszystkie warunki wymienione w art. 14 ust. 2 ww. umowy zostały spełnione, zatem wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Niemczech może być opodatkowane zarówno w Polsce jak i w Niemczech, zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania (w tym przypadku metodę wyłączenia z progresją). Kwestię eliminacji podwójnego opodatkowania reguluje art. 21 ust. 1 lit. a) umowy, który w brzmieniu obowiązującym do 2005 r. stanowił, iż podatek od osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustala się w sposób następujący: jeżeli nie ma mieć zastosowania litera b), z podstawy wymiaru dla podatku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyłącza się dochody pochodzące ze źródeł w Republice Federalnej Niemiec, jak również wartości majątkowe położone na terenie Republiki Federalnej Niemiec, które na podstawie niniejszej Umowy mogą być opodatkowane w Republice Federalnej Niemiec, Polska Rzeczpospolita Ludowa uwzględni jednak tak wyłączone dochody i wartości majątkowe przy ustalaniu stawki podatkowej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody osób fizycznych, określonych w art. 3, ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi.

2011
1
lip

Istota:

Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę z tytułu realizacji projektu stypendialnego „M” w ramach 6. Programu Ramowego badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 lub art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Z kolei ust. 2 ww. Konwencji stanowi, że bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie, jeżeli: odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie. W świetle powyższego dochody uzyskane przez wnioskodawcę z tytułu umowy o pracę będą opodatkowane zarówno w Polsce jak i w Belgii. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie miał art. 23 ww. Konwencji ustęp 2 który w ust. 2 pkt 1 lit. a stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochody lub posiada majątek, które, stosownie do postanowień niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu w Belgii, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku należnego od tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Belgii.

2011
1
lip

Istota:

Czy wynagrodzenia wypłacane przez wnioskodawcę osobom fizycznym realizującym cel projektu M. w ramach 6. Programu Ramowego badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.: bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie, w tym gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy przekazanej na podstawie, o której mowa w tym przepisie, podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wymaga, aby dochody otrzymane przez podatnika pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z innymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowaniu w Polsce będzie podlegać wynagrodzenie obywatela Czech z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy osoba ta będzie przebywała w Polsce przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni podczas każdorazowego dwunastomiesięcznego pobytu a wynagrodzenie będzie ponoszone przez Spółkę czeską niemająca zakładu ani siedziby w Polsce.

Fragment:

Kiedy okres pobytu pracowników czeskich w Polsce przez okres lub okresy przekroczy łącznie 183 dni podczas każdego dwunastomiesięcznego okresu, to wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Polsce podlega opodatkowaniu również w Polsce. W związku z tym, iż wynagrodzeń tych nie wypłaca zakład, ani pracodawca będący – w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – płatnikiem a za świadczoną na terytorium Polski pracę, pracownik otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy mającego siedzibę w Czechach, jest on sam obowiązany wpłacać należne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Bez znaczenia pozostaje tu też fakt, że wynagrodzenie to wypłacane jest w Czechach. Istotne jest to, iż po przekroczeniu ww. okresu wynikającego z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wyłączającego opodatkowanie w Polsce, wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Polsce opodatkowane jest zarówno w Polsce jak i w Czechach. Obowiązek wpłaty zaliczek wynika z art. 44 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że podatnicy będący nierezydentami uzyskujący dochody z zagranicy z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są obowiązani wpłacać zaliczki na zasadach określonych w ust. 3a i 3c, po przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2011
1
lip

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Fragment:

Na tle stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, że z dniem 1 stycznia 2009 roku spółka jawna, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatki w miesiącu, za który należne są wynagrodzenia, pod warunkiem, że: wynagrodzenie za pracę wypłacone będzie nie później niż do 10 dnia miesiąca następnego, a więc w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy lub w terminie umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony, z tytułu tego wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika opłacone będą w terminie wynikającym z odrębnych przepisów jeżeli należności, których dotyczą będą wypłacone lub postawione do dyspozycji w miesiącu, za który są należne, z tytułu tego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika opłacone będą do 15 dnia miesiąca następnego jeżeli należności, których dotyczą będą wypłacone lub postawione do dyspozycji w miesiącu następnym. W przypadku natomiast składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od należnego wynagrodzenia za grudzień 2008 r., a opłaconych po dniu 31 grudnia 2008 r. (niezależnie od terminów wynikających z odrębnych przepisów), zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2009 r.