IPTPB1/415-615/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowo, jako jeden ze współmałżonków wskazany do odprowadzenia podatku, Wnioskodawca dokonał opodatkowania przychodu z tytułu udostępnienia nieruchomości (działki 677 i 853) w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?
IPTPB1/415-615/14-4/KOinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. ogólne zasady opodatkowania
 3. ryczałt ewidencjonowany
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie źródła przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 5 stycznia 2015 r., Nr IPTPB1/415-615/14-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 5 stycznia 2015 r. (data doręczenia 8 stycznia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 12 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dnia 5 lipca 2014 r. Wnioskodawca wraz z małżonką zawarł umowę w formie porozumienia (z adnotacją „protokół wejścia w teren”), zwaną dalej „porozumieniem”, z firmą Spółka Akcyjna, zwana dalej „Wykonawcą”, w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie K, gmina K, oznaczoną jako działka nr 677 oraz działka nr 853, w celu wykonania prac polegających na remoncie linii 400 kV, w zakresie malowania konstrukcji słupowych, naprawy fundamentów, wymiany przewodu odgromowego.

Stan istniejący działek: zasiew łubinu, łąka oraz nieużytek - samosiewki drzew. Począwszy od 1 września 2014 r. Wnioskodawca jest osobą prowadząca działalność gospodarczą. W dokumentach stwierdzających własność wyżej wymienionych działek Wnioskodawca widnieje jako współwłaściciel. Drugim współwłaścicielem jest Jego małżonka. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem za udostępnienie nieruchomości dla powyższych celów Wykonawca wypłaci i wypłacił właścicielom nieruchomości jednorazową kwotę 22 060 PLN na wspólny rachunek bankowy, w terminie 14 dni od podpisania porozumienia. Nieruchomość została udostępniona po dokonaniu przelewu. Zgodnie z terminami określonymi w porozumieniu prace były realizowane w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r.

Prace były prowadzone w sposób ograniczający w miarę możliwości szkody na nieruchomości. Po zakończeniu prac zgodnie z porozumieniem Wykonawca był zobowiązany do uporządkowania terenu. Na podstawie podpisanego porozumienia po zakończeniu prac został podpisany protokół szkód oraz została obliczona wartość odszkodowania.

W dniu 8 lipca 2014 r. (przed uzyskaniem pierwszego przychodu z tytułu udostępnienia nieruchomości) w Urzędzie Skarbowym zostało złożone oświadczenie małżonków o wyborze opodatkowania przychodu z tytułu udostępnienia nieruchomości (działki 644, działki 853) na podstawie powyższego porozumienia w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. W oświadczeniu wskazano osobę Wnioskodawcy, jako odprowadzającego podatek. W dniu 7 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca wpłacił zaliczkę z tytułu otrzymania wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości w wysokości 8,5% z uzyskanego przychodu jako zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy.

Podpisane porozumienie z załączoną adnotacją „protokół wejścia w teren” reguluje w szczególności takie kwestie jak:

 • datę i miejsce sporządzenia;
 • oznaczenie stron porozumienia: Wykonawcy oraz właściciela;
 • oświadczenie właściciela o udostępnieniu nieruchomości w celu realizacji robót; w myśl punktu I porozumienia „właściciel oświadcza, że udostępnia nieruchomość położoną w obrębie K gmina K oznaczoną jako działka 677 oraz działka 853 w celu wykonania prac polegających na remoncie linii w zakresie malowania konstrukcji słupów, naprawy fundamentów, wymiany przewodu odgromowego”;
 • wysokość jednorazowego wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości wraz z oznaczeniem terminu jego płatności; zgodnie z punktem II niniejszego porozumienia „za udostępnienie nieruchomości dla powyższego celu Wykonawca wypłaci właścicielowi jednorazową kwotę 22 060 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt złotych), płatną przelewem bankowym na rachunek bankowy podany przez Właściciela <...> w terminie 14 dni od daty podpisania porozumienia”;
 • określenie stanu istniejącego działek; z myśl punktu III „stan istniejący działek: zasiew łubinu, łąka, nieużytek - samosiewki drzew”;
 • określenie momentu udostępnienia nieruchomości przez właściciela, okresie prowadzenia prac i terminie zawiadomienia; na podstawie punktu IV porozumienia „nieruchomość zostanie udostępniona przez Właściciela po dokonaniu przelewu na ww. rachunek bankowy przez Wykonawcę. Prace zostaną realizowane w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2015 r.”;
 • zobowiązanie wykonawcy do uprzątnięcia terenu i wypłaty odszkodowania; zgodnie z punktem IV porozumienia „Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych. Na podstawie niniejszego porozumienia, po zakończeniu prac zostanie spisany protokół szkód oraz zostanie obliczona wartość odszkodowania. W przypadku braku akceptacji przez Właściciela odszkodowania w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez Rzeczoznawcę majątkowego”.

Na podstawie podpisanego w dniu 22 października 2014 r. porozumienia po zakończeniu prac został podpisany protokół szkód oraz została obliczona wartość odszkodowania z tytułu wystąpienia strat w uprawach rolnych łubinu i łące w wysokości 2 000 PLN.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem działalności są: PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, jako działalność przeważająca, PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

W dniu 19 września 2014 r. Wnioskodawca podpisał Umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przychód z prowadzonej działalności gospodarczej (PIT) rozliczany jest na warunkach ogólnych. Działalność nie jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W dniu 8 lipca 2014 r. Wnioskodawca nie zgłaszał działalności gospodarczej. W dniu tym wraz z żoną złożył Oświadczenie małżonków o opodatkowaniu dochodu/przychodu z najmu.

Działki gruntu, o których mowa we wniosku, nie były i nie są składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę. Żona prowadzi tylko działalność rolniczą.

W dniu 14 lipca 2014 r. Wnioskodawca otrzymał zapłatę od firmy Spółka Akcyjna w kwocie 22 060 PLN za udostępnienie nieruchomości na podstawie zawartego Porozumienia.

Wnioskodawca dodał, że mógł nie wyrazić zgody na zawarcie Porozumienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowo, jako jeden ze współmałżonków wskazany do odprowadzenia podatku, Wnioskodawca dokonał opodatkowania przychodu z tytułu udostępnienia nieruchomości (działki 677 i 853) w formie zryczałtowanego podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, miał prawo, po ówczesnym zawiadomieniu właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania, jako jeden z współmałżonków, do opodatkowania przychodu za udostępnienie nieruchomości celem wykonania prac polegających na remoncie linii 400 kV, w zakresie malowania konstrukcji słupów, napraw fundamentów i wymiany przewodu odgromowego, w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki podatkowej 8,5%.

Dokonując wykładni ujętego w art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pojęcia „umowy o podobnym charakterze”, należy uwzględnić charakter zawartych umów oraz dokonać stosownego ich rozdziału na gruncie prawa cywilnego poprzez analizę elementów koniecznych umowy tak, aby z treści umowy wynikało jaka umowa została zawarta i jaką umowę można uznać za „umowę o podobnym charakterze” w stosunku do umowy najmu. W związku z tym, że w umowach należy badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu (w myśl art. 65 § 2 Kodeksu Cywilnego), należy zwrócić szczególną uwagę na ekonomiczne aspekty podpisanego porozumienia.

Zgodnie z przepisem art. 659 Kodeksu Cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Umowa najmu musi być zatem umową o charakterze odpłatnym. Zgodnie z powołanym przepisem, najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania.

Z przeanalizowanych powyżej przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że umowa najmu zawierana jest między stronami, które układają swój stosunek prawny na zasadzie swobody umów. Najem — co do zasady - jest wynikiem oddania przedmiotu najmu przez najemcę, który ma na celu czerpanie korzyści z umówionego czynszu. Umowy najmu, nie wymagają żadnych dodatkowych warunków.

Podpisane przez Wnioskodawcę i Jego małżonkę porozumienie spełnia ekonomiczne aspekty umowy o podobnym charakterze do umowy najmu. Został zachowany charakter zobowiązania stron, odpłatności, oznaczenia terminu wykonywanych prac i udostępnienia przedmiotu porozumienia. Samo w błąd wprowadzające sformułowanie „protokół wejścia w teren” nie przesądza o tym, że przedmiot porozumienia nie został wydany drugiej stronie do korzystania. Najważniejszy jest tu aspekt ekonomiczny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem, wszelkie dochody podatnika niewymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl natomiast art. 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są odpowiednio:

 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6),
 • inne źródła (pkt 9).

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Cytowany przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy zawiera otwarty katalog przychodów, w związku z czym do kategorii tej mogą zostać zaliczone również inne (niż wymienione w tym przepisie) przychody, objęte ogólną definicją przychodów, zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponieważ w art. 10 ust. 1 ustawy, jako odrębne źródło przychodów wskazano najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6), przychodów uzyskanych z tego tytułu nie można kwalifikować do przychodów z innych źródeł (pkt 9).

Przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne z tytułu najmu mogą być opodatkowane zarówno na zasadach ogólnych tj. na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak w formach ryczałtowych z uwagi na brzmienie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), który wskazuje, że wspomniana ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką zawarł porozumienie (z adnotacją protokół wejścia w teren) z firmą Spółka Akcyjna, w sprawie udostępnienia nieruchomości w celu wykonania prac polegających na remoncie linii 400 kV, w zakresie malowania konstrukcji słupowych, naprawy fundamentów i wymiany przewodu odgromowego. Przedmiotowe prace realizowane były w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r. Za udostępnienie nieruchomości do powyższego celu wykonawca w dniu 14 lipca 2014 r. wypłacił Wnioskodawcy jednorazową kwotę 22 060 PLN.

W przedmiotowej sprawie analizy wymaga, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować otrzymane przez Wnioskodawcę jednorazowe wynagrodzenie z tytułu udostępnienia nieruchomości .

Umowa najmu jest jedną z umów nazwanych opisanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

W myśl postanowień art. 659 § 1 i § 2 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

O podnajmie stanowi art. 668 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem, najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania.

Umowa dzierżawy również należy do kategorii cywilnych umów nazwanych prawa cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 693 Kodeksu cywilnego, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków. Jak stanowi przepis art. 694 Kodeksu cywilnego, do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem odrębności przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Dokonując wykładni ujętego w art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pojęcia „umowy o podobnym charakterze”, należy uwzględnić charakter zawartych umów oraz dokonać stosownego ich rozdziału na gruncie prawa cywilnego poprzez analizę elementów koniecznych umowy tak, aby z treści umowy wynikało jaka umowa została zawarta i jaką umowę można uznać za „umowę o podobnym charakterze” w stosunku do umowy najmu, podnajmu, dzierżawy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że wbrew opinii Wnioskodawcy - podpisane przez Wnioskodawcę i Jego małżonkę porozumienie o udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania prac polegających na remoncie linii 400 kV w zakresie malowania konstrukcji słupowych, naprawy fundamentów i wymiany przewodu odgromowego nie jest umową o podobnym charakterze do umowy najmu. Jak już wskazano wyżej podstawą generowania przychodów z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Tymczasem z opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca zawarł porozumienie dotyczące korzystania z Jego gruntu przez firmę Spółka Akcyjna w związku z remontem linii 400 kV. Oznacza to, że wyraził jedynie zgodę na korzystanie z przedmiotowego gruntu dla potrzeb opisanej inwestycji nie ustanawiając przy tym żadnego z praw rzeczowych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Zauważyć również należy, że zawarte przez Wnioskodawcę porozumienie nie spełnia przesłanek najmu regulowanego treścią art. 659 Kodeksu cywilnego i następnych, jak i dzierżawy określonych w art. 693 Kodeksu cywilnego. Istotą tych umów jest samodzielne władanie, używanie przedmiotu najmu w czasie trwania umowy. W przedmiotowej sprawie firma Spółka Akcyjna nie miała zamiaru używać nieruchomości, w rozumieniu art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego.

Ponadto należy zwrócić uwagę na art. 662 § 1, § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

Z powyższych przepisów wynika, że najem zakłada że rzecz zostanie oddana w stanie niepogorszonym, natomiast w zawartym porozumieniu z góry założono powstanie szkody i wypłatę odszkodowania.

Wnioskodawca nie osiągnął więc przychodu w postaci czynszu za wynajem nieruchomości, a przychód w postaci jednorazowego wynagrodzenia za korzystanie z działek stanowiących współwłasność Wnioskodawcy w związku z remontem linii 400 kV, które to wynagrodzenie w żadnym wypadku nie może być utożsamiane z czynszem za najem, dzierżawę, czy inną umową o podobnym charakterze. Tym samym opodatkowanie otrzymanej korzyści majątkowej jako czynszu za najem, dzierżawę, czy umowę o podobnym charakterze podatkiem dochodowym byłoby przykładem wykładni rozszerzającej, która jest niedopuszczalna.

Wobec powyższego brak jest możliwości opodatkowania powyższego świadczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, gdyż przepis ten dotyczy jedynie opodatkowania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a – jak wykazano powyżej – porozumienie „protokół wejścia w teren” udostępnienia nieruchomości nie jest umową o charakterze podobnym do umów enumeratywnie wymienionych we wskazanym powyżej przepisie.

W związku z powyższym, przenosząc opisane uregulowania prawne na grunt przedmiotowej sprawy oraz mając na względzie ujęty we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że świadczenie które zostało wypłacone Wnioskodawcy w postaci jednorazowego wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości, stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej i wykazaniu w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym ten przychód otrzymano.

Wnioskodawca będzie zobowiązany rozliczyć ww. przychód zgodnie z udziałem posiadanym przez Niego w tej nieruchomości. Bowiem na gruncie prawa podatkowego należy stwierdzić, że zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę na podstawie przedmiotowego porozumienia stanowi przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu, przez co może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem niniejsza interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niego, nie wywołuje skutków prawnych dla małżonki Wnioskodawcy, będącej współwłaścicielem działek, o których mowa w opisie stanu faktycznego.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenie w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.