IPTPB1/415-676/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Obowiązki płatnika w związku z odpłatnym przekazaniem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z odpłatnym przejęciem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/415-676/14-2/MR, IPTPB2/436-167/14-2/KK na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 6 lutego 2015 r. (data doręczenia 11 lutego 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 18 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Na podstawie ustawy na Spółce ciąży obowiązek przejmowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej od osób, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”.

Spółka przejmuje wyżej wymienione urządzenia odpłatnie, na podstawie zawieranych umów przeniesienia prawa własności odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wybudowanej przez osoby fizyczne z ich środków. Zawarcie przedmiotowych umów oparte jest na art. 31 ww. ustawy oraz na art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zgodnie z którym „osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 i jest ich właścicielem, może żądać aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba, że w umowie strony postanowiły inaczej”.

Z chwilą podpisania umów i protokołów przekazania zostaje przekazane prawo własności sieci na Spółkę.

Wskazane powyżej czynności cywilnoprawne, tj. podpisanie umowy o przeniesieniu własności sieci nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu.

Dodano, że kwota wypłaconego wynagrodzenia za odpłatne przejęcie sieci stanowi dla podatnika będącego osobą fizyczną przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Spółka w 2014 r. podpisała 2 umowy o przeniesienie prawa własności odcinka sieci oraz będzie zawierać takie same umowy w przyszłości.

W piśmie z dnia 18 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wskazano, że osoby fizyczne, o których mowa we wniosku, to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy czynności cywilnoprawne w postaci zawieranych przez Spółkę specyficznych umów nienazwanych - przeniesienia za wynagrodzeniem prawa własności wykonanego odcinka sieci umożliwiającego podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci - z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej stanowią czynności cywilnoprawne, o których mowa art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i w związku z tym są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
  2. Czy wynagrodzenie za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Spółce stanowi dla podatnika przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  3. Czy osobie fizycznej Spółka ma obowiązek wystawić PIT-8C...
  4. Czy osobie fizycznej z wynagrodzenia za przekazane urządzenia Spółce należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 2, nr 3 i nr 4, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przedstawionego opisu stanu faktycznego. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 1, dotyczący podatku od czynności cywilnoprawych oraz pytań nr 2-4 w zakresie zdarzenia przyszłego zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku,

Ad. 2

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 określa źródła przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne i podłączyły je do sieci przedsiębiorstwa, a następnie w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) na podstawie opisanej umowy odpłatnego przejęcia urządzeń przekazały Wnioskodawcy – jest przychodem ze zbycia innych rzeczy, jeżeli zbycie nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie – art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ przejęte przez Wnioskodawcę w 2014 r. urządzenia zostały wybudowane w 2010 r., w związku z powyższym nie są przychodem do opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli przekazanie przedmiotowych urządzeń nastąpi po upływie pół roku od ich wybudowania przez te osoby, otrzymane wynagrodzenie nie będzie stanowiło dla ww. osób fizycznych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Natomiast w przypadku, gdy zbycie – przekazanie na rzecz Wnioskodawcy nastąpi przed upływem pół roku od wybudowania, otrzymane wynagrodzenie będzie dla ww. osób fizycznych przychodem do opodatkowania ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d).

Ad. 3 i Ad. 4

W sytuacji odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w oparciu o art. 31, 33-35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, nie występują tu zaliczki na podatek. Przychody z tego tytułu rozliczane są przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w zeznaniu rocznym.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ przychód uzyskany ze zbycia sieci został zakwalifikowany jako odpłatne zbycie innych rzeczy, to na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji o dochodach PIT-8C. Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C wynika z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy wyłącznie przychodów uzyskanych z innych źródeł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie, jak wynika z treści przepisu art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Rodzaje przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zostały enumeratywnie wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i można do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne podobne urządzenia nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek przejmowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej od osób, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne.

Wnioskodawca przejmuje wyżej wymienione urządzenia odpłatnie, na podstawie zawieranych umów przeniesienia prawa własności odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wybudowanej przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z ich środków. Z chwilą podpisania umów i protokołów przekazania, zostaje przekazane prawo własności sieci na Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Na podstawie ww. umowy, osobom tym w zamian za przekazanie przedmiotowych urządzeń przedsiębiorstwu lub gminie dokonywana jest refundacja kosztów ich budowy. Rozliczenie z podmiotem, który przekazał infrastrukturę techniczną, powinno być dokonane na podstawie umowy, uwzględniającej zasady ekwiwalentności wzajemnych świadczeń.

Powyższe wskazuje, że odpłatne przekazanie przedsiębiorstwu wybudowanych przez inną osobę urządzeń nie jest obowiązkiem, lecz możliwością (co oznacza, że przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne takiego nabycia (przejęcia) nie musi dokonać) oraz, że warunki finansowe tego przekazania muszą być uzgodnione w umowie, mogą więc być różne – umówione wynagrodzenie może odpowiadać kosztom wybudowania urządzenia, ale może też być od nich niższe lub wyższe.

Jak wykazano powyżej, w takiej sytuacji powstaje przychód. Przychód ten należy - stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zakwalifikować do źródła jakim jest odpłatne zbycie innych rzeczy.

Skoro bowiem mamy do czynienia z umową odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, oznacza to, że przedmiotem tej umowy są urządzenia, które – w świetle cyt. art. 49 Kodeksu cywilnego – po fizycznym połączeniu z siecią przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych.

W treści art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w pkt 8 tego przepisu) zostało m.in. wymienione odpłatne zbycie innych rzeczy, tym samym przychód z tego tytułu nie może zostać zakwalifikowany jako przychód z tzw. „innych źródeł”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji o dochodach PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Mając na uwadze przestawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone przepisy prawa, stwierdzić należy, że jeżeli przekazanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nastąpi po upływie pół roku od ich wybudowania to otrzymane wynagrodzenie nie będzie stanowiło dla podatnika będącego osobą fizyczną przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Natomiast w przypadku, gdy zbycie – przekazanie na rzecz Wnioskodawcy nastąpi przed upływem pół roku od wybudowania, otrzymane wynagrodzenie będzie dla ww. osób fizycznych przychodem do opodatkowania ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), niezależnie od tego, czy odpłatne nabycie rzeczy od osób fizycznych nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, czy też po upływie tego okresu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.