Wynagrodzenie prowizyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie prowizyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
23
maj

Istota:

Kwestia opodatkowania u źródła w Polsce dochodów Kontrahentów zagranicznych, kwalifikacji podatkowoprawnej dochodów z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wypłacanego na rzecz Kontrahentów zagranicznych i zagranicznych biur podróży oraz na rzecz podmiotu prowadzącego platformę rozliczeniową

Fragment:

Z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółki, Kontrahent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od ilości „ sprzedanych ” miejsc hotelowych przez Spółkę za jego pośrednictwem w ustalonym okresie rozliczeniowym. W celu prawidłowego określenia wynagrodzenia należnego Kontrahentowi, Spółka wykorzystuje system informatyczny tzw. Fast Comission Payment System (FASTCOM). FASTCOM generuje informacje o dokonanych rezerwacjach miejsc hotelowych z wyszczególnieniem Kontrahenta. Informacje w FASTCOM podlegają zatwierdzeniu przez hotel i są podstawą do wypłaty Kontrahentowi należnej mu prowizji. Płatność prowizji dokonywana jest bądź bezpośrednio przez Spółkę na rachunek Kontrahenta, bądź też za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego <dalej: P.> nie będącego rezydentem polskim, który pełni rolę tzw. platformy rozliczeniowej. W praktyce, z uwagi na korzyści płynące z uproszczenia rozliczeń z dużą liczbą Kontrahentów i mniejszych kosztów administracyjnych, większość rozliczeń z zagranicznymi biurami podróży dokonywana jest za pośrednictwem P.. Na podstawie danych przekazanych przez Spółkę, P. pobiera od Spółki prowizję i przekazuje ją poszczególnym biurom podróży. Z tytułu świadczonych przez siebie usług, P. pobiera wynagrodzenie w postaci stałej opłaty manipulacyjnej od każdej prowizji.

2012
1
sie

Istota:

1. Czy wynagrodzenie prowizyjne dla pośredników Spółka powinna rozpoznawać jako koszt bezpośredni uzyskania przychodów i w związku z tak dokonanym przyporządkowaniem wynagrodzenie prowizyjne Spółka powinna rozliczać w momencie w którym będzie osiągała przychody podatkowe których dotyczą ponoszone wydatki i w wartości odpowiadającej w każdym czasie uzyskanym przychodom?2) Czy przyjęty przez Spółkę sposób dokumentowania poniesienia wydatków z tytułu prowizji należnej jej pośrednikom jest właściwy?

Fragment:

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Spółka zadała następujące pytania: Czy wynagrodzenie prowizyjne dla pośredników Spółka powinna rozpoznawać jako koszt bezpośredni uzyskania przychodów i w związku z tak dokonanym przyporządkowaniem wynagrodzenie prowizyjne Spółka powinna rozliczać w momencie w którym będzie osiągała przychody podatkowe których dotyczą ponoszone wydatki i w wartości odpowiadającej w każdym czasie uzyskanym przychodom... Czy przyjęty przez Spółkę sposób dokumentowania poniesienia wydatków z tytułu prowizji należnej jej pośrednikom jest właściwy... Stanowisko Wnioskodawcy: Ad.1) Zdaniem Spółki wynagrodzenie prowizyjne wypłacane pośrednikom stanowi bezpośredni koszt uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT. W związku z takim przyporządkowaniem, Spółka wydatki te powinna rozliczać w momencie w którym będzie osiągała przychody podatkowe, których dotyczą ponoszone wydatki i w wartości odpowiadającej w każdym czasie uzyskanym przychodom zgodnie z treścią art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o CIT. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest ustawowej definicji kosztów „bezpośrednich” i „pośrednich”. Ogólna klauzula określająca koszty uzyskania przychodów wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

2012
26
sty

Istota:

Uznanie czy podstawą opodatkowania usługi wykonywanej przez Spółkę dla Partnerów jest należne Spółce wynagrodzenie prowizyjne

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, sprecyzowane w piśmie z dnia 4 stycznia 2011r.: Czy podstawą opodatkowania usługi wykonywanej przez Spółkę dla Partnerów jest należne Spółce wynagrodzenie prowizyjne... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka udostępniając Partnerom Portal oraz wykonując na ich rzecz czynności przewidziane w umowie łączącej Spółkę z Partnerami, świadczy na rzecz Partnerów odpłatną usługę, dla której podstawą opodatkowania jest należne Spółce zgodnie z umowami wynagrodzenie prowizyjne. Uzasadnienie stanowiska Spółki: Udostępniając Partnerom Portal oraz wykonując na ich rzecz czynności przewidziane w umowie łączącej Spółkę z Partnerami, Spółka świadczy (sprzedaje) usługę, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podstawę opodatkowania, m.in. dla odpłatnego świadczenia usług określa art. 29 ust. 1 ustawy VAT. Jest nią obrót przez który należy rozumieć kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Przenosząc te przepisy na grunt okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wskazać należy, że zgodnie z umowami łączącymi Spółkę z Partnerami, Spółce za usługi, które świadczy na rzecz Partnerów przysługuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym. Jest ono obliczane jako określony procent kwot wpłacanych przez Użytkowników za nabywane przez nich kupony.

2011
1
lip

Istota:

Wykonywane – na podstawie zawartej umowy agencyjnej - przez Wnioskującą usługi pośrednictwa w zawieraniu zakładów wzajemnych, za które otrzymuje Ona wynagrodzenie w postaci prowizji, nie zostały wymienione w ustawie o VAT i przepisach wykonawczych ani jako zwolnione, ani jako korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT. Dlatego podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Fragment:

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż usługi te nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, ponieważ świadczone są przez podmiot, który ma jako cel systematyczne dążenie do osiągnięcia zysków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w wyniku realizacji umowy agencyjnej Zainteresowana otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne). Biorąc pod uwagę powołane przepisy należy stwierdzić, iż wykonywane – na podstawie zawartej umowy agencyjnej - przez Wnioskującą usługi pośrednictwa w zawieraniu zakładów wzajemnych, za które otrzymuje Ona wynagrodzenie w postaci prowizji, nie zostały wymienione w ustawie o VAT i przepisach wykonawczych ani jako zwolnione, ani jako korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT. Dlatego podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, ze zm.). Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za nieprawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

1. Czy w przypadku gdy Spółka kupuje towar od Strony Umowy, a następnie realizuje inwestycję dla podmiotu polskiego, prowizję, przysługującą Spółce z tytułu w/w umowy przedstawicielstwa, jako bezpośrednio związaną z dostawą towarów, należy traktować jako należność za usługę pośrednictwa dokonywaną w imieniu i na rzecz Strony Umowy będącej dostawcą towarów z Unii? W związku z tym czy miejscem świadczenia usługi i jej opodatkowania, w przypadku gdy Strona Umowy podała Spółce numer, pod którym jest zidentyfikowana na potrzeby VAT w innym kraju członkowskim, jest terytorium kraju, który nadał Stronie Umowy ten numer. Jak powinna wyglądać faktura za prowizję? W którym miejscu deklaracji podatkowej transakcja ta powinna być wykazana?
2. Czy w przypadku gdy inwestor polski, nie będący Spółką, kupuje towar od Strony Umowy, prowizję, przysługująca Spółce z tyt. w.w. umowy przedstawicielstwa, jako bezpośrednio związana z dostawą towarów, należy traktować jako należność za usługę pośrednictwa dokonywaną w imieniu i na rzecz Strony Umowy, będącej dostawcą towarów z Unii? W związku z tym czy miejscem świadczenia usługi i jej opodatkowania, w przypadku gdy Strona Umowy podała Spółce numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby VAT w innym kraju członkowskim, jest terytorium kraju, który nadał Stronie Umowy ten numer. Jaka powinna wyglądać faktura za prowizję? W którym miejscu deklaracji podatkowej transakcja ta powinna być wykazana?

Fragment:

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne za każde zlecenie w wysokości określonej w umowie Wobec powyższego należy stwierdzić, iż otrzymywane wynagrodzenie prowizyjne dotyczy konkretnych dostaw i ma bezpośredni wpływ na wartość dostaw, w związku z czym można je uznać za opust obniżający kwotę jaką nabywca obowiązany jest zapłacić z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.Biorąc powyższe pod uwagę, wypłacone przed kontrahenta unijnego wynagrodzenia zmniejszają u podatnika podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 kwotę podatku naliczonego stanowi m. in. kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.W świetle powyższego w/w transakcje należy wykazać w części „C” deklaracji VAT-7 w poz. 32 i 33, gdzie uwzględnia się wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz w części „D2” w poz. 46 i 47 gdzie ujmuje się kwotę podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Pouczenie1.Udzielona (...)

2011
1
maj

Istota:

  1. Czy kwota prowizji od umowy wierzytelności, którą to kwotę Wnioskodawca zapłacił Panu Marcinowi S. stanowi jego koszt uzyskania przychodów?
  2. Czy koszt ten podlega łączeniu z innymi kosztami uzyskania przychodów „P.” sp. z o.o.

Fragment:

Po otrzymaniu owych wierzytelności Wnioskodawca wezwał „M” sp. j. do zapłaty kwot wierzytelności oraz wyżej opisanej prowizji, których wierzyciel dokonał żądanych wpłat. Zapytanie i stanowisko podatnika: W świetle opisanego stanu faktycznego wnioskodawca prosi o zajęcie stanowiska: Czy kwota prowizji od umowy wierzytelności, którą to kwotę Wnioskodawca zapłacił Panu Marcinowi S. stanowi jego koszt uzyskania przychodów? Czy koszt ten podlega łączeniu z innymi kosztami uzyskania przychodów „P” sp. z o.o.? Zdaniem podatnika na obydwa postawione pytania odpowiedź winna być twierdząca. Ocena prawna stanu faktycznego: W oparciu o wyżej opisany stan faktyczny Naczelnik tut. Urzędu wyjaśnia, co następuje: Z treści wniosku z dnia 23.01.2007 r. wynika , że opisane w nim operacje gospodarcze miały na celu zwolnienie Spółki „M” z długu wobec wierzycieli Spółki poprzez wykupienie tych długów od wierzycieli przez podstawioną osobę. Konsekwencją tych działań było wygaśnięcie. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze, zm.) przychodami , z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43 zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik na podst. umowy zlecenia nabędzie nieruchomość w Polsce we własnym imieniu na rachunek "cudzoziemcy", a następnie odsprzeda ją po najkorzystniejszej cenie, przekazując cudzoziemcy marżę z tej sprzedaży. Wynagrodzeniem Podatnika z tytułu umowy zlecenia będzie określony w umowie procent od osiągniętej marży. Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości (cena sprzedaży) będzie przychodem podatkowym? Czy wartość w cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości będzie kosztem uzyskania przychodu w momencie jej odsprzedaży? Czy wynagrodzenie prowizyjne za realizację umowy zlecenia będzie przychodem w momencie odsprzedaży? Czy zrealizowana na transakcji nieruchomością (zakupie i sprzedaży) marża przekazana zleceniodawcy będzie kosztem uzyskania przychodu w momencie wystawienia noty uznaniowej na kwotę zrealizowanej marży?

Fragment:

Wynagrodzenie Podatnika z tytułu wykonania umowy zlecenia ma być wyliczone jako określony w umowie procent od osiągniętej marży (wynagrodzenie prowizyjne). Podatnik stoi na stanowisku, że powinien nabyć przedmiotową nieruchomość na podstawie faktury VAT zakupu (podpartej aktem notarialnym), po czym odsprzedać ją na podstawie faktury VAT sprzedaży (również podpartej aktem notarialnym). Następnie Podatnik powinien wystawić notę uznaniową na kwotę zrealizowanej marży. Odbiorcą noty i stroną uznaną byłaby spółka X. Oprócz noty uznaniowej, Podatnik wystawiłby fakturę VAT sprzedaży na przysługujące mu wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zlecenia. Skutki powyższego rozwiązania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych byłyby następujące: 1) przychód za sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (cena sprzedaży) byłby przychodem podatkowym dla Podatnika; 2) wartość w cenie nabycia przedmiotowej nieruchomości byłaby dla Podatnika kosztem uzyskania przychodu w momencie jej odsprzedaży; 3) wynagrodzenie prowizyjne przysługujące z tytułu realizacji umowy zlecenia byłoby przychodem podatkowym dla Podatnika w momencie jej odsprzedaży; 4) zrealizowana na transakcji nieruchomością (zakupie i sprzedaży) marża przekazana zgodnie z umową zlecenia Spółce X stanowiłaby koszt uzyskania przychodu dla Podatnika w momencie wystawienia noty uznaniowej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi, zaklasyfikowane do symbolu 67.13.10-00, które wnioskodawca rozpocznie wykonywać na rzecz kontrahenta z USA będą podlegały zwolnieniu z podatku od towarów i usług?

Fragment:

Za pozyskanie klientów wypłacane będzie wynagrodzenie prowizyjne jako agent. Uzupełniając stan faktyczny pani J N podaje, iż jej działalność będzie polegała na działalności pomocniczej na rzecz podmiotu, który prowadzi działalność maklerską wobec tego uważa, iż właściwe jest sklasyfikowanie jej działalności do symbolu 67.13.10-00 - Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej nie wymienione.Polegać to będzie na pozyskiwaniu klientów, objaśnianiu im sposobu inwestycji w rachunki zarządzane, pomoc w zakładaniu rachunków, bieżąca obsługa informacyjna klientów, pomoc w korespondencji, pomoc dla klientów w składaniu dyspozycji dotychczasowych rachunków, udzielanie informacji dotyczących sposobu prowadzenia rachunków, udzielanie informacji na temat zarządzającego.Wobec tego wnioskodawczyni zapytuje o możliwość kontynuowania działalności w dotychczasowej formie, o wystawianiu rachunków jak dotychczas w ramach usług pośrednictwa ze stawką VAT ZW, oraz jakie podatki i w jakiej formie będzie musiała wystawiać dokumenty kontrahentowi z USA? Pani J N przedstawiając własne stanowisko w sprawie - uważa, że usługi, zaklasyfikowane do symbolu 67.13.10-00, które rozpocznie wykonywać na rzecz kontrahenta z USA będą objęte zwolnieniem z VAT.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy ujęcia w kosztach Spółki wynagrodzenia w formie prowizji procentowej od sukcesu w postaci uzyskanego dochodu bilansowego, wypłacane kancelarii finansowej na podstawie faktury VAT z tytułu działań w interesie i na rzecz Spółki celem zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania i zwiększenia dochodów.

Fragment:

Skoro zatem działania polegające na pozyskiwaniu zleceń i minimalizacji kosztów funkcjonowania Kancelaria xxx rzeczywiście wykonuje na rzecz Spółki (a wynika to z treści zapytania i znajduje potwierdzenie w dokumentach), to przysługujące Kancelarii wynagrodzenie prowizyjne, jak też wynagrodzenie obliczone jako procent od dochodu bilansowego za rok poprzedni stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu. Z tych to względów postanowiono jak w sentencji.

2011
1
mar

Istota:

Czy określone w umowie zlecenia o świadczenie usług regularnego przewozu osób wynagrodzenie prowizyjne w postaci przychodu uzyskanego z wykonywanego przewozu osób (pomniejszone o kwotę 500,00 zł) stanowi przychód, od którego można opłacać zryczałtowany podatek dochodowy oraz czy stała kwota 500,00 zł, o którą pomniejszone jest miesięczne wynagrodzenie prowizyjne stanowi przychód zleceniodawcy i to on powinien uiścić podatek od tej kwoty.

Fragment:

Spółka proponuje mu wynagrodzenie prowizyjne w postaci przychodu uzyskanego z wykonywanych przewozów osób, pomniejszonego o kwotę 500,00 zł, którą podatnik będzie zobowiązany odprowadzać miesięcznie na rachunek spółki. W pismach tych podatnik zwrócił się z następującymi pytaniami: 1) czy określone w umowie zlecenia o świadczenie usług regularnego przewozu osób wynagrodzenie prowizyjne w postaci przychodu uzyskanego z wykonywanego przewozu osób (pomniejszone o kwotę 500,00zł) stanowi przychód podatnika, od którego ma on opłacać zryczałtowany podatek dochodowy oraz czy stała kwota 500,00 zł, o którą pomniejszone jest miesięczne wynagrodzenie prowizyjne stanowi przychód zleceniodawcy i to on powinien uiścić podatek od tej kwoty. 2) czy kasa fiskalna powinna być zakupiona przez podatnika czy przez spółkę, która jest zleceniodawcą. Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie czy kasa fiskalna powinna być zakupiona przez podatnika czy przez spółkę, która jest zleceniodawcą tut. organ rozpatrzy odrębnym postanowieniem. Niniejszym postanowieniem tut. organ rozpatruje wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie pomniejszenia miesięcznego przychodu do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym o stałą kwotę 500,00zł przekazywaną na rzecz spółki - zleceniodawcy.