ILPB4/423-439/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia akcji w (mającej powstać) spółce komandytowo - akcyjnej należących do Wnioskodawcy skutkować będzie powstaniem po Jego stronie przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w (...) działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu dla Spółki w momencie nieodpłatnego umorzenia Jej akcji w spółce komandytowo – akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • powstania przychodu dla Spółki z tytułu wniesienia wkładów pieniężnych do spółki komandytowo – akcyjnej przez inne podmioty,
  • powstania przychodu dla Spółki w momencie nieodpłatnego umorzenia Jej akcji w spółce komandytowo – akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, której prezesem i jedynym akcjonariuszem jest Pan X. Jednocześnie Pan X jest Prezesem i jedynym udziałowcem Y Sp. z o.o. w (...).

Y Sp. z o.o. w (...) oraz Pan X, oraz Wnioskodawca podpiszą statut spółki komandytowo - akcyjnej, na mocy której Y Sp. z o.o. w (...) stanie się komplemantariuszem, a Wnioskodawca oraz X - akcjonariuszami w spółce komandytowo - akcyjnej. Spółka komandytowo - akcyjna powstanie z chwilą wpisu do rejestru.

Wnioskodawca obejmie akcje w kapitale zakładowym nowozałożonej spółki komandytowo -akcyjnej. Akcje zostaną objęte za wkłady pieniężne, zgodnie z wartością nominalną akcji. W wyniku objęcia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej, Wnioskodawca stanie się większościowym akcjonariuszem w tejże spółce.

Następnie planowane jest podjęcie uchwały o dobrowolnym umorzeniu przez (mającą powstać) spółkę komandytowo - akcyjną akcji należących do Wnioskodawcy i to bez wynagrodzenia. Statut spółki komandytowo - akcyjnej będzie przewidywał możliwość dobrowolnego umorzenia akcji, bez wynagrodzenia. W konsekwencji, umorzenie akcji będzie dobrowolne, zostanie dokonane na podstawie postanowień statutu spółki komandytowo - akcyjnej i nastąpi za zgodą Wnioskodawcy.

Akcje zostaną umorzone w następujący sposób: spółka komandytowo - akcyjna nabędzie nieodpłatnie akcje w celu ich umorzenia. Umorzenie akcji nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki komandytowo - akcyjnej za zgodą komplementariusza spółki komandytowo - akcyjnej. Uchwała będzie określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Ponadto podjęta zostanie uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz obniżony zostanie kapitał zakładowy o wartość nominalną równą sumie wartości nominalnej umarzanych akcji.

W zamian za umorzenie akcji w spółce komandytowo - akcyjnej nie zostanie również wykonane żadne świadczenie na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wniesienie wkładów pieniężnych na objęcie akcji do (mającej powstać) spółki komandytowo - akcyjnej, której akcjonariuszem będzie m.in. Wnioskodawca przez ewentualne inne podmioty aniżeli Wnioskodawca, skutkować będzie po Jego stronie powstaniem przychodu...
  2. Czy dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia akcji w (mającej powstać) spółce komandytowo - akcyjnej należących do Wnioskodawcy, skutkować będzie powstaniem po Jego stronie przychodu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją w dniu 15 lutego 2012 r. nr ILPB4/423-439/11-2/ŁM.

Stanowisko Wnioskodawcy jest następujące.

Uwagi ogólne.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

Wskazać także należy, iż zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zgodnie z art. 125 k.s.h., spółka komandytowo - akcyjna jest spółką osobową, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Przepisy regulujące ustrój spółki komandytowo - akcyjnej nie regulują problematyki umorzenia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej. W takim wypadku konieczne jest odpowiednie stosowanie przepisów o spółce akcyjnej. Zgodnie bowiem z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., w sprawach nieuregulowanych w Dziale IV Kodeksu spółek handlowych, do spółki komandytowo - akcyjnej stosuje się w innych sprawach, niż wymienione w art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h. odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Do ustalenia procedury i skutków umorzenia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej, które będą przysługiwać Wnioskodawcy, należy zatem stosować odpowiednio przepisy o spółce akcyjnej.

Zgodnie natomiast z art. 359 § 1 k.s.h., odnoszącym się do spółki akcyjnej i odpowiednio stosowanym w wypadku spółki komandytowo - akcyjnej na podstawie art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki tak stanowi. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb umorzenia przymusowego określa statut.

Artykuł 359 § 2 k.s.h., który w przypadku spółki komandytowo - akcyjnej znajdzie zastosowanie na podstawie art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., wskazuje, iż dla umorzenia akcji wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Ponadto, zgodnie z art. 146 § 2 pkt 5 k.s.h., obniżenie kapitału zakładowego będzie wymagało zgody komplementariusza.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawca stwierdził co następuje.

Wskazać należy, iż umorzenie przymusowe akcji zawsze odbywa się za wynagrodzeniem. Natomiast umorzenie dobrowolne akcji może odbyć się zarówno za wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia. W przypadku analizowanego zdarzenia przyszłego, planowanym jest, iż umorzenie akcji odbędzie się bez wynagrodzenia. Powyższe oznacza, iż inny akcjonariusz przeniesie własność akcji na Spółkę nie uzyskując wynagrodzenia za akcje, które następnie zostaną umorzone przez Spółkę za zgodą komplementariusza.

W świetle przytoczonych przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego przyjąć należy, iż wskutek umorzenia akcji w mającej powstać spółce komandytowo - akcyjnej stanowiących własność Wnioskodawcy, po Jego stronie, nie powstanie żaden przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszej kolejności, należy stwierdzić, że nie znajdzie zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Jak bowiem wskazano, spółka komandytowo - akcyjna nie jest osobą prawną. Powyższy przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się wyłącznie do dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, a nie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku zatem spółek niemających osobowości prawnej, w tym spółki komandytowo - akcyjnej, powyższy przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania. Co więcej, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nastąpi umorzenie nieodpłatne, a zatem w żadnym wypadku nie powstanie przychód uzyskany z umorzenia akcji.

Nie znajdzie zastosowania również art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Niezależnie jednakże od tego, czy art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w wypadku zbycia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej, stwierdzić należy, co następuje. Zgodnie z przytoczonymi regulacjami prawnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla ustalenia istnienia przychodu nie ma znaczenia faktyczne otrzymanie dochodu. Niezbędnym elementem jest jednak ustalenie, że określona kwota lub świadczenie jest podatnikowi należna z uwagi na odpłatny charakter zbycia akcji. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym zbycie akcji w spółce komandytowo - akcyjnej na rzecz tejże spółki celem umorzenia nastąpi bez wynagrodzenia. W szczególności, nie powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy zarówno w chwili zbycia, jak i w przyszłości. Nie powstanie również obowiązek innego świadczenia na rzecz Wnioskodawcy w związku ze zbyciem akcji celem ich umorzenia. Do dyspozycji Wnioskodawcy, jak również żadnego innego podmiotu, nie zostaną w związku z umorzeniem akcji postawione środki pieniężne lub inne świadczenia. Skoro nie powstanie roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, a Wnioskodawca nie uzyska jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego w zamian za umorzone akcje zarówno w chwili umorzenia, ani nigdy w przyszłości, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, zbycie na rzecz spółki i dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia akcji w mającej powstać spółce komandytowo - akcyjnej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu.

Bez wpływu na ocenę stanu prawnego będzie miała także okoliczność, iż zarówno (mająca powstać) spółka komandytowo - akcyjna, Wnioskodawca oraz akcjonariusz, którego akcje będą umarzane, są (i będą) podmiotami powiązanymi, jak również fakt, że akcje zostaną nabyte w zamian za wkłady pieniężne oraz podział zysków ustalony w statucie spółki komandytowo – akcyjnej.

Podsumowując, dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia akcji w (mającej powstać) spółce komandytowo - akcyjnej należących do Wnioskodawcy nie będzie skutkować powstaniem po Jego stronie przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w (...), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.