IPPP3/443-983/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę na podstawie umowy z 2013 r. tj. wynagrodzenie z tytułu ustanowienia przez Wnioskodawcę zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez Bank Spółce podlega zwolnieniu z VAT?2. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu poręczenia zobowiązań Spółki wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce podlega zwolnieniu z VAT?3. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu przelewu wierzytelności Wnioskodawcy przysługujących mu z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce podlega zwolnieniu z VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku otrzymanego wynagrodzenia z tytułu zabezpieczenia transakcji Spółki R wobec Banku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku otrzymanego wynagrodzenia z tytułu zabezpieczenia transakcji Spółki R wobec Banku.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej również „Wnioskodawca” lub „Podatnik”, zawarła ze Spółką R, która - w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym - jest podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą dwie umowy określające wynagrodzenie Wnioskodawcy, z tytułu zabezpieczenia przez Wnioskodawcę zobowiązań Spółki R. wobec Banku.

Zgodnie z pierwszą umową zawartą w 2013 r. (dalej umowa z 2013 r.) Wnioskodawcy przysługuje od Spółki R wynagrodzenie z tytułu ustanowienia na podstawie umowy z Bankiem zastawu rejestrowego na prawach z rejestracji znaków towarowych. Zastaw rejestrowy na prawach ustanowiony został na zabezpieczenie wierzytelności Banku względem Spółki R z tytułu limitu udzielonego Spółce R przez Bank na podstawie umowy kredytu z 2012 r. oraz z tytułu udzielonego Spółce R przez Bank - na podstawie stosownej umowy z 2012 r. - limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym. Wynagrodzenie należne jest Wnioskodawcy za każdy rok, w którym trwa Zastaw Rejestrowy na prawach.

Zgodnie z drugą umową, zawartą w 2014 r., (dalej: umowa z 2014 r.) Wnioskodawcy przysługuje od Spółki R wynagrodzenie z tytułu:

  1. Zawartej z Bankiem umowy przelewu istniejących i przyszłych wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu opłat licencyjnych wynikających z umowy licencyjnej na korzystanie ze znaków towarowych; umowa przelewu wymienionych wierzytelności na rzecz Banku zawarta została pomiędzy Bankiem i Wnioskodawcą na zabezpieczenie zobowiązań Spółki R. wobec Banku wynikających z limitu udzielonego przez Bank Spółce R. na podstawie umowy kredytu zawartej z tym Bankiem w 2012 r. oraz z limitu udzielonego przez Bank Spółce R - na podstawie stosownej umowy z 2012 r. - na produkty o charakterze gwarancyjnym;
  2. Poręczenia przez Wnioskodawcę zobowiązań Spółki R. względem Banku wynikających z limitu udzielonego przez Bank Spółce R. na podstawie umowy kredytowej z 2012 r.;

Zgodnie z wymienioną w pkt 1 powyżej umową przelewu istniejących i przyszłych wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu opłat licencyjnych zawartą przez Bank i Wnioskodawcę. Przelew wierzytelności następuje pod warunkiem zawieszającym, tj. pod warunkiem wystąpienia podstaw realizacji zabezpieczenia wierzytelności Banku, a Bank ten zobowiązuje się korzystać z nabytej wierzytelności tylko w takim zakresie w jakim wymagać tego będzie zabezpieczenie zaspokojenia wierzytelności Banku. W konsekwencji - zgodnie z treścią omawianej umowy - wystąpienie przez Bank do dłużnika wierzytelności będącej przedmiotem przelewu o przekazywanie należnych kwot Bankowi może nastąpić jedynie w przypadku ziszczenia się podstaw realizacji zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Na podstawie umowy z 2014 r. Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie kwartalne z tytułu poręczenia udzielonego Bankowi na zabezpieczenie jego wierzytelności wobec Spółki R oraz odrębnie wynagrodzenie kwartalne z tytułu zawartej z Bankiem umowy przelewu wierzytelności Wnioskodawcy dotyczących opłat licencyjnych dokonanego na zabezpieczenie zobowiązań Spółki R. wobec Banku.

Obie wyżej wymienione umowy tj. umowa z 2013 r. i umowa z 2014 r. dotyczą wynagrodzenia Wnioskodawcy za zabezpieczenie zobowiązań Spółki R wobec Banku wynikających z dwu umów zawartych pomiędzy Spółką R a Bankiem w 2012 r. - tj.: a) z umowy kredytu z 2012 r. i b) umowy na produkty o charakterze gwarancyjnym z 2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2013 r. tj. wynagrodzenie z tytułu ustanowienia przez Wnioskodawcę zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez Bank Spółce R podlega zwolnieniu z VAT...
  2. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu poręczenia zobowiązań Spółki R wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce R podlega zwolnieniu z VAT...
  3. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu przelewu wierzytelności Wnioskodawcy przysługujących mu z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych na zabezpieczenie zobowiązań Spółki R wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce R podlega zwolnieniu z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie 1.

W ocenie Wnioskodawcy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2013 r., tj. wynagrodzenie z tytułu ustanowienia przez Wnioskodawcę zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez Bank Spółce R podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT, zwalnia się z VAT usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

W omawianym stanie faktycznym Wnioskodawca ustanowił zastaw rejestrowy na prawach z rejestracji znaków towarowych, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki R z tytułu udzielonego jej przez bank limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym. Ustanowienie przez Bank limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym to - w ocenie Wnioskodawcy - transakcje finansowe. W związku z tym, że zastaw rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki R z tytułu udzielonego jej limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym - w ocenie Wnioskodawcy - nie ulega wątpliwości, że czynność ta podlega zwolnieniu od VAT na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy o VAT. Zwolnieniu od VAT na podstawie tego przepisu podlegają bowiem nie tylko poręczenia i gwarancje, ale również wszelkie inne zabezpieczenia transakcji finansowych. Ustanowienie zastawu rejestrowego dokonane zostało - jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego - w celu zabezpieczenia transakcji finansowych.

Pytanie 2.

W ocenie Wnioskodawcy nie powinno budzić wątpliwości, że wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu poręczenia zobowiązań Spółki R wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce R podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT, zwalnia się z VAT usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Ustanowienie przez Bank limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym to - w ocenie Wnioskodawcy - transakcje finansowe. Wnioskodawca otrzymuje od Spółki R wynagrodzenie z tytułu udzielenia poręczenia tych transakcji finansowych. Udzielenie poręczenia transakcji finansowych zostało natomiast wprost wymienione w powołanym przepisie ustawy o VAT regulującym zwolnienie od VAT. Nie ulega zatem wątpliwości, że wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu udzielenia poręczenia określone w umowie z 2014 r. podlega zwolnieniu z VAT na podstawi powołanego przepisu ustawy o VAT.

Pytanie 3.

W ocenie Wnioskodawcy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2014 r. za przelew wierzytelności Wnioskodawcy przysługujących mu z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych na zabezpieczenie zobowiązań Spółki R wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce R, podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT, zwalnia się z VAT usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Należy podkreślić, że zwolnieniu od VAT na podstawie tego przepisu podlegają nie tylko poręczenia i gwarancje, ale również wszelkie inne zabezpieczenia transakcji finansowych.

Ustanowienie przez Bank imitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym to - w ocenie Wnioskodawcy - transakcje finansowe.

W związku z faktem, że przelew wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu przysługujących mu opłat licencyjnych dokonany został w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego Spółce R przez ten Bank, należałoby uznać, że jest to forma zabezpieczenia transakcji finansowych dokonanych pomiędzy Spółką R a Bankiem, a w konsekwencji wynagrodzenie przysługujące Wnioskodawcy na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu ustanowienia tego zabezpieczenia wskazanych transakcji finansowych podlega zwolnieniu od VAT.

O zabezpieczającym charakterze przelewu wierzytelności świadczy w szczególności fakt, że przelew wierzytelności następuje pod warunkiem zawieszającym, tj. pod warunkiem wystąpienia podstaw realizacji zabezpieczenia wierzytelności bankowych, a Bank zobowiązuje się do korzystania z nabytej wierzytelności tylko w zakresie, w jakim wymagać tego będzie zabezpieczenie zaspokojenia wierzytelności banku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w przedstawionych stanach faktycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.