Wynagrodzenie udziałowców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie udziałowców. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody dyrektora generalnego i wspólnika spółki z o.o. otrzymywane na podstawie umów o pracę zawartych z pełnomocnikiem spółki, prawidłowo zostały zakwalifikowane przez płatnika jako przychód określony w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Przepis art. 10 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera specyfikację źródeł przychodów, a ust. 1 pkt1 wymienia jako źródło przychodów stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika, że pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez pełnomocnika, a wspólnikiem i dyrektorem generalnym zostały zawarte umowy o pracę. Naczelnik Urzędu Skarbowego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy wydatki związane z pełnieniem funkcji członka zarządu, w sytuacji, gdy nie jest on pracownikiem spółki, leczsprawuje tę funkcję na podstawie powołania, stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07.06.2006r. W dniu 07 czerwca 2006r. Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki związane z pełnieniem funkcji członka zarządu, w szczególności koszty podróży służbowych, w tym: diety, koszty noclegów, koszty używania na potrzeby spółki samochodu stanowiącego własność członka zarządu, w sytuacji gdy nie jest on pracownikiem spółki, lecz sprawuje tę funkcję wyłącznie na podstawie powołania, stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów. Zdaniem podatnika, powyższe wydatki stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku nabycia własnych udziałów celem ich umorzenia, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólnika dokonującego zbycia, nie powstanie przychód po stronie Spółki?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisane w piśmie z dnia 21 września 2006 r. jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 21 września 2006 r. (data wpływu do tut. urzędu 29 września 2006r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Zarząd Spółki w trybie przewidzianym przez Kodeks Spółek Handlowych oraz zgodnie z postanowieniem Statutu Spółki zamierza (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki „X”, w której Jednostka jest udziałowcem celem ich umorzenia bez wypłaty przez nią wynagrodzenia nie wystąpi przychód zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisane w piśmie z dnia 21 września 2006 r. jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 21 września 2006 r. (data wpływu do tut. urzędu 29września 2006r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Zarząd Spółki w trybie przewidzianym przez Kodeks Spółek Handlowych oraz zgodnie z postanowieniem Statutu Spółki zamierza (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu wynagrodzenia, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę Prezesa Zarządu, a także na opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu tego zatrudnienia, stanowią koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 czerwca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków dot. wynagrodzeń wypłaconych Prezesowi Zarządu Spółki. N a c z e l n i k U r z ę d u S k a r b o w e g o w C h o j n i c a c h stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka z o.o. jest wieloosobową spółką kapitałową, której jeden ze wspólników jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu Spółki. Zgodnie z umową Spółki nie ustanowiono w niej organu nadzoru w postaci rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Stąd też, zgodnie (...)

2011
1
mar

Istota:

Jakie skutki podatkowe wywołuje w spółce nabycie własnych udziałów w celu ich umorzenia, jeżeli za zgodą wspólników umorzenie dokonywane jest nieodpłatnie oraz jakie konsekwencje podatkowe występują z tego tytułu u udziałowców spółki?

Fragment:

(...) W nawiązaniu do pisma Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 09.06.2003 r. nr PD-1/005/2-157/03/WK wydanego w związku z uzupełnieniem pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po ponownym przeanalizowaniu sprawy i uwzględnieniu stanowiska Ministerstwa Finansów zajętego w kwestii skutków podatkowych umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, stwierdza co następuje: Z treści zapytania Podatnika wynika, że pojawiły się wątpliwości jakie skutki podatkowe wywołuje w Spółce nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia, jeżeli za zgodą wspólników takie umorzenie dokonywane jest nieodpłatnie i utworzony w ten sposób kapitał zapasowy zostanie przeznaczony na pokrycie straty bilansowej oraz jakie konsekwencje podatkowe występują z tego tytułu u udziałowców Spółki. Tryb i zasady umorzenia udziałów w Spółce z o.o. reguluje art. 199 Kodeksu spółek (...)

2011
1
sty

Istota:

Zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu umowy o pracę jedynemu udziałowcowi.

Fragment:

(...) W obowiązującym stanie prawnym uznać należy, że ze względu na nieważność umowy o pracę zawartej pomiędzy spółką a jedynym udziałowcem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu nie można zaliczać w koszty uzyskania przychodu wynagrodzenia, wypłacanego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu takiej umowy o pracę. Pomimo zmiany treści przepisu art. 210 ustawy z dnia 16 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) z dniem 15 stycznia 2004 r. poprzez dodanie paragrafu drugiego w tymże artykule nie można uznać, że dopuszczalne jest zawarcie przez jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącego jednocześnie jedynym członkiem zarządu umowy o pracę z tą spółką. Jakkolwiek kodeks dopuszcza dokonanie czynności prawnej między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką, przy zachowaniu formy aktu notarialnego, to nie dotyczy to zawierania umów o pracę ze (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy dodatkowe wynagrodzenie wypłacone za pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie umowy zlecenia jest kosztem uzyskania przychodów w przypadku gdy osoba jest:
  1. członkiem zarządu a jednocześnie udziałowcem spółki i jej pracownikiem.
  2. członkiem zarzadu spółki i jej pracownikiem?

Fragment:

(...) W świetle art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku poz. 654 ze zm.) nie są kosztem uzyskania przychodów wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych z wyjątkiem wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pełnionych funkcji. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania w przypadku ponoszenia wydatków na rzecz osób wchodzących w skład innych organów niż wymienione w tym przepisie, a więc również w skład zarządu, który stanowi organ wykonawczy spółki. Ustawodawca przewidział również inne ograniczenia, a mianowicie, iż nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców nie będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów. A więc a contrario wydatki ponoszone na rzecz członków zarządu spółki będących pracownikami mogą być (...)