IPPB3/4510-1102/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę polską wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce holenderskiej, kosztem podatkowym dla Spółki polskiej będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę polską Udziałowcowi w ramach Wymiany udziałów przypadająca proporcjonalnie na umarzane udziały w Spółce holenderskiej, nie wyższa jednak niż wartość przychodu Spółki polskiej z tytułu umorzenia udziałów?
IPPB3/4510-1102/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. umorzenie
 4. wartość nominalna
 5. wartość rynkowa
 6. wynagrodzenia
 7. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania przez Spółkę polską wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce holenderskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania przez Spółkę polską wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce holenderskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej jako: „Spółka polska”), podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, będącą polskim rezydentem podatkowym. Niewykluczone, że w przyszłości Spółka polska będzie posiadała 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Holandii - Besloten Vennootschap (B.V. - odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), będącej holenderskim rezydentem podatkowym („Spółka holenderska”).

Spółka polska obejmie udziały w Spółce holenderskiej w drodze tzw. wymiany udziałów z dotychczasowym ich właścicielem (dalej: „Udziałowiec”). Udziałowiec wniósłby wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółce holenderskiej jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki polskiej, w zamian za co Spółka polska wydałby Udziałowcowi udziały w swoim podwyższonym kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej równej bądź niższej od wartości rynkowej udziałów w Spółce holenderskiej. W wyniku restrukturyzacji Spółka polska uzyskałaby finalnie bezwzględną większość praw głosu w Spółce holenderskiej (dalej: „Wymiana udziałów”).

Po przeprowadzeniu Wymiany udziałów rozważane jest również dokonanie dalszych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności możliwe jest dokonanie umorzenia udziałów w Spółce holenderskiej, posiadanych przez Spółkę polską w zamian za wynagrodzenie pieniężne.

Umorzenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym przez przepisy prawa holenderskiego, przy czym udziały Spółki holenderskiej zostaną umorzone bez konieczności ich wcześniejszego nabycia od Spółki polskiej, podobnie jak w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego przewidzianego w art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030, t.j. ze zm., dalej „KSH”). Oznacza to, że nie będzie miał miejsca mechanizm, jaki działa w przypadku umorzenia dobrowolnego regulowanego prawem polskim, tj. sytuacja, w której spółka nabywa udziały własne w celu umorzenia, a dopiero następnie te udziały są przedmiotem umorzenia.

Uwzględniając przyszłe potencjalne działania restrukturyzacyjne przewiduje się, iż Spółka polska będzie posiadała udziały w Spółce holenderskiej przez okres krótszy niż 2 lata. Może się jednak zdarzyć, że będzie inaczej.

Niewykluczone, że wypłata przez Spółkę holenderską na rzecz Spółki polskiej wynagrodzenia za umorzone udziały może zostać uregulowana w drodze potrącenia wzajemnych roszczeń Spółki holenderskiej i Spółki polskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę polską wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce holenderskiej, kosztem podatkowym dla Spółki polskiej będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę polską Udziałowcowi w ramach Wymiany udziałów przypadająca proporcjonalnie na umarzane udziały w Spółce holenderskiej, nie wyższa jednak niż wartość przychodu Spółki polskiej z tytułu umorzenia udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez Spółkę polską wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce holenderskiej, kosztem podatkowym dla Spółki polskiej będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę polską Udziałowcowi w ramach Wymiany udziałów przypadająca proporcjonalnie na umarzane udziały w Spółce holenderskiej, nie wyższa jednak niż wartość przychodu Spółki polskiej z tytułu umorzenia udziałów.

Do umorzenia udziałów w Spółce holenderskiej niezbędne jest podjęcie przez jej udziałowców stosownej uchwały, oraz rejestracji umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego we właściwym holenderskim rejestrze spółek. W zamian za umorzone udziały, Spółka holenderska zobowiązana będzie do wypłaty Spółce polskiej wynagrodzenia w formie pieniężnej.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, planowana procedura umorzenia udziałów nie przewiduje zbycia udziałów przez udziałowca (tj. Spółkę polską) na rzecz spółki kapitałowej (tj. Spółki holenderskiej) w celu umorzenia. W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie, które otrzyma Spółka polska w związku z umorzeniem udziałów w Spółce holenderskiej powinno zostać zakwalifikowane na gruncie polskich przepisów podatkowych jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Powyższy dochód, na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 9 ustawy o CIT, podlegałby zwolnieniu, gdyby Spółka polska posiadała udziały w Spółce holenderskiej przez nieprzerwany okres co najmniej 2 lat, przy czym warunek ten również zostałby spełniony jeżeli ww. termin upłynął po dokonaniu umorzenia udziałów w Spółce holenderskiej. Ponieważ rozważane jest przeprowadzenie dalszych działań restrukturyzacyjnych przyjmuje się, iż Spółka polska nie będzie posiadała udziałów w Spółce holenderskiej przez okres przekraczający 2 lata.

Mając na względzie charakter holenderskiego umorzenia udziałów, zdaniem Spółki polskiej wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w Spółce holenderskiej otrzymane przez Spółkę polską powinno podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Zdaniem Spółki polskiej, przychodem podatkowym będzie wartość wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę polską za umarzane udziały w Spółce holenderskiej pomniejszona o koszt nabycia/objęcia udziałów w Spółce holenderskiej. Ponieważ Spółka polska nabędzie udziały w Spółce holenderskiej w wyniku transakcji Wymiany udziałów, zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie powinien znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. Zgodnie z przywołanym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Wymieniony przepis odnosi się literalnie do transakcji odpłatnego zbycia udziałów lub akcji, ale w opinii Wnioskodawcy wskazuje również konsekwencje podatkowe w przypadku umorzenia udziałów lub akcji bez ich zbycia na rzecz umarzającej spółki przed upływem 2 lat od ich objęcia lub nabycia, gdyż wskazuje faktyczne wydatki poniesione przez spółkę na objęcie umarzanych udziałów lub akcji - wartość nominalną udziałów wydanych udziałowcom spółki w zamian za aport. Zastosowanie wymienionego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT do przypadku umorzenia udziałów bez ich zbycia na rzecz dokonującej umorzenia spółki zagranicznej, nie podlegającego przepisom polskiego KSH, potwierdzona została przykładowo w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2014 r., sygn. ILPB4/423-473/14-4/DS.

W konsekwencji, wartość dochodu Spółki polskiej z tytułu umorzenia udziałów w Spółce holenderskiej powinna zostać obliczona poprzez odjęcie od wartości wynagrodzenia, jakie miałoby być przekazane przez Spółkę holenderską na rzecz Spółki polskiej w związku z umorzeniem udziałów, wartości nominalnej udziałów w Spółce polskiej jakie zostaną wyemitowane na rzecz Udziałowca w ramach Wymiany udziałów (przypadającej proporcjonalnie na umarzane udziały w Spółce holenderskiej).

Wiąże się to z faktem, że Spółka polska nabędzie udziały w Spółce holenderskiej w wyniku otrzymania aportu (Wymiana udziałów) i poniesie koszt w postaci nominalnej wartości udziałów jakie zostaną wydane dokonującemu aport, tj. Udziałowcowi za aport w postaci udziałów w Spółce holenderskiej. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone wprost w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej, z upoważnienia Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z 19 lutego 2015 r., sygn. sprawy: IPTPB3/423-394/14-5/IR, w której stwierdzono, że „W sprawie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia będzie mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten bowiem odnosi się do ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów, a odpłatne zbycie udziałów celem umorzenia stanowi formę odpłatnego zbycia, gdyż wiąże się z wypłatą wynagrodzenia za udziały. Zatem, jeżeli Nowa spółka dokona odpłatnego zbycia udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów, to koszt uzyskania przychodów z tytułu ich odpłatnego zbycia w celu umorzenia stanowić będzie nominalna wartość udziałów Nowej spółki wydanych wspólnikom Spółki zależnej wskutek wymiany udziałów. Treść cytowanego wyżej art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że jeżeli podatnik dokonuje zbycia na rzecz spółki udziałów celem ich umorzenia i za zbywane udziały uzyskuje wynagrodzenie, to do przychodów tego podatnika podlega zaliczeniu tylko nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów. Natomiast w przypadku, gdy wynagrodzenie otrzymane z tytułu zbycia na rzecz Spółki zależnej udziałów celem ich umorzenia będzie niższe niż poniesione wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów, ustalone zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, to wówczas - stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - transakcja ta będzie dla Spółki neutralna podatkowo, ale z drugiej strony nie będzie ona mogła też wykazać straty podatkowej z tej operacji”.

Mając powyższe na względzie, w przypadku planowanego umorzenia udziałów w Spółce holenderskiej, posiadanych przez Spółkę polską, Spółka polska powinna rozpoznać przychód w wysokości wartości otrzymanego wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce holenderskiej pomniejszonej o wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę polską na rzecz Udziałowca w ramach transakcji Wymiany udziałów, przypadającą proporcjonalnie na umarzane udziały w Spółce holenderskiej.

Uwzględniając brzmienie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, ewentualna nadwyżka wartości nominalnej udziałów jakie zostaną wydane przez Spółkę polską w ramach Wymiany udziałów na rzecz Udziałowca (koszt) nad wartością wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce holenderskiej (przychód), nie będzie stanowiła straty podatkowej dla Spółki polskiej.

Powyższe stanowisko Spółki zostało potwierdzone w szeregu indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych przez Ministra Finansów m.in.: interpretacji podatkowej z 15 kwietnia 2015 r. wydanej przez Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie), w sprawie o sygn. IPPB3/4510-92/15-2/KK, interpretacji podatkowej wydanej przez Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) z 8 stycznia 2015 r., w sprawie o sygn. IPPB3/423-1085/14-4/KK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.