IPPB4/4511-359/16-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy dochody Wnioskodawcy uzyskiwane w związku z zatrudnieniem Agencji F. są zwolnione z podatku dochodowego w Polsce?2) Czy Wnioskodawca ma obowiązek składania co roku zeznania podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 marca (data wpływu 21 marca 2016 r.) oraz piśmie z dnia 16 maja 2016 r. (data nadania 16 maja 2016 r., data wpływu 18 maja 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 4 maja 2016 r. Nr IPPB4/4511-359/16-2/JK2 (data nadania 4 maja 2016 r., data doręczenia 10 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych od agencji F. i obowiązku składania zeznań podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych od agencji F. i obowiązku składania zeznań podatkowych.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 4 maja 2016 r. Nr IPPB4/4511-359/16-2/JK2 (data nadania 4 maja 2016 r., data doręczenia 10 maja 2016 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie przepisu będącego przedmiotem interpretacji oraz doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 16 maja 2016 r. (data nadania 16 maja 2016 r., data wpływu 18 maja 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W Polsce Wnioskodawca jest pracownikiem Agencji F. Jako pracownik tej instytucji Wnioskodawca podlega przepisom Protokołu o Przywilejach i Immunitetach Unii Europejskiej z 1965 r. (Dz. U. UE C 115/266, 9.5.2008). Zgodnie z art. 13 Protokołu o Przywilejach i Immunitetach cyt.: "Urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię." Zgodnie więc z ww. Protokołem, a także stosując konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii, uznaje się, że urzędnicy i inni pracownicy Unii, którzy osiedlają się na terytorium Państwa Członkowskiego innego niż kraj ich miejsca zamieszkania dla celów podatkowych; w momencie dołączenia do służb Unii i wyłącznie z tytułu wykonywania swoich obowiązków na rzecz Unii zarówno w kraju ich faktycznego zamieszkania i kraju zamieszkania do celów podatkowych zachowują miejsce zamieszkania w tym ostatnim, pod warunkiem, że kraj ten należy do Unii. Niniejsze postanowienie stosuje się także do współmałżonka w zakresie, w jakim nie wykonuje on działalności zawodowej oraz do dzieci pozostających na utrzymaniu i pod opieką osób, o których mowa w niniejszym artykule.

Niemniej jednak, ostatnio w miejscu swojego urodzenia (tj. Republice Włoskiej) Wnioskodawca zamieszkiwał dekadę temu, a następnie pozostawał rezydentem Królestwa Belgii, aż do podjęcia zatrudnienia w Polsce 1 października 2011 r. W związku z tym faktem Wnioskodawca chciałby zadeklarować swoją rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez złożenie wniosku o przyznanie Numeru Identyfikacji Podatkowej. Jest to również związane z faktem, że Wnioskodawca pozostaje małżonkiem obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem zapytania ma być okres od 1 października 2011 r. W ocenie Wnioskodawcy do dochodów uzyskanych od Agencji F. mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich. Oprócz ww. dochodów Wnioskodawca nie uzyskiwał/nie uzyskuje innych dochodów. Wynagrodzenie Wnioskodawcy finansowane jest ze środków Agencji F., budżetu UE. Stanowisko pracy nie jest powiązane z żadnym konkretnym projektem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy dochody Wnioskodawcy uzyskiwane w związku z zatrudnieniem Agencji F. są zwolnione z podatku dochodowego w Polsce...
  2. Czy Wnioskodawca ma obowiązek składania co roku zeznania podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody, na podstawie:

  • Rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWIS) Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich,
  • art. 12 Protokołu o Przywilejach i Immunitetach Unii Europejskiej z 1965 r. oraz
  • art. 21 ust. 1 punkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

zwolnione są z podatku dochodowego na terytorium Polski. Wnioskodawca uważa, że nie ma zatem obowiązku składania corocznych zeznań z tytułu podatku dochodowego na terenie Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) Nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4, z zm.) urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i w jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest pracownikiem Agencji F. z siedzibą w Warszawie. Jako pracownik tej instytucji Wnioskodawca podlega przepisom Protokołu o Przywilejach i Immunitetach Unii Europejskiej z 1965 r. (Dz. U. UE C 115/266, 9.5.2008). Wnioskodawca zamieszkuje w Polsce od podjęcia zatrudnienia, tj. od dni 1 października 2011 r. Wnioskodawca pozostaje małżonkiem obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Wnioskodawcy do dochodów uzyskanych od Agencji F. mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich.

Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawcy, że otrzymane przez Niego wynagrodzenie jest dochodem, do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4.03.1968 r., z późn. zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem uzyskany dochód z wynagrodzenia korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Dochodu tego Wnioskodawca nie musi zatem wykazywać w zeznaniach rocznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.