Wynagrodzenie ryczałtowe | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenie ryczałtowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie ryczałtowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ryczałtowe wynagrodzenie płacone Kancelarii za okres wypowiedzenia?
Fragment:
(...) w okresie w którym świadczy usługi. Spółka w okresie wypowiedzenia może zlecać wykonanie usługi prawnej jednak w tym przypadku Spółka nie powierzyła Kancelarii wykonania żadnej usługi. Na powyższe usługi (również w okresie wypowiedzenia) wystawiane są faktury VAT. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ryczałtowe wynagrodzenie płacone Kancelarii za okres wypowiedzenia... Zdaniem Spółki, wynagrodzenie ryczałtowe płacone za okres wypowiedzenia Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pomimo, że Kancelaria w tym czasie nie wykonywała na jej rzecz żadnych świadczeń. Wynagrodzenie dla Kancelarii należy potraktować jako gotowość do świadczenia usług i jako koszt pośredni można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy wartość świadczeń medycznych opisanych w niniejszym wniosku, wynikających z dwóch umów zawartej z Centrum Medycznym, zapewnionych pracownikom Spółki oraz innym upoważnionym osobom, stanowi przychód dla tych osób, a tym samym, czy Spółka ma obowiązek uwzględnić te świadczenia w podstawie obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Kodeksu pracy oraz innych ustaw. W przypadku tej umowy strony ustaliły, iż za świadczenie na jej podstawie usług medycznych Centrum Medyczne będzie otrzymywać od Spółki: w przypadku usług medycznych świadczonych na rzecz pracowników Spółki – wynagrodzenie ryczałtowe za okres płatności, którym jest jeden miesiąc, w wysokości ustalonej zbiorczo dla ogółu pracowników Spółki; w przypadku usług medycznych świadczonych na rzecz członków rodzin pracowników Spółki – wynagrodzenie ryczałtowe za okres płatności, którym jest jeden miesiąc, w wysokości ustalonej „za jeden pakiet”, tj. ustalonej odrębnie dla wszystkich członków rodziny jednego pracownika Spółki. Wysokość powyższego wynagrodzenia ryczałtowego jest stała i niezależna od liczby faktycznie wykonanych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób upoważnionych. Jednakże umowa przewiduje, że raz w na miesiąc wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmian pracowniczych (...)
2011
1
maj

Istota:
1. Czy od wynagrodzenia ryczałtowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Jeżeli zostanie naliczony podatek dochodowy, to czy jednocześnie wynagrodzenie ryczałtowe należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) Do Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Płatnika z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego. Zwrócono się z następującymi pytaniami: 1. Czy od wynagrodzenia ryczałtowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? 2. Jeżeli zostanie naliczony podatek dochodowy, to czy jednocześnie wynagrodzenie ryczałtowe należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu? Stan faktyczny przedstawiony we wniosku na dzień jego złożenia: Uchwałą Rady Miejskiej uchwalono zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Będą oni otrzymywać wynagrodzenie w formie ryczałtu. Płatnik zwrócił się z zapytaniem czy od takiego wynagrodzenia należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie to może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy notariuszowi jako płatnikowi podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn przysługuje wynagrodzenie, jeżeli wcześniej płatnik nie korzystał z tej możliwości oraz za jaki okres może zostać pobrane wynagrodzenie?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.09.2006 r. (wpływ 25.09.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności stwierdza; iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIEDNIE Pani H. jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn w dniu 25.09.2006 roku r. zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej to jest: czy w świetle art. 28 ust. 4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) czy notariuszowi jako płatnikowi podatku od czynności (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa podlega podatkowi VAT?
Fragment:
(...) Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa / art. 28 ust. 1 w/w. ustawy Ordynacja podatkowa / nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz. 535 /. Dlatego uzyskane wynagrodzenie nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy płatnik musi potrącać wynagrodzenie płatnika?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola w odpowiedzi na pismo z dn. 10.08.2004 r. /wpływ do tut. organu podatkowego dn. 17.08.2004 r./,uzupełnione pismem z dnia 28.09.2004 r. /wpływ 29.09.2004 r./ działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W związku z powyższym w świetle powołanych przepisów, płatnik ma prawo skorzystać z przywileju zryczałtowanego wynagrodzenia ale nie ma takiego obowiązku. (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.