IPPP3/443-983/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

1. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę na podstawie umowy z 2013 r. tj. wynagrodzenie z tytułu ustanowienia przez Wnioskodawcę zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez Bank Spółce podlega zwolnieniu z VAT?2. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu poręczenia zobowiązań Spółki wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce podlega zwolnieniu z VAT?3. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu przelewu wierzytelności Wnioskodawcy przysługujących mu z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce podlega zwolnieniu z VAT?
IPPP3/443-983/14-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. gwarancje
 2. poręczenie
 3. usługi finansowe
 4. wynagrodzenia
 5. zabezpieczenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku otrzymanego wynagrodzenia z tytułu zabezpieczenia transakcji Spółki R wobec Banku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku otrzymanego wynagrodzenia z tytułu zabezpieczenia transakcji Spółki R wobec Banku.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej również „Wnioskodawca” lub „Podatnik”, zawarła ze Spółką R, która - w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym - jest podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą dwie umowy określające wynagrodzenie Wnioskodawcy, z tytułu zabezpieczenia przez Wnioskodawcę zobowiązań Spółki R. wobec Banku.

Zgodnie z pierwszą umową zawartą w 2013 r. (dalej umowa z 2013 r.) Wnioskodawcy przysługuje od Spółki R wynagrodzenie z tytułu ustanowienia na podstawie umowy z Bankiem zastawu rejestrowego na prawach z rejestracji znaków towarowych. Zastaw rejestrowy na prawach ustanowiony został na zabezpieczenie wierzytelności Banku względem Spółki R z tytułu limitu udzielonego Spółce R przez Bank na podstawie umowy kredytu z 2012 r. oraz z tytułu udzielonego Spółce R przez Bank - na podstawie stosownej umowy z 2012 r. - limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym. Wynagrodzenie należne jest Wnioskodawcy za każdy rok, w którym trwa Zastaw Rejestrowy na prawach.

Zgodnie z drugą umową, zawartą w 2014 r., (dalej: umowa z 2014 r.) Wnioskodawcy przysługuje od Spółki R wynagrodzenie z tytułu:

 1. Zawartej z Bankiem umowy przelewu istniejących i przyszłych wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu opłat licencyjnych wynikających z umowy licencyjnej na korzystanie ze znaków towarowych; umowa przelewu wymienionych wierzytelności na rzecz Banku zawarta została pomiędzy Bankiem i Wnioskodawcą na zabezpieczenie zobowiązań Spółki R. wobec Banku wynikających z limitu udzielonego przez Bank Spółce R. na podstawie umowy kredytu zawartej z tym Bankiem w 2012 r. oraz z limitu udzielonego przez Bank Spółce R - na podstawie stosownej umowy z 2012 r. - na produkty o charakterze gwarancyjnym;
 2. Poręczenia przez Wnioskodawcę zobowiązań Spółki R. względem Banku wynikających z limitu udzielonego przez Bank Spółce R. na podstawie umowy kredytowej z 2012 r.;

Zgodnie z wymienioną w pkt 1 powyżej umową przelewu istniejących i przyszłych wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu opłat licencyjnych zawartą przez Bank i Wnioskodawcę. Przelew wierzytelności następuje pod warunkiem zawieszającym, tj. pod warunkiem wystąpienia podstaw realizacji zabezpieczenia wierzytelności Banku, a Bank ten zobowiązuje się korzystać z nabytej wierzytelności tylko w takim zakresie w jakim wymagać tego będzie zabezpieczenie zaspokojenia wierzytelności Banku. W konsekwencji - zgodnie z treścią omawianej umowy - wystąpienie przez Bank do dłużnika wierzytelności będącej przedmiotem przelewu o przekazywanie należnych kwot Bankowi może nastąpić jedynie w przypadku ziszczenia się podstaw realizacji zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Na podstawie umowy z 2014 r. Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie kwartalne z tytułu poręczenia udzielonego Bankowi na zabezpieczenie jego wierzytelności wobec Spółki R oraz odrębnie wynagrodzenie kwartalne z tytułu zawartej z Bankiem umowy przelewu wierzytelności Wnioskodawcy dotyczących opłat licencyjnych dokonanego na zabezpieczenie zobowiązań Spółki R. wobec Banku.

Obie wyżej wymienione umowy tj. umowa z 2013 r. i umowa z 2014 r. dotyczą wynagrodzenia Wnioskodawcy za zabezpieczenie zobowiązań Spółki R wobec Banku wynikających z dwu umów zawartych pomiędzy Spółką R a Bankiem w 2012 r. - tj.: a) z umowy kredytu z 2012 r. i b) umowy na produkty o charakterze gwarancyjnym z 2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2013 r. tj. wynagrodzenie z tytułu ustanowienia przez Wnioskodawcę zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez Bank Spółce R podlega zwolnieniu z VAT...
 2. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu poręczenia zobowiązań Spółki R wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce R podlega zwolnieniu z VAT...
 3. Czy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu przelewu wierzytelności Wnioskodawcy przysługujących mu z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych na zabezpieczenie zobowiązań Spółki R wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce R podlega zwolnieniu z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie 1.

W ocenie Wnioskodawcy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2013 r., tj. wynagrodzenie z tytułu ustanowienia przez Wnioskodawcę zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez Bank Spółce R podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT, zwalnia się z VAT usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

W omawianym stanie faktycznym Wnioskodawca ustanowił zastaw rejestrowy na prawach z rejestracji znaków towarowych, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki R z tytułu udzielonego jej przez bank limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym. Ustanowienie przez Bank limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym to - w ocenie Wnioskodawcy - transakcje finansowe. W związku z tym, że zastaw rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki R z tytułu udzielonego jej limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym - w ocenie Wnioskodawcy - nie ulega wątpliwości, że czynność ta podlega zwolnieniu od VAT na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy o VAT. Zwolnieniu od VAT na podstawie tego przepisu podlegają bowiem nie tylko poręczenia i gwarancje, ale również wszelkie inne zabezpieczenia transakcji finansowych. Ustanowienie zastawu rejestrowego dokonane zostało - jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego - w celu zabezpieczenia transakcji finansowych.

Pytanie 2.

W ocenie Wnioskodawcy nie powinno budzić wątpliwości, że wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu poręczenia zobowiązań Spółki R wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce R podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT, zwalnia się z VAT usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Ustanowienie przez Bank limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym to - w ocenie Wnioskodawcy - transakcje finansowe. Wnioskodawca otrzymuje od Spółki R wynagrodzenie z tytułu udzielenia poręczenia tych transakcji finansowych. Udzielenie poręczenia transakcji finansowych zostało natomiast wprost wymienione w powołanym przepisie ustawy o VAT regulującym zwolnienie od VAT. Nie ulega zatem wątpliwości, że wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu udzielenia poręczenia określone w umowie z 2014 r. podlega zwolnieniu z VAT na podstawi powołanego przepisu ustawy o VAT.

Pytanie 3.

W ocenie Wnioskodawcy wynagrodzenie uiszczane Wnioskodawcy przez Spółkę R na podstawie umowy z 2014 r. za przelew wierzytelności Wnioskodawcy przysługujących mu z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych na zabezpieczenie zobowiązań Spółki R wobec Banku wynikających z limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego przez ten Bank Spółce R, podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT, zwalnia się z VAT usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Należy podkreślić, że zwolnieniu od VAT na podstawie tego przepisu podlegają nie tylko poręczenia i gwarancje, ale również wszelkie inne zabezpieczenia transakcji finansowych.

Ustanowienie przez Bank imitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym to - w ocenie Wnioskodawcy - transakcje finansowe.

W związku z faktem, że przelew wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu przysługujących mu opłat licencyjnych dokonany został w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu limitu kredytu oraz limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym udzielonego Spółce R przez ten Bank, należałoby uznać, że jest to forma zabezpieczenia transakcji finansowych dokonanych pomiędzy Spółką R a Bankiem, a w konsekwencji wynagrodzenie przysługujące Wnioskodawcy na podstawie umowy z 2014 r. z tytułu ustanowienia tego zabezpieczenia wskazanych transakcji finansowych podlega zwolnieniu od VAT.

O zabezpieczającym charakterze przelewu wierzytelności świadczy w szczególności fakt, że przelew wierzytelności następuje pod warunkiem zawieszającym, tj. pod warunkiem wystąpienia podstaw realizacji zabezpieczenia wierzytelności bankowych, a Bank zobowiązuje się do korzystania z nabytej wierzytelności tylko w zakresie, w jakim wymagać tego będzie zabezpieczenie zaspokojenia wierzytelności banku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w przedstawionych stanach faktycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.