ILPB1/415-37/10-5/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy dochody osób fizycznych zatrudnionych do realizacji projektu w części opłacanej z grantu Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w razie otrzymania interpretacji twierdzącej, że przedmiotowe dochody są wolne od podatku, czy możemy skorygować podatek pobrany od wcześniej wypłaconych wynagrodzeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko XXX., przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2010 r. (data wpływu 8 stycznia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 17 i 29 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 11 marca 2010 r. znak ILPB3/423-45/10-2/DS, ILPP1/443-20/10-2/AI, ILPB1/415-37/10-2/AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w dniu 17 i 29 marca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca realizuje od 1 stycznia 2009 r. projekt badawczy „Future (...)” (zwany dalej Future), współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, pomoc bezzwrotna w ramach VII. Programu Ramowego, na podstawie Grant Agreement z dnia 17 grudnia 2008 r. oraz accession form z dnia 19 grudnia 2009 r., gdzie Wnioskodawca jest określony jako beneficjent projektu.

VII Program Ramowy został ustanowiony Rozporządzeniem (WE) nr x Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Do zadań Wnioskodawcy w projekcie należy opracowywanie raportów zawierających analizy odnośnie problemów rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw MŚP, nowoczesnych metod zarządzania, wytycznych do oceny procesów zarządzania w MŚP, wytycznych do programów edukacyjnych, a także spotkania, dyskusje i zbieranie opinii od menedżerów lub właścicieli MŚP odnośnie wyników projektu Future.

Za prace badawcze w realizowanym przez Wnioskodawcę projekcie spółka nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, wszelkie nakłady i wydatki ponoszone na rzecz projektu finansowane są w całości z dotacji otrzymanej w ramach przedmiotowej pomocy i zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia zwolnienia z podatku dochodowego osób fizycznych zatrudnionych u Wnioskodawcy do realizacji projektu, a opłacanych z grantu Komisji Europejskiej.

Minister Finansów stwierdził w piśmie z dnia 24 lutego 2009 r. (DD3/0680/IMD/09/BMI 9-1731), że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli pochodzę od międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej, również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do ich rozdzielania. Jednak, zdaniem Ministra Finansów, zwolnienie z opodatkowania uzależnione jest od spełnienia dodatkowych warunków takich jak:

 • ustalenie podmiotu, któremu ma służyć pomoc zagraniczna, tj. beneficjenta,
 • zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych,
 • bezpośrednia realizacja przez podatnika celu programu finansowanego ze środków pomocy zagranicznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione przez Ministra Finansów trzy kryteria są spełnione przez pracowników, wykonujących prace na rzecz projektu Future:

 • Wnioskodawca jest beneficjentem środków na podstawie Grant Agreement z 17 grudnia 2008 r. oraz accession form z 19 grudnia 2009 r.,: „XXX, reprezentowana w tym celu przez YYY, prezesa i/lub ZZZ, członka zarządu, lub ich legalnych reprezentantów, znajdująca się przy AAA, Polska działająca jako swój legalny reprezentant, niniejszym zgadza się zostać beneficjentem (beneficjent nr 2) w umowie grantu nr XXX (dotyczący projektu Futura (...))”.
 • środki pochodzą z Komisji Europejskiej i są bezzwrotne (są one przekazywane na zasadzie zaliczek lub płatności na pokrycie rzeczywiście poniesionych kosztów kwalifikowanych, w tym pensji pracowników realizujących prace w projekcie, co wynika z Rozporządzenia (WE) nr x Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. oraz umowy o Grant Agreement).
 • pracownicy Wnioskodawcy, którzy wykonują prace bezpośrednio związane z projektem, są zatrudnieni na zasadzie umowy o pracę i delegowani do realizacji prac w projekcie na część etatu, co jest udokumentowane w zarządzeniach wewnętrznych Zainteresowanego, kartach czasu pracy (dokładne wyszczególnienie, kiedy pracują na rzecz projektu) oraz raportach miesięcznych z realizacji projektu;

Wnioskodawca zaznaczył, że zwolnieniu z podatku podlegałaby tylko ta część wynagrodzenia pracownika, która jest opłacana ze środków bezzwrotnej pomocy Komisji Europejskiej w ramach projektu Future.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Czy dochody osób fizycznych zatrudnionych do realizacji projektu w części opłacanej z grantu Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę do realizacji prac badawczych finansowanych z dotacji w ramach pomocy bezzwrotnej Komisji Europejskiej (VII Program Ramowy) są zwolnione z opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o p.d.o.f.

Zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów, Wnioskodawca stosuje zasadę opodatkowania przedmiotowych wynagrodzeń do czasu otrzymania interpretacji, czy przedstawione wyżej kryteria są wystarczające do zastosowania takiego zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

 • środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,
 • prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca realizuje projekty w ramach VII. Programu Ramowego Unii Europejskiej ustanowionego Rozporządzeniem (WE) nr x Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. Wnioskodawca jest beneficjentem środków na podstawie Grant Agreement oraz accession form. Środki pochodzą z Komisji Europejskiej i są bezzwrotne (są one przekazywane na zasadzie zaliczek lub płatności na pokrycie rzeczywiście poniesionych kosztów kwalifikowanych, w tym pensji pracowników realizujących prace w projekcie. Pracownicy Wnioskodawcy, którzy wykonują prace bezpośrednio związane z projektem, są zatrudnieni na zasadzie umowy o pracę i delegowani do realizacji prac w projekcie na część etatu, co jest udokumentowane w zarządzeniach wewnętrznych Zainteresowanego, kartach czasu pracy (dokładne wyszczególnienie, kiedy pracują na rzecz projektu) oraz raportach miesięcznych z realizacji projektu.

Dla oceny - czy wynagrodzenia za pracę wykonaną przez osoby zatrudnione do realizacji określonych zadań (prac) w ramach projektu VII. Programu Ramowego korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym – znaczenie ma m.in. ustalenie źródła ich finansowania.

Dochody osób fizycznych korzystają z przedmiotowego zwolnienia, o ile wynagrodzenie tych osób zostało sfinansowane ze środków pomocowych.

W przypadku realizacji przez Wnioskodawcę projektu finansowanego ze środków pomocowych, zwolnione z opodatkowania będą wynagrodzenia bezpośrednio (tj. w chwili dokonywania wypłaty) finansowane z tych środków.

Ponadto, ze zwolnienia, o którym mowa w ww. przepisie korzystają dochody pochodzące z bezzwrotnej pomocy uzyskane przez osoby, które zawarły umowę z bezpośrednim beneficjentem pomocy, tj. podmiotem, który pierwszy otrzymał środki bezzwrotnej pomocy, również w przypadku, gdy otrzymał je za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania tych środków, a przedmiot tej umowy służy bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego, na który pomoc finansowa została przyznana.

Z kolei w odniesieniu do treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy podkreślić, iż wymaga on by podatnik realizował cel programu bezpośrednio. Istotną okolicznością zatem – w myśl tego przepisu – wpływającą na zastosowanie zwolnienia jest również charakter czynności wykonywanych przez pracownika. Jako zwolnione z podatku mogą być traktowane jedynie wynagrodzenia za czynności i prace o charakterze merytorycznym, czyli związanym bezpośrednio z realizacją celu programu pomocowego. Nie podlegają natomiast zwolnieniu wynagrodzenia osób zaangażowanych jedynie pośrednio w realizację projektu poprzez wykonywanie czynności i prac o charakterze technicznym, organizacyjnym i pomocniczym, które aczkolwiek są niezbędne w procesie realizacji projektu, nie stanowią jednak zazwyczaj bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego. w konsekwencji, zarówno pracodawca – płatnik, jak i pracownik zaangażowany w realizację projektu winni zadbać o taki sposób udokumentowania czynności pracownika związanych z realizacją projektu, aby kryterium bezpośredniej realizacji celu było jednoznaczne do oceny.

W związku z powyższym należy uznać, że w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego dochody osób fizycznych zatrudnionych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu w części opłacanej z grantu Komisji Europejskiej, bezpośrednio realizujących cel programu - które w chwili dokonywania ich wypłaty przez Beneficjenta VII. Programu Ramowego były finansowane ze środków unijnych, a nie środków własnych Wnioskodawcy - są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zauważa, iż wydając interpretację w trybie art. 14 ustawy – Ordynacja podatkowa, nie jest uprawniony do badania, czy pracownicy Wnioskodawcy realizują bezpośrednio cele projektów współfinansowanych z VII. Programu Ramowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Rozstrzygnięcie przedstawionego we wniosku pytania dotyczącego:

 • ustawy ordynacja podatkowa w zakresie korekt nadpłaconego podatku, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2010 r. nr ILPB1/415-37/10-5/AMN,
 • podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2010 r. nr ILPB3/423-45/10-4/DS,
 • podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2010 r. nr ILPP1/443-20/10-4/AI.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.