ILPB2/4511-1-559/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Możliwość potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
ILPB2/4511-1-559/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. płatnik
 2. wynagrodzenia
 3. zaliczka na podatek
 4. zapłata podatku
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta -> Wynagrodzenie płatnika i inkasenta
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin i sposób przekazywania zaliczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 11 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie obowiązków płatnika – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 1;
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. Spółka akcyjna złożyła do Urzędu Skarbowego wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie obowiązków płatnika.

Pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego – działając na podstawie art. 14 Ordynacji podatkowej – przekazał wniosek Spółki do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Wyjaśnić bowiem należy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, z dniem 1 lipca 2007 r. organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego został Minister Finansów.

Natomiast, stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej Minister Finansów upoważnił –w drodze ww. rozporządzenia – dyrektorów pięciu izb skarbowych do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

W analizowanym przypadku, właściwym miejscowo organem podatkowym do wydania pisemnej interpretacji od dnia 1 lipca 2007 r. jest – w związku z § 6 ww. rozporządzenia – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Kopalnia) prowadzi działalność polegającą na wydobyciu węgla. W wyniku przekształceń własnościowych głównym akcjonariuszem Kopalni jest B.

W ramach wspólnej polityki wewnętrznej grupy kapitałowej nastąpiły przesunięcia części pracowników Kopalni do spółek grupy kapitałowej B. Łącznie pracodawcę i jednocześnie płatnika zaliczek PDOF zmieniło 834 pracowników. Przekazanie pracowników nastąpiło na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

Przejęcia nastąpiły z dniem 1 stycznia 2014 roku i 1 czerwca 2014 roku. Po przekazaniu pracowników nowym płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych stał się nowy pracodawca.

Kopalnia przekazała deklaracje PIT-4R do urzędu skarbowego nie uwzględniając pobranych zaliczek na PDOF za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2014 r. dotyczących pracowników przekazanych do spółek przejmujących.

W deklaracji PIT-4R Kopalnia uwzględniła jednak zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków (zaliczek na PDOF) pobranych na rzecz budżetu państwa a dotyczących wynagrodzeń wypłacanych przez Kopalnię w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2014 r. za przekazanych pracowników.

W związku z dokonanym w trybie art. 231 Kodeksu pracy spółki przejmujące pracowników sporządziły imienne informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również deklaracje roczne, o których mowa w art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za cały rok podatkowy, uwzględniając również zaliczki pobrane przez Kopalnię (dotyczy przejętych pracowników), nie uwzględniając natomiast zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (w części przejętych pracowników), które wykazała Kopalnia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Kopalni przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa...
 2. Czy Kopalnia postąpiła prawidłowo uwzględniając w deklaracji PIT-4R zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków (zaliczek na PDOF) pobranych na rzecz budżetu państwa a dotyczących wynagrodzeń wypłacanych przez Kopalnię za okres faktycznego zatrudnienia pracowników przekazanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do postanowień art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby prawne, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać wciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy.

Stosownie zaś do postanowień art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

A zatem zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami Kopalni jako płatnikowi przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie to „przysługuje”, a więc jest uprawnieniem płatnika przyznanym z mocy prawa, co oznacza, że można je pobrać lub z niego zrezygnować.

Podstawą wymiaru wynagrodzenia są kwoty naliczonych (pobranych) i wpłaconych w terminie do budżetu państwa podatków rozumianych także jako zaliczki na podatek lub raty podatków (jeśli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych został delegowany do wydania rozporządzenia określającego:

 1. szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia;
 2. szczegółowe zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w razie pobrania przez płatnika lub inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

Delegacja została wykonana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240 poz. 2065).

Co prawda w akcie wykonawczym miał być określony m.in. tryb pobrania wynagrodzenia, jednakże jedynym przepisem w tym względzie pozostaje § 1 ust. 2 rozporządzenia, który wskazuje, że kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów.

Skoro to Kopalnia dokonała potrąceń pracownikom podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaciła ten podatek w terminie i potrąciła zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do pozbawienia jej tego wynagrodzenia. Nie ma tu zdaniem Kopalni znaczenia fakt, że informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również deklaracje roczne, o których mowa w art. 38 ust. 1 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za cały rok podatkowy złożyły spółki, które pracowników przejęły w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Ponadto Kopalnia w deklaracji PIT-4R uwzględniła zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków (zaliczek PDOF) pobranych na rzecz budżetu państwa a dotyczących wynagrodzeń wypłacanych przez Kopalnię pracownikom przekazanym do spółek w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 1;
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z przepisu art. 38 ust. 1 ww. ustawy wynika, że płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (art. 38 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Na podstawie zaś art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

W myśl § 3 pkt 1 tego przepisu ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia.

Płatnikom – zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065) przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników w związku z czym na płatniku ciąży również obowiązek przesyłania do urzędów skarbowych informacji dotyczących pobranych i wpłaconych podatków oraz potrąconego wynagrodzenia.

Ze złożonego wniosku wynika, że przejęcie pracowników nastąpiło w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Z przepisu art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) wynika, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, deklaracji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 32, art. 38 i art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłacanych wynagrodzeń. W związku z reorganizacją przeprowadzoną u Wnioskodawcy stracił on ten status wobec pracowników przejętych przez inne spółki. Wnioskodawca jednak złożył deklaracje PIT-4R za okres, w którym pełnił funkcję płatnika i potrącił zryczałtowane wynagrodzenie, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej. Natomiast informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za cały rok podatkowy złożyły spółki, które przejęły pracowników.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca dokonał potrąceń pracownikom podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacił ten podatek w terminie, to Wnioskodawcy przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa za okres za który Wnioskodawca faktycznie ten podatek pobrał pracownikom przekazanym następnie do innych spółek. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Jednakże Wnioskodawca nie miał prawa do wykazania w deklaracji PIT-4R zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków (zaliczek PDOF) pobranych na rzecz budżetu państwa a dotyczących wynagrodzeń wypłacanych przez Kopalnię pracownikom przekazanym do spółek w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Z przytoczonych wyżej przepisów wynika bowiem, że deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), obejmującą wszelkie dane (w tym wynagrodzenia, składki ZUS, pobrany i odprowadzony podatek od wynagrodzeń oraz potrącone wynagrodzenie płatnika) zarówno za okres zatrudnienia u Wnioskodawcy, jak i u pracodawcy przejmującego - powinien sporządzić pracodawca przejmujący. Zatem to spółki przejmujące powinny wykazać w deklaracji PIT-4R zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa a dotyczących wynagrodzeń wypłacanych. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.