IPPB1/4511-585/15-5/AM | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o. o. za wynagrodzeniem.
IPPB1/4511-585/15-5/AMinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. przekształcanie
  3. spółka jawna
  4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  5. umorzenie
  6. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.)oraz piśmie uzupełniającym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data nadania 11 sierpnia 2015 r., data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 31 lipca 2015 r. Nr IPPB1/415-585/15-2AM (data nadania 31 lipca 2015 r., data doręczenia 7 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o. o. za wynagrodzeniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o. o. za wynagrodzeniem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce. Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka 1”). Kapitał zakładowy Spółki 1 będzie pochodził w części z wkładów gotówkowych, a w części zostanie pokryty wkładem niepieniężnym w postaci bezwzględnej większości udziałów („Udziały”) w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („Spółka 2”). W zamian za aport Spółka 1 wyda podmiotowi wnoszącemu ten aport udziały w swoim kapitale zakładowym („Udziały Własne”). W związku z aportem nie są przewidziane dodatkowe dopłaty w gotówce. Zarówno Spółka 1, jak i Spółka 2, w momencie aportu, będą podlegały opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce.

W przyszłości Spółka 1 zostanie przekształcona w spółkę jawną („Spółka Osobowa”). Przekształcenie będzie miało miejsce w trybie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych. Na skutek przekształcenia w miejsce udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce 1 stanie się on posiadaczem wiązki praw i obowiązków wspólnika związanych z uczestnictwem w Spółce Osobowej, określanej w doktrynie prawa handlowego pojęciem ogółu praw i obowiązków wspólnika.

Po powyższych przekształceniach, Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spółki Osobowej, która to będzie udziałowcem Spółki 2. W tym stanie rzeczy, Spółka Osobowa przeprowadzi dobrowolne umorzenie części Udziałów posiadanych w Spółce 2. W piśmie uzupełniającym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 31 lipca 2015 r. Nr IPPB1/415-585/15-2/AM Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotem działalności gospodarczej spółki powstałej z przekształcenia spółki z o. o. będzie m.in. obrót udziałami lub papierami wartościowymi, tj. czerpanie pożytków z ww. udziałów stanowić będzie realizację przedmiotu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, otrzymanie przez Spółkę Osobową wynagrodzenia na skutek dobrowolnego umorzenia Udziałów Spółki 2 doprowadzi do powstania dochodu podatkowego w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Osobowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w zdarzeniu przyszłym otrzymanie wynagrodzenia na skutek dobrowolnego umorzenia Udziałów Spółki 2 doprowadzi do powstania dochodu po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Osobowej, wyłącznie jeżeli wartość otrzymanego wynagrodzenia będzie wyższa niż koszt nabycia Udziałów Spółki 2 przez Spółkę Osobową, tzn. wyższa niż wartość nominalna Udziałów Własnych wydanych przez Spółkę 1 w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki 2.

UZASADNIENIE STANOWISKA WŁASNEGO

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka Osobowa będzie wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki 2). Spółka Osobowa dokona dobrowolnego umorzenia Udziałów posiadanych w Spółce 2 za wynagrodzeniem. Na gruncie obowiązujących ustaw podatkowych, Spółka Osobowa pozostaje podmiotem przejrzystym podatkowo. Wnioskodawca, jako wspólnik tej spółki na mocy art. 8 ustawy o PIT zobowiązany jest łączyć przychody i koszty uzyskania przychodów z udziału w takiej spółce ze swoimi przychodami/kosztami proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) Spółki Osobowej. W efekcie analiza skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki 2, której wspólnikiem jest Spółka Osobowa, powinna być przeprowadzana z punktu widzenia Wnioskodawcy i w oparciu o przepisy ustawy o PIT.

Przychód z dobrowolnego umorzenia udziałów dokonanego przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Spółki Osobowej będzie stanowił dla Wnioskodawcy, na mocy art. 8 ustawy o PIT, przychód z działalności gospodarczej. Wnioskodawca rozpoznając ten przychód będzie uprawniony do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów w wysokości całości wydatków poniesionych przez Spółkę Osobową na nabycie Udziałów. W celu określenia wysokości dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę w związku dobrowolnym umorzeniem przez Spółkę Osobową udziałów Spółki 2, należy ustalić więc wielkość wydatków poniesionych przez Spółkę Osobową na objęcie umarzanych udziałów.

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że Spółka Osobowa obejmowała udziały Spółki 2 jeszcze przed jej przekształceniem, tzn. w okresie gdy funkcjonowała w formie spółki kapitałowej (tzn. jako Spółka 1). W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o zasadę następstwa prawnego zdefiniowaną w art. 93a par. 2 ust. 1 Ordynacji Podatkowej, kosztem objęcia udziałów Spółki 2 będzie koszt poniesiony przez Spółkę 1 (tzn. Spółkę Osobową przed przekształceniem) na objęcie udziałów Spółki 2. Koszt ten należy, w ocenie Wnioskodawcy, ustalić zgodnie z przepisami ustawy o CIT ponieważ w momencie obejmowania udziałów, Spółka 1 była podatnikiem tego podatku i w zakresie rozpoznania kosztu nabycia Spółki 2 Spółka Osobowa jest kontynuatorem praw Spółki 1. Na marginesie należy zwrócić uwagę, że nawet gdyby koszt nabycia ustalać zgodnie z ustawą o PIT to konkluzje pozostawałyby takie same albowiem zasady rozpoznawania kosztu pozostają analogiczne na gruncie obu ustaw (por. m.in. interpretacje: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 października 2014 r. IPPB2/415- 577/14-3/MK1; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 listopada 2014 r. IPTPB2/415-457/14- 3/JR).

Na gruncie ustawy o CIT, w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów, koszt nabycia tych udziałów należy ustalać bazując na art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydawanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabywanych udziałów (akcji). Inaczej mówiąc, kosztem objęcia udziałów w drodze wymiany udziałów, stanowiących koszt Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Osobowej, na dobrowolnym umorzeniu przez Spółkę Osobową udziałów Spółki 2, pozostaje wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę 1 (tj. Spółkę Osobową przed przekształceniem) w zamian za aport (tutaj: wartość nominalna Udziałów Własnych).

Powyższe znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, w tym również na gruncie analogicznych przepisów ustawy o CIT, tj. m.in.:

  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 lutego 2015 r. (ILPB3/423- 576/14-2/JG), w której za prawidłowe uznano stanowisko Wnioskodawcy, iż zbycie udziałów w celu ich umorzenia jest również formą ich zbycia, „koszt nabycia bądź objęcia” udziałów zbywanych w celu ich umorzenia, o którym mowa w art. 12 ust 4 pkt 3 ww. ustawy, stanowić będą - w świetle art. 16 ust. l pkt 8e ustawy – wydatki poniesione przez Wnioskodawcę przy wymianie udziałów, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych udziałowcom Spółki Nabytej;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 13 października 2014 r. (IBPBI/2/423- 831/14/JD), w której organ podatkowy stwierdził że w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów w Spółce Kapitałowej w formie wymiany udziałów a następnie ich dobrowolnego umorzenia łub likwidacji Spółki Kapitałowej, dochodem (przychodem) Wnioskodawcy z tego tytułu będzie nadwyżka wartości wynagrodzenia za umorzone udziały ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za udziały w tej spółce;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 października 2014 r. (IPPB3/423-707/14- 2/KK), w której potwierdzono że w przypadku udziałów objętych w drodze wymiany udziałów za koszt nabycia udziałów w rozumieniu art. 12 ust 4 pkt 3 ustawy o CIT należy uznać wartość nominalną udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikowi w zamian za udziały Spółki Nabywanej w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w zdarzeniu przyszłym otrzymanie wynagrodzenia na skutek dobrowolnego umorzenia Udziałów Spółki 2 doprowadzi do powstania dochodu po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Osobowej, wyłącznie jeżeli wartość otrzymanego wynagrodzenia będzie wyższa niż koszt nabycia Udziałów Spółki 2 przez Spółkę Osobową, tzn. wyższa niż wartość nominalna Udziałów Własnych wydanych przez Spółkę 1 w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.