IPPB4/415-616/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Czy, zważywszy na opisany stan faktyczny, dodatek do wynagrodzenia Wnioskodawczyni, który jest przewidziany w budżecie projektu jako część wkładu Unii Europejskiej pochodzącego z funduszy grantu Marii Curie Career Integration Grant 7 Program Ramowy – Ludzie) w wysokości ogółem 50.400 EUR i wypłacany w miesięcznych transzach niezależnie od wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio z konta projektu na konto bankowe Wnioskodawczyni, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350, tekst ujednolicony: Dz. U. z 2012 r., poz. 361)?
IPPB4/415-616/14-2/JKinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. pracownik
  3. umowa o pracę
  4. wynagrodzenia
  5. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanego wynagrodzenia w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanego wynagrodzenia w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest naukowcem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu G., zatrudnionym na etacie w pełnym wymiarze godzin. W 2012 r. wzięła udział w konkursie Komisji Europejskiej na finansowanie projektu badawczego w ramach 7 Programu Ramowego – Ludzie (7th Framework Programme – People) o grant Marie Curie Career Integration Grant (CIG), data składania wniosków to 6 marca 2012 r. Grant Marie Curie Career Integration Grant jest grantem przyznawanym imiennie indywidualnym naukowcom na okres 4 lat, a jego celem jest inwestycja rozwój kadry naukowej Unii Europejskiej, poprzez integrację naukowca w danym środowisku naukowym, sfinansowanie jego badań i rozwoju jego kariery naukowej.

Wniosek grantowy, zawierający szczegółowy opis projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy w przedmiocie badań, życiorysu Wnioskodawczyni, planu wykonania badań, analizy wpływu badań na rozwój kariery oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także planowanego budżetu pojektu, został wykonany samodzielnie i w całości przez Wnioskodawczynię. Uzyskała Ona także listy uwierzytelniające od kilku uznanych europejskich naukowców. Wniosek Wnioskodawczyni złożyła samodzielnie za pomocą systemu elektronicznego Komisji Europejskiej (system „Participant Portal”). Jako instytucję, w której będzie realizowany projekt Wnioskodawczyni wskazała Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu G.. Wnioskodawczyni zaznacza, że Uniwersytet G. nie uczestniczył ani w przygotowywaniu wniosku, ani w wysyłaniu go do organów Komisji Europejskiej. Podczas przygotowywania wniosku Wnioskodawczyni konsultowała się jedynie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej, oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym w G. i P.

W czerwcu 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła listę laureatów, na której Wnioskodawczyni się znalazła. Wówczas przedstawiciele Komisji Europejskiej przystąpili do negocjacji z Uniwersytetem G., jako jednostką przez Nią wskazaną, w wyniku których powstał dokument Grant Agreement Preparation Forms. Uniwersytet G. przygotował osobne konto bankowe w EUR, przeznaczone dla projektu, na które będą wpływać środki z Komisji Europejskiej i z którego będą potem wykonywane bezpośrednie przelewy związane np. z zakupami, zagranicznymi wyjazdami naukowymi oraz wynagrodzeniami. Powstała wtedy także umowa pomiędzy Komisją Europejską a Uniwersytetem G., która została podpisana przez obie te strony w sierpniu. Umowa ta zobowiązuje Uniwersytet G. do zatrudnienia imiennie Wnioskodawczynię przez cały 4-letni okres projektu oraz pełnienie księgowego, prawnego i administracyjnego nadzoru nad wykonaniem projektu. Projekt formalnie rozpoczął się 1 listopada 2012 r. Należy zaznaczyć, że Komisja Europejska podpisuje umowę jedynie z instytucją naukową i zobowiązuje w niej do zatrudnienia w projekcie wskazanego imiennie naukowca, który jest laureatem konkursu i który będzie realizował projekt. Instytucja jest zobowiązana dostarczyć Komisji Europejskiej umowę o pracę ze wskazanym naukowcem i zapewnić wykonanie odpowiednich przygotowań do realizacji projektu. Wnioskodawczyni została formalnie kierownikiem projektu i odpowiada za jego realizację.

Budżet projektu jest podzielony na wkład Unii Europejskiej, wynoszący 100.000 EUR, który jest przelewany rocznymi transzami 50.000 EUR bezpośrednio na wydzielone konto projektu, oraz na wkład Uniwersytetu G., którym jest całkowite sfinansowanie etatu Wnioskodawczyni (Unia Europejska nie finansuje etatu). W części budżetu finansowanej przez Unię Europejską wydzielono kwotę ogółem 50.400 EUR, która będzie wypłacona Wnioskodawczyni stopniowo jako dodatek do wynagrodzenia, w wysokości 1.050 EUR miesięcznie (przeliczonej na zł), przez cały okres projektu. Takie dofinansowanie naukowca jest zgodne z celem projektu i zostało zaaprobowane przez Komisję Europejską. Należy zaznaczyć, że ta dodatkowa kwota jest niezależna od wynagrodzenia wypłacanego przez Uniwersytet, nie ujęta w umowie o pracę, i jest wypłacana osobno od wynagrodzenia, bezpośrednio z konta projektu, na które Komisja Europejska przelała wcześniej kwotę finansowania.

Ze względów administracyjnych, dodatek do wynagrodzenia Wnioskodawczyni zaczął być wypłacany dopiero od 1 listopada 2013 r. Uniwersytet G. przeliczył wówczas kwotę dodatku na 4.546 zł miesięcznie brutto, wypłacane przez 36 miesięcy. Korzystając z interpretacji prawnej opracowanej przez Biuro Prawne Uniwersytetu G., Uniwersytet w okresie listopad – grudzień 2013 r. nie pobierał od tej kwoty, przelewanej bezpośrednio z konta projektu na konto oszczędnościowo – rozliczeniowe Wnioskodawczyni, podatku dochodowego od osób fizycznych, uznając że środki pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej oraz że Wnioskodawczyni, jako naukowiec który wystąpił z wnioskiem i otrzymał grant, oraz jest imiennie wskazany w umowie z Komisją Europejską jako wykonawca, bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z tej bezzwrotnej pomocy, przysługuje Jej więc zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst ujednolicony: Dz. U. z 2012 r., poz. 361). Wypłacona kwota została ujęta przez Uniwersytet G. w deklaracji PIT-11 za rok 2013 w pozycji 71 pt. „Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy”.

Jednak począwszy od 1 stycznia 2014 r. Uniwersytet G. zmienił politykę i nakazał pracownikom indywidualne występowanie w celu uzyskania interpretacji podatkowej. Rozpoczął także pobieranie zaliczek na poczet podatku. Jest to powodem, dla którego Wnioskodawczyni występuje teraz o indywidualną interpretację podatkową w podanym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy, zważywszy na opisany stan faktyczny, dodatek do wynagrodzenia Wnioskodawczyni, który jest przewidziany w budżecie projektu jako część wkładu Unii Europejskiej pochodzącego z funduszy grantu Marii Curie Career Integration Grant 7 Program Ramowy – Ludzie) w wysokości ogółem 50.400 EUR i wypłacany w miesięcznych transzach niezależnie od wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio z konta projektu na konto bankowe Wnioskodawczyni, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350, tekst ujednolicony: Dz. U. z 2012 r., poz. 361)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dodatkowe wynagrodzenie, wypłacane bezpośrednio z konta projektu Marie Curie Career Integration Grant (7 Program Ramowy – Ludzie) spełnia wszystkie przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) oraz b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350, tekst ujednolicony: Dz. U. z 2012 r., poz. 361) i dlatego to dodatkowe wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (zwolnienie przedmiotowe).

Po pierwsze, środki wypłacane w ramach dodatkowego wynagrodzenia pochodzą bezpośrednio z projektu Marie Curie Career Integration Grant, który jest finansowany z funduszy 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wydzielone konto projektu jest zasilane za pomocą rocznych transz po 50.000 EUR bezpośrednio przez Komisję Europejską, a wynagrodzenie jest wypłacane Wnioskodawczyni osobnym przelewem bezpośrednio z tego konta i nie jest częścią wynagrodzenia wypłacanego Jej przez Uniwersytet G. w ramach umowy o pracę. Są to więc środki, które pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. W ten sposób spełniona jest litera a) wymienionego punktu art. 21 ust. 1 pkt 46.

Po drugie, Wnioskodawczyni jest pomysłodawcą projektu, samodzielnie i osobiście przygotowała i wysłała do Komisji Europejskiej wniosek grantowy, w którym przedstawiła projekt oraz Jej osiągnięcia, uzyskała poparcie niezależnych naukowców oraz wskazała Uniwersytet G. jako miejsce, w którym projekt może być zrealizowany, przy czym Uniwersytet G. na żadnym etapie nie brał udziału w procesie przygotowywania i składania wniosku. Ponadto, w umowie pomiędzy Komisją Europejską a Uniwersytetem G.m Wnioskodawczyni została wskazana imiennie jako naukowiec, który będzie realizować projekt. Wnioskodawczyni została kierownikiem projektu i odpowiada za jego wykonanie, podejmuje także decyzje dotyczące wydatkowania przyznanych funduszy. Bezpośrednio realizuję projekt, wykonując przewidziane w nim zadania badawcze i rozwojowe, a także rozwój Jej własnej kariery, co jest jednym z ważniejszych celów przyznawanych imiennie grantów Marie Curie. W ten sposób bepośrednio i osobiście Wnioskodawczyni realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Spełniona jest więc litera b) wymienionego punktu art. 21 ust. 1 pkt 46.

Wnioskodawczyni zaznacza, że projekt ma charakter indywidualny i przypisany do Jej osoby. Składa się zarówno z części badawczej, w ramach której są zadania naukowe, których wykonanie gwarantuje specjalistyczna wiedza którą posiada, jak i części dotyczącej Jej osobistego rozwoju, w której opisane są elementy dotyczące zdobywania przez Wnioskodawczynię nowych umiejętności i rozwoju kariery zawodowej, w tym np. stworzenia grupy naukowej i zdobycie stopnia naukowego doktora habilitowanego, a w przyszłości także profesora. Uniemożliwia to wykonanie tego projektu przez kogokolwiek innego, nawet innego pracownika tej samej instytucji. Równocześnie, projekt ten mógłby być teoretycznie realizowany w innej instytucji naukowej, gdyby Wnioskodawczyni wskazała ją we wniosku grantowym i Komisja Europejska uznałaby że jednostka ta spełnia odpowiednie wymagania do realizacji tego projektu i gdyby Ją zatrudniła.

Ponadto, wszystkie zadania przewidziane w projekcie są wykonywane bezpośrednio i osobiście przez Wnioskodawczynię, bądź przez Nią nadzorowane, Wnioskodawczyni także podejmuje decyzje dotyczące metod realizacji wszystkich zadań, wypłat i innych wydatków z budżetu projektu i odpowiada za wszystkie związane z nim działania. Oprócz realizacji zadań naukowych, zadań rozwojowych (kształcenie się, zdobywanie stopni naukowych, tworzenie i kierowanie grupą naukową), jako kierownik projektu Wnioskodawczyni realizuje także zadania administracyjne, przygotowując okresowe sprawozdania finansowe i merytoryczne. Wnioskodawczyni odpowiada w ten sposób za wszystkie aspekty realizacji projektu.

Analizowane przez Wnioskodawczynię wcześniejsze interpretacje podatkowe w podobnych sprawach, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, wskazują, że o ile w wielu przypadkach spełniona jest lit. a) art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, dotycząca pochodzenia środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o tyle lit. b) tego punktu, dotycząca bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z tej bezzwrotnej pomocy nie jest w wielu przypadkach spełniana. Wnioskodawczyni uważa jednak, że w tym przypadku obydwie przesłanki zachodzą, ponieważ, mimo że Uniwersytet G. jest instytucją, która bezpośrednio podpisała umowę z Komisją Europejską, Wnioskodawczyni osobiście złożyła wniosek o finansowanie projektu i wygrała konkurs, a obecnie bezpośrednio realizuje projekt wykonując przewidziane w nim zadania i odpowiadając za to. Takie rozwiązanie prawne wynika stąd, że regulamin konkursu nie pozwala na podpisywanie umów przez Komisję Europejską bezpośrednio z naukowcem (osobą fizyczną), który jest laureatem konkursu. Niemniej umowa ta uściśla osobę (Wnioskodawczynię), która cele projektu realizuje. Dlatego Wnioskodawczyni sądzi, że dodatkowe wynagrodzenie, które jest Jej wypłacane bezpośrednio z jego funduszy, spełnia wszystkie przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) oraz b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega zwolnieniu przedmiotowemu z tego podatku na podstawie tej ustawy.

Statnowisko Wnioskodawczyni jest dodatkowo uzasadnione stanowiskiem Biura Prawnego Uniwersytetu G., które przygotowało interpretację umożliwiającą zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i którą Uniwersytet G. stosował do końca roku 2013 włącznie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

  • środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,
  • prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku, gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków dokonywane jest za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Z wniosku wynika, że środki na realizację projektu przekazywane są Uniwersytetowi – jako instytucji określonej w umowie o dotację dla 7 Programu Ramowego – przez Komisję Europejską, które to środki Uniwerystet wypłaca Wnioskodawczyni jako laureatowi grantu badawczego, tak więc dodatek do wynagrodzenia Wnioskodawczyni pochodzi bezpośrednio ze środków europejskich przekazanych przez Komisję Europejską.

7 Program Ramowy Badań jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim w latach 2007-2013. O fundusze mogą ubiegać się instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe (małe i średnie przedsiębiorstwa, duży przemysł), organizacje (federacje, stowarzyszenia), jednostki rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną.

Program ten został utworzony na mocy decyzji Nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) i jest bezpośrednio finansowany przez Komisję Europejską. Program stypendialny Marie Curie w ramach 7 Programu Ramowego Badań wchodzi w skład podprogramu szczegółowego People (Ludzie). W skład programu wchodzi 14 różnych rodzajów stypendiów Marie Curie (zwanych w 7 PR schematami finansowania), w ramach których finansowane mogą być wszystkie dziedziny naukowe i tematy badawcze, które mają znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, a nie koncentrują się na potrzebach jednego kraju.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Ze stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że dodatek do wynagrodzenia Wnioskodawczyni będzie bezpośrednio (wprost) finansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. środki finansowe zostaną przekazane przez Komisję Europejską na rachunek bankowy Uniwersytetu, a następnie wypłacone zostaną z wyodrębnionego konta na rzecz Wnioskodawczyni – naukowca.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że spełnione zostało kryterium podmiotu, zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto konieczne jest spełnienie również drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia, określonej w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym należy zwrócić uwagę na drugą część tego przepisu stanowiącego, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.” Oznacza to, że nie każda osoba realizująca (faktycznie) cel programu będzie korzystała z tego zwolnienia. O tym, kto bezpośrednio realizuje cel programu decyduje nie tylko sama okoliczność wykonywania przez określony podmiot zadań przewidzianych w programie, ale również to, że możliwość wykonywania tych zadań, właśnie przez taki podmiot, została w tym programie przewidziana, a ponadto, że podmiot, który wykonuje przewidziane programem zadania, czyni to jakoby pierwotnie, ponieważ podstawa do jego umocowania i wypłacania mu środków finansowych wynika bezpośrednio z treści programu, a nie jedynie z woli stron umowy w oderwaniu od jego treści.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków.

Tak więc, z owego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie tylko określonych czynności (np. w oparciu o umowę o pracę, czy umowę zlecenie lub o dzieło).

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 7 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2095/11 zestawienie obu przesłanek wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wymogu, aby podatnik bezpośrednio realizował cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, a jednocześnie, aby nie był osobą, której bezpośredni wykonawca zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, pozwala na przyjęcie, że osobą, której dotyczy zwolnienie podatkowe jest wyłącznie podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, któremu powierzono realizację konkretnego programu, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i technicznym i który ponosi pełną odpowiedzialność za jego (całkowite) wykonanie. Ustawodawca wyraźnie bowiem odróżnia realizację celu programu (wywołanie skutku założonego przez podmiot finansujący program) od sposobu jego realizacji poprzez dokonywanie poszczególnych czynności, które mają służyć osiągnięciu tego skutku.

Ze stanu faktycznego, jednoznacznie wynika, że to Wnioskodawczyni jest beneficjentem środków pochodzących z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, który bezpośrednio realizuje cel programu, a Uniwersytet jest wyłącznie instytucją upoważnioną do rozdzielenia tychże środków. Wnioskodawczyni odpowiada za realizację projektu. Pełni księgowy, prawny i administracyjny nadzór nad wykonywaniem projektu.

Zwolnienia, jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania muszą być interpretowane zarówno bez dokonywania wykładni rozszerzającej, jak i zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Przyjęcie natomiast, że dochody każdego pracownika zatrudnionego w podmiocie wykonującym jakiekolwiek zadania związane z wykorzystaniem środków pomocowych i otrzymującego wynagrodzenie z tytułu zawartej z tym podmiotem umowy o pracę korzystają ze zwolnienia określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest niczym nieuzasadnione. Ustalona wykładnia językowa ww. przepisu nie może bowiem prowadzić do wniosku, że otrzymanie przez wykonawcę zadań finansowych ze środków pomocowych prowadzi do zwolnienia z opodatkowania przychodów pracowników uczestniczących w sensie fizycznym w wykonywaniu tych zadań. Zwrócić należy uwagę, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody pracowników tychże podmiotów. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę, która z natury swej jest uzależniona od rodzaju wykonywanej przez pracodawcę działalności oraz źródeł jej finansowania (np. środki własne, kredyt lub inne środki obce, w tym pomocowe).

Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego programu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. Tym podmiotem w niniejszej sprawie jest Wnioskodawca, jako laureat grantu wyjazdowego.

Jak wynika z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych aby zwolnienie w nim przewidziane mogło mieć zastosowanie, warunki w nim określone muszą być spełnione łącznie. To oznacza, że o ile faktycznie miało miejsce przystąpienie do programu mobilności badawczej poprzez wyłonienie konkretnego laureata, tj. Wnioskodawcy, który zobowiązany był ponosić pełną odpowiedzialność finansową za niezrealizowanie projektu (wytyczne wskazane przez Unię Europejską, które Wnioskodawca – a nie inna osoba – musi wykonać dla zrealizowania projektu), a przede wszystkim wskazanie we wniosku, że to on jako jedyny beneficjent grantu, bezpośrednio realizuje cel tego programu, pozwala uznać go beneficjentem realizującym bezpośrednio cel programu, który finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy.

Zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że do otrzymanego przez Wnioskodawczynię dodatku do wynagrodzenia w formie grantu za bezpośrednią realizację programu będzie miało zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.