IPPB2/4518-4/15-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

1. Czy Spółka jest uprawniona do naliczenia i potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof, licząc od kwot zaliczek, których termin płatności przypadał na 20 kwietnia 2012 r. ?2. Czy potrącenie należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof za okres wstecz może nastąpić z zaliczek na pdof wpłacanych aktualnie do urzędu skarbowego bez konieczności dokonywania korekt deklaracji PIT-4R za lata ubiegłe ?
IPPB2/4518-4/15-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. płatnik
 2. wynagrodzenia
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta -> Wynagrodzenie płatnika i inkasenta

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) pełni funkcję płatnika z tytułu świadczeń dokonywanych na rzecz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: pdof), w szczególności z tytułu wypłat wynagrodzeń na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych. Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o pdof Spółka obliczała i pobierała należne zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń oraz przekazywała je na konto właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu poboru zaliczki.

Zgodnie z art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej Spółce przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Dotychczas Spółka nie korzystała z powyższego uprawnienia, wpłacając zaliczki w kwocie pobranej. Obecnie Spółka chce skorzystać z przysługującego jej wynagrodzenia i pobrać wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy Spółka jest uprawniona do naliczenia i potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof, licząc od kwot zaliczek, których termin płatności przypadał na 20 kwietnia 2012 r. ...
 2. Czy potrącenie należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof za okres wstecz może nastąpić z zaliczek na pdof wpłacanych aktualnie do urzędu skarbowego bez konieczności dokonywania korekt deklaracji PIT-4R za lata ubiegłe ...

Zdaniem Wnioskodawcy

 1. Spółka jest uprawniona do naliczenia i potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof za okres wstecz, licząc od kwot zaliczek, których termin płatności przypadał na 20 kwietnia 2012 r.
 2. Potrącenie należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof za okres wstecz może nastąpić z zaliczek na pdof wpłacanych aktualnie do urzędu skarbowego bez konieczności dokonywania korekt deklaracji PIT-4R za lata ubiegłe.

Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania Nr 1.

Zgodnie z art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Na podstawie delegacji ustawowej szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników określone zostały w Rozporządzeniu MF.

W świetle § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MF, z tytułu terminowego wpłacania podatków płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie wynoszące 0,3% kwoty pobranych podatków. Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MF realizacja powyższego uprawnienia następuje poprzez dokonanie potrącenia należnej kwoty wynagrodzenia z kwoty podatków pobranych przez płatnika. W kontekście powyższych regulacji, Spółka wskazuje, iż w świetle art. 3 pkt 3 lit. a) Ordynacji podatkowej, ilekroć w Ordynacji podatkowej jest mowa o podatku, rozumie się przez to również zaliczki na podatek. Oznacza to, iż zasady dotyczące ustalenia wynagrodzenia płatnika mają zastosowanie również do:

 • zaliczek na pdof od świadczeń dokonywanych przez płatnika jako zakład pracy z tytułu przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (art. 31 oraz art. 38 ust. 1 ustawy o pdof);
 • zaliczek na pdof od świadczeń dokonywanych przez płatnika z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz 18 ustawy o pdof (art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o pdof. Płatnik uprawniony jest do potrącenia wynagrodzenia za realizację obowiązków związanych z wpłatą zaliczek na pdof, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
 • kwota należnej zaliczki na pdof zostanie pobrana przez płatnika od podatnika, oraz
 • kwota należnej zaliczki na pdof zostanie wpłacona na rzecz budżetu państwa w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego.

Przepisy Ordynacji podatkowej nie zawierają szczególnych zasad dotyczących okresu za jaki płatnik może potrącić przysługujące mu wynagrodzenie. W opinii Spółki oznacza to, iż potrącenie wynagrodzenia za okres wstecz nie jest ograniczone w czasie. Termin końcowy na potrącenie należnego jej wynagrodzenia jest ograniczony wyłącznie okresem przedawnienia zobowiązania, z którym dane wynagrodzenie jest związane. Oznacza to, iż Spółka będzie mogła potrącić należne wynagrodzenie przez cały okres istnienia zobowiązania podatkowego, od którego przysługuje wynagrodzenie, to jest do momentu upływu okresu przedawnienia danego zobowiązania.

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W konsekwencji, Spółka, dokonując potrącenia wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 Ordynacji podatkowej, może uwzględnić przy jego obliczaniu zaliczki wpłacone terminowo za okres, za który od końca roku kalendarzowego, w którym przypadał termin wpłaty zaliczek, nie upłynęło jeszcze 5 lat. Takie samo stanowisko zajął przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25.04.2010 r. nr IPPB2/415-11/10-3/MK1 , w interpretacji indywidualnej z dn. 13.06.2012 r. nr IPPB2/415-297/12-2/MG, w interpretacji indywidualnej z dn. 10.11.2010 r. nr IPPB2/415-751/10-2/MG. Takie stanowisko wynika również z wyroku WSA w Warszawie z dn. 20.04.2011 r., III SA/Wa 1692/10.

Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania Nr 2.

Zdaniem Spółki, w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego potrącenie należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na pdof za okres wstecz może nastąpić z zaliczek na pdof wpłacanych aktualnie do urzędu skarbowego bez konieczności dokonywania korekt deklaracji PIT-4R z lata ubiegłe. Takie stanowisko zajął przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28.11.2008 r. nr IPPP2/443-730/10-3/MM.

Przepisy Ordynacji podatkowej, a w szczególności art . 28 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wprowadza obowiązku dokonywania potrącenia wynagrodzenia w miesiącu, w którym nastąpiła wpłata zaliczki na pdof. Oznacza to, że wynagrodzenie płatnika może zostać pobrane również z kwoty zaliczek wpłacanych na konto urzędu skarbowego w późniejszym terminie. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 26 marca 1998 r. (numer pisma RS-7250-487/OP/O/98/ZB, publ. Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 2/1998) - „...Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisu nakazującego płatnikom dokonywanie potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącania wynagrodzenia raz na kwartał, czy też raz do roku.” W konsekwencji Spółka będzie uprawniona do potracenia należnego wynagrodzenia z kwoty bieżących zaliczek wpłacanych na konto urzędu skarbowego, w tym z kwot zaliczek wpłacanych w przyszłości. Jednocześnie, w związku z potrąceniem należnego wynagrodzenia Spółka nie będzie zobowiązana do korekt deklaracji podatkowych PIT-4R za lata poprzednie. Zgodnie z art . 75 § 2 pkt 2 i 3 Ordynacji podatkowej obowiązek taki powstałby w przypadku, gdyby sytuacja czasowego nie skorzystania z uprawnień płatnika do należnego wynagrodzenia była przesłanką do powstania nadpłaty. Jednakże, przepisy Ordynacji podatkowej, definiujące pojęcie nadpłaty, w żaden sposób nie odnoszą się do sytuacji, w której płatnik wpłaca kwoty pobranych zaliczek bez potrącenia należnego mu wynagrodzenia. Z powyższego wynika, że kwota należnego, a nie potrąconego wynagrodzenia nie stanowi nadpłaty w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Reasumując, należne wynagrodzenie płatnik może potrącić z wpłat zaliczek należnych budżetowi państwa, bez konieczności występowania o zwrot wynagrodzenia w trybie przewidzianym dla stwierdzenia nadpłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołany wyrok dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.