IPPB3/423-556/11-2/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku wypłaty przez Spółkę wynagrodzenia dla Udziałowca w związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów, Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9.06.2011 r. (data wpływu 20.06.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.06.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Jedynym udziałowcem Sp. z o.o. („Spółka”) posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce („Udziały”) , jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski („Udziałowiec”).
 2. Planowane jest obniżenie wartości nominalnej Udziałów. W związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów, Spółka wypłaci Udziałowcowi wynagrodzenie.
 3. Udziałowiec podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym Spółka uzyska od Udziałowca pisemne oświadczenie w tym zakresie.
 4. W dniu wypłaty wynagrodzenia w związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów, Udziałowiec będzie posiadał bezpośrednio 100% Udziałów w Spółce Zależnej nieprzerwanie od przynajmniej 2 lat.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku wypłaty przez Spółkę wynagrodzenia dla Udziałowca w związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów, Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, w przypadku wypłaty przez Spółkę wynagrodzenia dla Udziałowca w związku obniżeniem wartości nominalnej Udziałów, Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik, do pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty.

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) - dalej: UPodPraw, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest - z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w sprawie - dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, przy czym w przepisie tym wymieniono przykładowy katalog takich dochodów (przychodów), wśród których znajduje się m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji).
 2. W świetle literalnej treści powyższego przepisu nie ulega wątpliwości, że wypłacane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej Udziałów będzie stanowiło dochód (przychód) Udziałowca z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; takie stanowisko nie budzi jakichkolwiek wątpliwości w praktyce organów podatkowych (tak m.in. w przykładowych interpretacjach powołanych w punkcie 6 poniżej).
 3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 UPodPraw, osoby prawne, które dokonują wypłat należności m. in. z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 UPodPraw (a zatem - z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednocześnie jednak:
  1. w art. 22 ust. 4 UPodPraw przewidziano zwolnienie od podatku dochodowego dla dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które znajduje zastosowanie w sytuacji łącznego spełnienia szeregu przesłanek wymienionych w tym przepisie oraz w przepisach art. 22 ust. 4a-6 UPodPraw;
  2. dodatkowo zgodnie z art. 26 ust. 1f UPodPraw, zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem uzyskania przez podmiot dokonujący wypłaty pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności został spełniony warunek nie korzystania - przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 4. W analizowanej sytuacji wszystkie przesłanki oraz wymogi przewidziane w UPodPraw do zastosowania przez Spółkę powyższego zwolnienia i w konsekwencji - niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego są spełnione; i tak w szczególności:
  1. podmiot wypłacający dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (a zatem - Spółka) jest spółką będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust. 4 pkt 1 UPodPraw;
  2. podmiot uzyskujący powyższe dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (a zatem - Udziałowiec) jest spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust. 4 pkt 2 UPodPraw;
  3. w dniu wypłaty wynagrodzenia Udziałowiec będzie posiadał bezpośrednio 100% Udziałów w Spółce nieprzerwanie od 2008 roku - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust. 4 pkt 3 UPodPraw oraz wymóg nieprzerwanego posiadania udziałów przez okres dwóch lat przewidziany w art. 22 ust. 4a UPodPraw;
  4. Udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym Spółka uzyska od Udziałowca pisemne oświadczenie w tym zakresie - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust. 4 pkt 4 UPodPraw oraz wymóg uzyskania oświadczenia w tym zakresie przewidziany w art. 26 ust. 1f UPodPraw;
  5. Udziałowiec posiada Udziały na podstawie tytułu własności - tym samym spełniony jest również wymóg z art. 22 ust. 4d UPodPraw.
 5. W konsekwencji. w analizowanej sytuacji, zgodnie z literalna treścią art. 26 ust. 1f UPodPraw, w przypadku wypłaty przez Spółkę wynagrodzenia dla Udziałowca w związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów, Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty.

Powyższe stanowisko zostało wielokrotnie potwierdzone w praktyce organów podatkowych, w tym m. in:

 1. w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku, znak IBPBI/2/423-1316/10/MS, zgodnie z którą: „Jeżeli zatem zarząd zdecyduje o obniżeniu wartości nominalnej istniejących udziałów, a nie ich całkowitym unicestwieniu, operacja ta będzie miała skutek identyczny jak częściowe umorzenie udziału. (...) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 1b <UPodPraw>, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji) z wyjątkiem umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia z częściowym umorzeniem udziałów (akcji)” oraz w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 6 grudnia 2010 roku, znak IBPBII/2/423-22/10/HSt;
 2. w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2010 roku, znak IPPB3/423-946/09-6/JB, zgodnie z którą: „Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że udziałowcy Spółki podjęli decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółka dokona na rzecz wspólników wypłaty tytułem obniżenia kapitału zakładowego. Wypłaty te, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, stanowią dla wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (...). W ocenie Organu istnieją podstawy do zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty środków udziałowcom w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki.
 3. w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 19 lipca 2010 roku, znak IBPBII/2/423-11/10/MW, zgodnie z którą: „Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zgromadzenie wspólników spółki będącej wnioskodawcą ma zamiar dokonać obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów (...). Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w przypadku uzyskania przez udziałowców wnioskodawcy dochodu, przy spełnieniu warunku udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji, podlegał on będzie zwolnieniu na mocy omawianego przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co w konsekwencji skutkuje - po stronie wnioskodawcy - brakiem obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od środków wypłaconych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-019 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.