IPPB4/4511-79/16-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę z Komisji Europejskiej wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego na postawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/4511-79/16-2/JK3interpretacja indywidualna
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura za pomocą platformy e-PUAP 26 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W listopadzie 2014 roku Wnioskodawca został powołany przez Komisję Europejską (reprezentowaną przez Wspólnotowe Centrum Badawcze we Włoszech) na eksperta zajmującego się koordynacją wymiany przez sieć Internet doświadczeń państw członkowskich w zakresie wdrażania założeń dyrektywy 2007/2/WE (ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej). Wnioskodawca wykonywał pracę na podstawie imiennego „kontraktu” sporządzonego wraz z załącznikami określającymi warunki i zasady wykonywania kontraktu. Czas obowiązywania kontraktu to 1 grudnia 2014 r. - 31 maja 2015 r. Kontrakt został zawarty w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Za wykonaną pracę Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w formie ryczałtu za każdy dzień pracy na rzecz Komisji Europejskiej. W praktyce praca polegała przede wszystkim na administracji częścią internetowej platformy wymiany doświadczeń, w której skład wchodziło m.in. forum dyskusyjne. Zadaniem Wnioskodawcy było wyszukanie i umieszczenie w platformie przykładów tzw. „dobrych praktyk” oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji. Ponieważ platforma wymiany doświadczeń związana jest z wdrożeniami rozwiązań informatycznych, zadaniem Wnioskodawcy było również wychwytywanie i raportowanie przedstawicielowi Komisji Europejskiej problemów sygnalizowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. W okresie obowiązywania kontraktu Wnioskodawca zobowiązany był do uczestnictwa w regularnych (raz na ok. 3 tygodnie) telekonferencjach organizowanych przez nadzorującego pracę Wnioskodawcy przedstawiciela Komisji Europejskiej. Wnioskodawca uczestniczył również w spotkaniu koordynatorów ww. platformy, które odbyło się 10 marca 2015 r. w Madrycie. Na spotkaniu zobowiązany był przedstawić sprawozdanie z postępu prac. Za uczestnictwo w spotkaniu otrzymał zwrot kosztów podróży, zakwaterowania oraz diety. Przed zakończeniem kontraktu Wnioskodawca zobowiązany był sporządzić raport z działalności części internetowej platformy wymiany doświadczeń, za której koordynację był odpowiedzialny. Na zakończenie kontraktu Wnioskodawca był również zobowiązany do zaprezentowania wyników prac podczas konferencji, która odbyła się w dniach 25-29 maja 2015 r. w Lizbonie. Za udział w konferencji Wnioskodawca również otrzymał zwrot kosztów podróży, zakwaterowania oraz diety. Po zakończeniu kontraktu otrzymał w lipcu 2015 r. wynagrodzenie bezpośrednio z instytucji Unii Europejskiej, tj. z Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę z Komisji Europejskiej wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego na postawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane wynagrodzenie spełnia warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. zapis ustawy zwalnia dochody, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich. Rozporządzenie to stwierdza, że opodatkowaniu podlegają wynagrodzenia urzędników oraz innych pracowników Wspólnoty Europejskiej wymienionych w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 10 (dawny 11) Protokołu przedstawiciele Państw Członkowskich biorący udział w pracach instytucji Unii, ich doradcy i eksperci techniczni, korzystają w czasie wykonywania swoich funkcji i w czasie podróży do i z miejsca obrad, ze zwyczajowych przywilejów, immunitetów i udogodnień, zaś przepis art. 12 (dawny 13) stanowi, że Urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię. Zapisy Protokołu mają zastosowanie m.in. do osób objętych regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot lub warunkami zatrudniania innych pracowników Wspólnot. Przepisy europejskie nie zawierają definicji pracownika, jednak w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można wyróżnić następujące przesłanki decydujące o powstaniu stosunku pracy; - świadczenie pracy na rzecz innej osoby, - podporządkowanie pracownika w hierarchii służbowej oraz wymóg dyspozycyjności pracownika, - świadczenie pracy za wynagrodzeniem. W ocenie Wnioskodawcy spełnia ww. kryteria, gdyż; - świadczył pracę na rzecz Komisji Europejskiej, - w trakcie świadczenia pracy podlegał przedstawicielowi Komisji Europejskiej, - był zobowiązany do regularnego uczestnictwa w telekonferencjach w celu raportowania postępu prac, - był zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach, - otrzymał wynagrodzenie za pracę bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Zakres i warunki pracy Wnioskodawcy określone zostały w podpisanym przez Wnioskodawcę imiennym kontrakcie oraz jego załącznikach, co zdaniem Wnioskodawcy pozwala na zakwalifikowanie jako „innego pracownika Wspólnoty”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Rady Nr 260/68. Swoją ocenę Wnioskodawca opiera ponadto na innych rozstrzygnięciach dotyczących podobnych do opisanych przeze Wnioskodawcę kwestii, np. ITPB2/4511-686/15/ENB z dnia 15 września 2015 r., IBPBII/l/415-541/14/BJ z dnia 29 września 2014 r., IBPB2/415-834/08/HK z dnia 30 lipca 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4 z późn. zm.) urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w listopadzie 2014 roku Wnioskodawca został powołany przez Komisję Europejską na eksperta zajmującego się koordynacją wymiany przez sieć Internet doświadczeń państw członkowskich w zakresie wdrażania założeń dyrektywy 2007/2/WE (ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej). Wnioskodawca wykonywał pracę na podstawie imiennego „kontraktu” sporządzonego wraz z załącznikami określającymi warunki i zasady wykonywania kontraktu. Czas obowiązywania kontraktu to 1 grudnia 2014 r. - 31 maja 2015 r. Kontrakt został zawarty w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Za wykonaną pracę Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w formie ryczałtu za każdy dzień pracy na rzecz Komisji Europejskiej. W okresie obowiązywania kontraktu Wnioskodawca zobowiązany był do uczestnictwa w regularnych raz na ok. 3 tygodnie) telekonferencjach organizowanych przez nadzorującego pracę Wnioskodawcy przedstawiciela Komisji Europejskiej. Po zakończeniu kontraktu otrzymał w lipcu 2015 r. wynagrodzenie bezpośrednio z instytucji Unii Europejskiej, tj. z Komisji Europejskiej.

Przepisy europejskie nie zawierają definicji pracownika, jednak w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można wyróżnić następujące przesłanki decydujące o powstaniu stosunku pracy; - świadczenie pracy na rzecz innej osoby, - podporządkowanie pracownika w hierarchii służbowej oraz wymóg dyspozycyjności pracownika, - świadczenie pracy za wynagrodzeniem. W ocenie Wnioskodawcy spełnia ww. kryteria, gdyż; - świadczył pracę na rzecz Komisji Europejskiej, - w trakcie świadczenia pracy podlegał przedstawicielowi Komisji Europejskiej, - był zobowiązany do regularnego uczestnictwa w telekonferencjach w celu raportowania postępu prac, - był zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach, - otrzymał wynagrodzenie za pracę bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Zakres i warunki pracy Wnioskodawcy określone zostały w podpisanym przez Wnioskodawcę imiennym kontrakcie oraz jego załącznikach, co zdaniem Wnioskodawcy pozwala na zakwalifikowanie jako „innego pracownika Wspólnoty”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Rady nr 260/68.

Mając na uwadze powyższe, w szczególności zaś okoliczność, że - jak twierdzi Wnioskodawca – należy Go kwalifikować jako „innego pracownika Wspólnoty”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich uznać należy, że dochody otrzymane przez Wnioskodawcę z Komisji Europejskiej są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie jednak w przedmiotowej sprawie zaznaczyć należy, że zgodnie z linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości decyzja instytucji wspólnotowej określająca status członka jej personelu i warunki, na jakich jest zatrudniony, ma charakter wiążący wobec krajowych władz administracyjnych i sądowych, tak że w związku z tym nie mogą one przystąpić do samodzielnej kwalifikacji rozpatrywanego stosunku zatrudnienia. Oznacza to, że w niniejszej interpretacji przedmiotem oceny tut. organu podatkowego nie mogła być i nie była ocena, czy praca eksperta w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, która stała się podstawą wypłaty należności odbywała się w charakterze „innego pracownika Wspólnot”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Rady (EWG, EURATON, EWWIS) nr 260/68. Powyższe stanowi wyłącznie okoliczność faktyczną podaną przez Wnioskodawcę i nie podlega kwalifikacji przez tutejszy organ.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
DD3.8222.2.119.2015.OBQ | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenia
DD3.8222.2.181.2015.OBQ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.