Wynagrodzenie brutto | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenie brutto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie brutto. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście jako biegły sądowy na zlecenie sądu i prokuratury, dla ustalenia dochodu jako podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane wynagrodzenie należy przyjąć w kwocie pomniejszonej o należny podatek VAT?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani z dnia 14.11.2005 r. Nr PD/415-106/05/R1 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowegoodmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. U Z A S A D N I E N I E We wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dnia 08.08.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2005 r. i z dnia 05.10.2005 r. Pani W. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z zapytaniem przedstawiając równocześnie swoje stanowisko w sprawie, czy w związku z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście jako biegły sądowy na zlecenie sądu i prokuratury, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik pyta w jakiej kwocie należy ewidencjonować wynagrodzenia w księdze przychodów i rozchodów.
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz.U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.03.2005r. w zakresie zapytania nr 1, tj. "W jakiej kwocie należy ewidencjonować wynagrodzenia w księdze przychodów i rozchodów", stwierdza, iż: - zajęte przez podatnika stanowisko jest prawidłowe Uzasadnienie W dniu 07.03.2005r / uzupełniony 11 kwietnia 2005r./ do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek w którym prosi Pan o interpretacje art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. /jt. Dz.U. z 2000r., nr 14 , póz. 176 w brzmieniu obowiązującym w 2005r. /podając następujący stan faktyczny Jest Pan podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , zobowiązanym do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W związku z tym, że od stycznia 2005r. zmieniła się treść art. ust. 1 pkt 55 i wprowadzono (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2005 roku jest kwota brutto wypłaconych wynagrodzeń czy też tylko kwota netto z uwagi na fakt odprowadzenia dopiero w miesiącu lutym 2005 r. składek, które pokrywa pracownik, a zawartych w kwocie wynagrodzeń brutto?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W złożonym wniosku podatnicy przedstawiają następujący stan faktyczny; Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na stosunku pracy w prowadzonej przez przedsiębiorców aptece wypłacane są za dany miesiąc w ostatnich dniach danego miesiąca, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne, w części finansowanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odprowadzane są na rachunek ZUS w miesiącu następnym, (...)
2011
1
lut

Istota:
Spółka wprowadza nowy system wynagradzania pracowników w którym kwoty zawarte w umowach o pracę będą wyrażone w kwocie netto a nie w kwocie brutto. W związku z czym, pyta w jakim zakresie obliczone i wypłacone w ten sposób wynagrodzenie stanowiłoby koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Wynagrodzenie wypłacane pracownikom za pracę wykonywaną przez nich w ramach stosunku pracy stanowi, co do zasady koszt uzyskania przychodów. Kosztem jest zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, a także wszelkiego rodzaju nagrody i premie udzielone zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej, a także wszelkiego rodzaju świadczenia dodatkowe (np: diety). Kosztem jest wynagrodzenie brutto bez potrącania zaliczki na podatek oraz zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów przysługujących pracownikowi lub zleceniobiorcy. Biorąc powyższe pod uwagę w przedstawionym stanie faktycznym, pomimo, iż Spółka ustala z pracownikami w umowie o pracę wynagrodzenie w kwocie netto, do kosztów uzyskania przychodu należy zaliczyć kwotę wynagrodzenia brutto. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.