Wynagrodzenie ryczałtowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie ryczałtowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie stosowania przy nabywaniu usług mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku robót do wykonania zleconych w zamian za wynagrodzenie ryczałtowe.

Fragment:

W konsekwencji rozliczenie między Wnioskodawcą a Podmiotem Zewnętrznym, od którego Wnioskodawca nabywa usługi, w przypadku robót do wykonania na Infrastrukturze zleconych mu przez X w zamian za wynagrodzenie ryczałtowe, nastąpi bez zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, ponieważ w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z podwykonawstwem usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy. Reasumując, w opisanym Stanie faktycznym oraz Zdarzeniu przyszłym w przypadku robót do wykonania na Infrastrukturze zleconych Wnioskodawcy przez X w zamian za wynagrodzenie ryczałtowe nie zachodzi/nie będzie zachodzić konieczność stosowania przez Wnioskodawcę przy nabywaniu usług od Podmiotu Zewnętrznego mechanizmu odwrotnego opodatkowania VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Biorąc pod uwagę, że odpowiedz na pytanie nr 1 jest przecząca, pytanie nr 2 „ Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy w opisanym Stanie faktycznym oraz Zdarzeniu przyszłym Podmiot Zewnętrzny należy uznać za podwykonawcę, o którym mowa w art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT, zaś Wnioskodawcę za głównego wykonawcę, a X za inwestora, w związku z czym rozliczenie pomiędzy X a Wnioskodawcą będzie następowało na zasadach ogólnych, zaś pomiędzy Wnioskodawcą a Podmiotem Zewnętrznym z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia VAT? ” – stało się bezprzedmiotowe.

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ryczałtowe wynagrodzenie płacone Kancelarii za okres wypowiedzenia?

Fragment:

W okresie wypowiedzenia Kancelarii przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w takiej samej wysokości jak w okresie w którym świadczy usługi. Spółka w okresie wypowiedzenia może zlecać wykonanie usługi prawnej jednak w tym przypadku Spółka nie powierzyła Kancelarii wykonania żadnej usługi. Na powyższe usługi (również w okresie wypowiedzenia) wystawiane są faktury VAT. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ryczałtowe wynagrodzenie płacone Kancelarii za okres wypowiedzenia... Zdaniem Spółki, wynagrodzenie ryczałtowe płacone za okres wypowiedzenia Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pomimo, że Kancelaria w tym czasie nie wykonywała na jej rzecz żadnych świadczeń. Wynagrodzenie dla Kancelarii należy potraktować jako gotowość do świadczenia usług i jako koszt pośredni można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy wartość świadczeń medycznych opisanych w niniejszym wniosku, wynikających z dwóch umów zawartej z Centrum Medycznym, zapewnionych pracownikom Spółki oraz innym upoważnionym osobom, stanowi przychód dla tych osób, a tym samym, czy Spółka ma obowiązek uwzględnić te świadczenia w podstawie obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

W przypadku tej umowy strony ustaliły, iż za świadczenie na jej podstawie usług medycznych Centrum Medyczne będzie otrzymywać od Spółki: w przypadku usług medycznych świadczonych na rzecz pracowników Spółki – wynagrodzenie ryczałtowe za okres płatności, którym jest jeden miesiąc, w wysokości ustalonej zbiorczo dla ogółu pracowników Spółki; w przypadku usług medycznych świadczonych na rzecz członków rodzin pracowników Spółki – wynagrodzenie ryczałtowe za okres płatności, którym jest jeden miesiąc, w wysokości ustalonej „za jeden pakiet”, tj. ustalonej odrębnie dla wszystkich członków rodziny jednego pracownika Spółki. Wysokość powyższego wynagrodzenia ryczałtowego jest stała i niezależna od liczby faktycznie wykonanych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób upoważnionych. Jednakże umowa przewiduje, że raz w na miesiąc wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmian pracowniczych w Spółce. Zmiana taka nie wymaga formy aneksu do umowy. Obie powyższe umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. W obu przypadkach centrum Medyczne nie przekazuje Spółce żadnych imiennych rozliczeń dotyczących usług, z których w danym okresie płatności skorzystali konkretni pracownicy lub inne upoważnione osoby. Spółka stoi na stanowisku, że wartość świadczeń medycznych, wynikających z pierwszej jak i drugiej umowy zawartej z Centrum Medycznym, zapewnionych pracownikom Spółki oraz innym upoważnionym osobom, nie stanowi dla nich przychodu podatkowego, a tym samym Spółka nie ma obowiązku uwzględniać tych świadczeń w podstawie do obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy od wynagrodzenia ryczałtowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Jeżeli zostanie naliczony podatek dochodowy, to czy jednocześnie wynagrodzenie ryczałtowe należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Jeżeli zostanie naliczony podatek dochodowy, to czy jednocześnie wynagrodzenie ryczałtowe należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu? Stan faktyczny przedstawiony we wniosku na dzień jego złożenia: Uchwałą Rady Miejskiej uchwalono zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Będą oni otrzymywać wynagrodzenie w formie ryczałtu. Płatnik zwrócił się z zapytaniem czy od takiego wynagrodzenia należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie to może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jedn.- Dz.U. z 2000r.Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Płatnik zwrócił się też z zapytaniem czy jeżeli należy naliczyć podatek dochodowy od w/w wynagrodzeń to czy jednocześnie należy to wynagrodzenie pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu? Płatnik stoi na stanowisku, że jeżeli należy odprowadzić podatek, to kwotę wynagrodzenia ryczałtowego należy pomniejszyć o 20% kosztów uzyskania przychodu i dopiero wówczas naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. Odnosząc się zatem do pytania zawartego w pierwszym punkcie należy stwierdzić co następuje.

2011
1
kwi

Istota:

Czy notariuszowi jako płatnikowi podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn przysługuje wynagrodzenie, jeżeli wcześniej płatnik nie korzystał z tej możliwości oraz za jaki okres może zostać pobrane wynagrodzenie?

Fragment:

Nr 240, poz. 2065) oraz wydanych na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa uchwałach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie płatników i inkasentów pobierających podatki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego w świetle art. 28 § 4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa który stanowi iż rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa jest fakultatywne a wysokość wynagrodzenia płatników i inkasentów związanego z podatkami stanowiącymi dochody jednostek samorządu terytorialnego może być określana w dowolny sposób. W szczególności nie musi to być wynagrodzenie zryczałtowane, może też mieć postać mieszaną (częściowe zryczałtowanie). Ustalenie takiego wynagrodzenia odbywa się w drodze uchwały rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. Jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują możliwość lub obowiązek określenia wynagrodzenia w drodze uchwały organu stanowiącego, ten właśnie organ jest wyłącznie właściwy do określenia wynagrodzenia za podatki wpłacone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2011
1
lut

Istota:

Czy zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa podlega podatkowi VAT?

Fragment:

(...) wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz. 535 /. Dlatego uzyskane wynagrodzenie nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Czy płatnik musi potrącać wynagrodzenie płatnika?

Fragment:

Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W związku z powyższym w świetle powołanych przepisów, płatnik ma prawo skorzystać z przywileju zryczałtowanego wynagrodzenia ale nie ma takiego obowiązku.