IPPP1/4512-34/16-2/EK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wypłaconego wynagrodzenia z tytułu przestrzegania konkurencji
IPPP1/4512-34/16-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. wynagrodzenia
 2. zakaz konkurencji
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaconego wynagrodzenia z tytułu przestrzegania konkurencji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaconego wynagrodzenia z tytułu przestrzegania konkurencji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną (dalej: Wnioskodawca lub Zarządzający), będącą polskim rezydentem podatkowym i pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce akcyjnej (dalej: Spółka).
 2. Wnioskodawca wykonał swoje obowiązki prezesa zarządu w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej: Umowa), zawartej w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Zgodnie z Umową, Spółka powierza Zarządzającemu świadczenie usług zarządzania polegających na (i) osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami Spółki wraz z (ii) reprezentacją spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich. Zgodnie z wolą stron, zakres obowiązków i uprawnień Zarządzającego określają zarówno postanowienia Umowy, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisu Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz Regulamin Zarządu.
 4. Zgodnie z Umową, spółka powierza Zarządzającemu świadczenie usług zarządzania, do których należy w szczególności:
  • organizacja działalności Spółki i jej organów, a także kierowanie Centralą Spółki;
  • sprawy pracownicze w Spółce, w tym szkolenia i doskonalenie kadr i zagadnienia bhp, a także współpraca ze związkami zawodowymi;
  • zagadnienia techniczno-eksploatacyjne dotyczące elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Spółki oraz sprzętu i wyposażenia technicznego, w tym związanych z działalnością Spółki w zakresie sprzedaży paliw płynnych;
  • przedsięwzięcia rozwojowe, modernizacyjne i odtworzeniowe, elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Spółki ( w tym realizowane na potrzeby podmiotów przyłączanych do tej sieci), a także sprzęty i wyposażenia będących w użytkowaniu Spółki;
  • zagadnienia techniczno-eksploatacyjne przewozów realizowane przez Spółkę, w tym bezpieczeństwo ruchu kolejowego i profilaktyka przeciw-wypadkowa oraz koordynowanie działań Spółki w ekstremalnych warunkach eksloatacyjnych.
 5. Zarządzający ma prawo do przerw w wykonaniu Umowy w wymiarze 28 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym. Zarządzający jest uprawniony do samodzielnego wskazywania i wyznaczania okresów przerw w świadczeniu usług wynikających z Umowy, zobowiązany jest jednak do poinformowania o powyższym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz powinien uwzględnić konieczność zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Spółki.
 6. W celu należytego wykonywania obowiązków umownych Zarządzający ma prawo do:
  1. korzystania ze składników majątku Spółki pozostawionych do jego dyspozycji – powierzchni biurowej w wyposażeniem, w tym z przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego oraz telefonu stacjonarnego, a także samochodu służbowego;
  2. uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym korzystnych dla Spółki oraz, jeżeli jest to konieczne dla realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, do odbywania podróży w kraju i za granicą. Koszty podróży odbywanych w interesie Spółki, w tym w szczególności koszty transportu, noclegów i pobytu, ponoszone są przez Spółkę;
  3. otrzymania, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zarządzającego w związku z reprezentacją Spółki w zakresie, w jakim było to niezbędne do należytego wykonania usług na rzecz Spółki na podstawie Umowy. Powyższe wydatki mogą być pokrywane przez Zarządzającego ze środków Spółki, np. z użyciem karty kredytowej, pobranych wcześniej zaliczek. W takim przypadku Zarządzający jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Spółce dowodów ich poniesienia, w tym w szczególności rachunków, faktur etc.
 7. Miejscem wykonywania usług na rzecz Spółki przez Zarządzającego jest siedziba Spółki, miejsce zamieszkania Zarządzającego oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki. Zarządzający zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy w miejscu przez siebie wybranym.
 8. W świetle Umowy, Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy. W myśl Umowy, odpowiedzialność Zarządzającego, o której mowa powyżej jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami.
 9. Odpowiedzialność Zarządzającego w stosunku do Spółki, za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej, ograniczona jest do określonej kwoty, stanowiącej wielokrotność stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Zarządzającego. Przy czym Spółka zobowiązana jest w pierwszej kolejności do wystąpienia z roszczeniem do ubezpieczyciela, z którym Zarządzający zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 10. Zgodnie z Umową, Zarządzający jest uprawniony do otrzymywania stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia zmiennego (Premia) w związku z osiągnięciem przez Zarządzającego celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki.
 11. Zarządzający nie posiadał i nie posiada akcji Spółki.
 12. Zarządzający zobowiązał się, iż po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy z jakichkolwiek przyczyn, nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki (dalej również łącznie: Zakaz konkurencji), a w szczególności nie będzie wykonywać pracy lub świadczyć usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki. Zarządzający nie będzie prowadzić bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej na własny rachunek w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub spółce osobowej lub jako członek spółdzielni. Zamawiający nie będzie udziałowcem lub akcjonariuszem (posiadającym co najmniej 10% udziałów lub akcji) w spółkach kapitałowych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki. Wnioskodawca zobowiązał się również do nieświadczenia usług konsultingowych w zakresie działalności faktycznie wykonywanej przez Spółkę. Spółka prowadzi m.in. działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz wykonywania usług budowlanych. Zakaz konkurencji obowiązuje zasadniczo przez okres 12 miesięcy. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji Spółka zobowiązała się do wypłacania na rzecz Zarządzającego kwoty równej kwocie stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, które Zarządzający otrzymywał z tytułu świadczenia usług zarządzania. Wynagrodzenie przysługujące Zarządzającemu wypłacane będzie przez 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
 13. Wnioskodawca ma zamiar wykonywać inne czynności usługowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć świadczenie usług doradczych.
 14. Wnioskodawca otrzymał interpretację indywidualną sygn. IPPP2/443-1023/12/14-7/S/MM z dnia 27 maja 2014 roku, w której organ podatkowy potwierdził, że w zakresie świadczenia usług zarządzania Wnioskodawca nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej (nie działa on w charakterze podatnika VAT).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przysługujące Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, jako otrzymywane w związku z wykonywaniem czynności podlegającej opodatkowaniu...

Wynagrodzenie z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, jako otrzymywane w związku z wykonywaniem czynności podlegającej opodatkowaniu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Czynności powyższe muszą być wykonywane przez podatnika VAT, co wynika wprost z art. 2 ust. 1 lit a) oraz c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.).

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji.

Powołany przepis wskazuje wyraźnie, iż na gruncie ustawy o VAT czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie nie tylko samo działanie ale także zaniechanie. W związku z czym, za świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT, zdaniem Wnioskodawcy, może być również uznane powstrzymywanie się przez niego od wykonywania działalności konkurencyjnej. Wnioskodawca powinien być uznany za podmiot świadczący usługę, a Spółkę należałoby zaś uznać za korzystającego z takiej usługi, która dzięki jej nabyciu zabezpiecza swoje interesy po wygaśnięciu (rozwiązaniu) Umowy.

Kwalifikacji powyższej nie zmienia również fakt, że na moment wypłaty wynagrodzenia Wnioskodawcy Umowa ulegnie wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Istotne jest bowiem, że podstawą obowiązku świadczenia (polegającego na powstrzymywaniu się od czynności konkurencyjnych) oraz wypłaty wynagrodzenia będzie Umowa. Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej na gruncie podatku VAT powinno być zakwalifikowane jako podlegające opodatkowaniu. Zdaniem Wnioskodawcy na taką kwalifikację nie ma wpływu, kwalifikacja usług zarządzania dokonana przez organ podatkowy w interpretacji indywidualnej sygn. IPPP2/443-1023/12/14-7/S/MM z dnia 27 maja 2014 roku. Zakaz konkurencji jest bowiem świadczeniem samodzielnym. Podkreślić należy, że zakaz konkurencji nie dotyczy tylko powstrzymania się przez Wnioskodawcę od prowadzenia działalności w zakresie zarządzania podmiotami konkurencyjnymi. Zakaz konkurencji obejmuje również zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej do działalności gospodarczej Spółki, a zatem m.in działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i w zakresie robót budowlanych. Wnioskodawca zobowiązał się również do nienabywania udziałów lub akcji (ograniczenie dotyczy posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji) w spółkach kapitałowych, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki. Oznacza to, że ograniczenia nałożone na Wnioskodawcę, w zamian za wynagrodzenie, nie dotyczą tylko i wyłącznie działalności w zakresie zarządzania.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2014 r. nr IBPP2/443-177/14/IK, gdzie wskazano, że: „czynność polegająca na powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej dla Spółki w zamian za wynagrodzenie ma charakter odpłatny. Zauważyć należy, że z opisu sprawy wynika, iż strony łączy stosunek prawny, ponadto umowa o zakazie konkurencji została zawarta przez Zarządzającego, jako podatnika podatku od towarów i usług (a zatem Zarządzający nie korzysta w tym zakresie z wyłączenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług), zaś otrzymane wynagrodzenie za powstrzymanie się od dokonywania określonych czynności stanowi ekwiwalent za konkretną usługę, którą w niniejszej sprawie jest powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Z kolei beneficjentem usługi, z uwagi na uzyskane w ten sposób zobowiązanie (gwarancję) nieprowadzenia przez Zarządzającego działalności konkurencyjnej jest Spółka. W konsekwencji uznać należy, że otrzymywane odszkodowanie, związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (w ramach bowiem tej działalności została zawarta umowa o zakazie konkurencji), na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, że powstrzymując się od wykonywania działalności konkurencyjnej będzie on świadczył na rzecz Spółki usługę o charakterze odpłatnym, zdefiniowaną w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z przywołanych regulacji wynika, że usługą jest każde świadczenie wykonane przez podatnika w ramach działalności, które nie jest dostawą towarów, w tym m.in. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Zatem na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy jednak zaznaczyć, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W związku z powyższym, jeżeli za zaniechanie pewnych czynności otrzymuje się rekompensatę, która przynosi wymierną korzyść konkretnemu podmiotowi - co do której istnieje zgoda stron - takie działanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług powinno być uznane za usługę. A zatem, aby powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji mogło zostać uznane za usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, zobowiązanie to winno być odpłatne, wynikać ze stosunku zobowiązaniowego, jak również musi istnieć konkretny podmiot będący bezpośrednim beneficjentem (konsumentem) tego zobowiązania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, Wnioskodawca jest osobą fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym i pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce akcyjnej. Wnioskodawca wykonał swoje obowiązki prezesa zarządu w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zawartej w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z Umową, Spółka powierzyła Wnioskodawcy świadczenie usług zarządzania polegających na (i) osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami Spółki wraz z (ii) reprezentacją spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich. Zgodnie z wolą stron, zakres obowiązków i uprawnień Wnioskodawcy określały zarówno postanowienia Umowy, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisu Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz Regulamin Zarządu.

Zgodnie z Umową, spółka powierzała Wnioskodawcy świadczenie usług zarządzania, do których należy w szczególności: organizacja działalności Spółki i jej organów, a także kierowanie Centralą Spółki; sprawy pracownicze w Spółce, w tym szkolenia i doskonalenie kadr i zagadnienia bhp, a także współpraca ze związkami zawodowymi; zagadnienia techniczno-eksploatacyjne dotyczące elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Spółki oraz sprzętu i wyposażenia technicznego, w tym związanych z działalnością Spółki w zakresie sprzedaży paliw płynnych; przedsięwzięcia rozwojowe, modernizacyjne i odtworzeniowe, elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Spółki ( w tym realizowane na potrzeby podmiotów przyłączanych do tej sieci), a także sprzęty i wyposażenia będących w użytkowaniu Spółki; zagadnienia techniczno-eksploatacyjne przewozów realizowane przez Spółkę, w tym bezpieczeństwo ruchu kolejowego i profilaktyka przeciw-wypadkowa oraz koordynowanie działań Spółki w ekstremalnych warunkach eksloatacyjnych. W umowie strony ustaliły również m.in. wymiar urlopu, możliwość korzystania ze składników majątkowych, miejsce wykonywania usług, odpowiedzialność Wnioskodawcy za wykonywaną pracę, wynagrodzenie.

Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, Wnioskodawca zobowiązał się, że po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy z jakichkolwiek przyczyn, nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki (Zakaz konkurencji), a w szczególności nie będzie wykonywać pracy lub świadczyć usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki. Wnioskodawca nie będzie prowadzić bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej na własny rachunek w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub spółce osobowej lub jako członek spółdzielni. Zamawiający nie będzie udziałowcem lub akcjonariuszem (posiadającym co najmniej 10% udziałów lub akcji) w spółkach kapitałowych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki. Wnioskodawca zobowiązał się również do nieświadczenia usług konsultingowych w zakresie działalności faktycznie wykonywanej przez Spółkę. Spółka prowadzi m.in. działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz wykonywania usług budowlanych. Zakaz konkurencji obowiązuje zasadniczo przez okres 12 miesięcy. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji Spółka zobowiązała się do wypłacania na rzecz Zarządzającego kwoty równej kwocie stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, które Zarządzający otrzymywał z tytułu świadczenia usług zarządzania. Wynagrodzenie przysługujące Zarządzającemu wypłacane będzie przez 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. Wnioskodawca wskazał, że ma zamiar wykonywać inne czynności usługowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć świadczenie usług doradczych.

Należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji. Powołany przepis wskazuje wyraźnie, iż na gruncie ustawy o VAT czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie nie tylko samo działanie ale także zaniechanie. W związku z czym, za świadczenie usług na gruncie ustawy VAT, może być również uznane powstrzymywanie się przez podatnika od wykonywania działalności konkurencyjnej. Zarządzający powinien być uznany za podmiot świadczący usługę, a Spółkę należałoby zaś uznać za korzystającego z takiej usługi, która dzięki jej nabyciu zabezpiecza swoje interesy po wygaśnięciu (rozwiązaniu) Kontraktu. Czynność polegająca na powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej w zamian za wynagrodzenie, ma charakter odpłatny. Otrzymane wynagrodzenie za powstrzymanie się od dokonywania określonych czynności stanowi ekwiwalent za konkretną usługę, którą w niniejszej sprawie jest powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Z kolei beneficjentem usługi, z uwagi na uzyskane w ten sposób zobowiązanie (gwarancję) nieprowadzenia przez Zarządzającego (Wnioskodawcę) działalności konkurencyjnej jest Spółka, na rzecz której Wnioskodawca wykonywał umowę zarządzania. Zgodnie ze wskazaną umową Wnioskodawca zobowiązał się do szeregu warunków, które musi spełnić w zamian za wynagrodzenie. W konsekwencji powyższych stwierdzeń, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że powstrzymując się od wykonywania działalności konkurencyjnej, opisanej w stanie faktycznym wniosku, będzie on świadczył na rzecz Spółki usługę o charakterze odpłatnym, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.