IPPB4/415-457/09/12-7/S/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy do wynagrodzeń finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu zwrotu nadpłaconego już podatku w przypadku stwierdzenia, że wypłacone wynagrodzenie w części nie podlega opodatkowaniu.
3. W przypadku potwierdzenia powyższego stanowiska, Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu naliczania należnego podatku od osób fizycznych, a pobieranego po wydaniu interpretacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, sygn. akt sygn. akt I SA/Lu 871/09 z dnia 23.04.2011 r. (data wpływu 18.06.2012 r.) – stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.06.2009 r. (data wpływu 02.07.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za pracę pochodzącego ze środków bezzwrotnej pomocy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.07.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za pracę pochodzącego ze środków bezzwrotnej pomocy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny.

W związku z wejściem w dniu 1 maja 2004 roku Rzeczpospolitej Polskiej w struktury Unii Europejskiej, rozpoczęto w Polsce wdrażanie Funduszy Strukturalnych. W perspektywie 2007-2013 każdy z regionów opracował własny program operacyjny. Dla województwa lubelskiego jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie. Na podstawie Porozumienia między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zawartego w dniu 4 lipca 2007 roku nad realizacją RPO czuwa wojewoda, a dokładnie Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji umiejscowiony w strukturze urzędu wojewódzkiego. W celu ułatwienia instytucjom zaangażowanym w realizację Programu dostosowania się do wymogów określonych przez Komisję Europejską oraz zapewnienia środków potrzebnych do sfinansowania sprzętu i etatów pracowników obsługujących wdrażanie Programu, w ramach nowej perspektywy finansowej uruchomiony został Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Zagwarantowano w nim środki finansowe na obsługę realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) zwane dalej NSRO i objęto nim swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania monitorowania oceny i kontroli realizacji NSRO, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji operacji instrumentów strukturalnych w Polsce. Cel jakim jest zaangażowanie dużych zasobów administracyjnych w postaci wykwalifikowanej kadry urzędników państwowych osiągnięty zostanie poprzez realizację działań skupionych w Priorytecie 1 Wsparcie Zasobów Ludzkich a dokładnie w Działaniu 1.1 Wsparcie zatrudnienia. POPT 2007-2013 finansowany jest w całości ze środków publicznych. Zgodnie z art. 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych za środki publiczne uznano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Szacowana wartość finansowania programu wyniesie 5167 mln euro, co stanowi 85% udziału środków wspólnotowych finansowaniu programu. Pozostałe 15% to wkład krajowy. W przypadku Wnioskodawcy typem beneficjenta zaangażowanego w Program jest L. Urząd Wojewódzki w L. pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Zaś grupą docelową są pracownicy urzędu zatrudnieniu w IPC. Do obowiązków Wnioskodawcy zatrudnionego w

Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji należy:

 1. gromadzenie i analizowanie na potrzeby procesu certyfikacji wyników kontroli systemowych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą w Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, kontroli wydatków prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą II stopnia, a także wyników kontroli i audytów prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa L. na lata 2007-2013 przez instytucję Audytową NIK i inne uprawnione organy oraz udostępniane wyników przeprowadzonych analiz pozostałym Oddziałom,
 2. udział w wizytach sprawdzających dotyczących kontroli wydatków zadeklarowanych w deklaracji wydatków oraz systemowych wizytach sprawdzających w Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
 3. przeprowadzanie doraźnych wizyt sprawdzających w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 4. współpraca z Oddziałem ds. Kontroli w zakresie sporządzania raportów z wizyt sprawdzających rozpatrywania uwag zgłoszonych przez instytucje poddawane wizytom sprawdzającym sporządzania zaleceń pokontrolnych,
 5. opiniowanie Instrukcji Wykonawczych oraz zmian do instrukcji wykonawczych zawierających wewnętrzne procedury Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w szczególności w zakresie działalności stanowiska,
 6. obsługa prac związanych z udziałem przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa L. na lata 2007-2013,
 7. współpraca z Oddziałem ds. Certyfikacji Wydatków w zakresie analizy informacji zawartych w otrzymywanych sprawozdaniach z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 8. zbieranie i analiza informacji nt. funkcjonowania oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów dotyczących systemu zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 9. informowanie Oddziału ds. certyfikacji wydatków o stwierdzeniu wystąpienia okoliczności mogących być przyczyną wstrzymania procesu certyfikacji,
 10. przygotowywanie projektów pism do Instytucji Zarządzającej informujących o stwierdzeniu wystąpienia okoliczności mogących być przyczyną wstrzymania procesu certyfikacji, zwracanie się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie oraz ich gromadzenie i analiza,
 11. obsługa systemu informatycznego (KSI) w zakresie działalności stanowiska,
 12. opracowywanie procedur wewnętrznych, przygotowanie w ramach Wydziału Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, wprowadzanie zmian do Instrukcji Wykonawczej i dokonywanie jej okresowej aktualizacji,
 13. przygotowywanie projektów pism do Instytucji Certyfikującej, w celu przekazania uwag i opinii w zakresie wydawanych przez nią wytycznych, w szczególności zakresu działalności stanowiska,
 14. przygotowywanie projektów pism do Instytucji Certyfikującej w celu uzyskania interpretacji zaleceń,
 15. przygotowywanie projektów pism do instytucji zaangażowanych w realizację zadań należących do kompetencji stanowiska,
 16. obsługa systemu informatycznego ESSID w zakresie zakładania, prowadzenia i zamykania spraw zadekretowanych,
 17. organizacyjna i merytoryczna obsługa spotkań, konferencji, seminariów itp, organizowanych w ramach powierzonego zakresu obowiązków,
 18. archiwizacja dokumentów na stanowisku pracy,
 19. tłumaczenie robocze korespondencji urzędowej Oddziału i dokumentów towarzyszących z języka angielskiego na język polski.

Wynagrodzenie zatrudnionych osób pokrywane jest w 85% przez budżet unijny, zaś jedynie 15% przez budżet krajowy. Zakres obowiązków celem potwierdzenia zaistniałego stanu faktycznego został dołączony do niniejszego wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy do wynagrodzeń finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu zwrotu nadpłaconego już podatku w przypadku stwierdzenia, że wypłacone wynagrodzenie w części nie podlega opodatkowaniu.
 3. W przypadku potwierdzenia powyższego stanowiska, Wnioskodawca prosi o wskazanie sposobu naliczania należnego podatku od osób fizycznych, a pobieranego po wydaniu interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie jako pracownika realizującego zadania Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, objęte jest rozliczanymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) projektami systemowymi. Zgodnie z zapisami POPT 2007-2013 realizowane w ramach programu projekty są w całości finansowane ze środków publicznych. Zgodnie z art. 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych za środki publiczne uznano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Priorytety programu są w całości współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Źródłem finansowania krajowego jest budżet państwa w częściach budżetowych właściwych ministrów oraz w ramach integracyjnej rezerwy celowej. Udział środków wspólnotowych w finansowaniu programu stanowi 85%, a udział środków krajowych 15%.

Według Wnioskodawcy istotną przesłanką nabycia przedmiotowego zwolnienia jest tylko „pochodzenie” dochodów otrzymanych przez podatnika od rządów państw obcych organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. POPT 2007-2013 stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013, których celem strategicznym jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Program wpisuje się w cel strategiczny poprzez wsparcie procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. POPT 2007-2013 realizuje ten cel za pośrednictwem celu głównego, który został określony jako zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO w latach 2007-2013. POPT 2007-2013 zapewnia środki i narzędzia służące finansowaniu i obsłudze procesu realizacji NSRO na lata 2007-2013 oraz zapewniające właściwy rozwój administracji odpowiedzialnej za realizację instrumentów strukturalnych. Osiągnięcie celu głównego POPT 2007-2013 zostanie zrealizowane poprzez osiągnięcie celów szczegółowych programu. Jednym ze szczegółowych celów programu jest zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych. Zostanie to zrealizowane poprzez wsparcie skupione w osi priorytetowej: Wsparcie zasobów ludzkich, przewidującej realizację zadań zorientowanych na zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby realizacji NSRO poprzez zagwarantowanie wysokokwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, kontrolę i promocję operacji funduszy strukturalnych. W ramach POPT 2007-2013 finansowane będą wynagrodzenia pracowników administracji rządowej zgodnie z Planem działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych. Beneficjentami osi priorytetowej 1 Wsparcie zasobów ludzkich mogą być centralne jednostki systemu realizacji NSRO/PWW. Beneficjenci zostali określeni ze względu na obszar interwencji realizowany w ramach osi priorytetowej 1 i należą do nich w szczególności Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji. W ramach tejże Osi priorytetowej zdefiniowano jako jeden z głównych obszarów interwencji działanie dotyczące wsparcia zatrudnienia. Celem działania jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji NSRO/PWW. Działanie przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników administracji rządowej zaangażowanych w realizację NSRO/PWW i PO. Typ beneficjenta wskazany w POPT 2007-2013 został dookreślony w szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Zgodnie z nim wsparcie skierowane jest do urzędów wojewódzkich pełniących m. in. rolę Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. W ramach Urzędów Wojewódzkich grupą docelową, przez którą należy rozumieć osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy, są pracownicy instytucji będących beneficjentami działania zaangażowani w realizację NSRO. Zatem Wnioskodawca uważa, że jako zatrudniony w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie na stanowisku realizującym bezpośrednio zadania Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, znalazł się w grupie docelowej, bezpośrednio korzystającej z pomocy i jednocześnie bezpośrednio realizującej główny cel Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, którym jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO w latach 2007-2013. Mając powyższe na uwadze, w odniesieniu do części dochodu finansowanego ze środków EFRR, zdaniem Wnioskodawcy spełnione zostały łącznie przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli środki finansowe pochodzą od organizacji międzynarodowej, tj. Unii Europejskiej oraz jako podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Reasumując, od osiągniętego wynagrodzenia podatek dochodowy winien być naliczany proporcjonalnie do montażu finansowego programu, zaś nadpłacony podatek powinien zostać zwrócony.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wydał na podstawie ww. wniosku interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Nr IPPB4/415-457/09-2/JK2 z dnia 23.09.2009 r., w której nie podzielił stanowiska Wnioskodawcy stwierdzając, iż wynagrodzenia Wnioskodawcy zaangażowanego we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, jak również na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie były finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 46, ani nie stanowią dla Wnioskodawcy dotacji w rozumieniu wyżej powołanych przepisów.

Interpretacja została doręczona Wnioskodawcy w dniu 28.09.2009 r.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem, Wnioskodawca pismem z dnia 06.10.2009 r. (data wpływu 08.10.2009 r. ) wezwał tut. Organ do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe tut. Organ pismem 26.10.2009 r. Nr IPPB4/415-457/W/09-6/JK2 (skutecznie doręczonym w dniu 30.10.2009 r.) stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podtrzymując argumentację zawartą w interpretacji.

Wnioskodawca w dniu 23.11.2009 r. (data wpływu 24.11.2009 r.) złożył za pośrednictwem tut. Organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na wydaną interpretację indywidualną Nr IPPB4/415-457/09-2/JK2 z dnia 23.09.2009 r.

Wyrokiem z dnia 23.04.2010 r., sygn. akt I SA/Lu 871/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi Pana J. L. na interpretację Ministra Finansów z dnia 23.09.2009 r. Nr IPPB4/415-457/09-2/JK2 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż w latach 2007-2013 polityka regionalna UE podlega realizacji za pomocą między innymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozporządzenie (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) 1783/1999 (Dz.U.UE.L.06.210.1 ze zm.), rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1260/1999 (Dz.U.UE.L. 06.210.25 ze zm.), rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Stosownie do art. 14c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 – u.z.p.p.r.) w celu zapewnienia realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce tworzy się dokument zwany Narodową Strategią Spójności. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie Narodowa Strategia Spójności (NSRO) to dokument, który określa priorytety i obszary wykorzystywania oraz system wdrażania funduszy unijnych między innymi pochodzących z EFRR. Stosownie do pkt 9 NSRO Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT) jest instrumentem, jednym z elementów systemu realizacji celów NSRO. POPT wpisuje się w system realizacji horyzontalnego celu 1. NSRO, którym jest poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych, a przez to celu strategicznego NSRO, którym jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej, przestrzennej (pkt 5.4. NSRO. pkt 2.1. POPT).

Nadrzędnym, głównym celem POPT jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO 2007 - 2013. Zostanie on osiągnięty przez realizację celów szczegółowych. Celami szczegółowymi POPT są:

 1. zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych;
 2. skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO (pkt 2.1., 2.2. POPT) Cel 1. szczegółowy POPT zostanie zrealizowany przez wsparcie skupione między innymi w osi priorytetowej 1. Wsparcie zasobów ludzkich, przewidującej realizację zadań zorientowanych na zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby realizacji NSRO. Celem 1. osi priorytetowej POPT 2007-2013 jest zagwarantowanie wysokokwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, kontrolę i promocję operacji funduszy strukturalnych. Cel tej osi zostanie osiągnięty przez realizację trzech celów bezpośrednich, z których pierwszym jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, drugim jest zapewnienie stabilnego i trwałego zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za obsługę instrumentów strukturalnych (pkt 3.1.1. POPT ).

Beneficjentem w obszarze wsparcia zatrudnienia jest między innymi Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (pkt 3.1.4. POPT, pkt 3.1.1. poz. 18a UPOPT).

Zgodnie z NSRO 2007-2013 szczegółowy opis priorytetów POPT 2007-2013 (UPOPT) w obszarze wsparcia zasobów ludzkich, wsparcia zatrudnienia działanie przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników administracji rządowej zaangażowanych w realizację NSRO/PWW/PO, nadto kosztów zatrudnienia osób odpowiedzialnych za stworzenie, rozwój, bieżącą obsługę, utrzymanie krajowego systemu informatycznego wspierającego realizację NSRO. Doświadczenia z realizacji PWW 2004-2006 wykazały, że niedobór kadry i rotacja wyszkolonych pracowników znacznie utrudniają wdrażanie programów operacyjnych. Przewiduje się realizację projektów dotyczących zatrudnienia pracowników administracji rządowej wykonujących zadania związane z przygotowaniem zarządzeniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją, promocją instrumentów strukturalnych wdrażanych w ramach NSRO/PWW/RO. Z tej pomocy bezpośrednio korzystają między innymi pracownicy instytucji będących beneficjentami działania zaangażowani w realizację NSRO (pkt 3.1.1. poz. 12, 14, poz. 18a — b), która wymienia beneficjentów: typy beneficjentów pod lit. a) i grupy docelowe pod lit. b). Finansowanie POPT 2007-2013 następuje ze środków publicznych, w tym w 85 % ze środków wspólnotowych, źródłem finansowania krajowego jest budżet państwa (pkt 2.3. 1-3.).

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik jest zatrudniony w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w RPO W 2007-2013 I Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z RPO W 2007-2013 I. Za wykonywanie powierzonych obowiązków uzyskuje wynagrodzenie współfinansowane środkami wspólnotowymi na realizację POPT. 9.

Sąd wskazał, iż w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. art. 21 ust. 1 pkt 46 pdf zwalniał od podatku dochodowego dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Natomiast w stanie prawnym od 1 stycznia 2003 r. art. 21 ust. 1 pkt 46 pdf zwalniał od podatku dochodowego dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z kolei w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. do wydania zaskarżonej interpretacji indywidualnej art. 21 ust. 1 pkt 46 pdf zwalniał od podatku dochodowego dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Sąd zauważył, iż uzasadnienie projektu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1182), która z dniem 1 stycznia 2003 r. wprowadziła nowe brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 46 pdf, który stanowi, że w zakresie przychodów z tak zwanych środków pomocowych proponuje się zmianę zakresu zwolnienia w ten sposób, aby zwolnieniem objęte były nie tylko przychody pierwszego beneficjenta, ale również przychody finansowane ze środków pomocowych, otrzymywane przez podatników, którzy bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy (druk Nr 415).

Sąd podkreślił, iż w przedstawionym stanie prawnym, o który pyta podatnik, zwolnienie dochodu od podatku dochodowego wymaga łącznego spełnienia pozytywnych przesłanek z lit. a) i b) art. 21 ust. 1 pkt 46 pdf. Dalej Sąd wskazuje, iż w przedstawionym stanie faktycznym podatnik otrzymuje wynagrodzenie za pracę, które jest w części pokrywane środkami finansowymi pochodzącymi z UE. W tej części otrzymywane wynagrodzenie jest dochodem w rozumieniu 9 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które spełnia ustawową przesłankę zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) pdf.

Sąd podniósł, iż ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia „pochodzenia” dochodów. Dlatego należy odwołać się do potocznego rozumienia tego pojęcia, które oznacza źródło czy miejsce, z którego dana rzecz się wywodzi. Pochodzenie środków finansowych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) pdf należy interpretować ściśle w powiązaniu z kryterium poniesienia ciężaru ekonomicznego. Co do zasady środki finansowe pochodzą od podmiotu, który finalnie ponosi ciężar ekonomiczny tego finansowania. Skoro w przedstawionym stanie faktycznym środki finansowe na część wynagrodzenia mają swe źródło w EFRR, to są środkami pochodzącymi z UE, bo to UE finalnie ponosi ekonomiczny ciężar tego finansowania. Tego wspólnotowego pochodzenia środków finansujących część wynagrodzenia podatnika nie zmienia reżim prawny przepływu tych środków pomocowych z UE, do którego odwołuje się Dyrektor Izby Skarbowej ze wskazaniem na ustawę o finansach publicznych. Reżim prawny ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązującej do wydania zaskarżonej interpretacji indywidualnej - u.f.p.) określa krajowy, wewnętrzny mechanizm dysponowania przez Polskę, państwo członkowskie środkami pochodzącymi z UE. Wprost zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.f.p. do środków publicznych zalicza się środki pochodzące z budżetu UE. W tym stanie prawnym art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) pdf oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. odwołują się do tożsamego kryterium pochodzenia.

Reżim prawny u.f.p. nie nadaje krajowego pochodzenia środkom finansowym pochodzącym z budżetu UE dla celów stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) pdf tylko z tego względu, że zalicza je do środków publicznych. Dla celów stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) pdf znaczenie ma źródło pochodzenia środków finansowych, skąd te środki pochodzą, kto poniósł ciężar ekonomiczny tego finansowania. Nie ma znaczenia zaliczenie tych środków do środków publicznych. Reżim art. 96 u.f.p. to reżim prawny dochodów budżetu państwa. Reżim art. 106 u.f.p. to reżim prawny wydatków budżetu państwa. Żaden z tych reżimów prawnych nie zmienia pochodzenia (źródła) środków finansowych z budżetu UE na pochodzenie krajowe dla celów stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f, który odwołując się do pochodzenia środków finansowych pozostawia poza swoim zakresem reżim wypłaty tych środków z budżetu państwa.

Innymi słowy przesłanka pochodzenia otrzymanego dochodu, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) pdf pozostawia poza swoim zakresem „przejście” środków pochodzących z budżetu UE przez budżet państwa członkowskiego.

W tym miejscu Sąd wskazał i podzielił stanowisko prawne w sprawach: II FSK 59/08, II FSK 1010/08, II FSK 1167/08 z powołanym tam orzecznictwem, które zachowało aktualność w zakresie wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) pdf na gruncie rozważanego stanu prawnego. Przesłanka zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f. znajduje zastosowanie także do otrzymanego dochodu ze stosunku pracy (art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 pdf). Okoliczność, że art. 17 ust. 3 u.z.p.p.r. stanowi o finansowaniu ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz że pkt 2.3.3. UPOPT stanowi o finansowaniu z budżetu państwa sama nie wyklucza, że pochodzenie tej części środków finansowych, która trafia do budżetu państwa z EFRR ma pochodzenie wspólnotowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) pdf.

Sąd uznał, iż w przedstawionym stanie faktycznym otrzymany dochód tytułem wynagrodzenia ze stosunku pracy w części finansowany ze środków pochodzących z UE, w tej części spełnia przesłankę zwolnienia podatkowego otrzymanego dochodu z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) pdf.

Jednocześnie Sąd wskazał, że w przedstawionym stanie faktycznym podatnik realizuje bezpośrednio cel główny POPT, którym jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO 2007 - 2013. Tym samym spełnia przesłankę ustawowego zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) pdf. Przesłanka tego zwolnienia wprost stanowi o podatniku, który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Stanowi o podatniku w rozumieniu art. 1 u.p.d.o.f. Nie stanowi tylko o takim podatniku, który jest beneficjentem programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Zdaniem Sądu, ustawodawca w treści przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) pdf przypisał podatnikowi status adresata zwolnienia podatkowego bez odniesienia do statusu beneficjenta, nie należy zawężać przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) u.p.d.o.f. tylko do podatnika w rozumieniu art. 1 u.p.d.o.f., który jest beneficjentem. Przedstawiona wykładnia przesłanki zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) pdf ma podstawę w jej treści, odczytywanej przy uwzględnieniu uzasadnienia nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 46 pdf, wprowadzającej lit. b) z dniem 1 stycznia 2003 r. Uzasadnienie tej nowelizacji wprost wskazuje na odejście od utożsamiania podatnika w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) pdf z pojęciem beneficjenta.

Podatnik, o którym stanowi przesłanka zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ma bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Przesłanka bezpośredniej realizacji celu programu podlega ocenie w świetle celu konkretnego programu pomocowego. Porównanie treści celu szczegółowego i głównego POPT z zakresem czynności, które realizuje podatnik w przedstawionym stanie faktycznym prowadzi do wniosku, że czynności wykonywane w ramach powierzonego zakresu obowiązków stanowią bezpośrednią realizację celu POPT, bo bezpośrednio te czynności zapewniają sprawną realizację NSRO oraz wspierają przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych (cel szczegółowy), a przez to bezpośrednio zapewniają sprawny i efektywny przebieg realizacji NSRO 2007-2013 (cel główny).

Bezpośredniości realizacji celu szczegółowego i celu głównego POPT przez podatnika nie wyklucza co do zasady tylko ta okoliczność, że podatnik bezpośrednio realizuje cel POPT w ramach stosunku pracy. W warunkach POPT stosunek pracy jest jedną z form pozyskiwania, zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich w rozumieniu celu priorytetu 1. POPT, a przez to dopiero stwarza warunki do realizacji celu szczegółowego, celu głównego POPT bezpośrednio przez zatrudnioną kadrę. Beneficjent POPT (pkt 3.1.1. poz. 18 lit. a) UPOPT) zapewniając niezbędne zasoby ludzkie, przez zatrudnienie kadry, realizuje instrument konieczny do bezpośredniej realizacji celu szczegółowego, głównego POPT.

Zdaniem Sądu przedstawiona wykładnia przesłanki zwolnienia podatkowego uwzględnia pełne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) pdf, zgodnie z którym (po średniku) zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. W myśl tej przesłanki, wyłączenie zwolnienia podatkowego nie następuje w sytuacji, w której podatnik (w rozumieniu art. 1 u.p.d.of., który nie musi być beneficjentem) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie zlecił innej osobie fizycznej wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Dla oceny przesłanki zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) pdf nie ma znaczenia z jakich przyczyn podatnik nie zlecił innej osobie fizycznej wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem i nie chciał czy nie miał takiej możliwości. Brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) u.p.d.o.f. odczytywane przy uwzględnieniu uzasadniania nowelizacji wprowadzającej lit. b) nie wyłącza co do zasady z podmiotowego zakresu rozważanego zwolnienia podatkowego podatników, którzy bezpośrednio realizują cel programu w ramach stosunku pracy. Wprost zgodnie z UPOPT pkt 3.1.1. poz. 18 lit. b) podatnik zatrudniony w instytucji będącej beneficjentem działania zaangażowany w realizację NSRO został zaliczony do grupy docelowej osób bezpośrednio korzystających z pomocy. Pytający podatnik podatku dochodowego, który w przedstawionym stanie faktycznym znalazł się w grupie docelowej osób bezpośrednio korzystających z pomocy, w rozumieniu UPOPT pkt 3.1.1., poz. 18b, bezpośrednio realizuje cel szczegółowy, przez to cel szczegółowy, przez to cel główny POPT za wynagrodzeniem w części finansowanym przez UE, ze środków wspólnotowych i nie zleciła innej osobie fizycznej wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) u.p.d.o.f. (po średniku), spełnia przesłanki zwolnienia otrzymanego dochodu z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) u.p.d.f. (w zakresie odpowiadającym art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f.

Od powyższego wyroku została złożona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie skarga kasacyjna, w której wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku.

Wyrokiem z dnia 03.04.2012 r. sygn. akt II FSK 1875/10, NSA oddalił skargę kasacyjną.

Sąd wskazał, iż odnosząc się do sformułowanych w niej zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 9 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. należy zauważyć, iż zdają się one całkowicie abstrahować od utrwalonej już linii orzecznictwa sądów administracyjnych w kwestii stanowiącej przedmiot sporu.

Dla udokumentowania jej istoty Sąd przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z dnia 22 października 2010 r., II FSK 1067/09 (LEX Nr 610309), w którym stwierdzono, iż „Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną. Kluczowe znaczenie ma ustalenie podmiotu, który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy. Zatem okoliczność, że ze środków „pomocowych” zrefundowano wcześniej poniesione wydatki nie ma znaczenia dla oceny, czy chodzi tu o bezzwrotną pomoc, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a u.p.d.o.f.”. Podobnie w wyroku z dnia 16 listopada 2010 r., II FSK 1188/09 (LEX Nr 745548), Sąd ten przyjął co następuje: „sposób przekazywania środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Decydujące jest ustalenie podmiotu, który finalnie ponosi ekonomiczny ciężar finansowania programu”. Uzasadniając tę tezę zaznaczono wszakże, że dopiero po zakończeniu roku podatkowego można ocenić, czy uzyskane przez podatnika dochody pochodziły ze źródeł określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f.”. Również w wyroku z dnia 11 maja 2011 r., II FSK 1354/10 (LEX Nr 795520) Naczelny Sąd Administracyjny przyznał wprost: „Sposób przekazywania środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., to jest prefinansowanie czy też refinansowanie, nie ma wpływu na zasadniczą ocenę, że pomoc ta pochodzi z tychże środków. Rzeczony sposób przekazywania środków pomocowych jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Decydujące jest ustalenie podmiotu, który finalnie ponosi ciężar finansowania programu”. (por. wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 20112 roku II FSK 1875/10).

W świetle przytoczonego orzecznictwa zarzuty skargi kasacyjnej, według Sądu musiały być uznane za pozbawione usprawiedliwionych podstaw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 23.04.2010 r. sygn. akt I SA/Lu 871/09 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.