Wynagrodzenie brutto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenie brutto. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście jako biegły sądowy na zlecenie sądu i prokuratury, dla ustalenia dochodu jako podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane wynagrodzenie należy przyjąć w kwocie pomniejszonej o należny podatek VAT?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani z dnia 14.11.2005 r. Nr PD/415-106/05/R1 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowegoodmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. U Z A S A D N I E N I E We wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z dnia 08.08.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2005 r. i z dnia 05.10.2005 r. Pani W. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z zapytaniem przedstawiając równocześnie swoje stanowisko w sprawie, czy w związku z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście jako biegły sądowy na zlecenie sądu i prokuratury, (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pyta w jakiej kwocie należy ewidencjonować wynagrodzenia w księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz.U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.03.2005r. w zakresie zapytania nr 1, tj. "W jakiej kwocie należy ewidencjonować wynagrodzenia w księdze przychodów i rozchodów", stwierdza, iż: - zajęte przez podatnika stanowisko jest prawidłowe Uzasadnienie W dniu 07.03.2005r / uzupełniony 11 kwietnia 2005r./ do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek w którym prosi Pan o interpretacje art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. /jt. Dz.U. z 2000r., nr 14 , póz. 176 w brzmieniu obowiązującym w 2005r. /podając następujący stan faktyczny Jest Pan podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , zobowiązanym do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W związku z tym, że od stycznia 2005r. zmieniła się treść art. ust. 1 pkt 55 i wprowadzono (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy kosztem uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2005 roku jest kwota brutto wypłaconych wynagrodzeń czy też tylko kwota netto z uwagi na fakt odprowadzenia dopiero w miesiącu lutym 2005 r. składek, które pokrywa pracownik, a zawartych w kwocie wynagrodzeń brutto?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W złożonym wniosku podatnicy przedstawiają następujący stan faktyczny; Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na stosunku pracy w prowadzonej przez przedsiębiorców aptece wypłacane są za dany miesiąc w ostatnich dniach danego miesiąca, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne, w części finansowanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odprowadzane są na rachunek ZUS w miesiącu następnym, (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółka wprowadza nowy system wynagradzania pracowników w którym kwoty zawarte w umowach o pracę będą wyrażone w kwocie netto a nie w kwocie brutto. W związku z czym, pyta w jakim zakresie obliczone i wypłacone w ten sposób wynagrodzenie stanowiłoby koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Wynagrodzenie wypłacane pracownikom za pracę wykonywaną przez nich w ramach stosunku pracy stanowi, co do zasady koszt uzyskania przychodów. Kosztem jest zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, a także wszelkiego rodzaju nagrody i premie udzielone zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej, a także wszelkiego rodzaju świadczenia dodatkowe (np: diety). Kosztem jest wynagrodzenie brutto bez potrącania zaliczki na podatek oraz zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów przysługujących pracownikowi lub zleceniobiorcy. Biorąc powyższe pod uwagę w przedstawionym stanie faktycznym, pomimo, iż Spółka ustala z pracownikami w umowie o pracę wynagrodzenie w kwocie netto, do kosztów uzyskania przychodu należy zaliczyć kwotę wynagrodzenia brutto. (...)