IPTPB1/4511-746/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe
IPTPB1/4511-746/15-2/APinterpretacja indywidualna
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w 2015 r. po złożeniu aplikacji do Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) Komisji Europejskiej i pozytywnej weryfikacji Jego kandydatury, został zaproszony do udziału w pracach w wyżej wymienionej Agencji jako niezależny ekspert. Po podpisaniu kontraktu wraz z aneksami określającymi warunki jego wykonywania (zakres obowiązków, czas pracy zdalnej i czas pracy podczas pobytu w Brukseli) oraz po dopełnieniu wymogów formalnych (podpisanie zobowiązania do zachowania poufności, oświadczenie o braku konfliktu interesów) Wnioskodawca odbył dwa obowiązkowe szkolenia zdalne w formie telekonferencji. Uczestnictwo w szkoleniach było warunkiem przystąpienia do pracy.

Do obowiązków Wnioskodawcy jako eksperta, wynikających z podpisanego kontraktu, należało opracowanie pisemnej opinii o projektach składanych do Agencji w ramach konkursu w programie Horyzont 2020, przesyłanie sporządzonych recenzji drogą elektroniczną do Agencji, nanoszenie ewentualnych poprawek w opiniach, sporządzenie uzgodnionej opinii trzech ekspertów oraz udział w spotkaniach panelu ekspertów w Brukseli. Praca zdalna była nadzorowana przez przydzielonego Wnioskodawcy z ramienia Agencji opiekuna, z którym musiał utrzymywać regularny kontakt e-mailowy, i który sprawował kontrolę nad realizacją przydzielonych Mu zadań.

Praca w Brukseli odbywała się w grupach ekspertów, w określonych godzinach (8-16, z przerwą na lunch), pod kierunkiem przydzielonych opiekunów reprezentujących Agencję. Obecność na spotkaniach była sprawdzana i potwierdzana podpisem dwa razy dziennie. Za wykonaną pracę Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w formie ryczałtu za każdy dzień pracy podczas spotkań ekspertów w Brukseli oraz za każdy dzień pracy zdalnej, diety za każdy dzień pobytu w Brukseli, ryczałt na hotel i zwrot kosztów podróży. Wynagrodzenie to zostało wypłacone po zakończeniu wszelkich prac i przesłaniu dokumentów dotyczących podróży, na rachunek bankowy bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wyżej wymienione wynagrodzenie otrzymane z Komisji Europejskiej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymane z Komisji Europejskiej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższy przepis zwalnia od podatku dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r., ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z późn. zm.).

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, określa zasady opodatkowania dochodów urzędników i innych pracowników Wspólnoty Europejskiej.

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) Nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu. Zgodnie z art. 12 (dawny 13) Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia, zgodnie ze zwykłą procedura, ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami, są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Z opisanego wyżej stanu faktycznego wynika, że po podpisaniu kontraktu z Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) Komisji Europejskiej, Wnioskodawca:

  • wykonywał zadania na rzecz Agencji,
  • wykonywał zadania za wynagrodzeniem,
  • wykonywał zadania (zarówno zdalnie jak i w Brukseli) pod kontrolą przydzielonego z ramienia Agencji opiekuna,
  • był zobowiązany do stosowania się do instrukcji udzielanych Mu przez przedstawiciela Agencji.

W kontrakcie wielokrotnie użyte zostało słowo „praca”: określono czas na wykonanie pracy zdalnej, czas i miejsce pracy w Brukseli.

Wnioskodawca uważa zatem, że spełnione zostały przesłanki do zaistnienia stosunku pracy, a podpisany kontrakt kwalifikuje Go jako innego pracownika Wspólnoty Europejskiej, a więc wynagrodzenie uzyskane przez Niego z tytułu realizacji kontraktu z Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA), wypłacone bezpośrednio przez Komisję Europejską jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 46a) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) Nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/4, z późn. zm.), urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2015 r. Wnioskodawca po złożeniu aplikacji do Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) Komisji Europejskiej został zaproszony do udziału w pracach w wyżej wymienionej Agencji jako niezależny ekspert. Po podpisaniu kontraktu Wnioskodawca odbył dwa obowiązkowe szkolenia. Do obowiązków Wnioskodawcy jako eksperta należało opracowanie pisemnej opinii o projektach składanych do Agencji w ramach konkursu w programie Horyzont 2020, przesyłanie sporządzonych recenzji drogą elektroniczną do Agencji, nanoszenie ewentualnych poprawek w opiniach, sporządzenie uzgodnionej opinii trzech ekspertów oraz udział w spotkaniach panelu ekspertów w Brukseli. Za wykonaną pracę Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w formie ryczałtu za każdy dzień pracy podczas spotkań ekspertów w Brukseli oraz za każdy dzień pracy zdalnej, diety za każdy dzień pobytu w Brukseli, ryczałt na hotel i zwrot kosztów podróży. Wynagrodzenie to zostało wypłacone po zakończeniu wszelkich prac i przesłaniu dokumentów dotyczących podróży, na rachunek bankowy bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, w szczególności zaś okoliczność, że – jak twierdzi Wnioskodawca – należy Go kwalifikować jako „innego pracownika Wspólnoty Europejskiej”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r., ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich, uznać należy, że dochody otrzymane przez Wnioskodawcę z Komisji Europejskiej są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, w przedmiotowej sprawie zaznaczyć należy, że zgodnie z linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości decyzja instytucji wspólnotowej określająca status członka jej personelu i warunki, na jakich jest zatrudniony, ma charakter wiążący wobec krajowych władz administracyjnych i sądowych, tak że w związku z tym, nie mogą one przystąpić do samodzielnej kwalifikacji rozpatrywanego stosunku zatrudnienia. Oznacza to, że w niniejszej interpretacji przedmiotem oceny tutejszego Organu podatkowego nie mogła być i nie była ocena, czy praca eksperta w ramach Programu Horyzont 2020, która stała się podstawą wypłaty należności odbywała się w charakterze „innego pracownika Wspólnot”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Rady (EWG, EURATON, EWWIS) Nr 260/68. Powyższe stanowi wyłącznie okoliczność faktyczną podaną przez Wnioskodawcę i nie podlega kwalifikacji przez tutejszy Organ.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
DD3.8222.2.119.2015.OBQ | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenia
IBPP2/4512-932/15/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.