Wynagrodzenie członka rady nadzorczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie członka rady nadzorczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy wypłata zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości określonej w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej dla członka Rady Nadzorczej nieobecnego na posiedzeniu (-ach) Rady zwołanej w danym miesiącu jest kosztem poniesionym w celu osiągnięcia przychodu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 01 lipca 2009r. (data wpływu do tut. BKIP 06 lipca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nieobecnych na posiedzeniach Rady - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 lipca 2009r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, członkowie Rady są podatnikami w zakresie podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. W art. 13 pkt 7 ww. ustawy, określono, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście (…) uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej zawiera się zatem w grupie przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle ww. przepisu, aby dana czynność była wyłączona z kategorii samodzielnej działalności gospodarczej o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, muszą zostać spełnione określone warunki. Powyższe oznacza, że tylko wówczas, gdy oświadczenia woli stron stosunku prawnego, jaki zawiązuje się między tymi stronami z (...)

2011
1
cze

Istota:

W przypadku gdy walne zgromadzenie podjęłoby uchwałę na kolejnym zgromadzeniu iż 2 członkom rady nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonywane czynności w ramach funkcji rady nadzorczej, czy w związku z tym czynności te należy opodatkować w Spółce jako nieodpłatne świadczenie?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 02 lipca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 19 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w spółce powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń w związku z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej bez wynagrodzenia - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 lipca 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia członka zarządu – menedżera, otrzymywanego na podstawie umowy o zarządzanie.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2006r.w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia członka zarządu – menedżera, otrzymywanego na podstawie umowy o zarządzanie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku – za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.12.2006r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychw indywidualnej sprawie, w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia członka zarządu-menedżera, otrzymywanego na podstawie umowy o (...)

2011
1
maj

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków spółki na wynagrodzenie członka rady nadzorczej oraz wydatków na środki trwałe przekazane członkowi rady nadzorczej do używania.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości: - zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenie oddelegowanego członka rady nadzorczej – jest prawidłowe, - zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem przedmiotów oddanych do używania oddelegowanemu w celu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest kosztem uzyskania przychodów osoby prawnej dodatkowe wynagrodzenie członka rady nadzorczej, uzależnione od wypracowania przez osobę prawną zysku, wypłacane członkowi rady nadzorczej raz w roku, niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego wypłacanego co miesiąc?

Fragment:

(...) formę ukrytej wypłaty dywidendy (np. w przypadkach kiedy wysokość takich wynagrodzeń „dopasowywana” jest do wysokości dochodów spółki) lub próbę obejścia przepisów ustawy poprzez powoływanie do rady nadzorczej, dla celów wyłącznie podatkowych, członków rodziny, którzy faktycznie nie wykonują żadnych prac na rzecz spółki, należących do kompetencji danego organu tej spółki. W kontekście powyższego, w tak przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym, dodatkowe wynagrodzenie członka rady nadzorczej, przy spełnieniu powyższych przesłanek, może stanowić koszt uzyskania przychodów Towarzystwa. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku zwrotu w 2006 r. przez osobę fizyczną (członka rady nadzorczej) nienaleznie pobranego w 2005 r. wynagrodzenia należy złożyć korektę deklaracji PIT-4 za miesiące od października do grudnia 2005 r., a kwotę nadpłaty rozliczyć w bieżącej płatności, oraz czy dokonać korekty PIT-11/8B za rok 2005?

Fragment:

(...) W dniu 6 czerwca 2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 19 czerwca 2006r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w miesiącach październik - grudzień 2005 roku niesłusznie dokonała wypłaty wynagrodzenia członkowi rady nadzorczej. Sprawa ta wyszła na jaw w miesiącu maju br. W czerwcu 2006r. członek rady nadzorczej zwrócił Spółce niesłusznie otrzymane wynagrodzenie w wysokości netto czyli takie jakie otrzymał przelewem na konto bankowe (od wynagrodzenia członka rady nadzorczej potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne). W związku z powyższym, zrodziła się wątpliwość, czy w takim wypadku należy złożyć korektę deklaracji PIT-4 za miesiące od października do grudnia 2005 roku, a kwotę nadpłaty rozliczyć w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej jest objęte podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 08.03.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 09.03.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 01.04.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia - uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 08.03.2005r. za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż jest ona osobą fizyczną pełniącą funkcję członka rady nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę określając w statucie bądź w odrębnych uchwałach zakres praw i obowiązków członka rady nadzorczej oraz ustanawia jego wynagrodzenie (Spółka jest odpowiedzialna wobec (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.05.2005r. , w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawia:uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona pełni w Spółce funkcję członka rady nadzorczej. Z tego tytułu pobiera wynagrodzenie przyznane uchwałą zgromadzenia akcjonariuszy. Strona ma wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług w/w wynagrodzenia. Zdaniem Strony wynagrodzenie otrzymywane przez członka rady nadzorczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 (...)

2011
1
mar

Istota:

„Czy dieta/wynagrodzenie, które nie zostało postawione do dyspozycji członka rady nadzorczej, jednocześnie nie zostało wypłacone, stanowi dla niego przychód?”

Fragment:

(...) Stan faktyczny:Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo Spółdzielcze, postanowień Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są spośród członków Spółdzielni.Zgodnie z § 103 pkt 3 Statutu Spółdzielni członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do pobierania „diety” za udział w jej pracach, co zostało szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej, przyjętym przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni.Zgodnie z § 2 pkt 10 ww. Regulaminu członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do rezygnacji z „diety”. Dwóch członków Rady Nadzorczej złożyło taka pisemną rezygnację, w związku z czym zaprzestano wypłacania na ich rzecz diety/wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady. Stanowisko podatnika:Spółdzielnia Mieszkaniowa stwierdza, że zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o podatku (...)