PDII-415/14/06/24 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Czy od wynagrodzenia ryczałtowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Jeżeli zostanie naliczony podatek dochodowy, to czy jednocześnie wynagrodzenie ryczałtowe należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu?

PDII-415/14/06/24

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. gmina
  2. obliczanie zaliczek
  3. wynagrodzenie ryczałtowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Do Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Płatnika z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego. Zwrócono się z następującymi pytaniami:
1. Czy od wynagrodzenia ryczałtowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Jeżeli zostanie naliczony podatek dochodowy, to czy jednocześnie wynagrodzenie ryczałtowe należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu?

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku na dzień jego złożenia:
Uchwałą Rady Miejskiej uchwalono zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Będą oni otrzymywać wynagrodzenie w formie ryczałtu. Płatnik zwrócił się z zapytaniem czy od takiego wynagrodzenia należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie to może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jedn.- Dz.U. z 2000r.Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto Płatnik zwrócił się też z zapytaniem czy jeżeli należy naliczyć podatek dochodowy od w/w wynagrodzeń to czy jednocześnie należy to wynagrodzenie pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu? Płatnik stoi na stanowisku, że jeżeli należy odprowadzić podatek, to kwotę wynagrodzenia ryczałtowego należy pomniejszyć o 20% kosztów uzyskania przychodu i dopiero wówczas naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych.

Odnosząc się zatem do pytania zawartego w pierwszym punkcie należy stwierdzić co następuje.

Zgodnie z treścią art. 4(1) ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

W ramach realizacji powyższych zadań, na podstawie art. 4(1) ust. 3 powołanej ustawy, wójtowie ( burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. W skład powyższych komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art.4(1) ust. 4 w/w ustawy). Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa, zgodnie z art. 4(1) ust. 5 cytowanej ustawy, rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.

Stanowisko płatnika nie jest prawidłowe z następujących przyczyn:

Stosownie do postanowień art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jedn.- Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem zwolnionych z opodatkowania wolą ustawodawcy (wymienionych w art. 21, 52,52a i 52c) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 13 pkt 6 ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, (...) a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zatem wynagrodzenia otrzymywane przez osoby wchodzące w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią przychód, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie ustawy.

Konsekwencją powyższego jest wyłączenie stosowania wobec tego wynagrodzenia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.- Dz.U. z 2000r.Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Odrębną kwestią zaś jest wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń. Zasady opodatkowania wskazanych dochodów zostały określone w art.41 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przepisu art. 41 ust.1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007r. wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki oraganizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art.18, osobom określonym w art. 3 ust.1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust.4, zaliczki na podatek dochodowy stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy stanowi, zaś, że koszty uzyskania przychodów określa się z tytułów określonych w art. 13 pkt 6 - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2lit. b), których podstawę stanowi ten przychód.

A zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w celu obliczenia zaliczki na podatek, należy przychód z tytułu wypłaconych wynagrodzeń pomniejszyć o 20% kosztów uzyskania przychodu.

Niniejsza interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytających.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.