IBPBII/1/436-629/14/MŁ | Interpretacja indywidualna

A. Czy w przypadku otrzymywania przez Wnioskodawczynię, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej, wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu (dyrektora) wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania na terenie Polski zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy z Libanem?b. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię tytułem pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej może wpłynąć na zasady ustalania stopy procentowej podatku mającej zastosowanie do ewentualnych innych dochodów Wnioskodawczyni podlegających opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?c. Czy w przypadku, gdy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej będzie jedynym dochodem Wnioskodawczyni, to czy będzie ona zobowiązana do składania zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/436-629/14/MŁinterpretacja indywidualna
 1. Liban
 2. dyrektor
 3. spółki
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 22 lipca 2014 r. (wpływ do Biura – 4 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 16 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce libańskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce libańskiej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 7 października 2014 r. znak: IBPB II/1/415-629/14/MŁ wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 16 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni rozważa objęcie funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej. Spółka, w której Wnioskodawczyni rozważa objęcie funkcji członka zarządu (dyrektora) ma siedzibę na terytorium Republiki Libanu oraz jest rezydentem podatkowym w Libanie, w rozumieniu Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie 26 lipca 1999 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 244, poz. 2445, ze zm.), wraz z wszelkimi tego konsekwencjami, tj. spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, podlegającym opodatkowaniu w Libanie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa Libanu.

Z tytułu pełnionej funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu spółki Wnioskodawczyni będzie otrzymywała wynagrodzenie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

Z uzupełnienia wniosku z 13 października 2014 r., które wpłynęło do Biura 16 października 2014 r. wynika, że:

 • Z tytułu członkostwa w zarządzie spółki mającej siedzibę w Republice Libanu, Wnioskodawczyni będzie pobierała wynagrodzenie i z tego tytułu Wnioskodawczyni będzie podlegała ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Libanie;
 • Zakres pełnionych przez Wnioskodawczynię obowiązków w ramach funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Republice Libańskiej mieści się w definicji art. 16 konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r., tj. Wnioskodawczyni będzie pobierała wynagrodzenie z tytułu członkostwa w zarządzie spółki mającej siedzibę w Republice Libanu.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku otrzymywania przez Wnioskodawczynię, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej, wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu (dyrektora) wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania na terenie Polski zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy z Libanem...
 2. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię tytułem pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej może wpływać jedynie na zasady ustalania stopy procentowej podatku mającej zastosowanie do ewentualnych innych dochodów Wnioskodawczyni podlegających opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w przypadku, gdy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Republice Libańskiej będzie jedynym dochodem Wnioskodawczyni, to czy będzie ona zobowiązana do składania zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni jako osoba będąca polskim rezydentem podatkowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów/przychodów bez względu na miejsce położenia źródła tych dochodów/przychodów. Zgodnie jednak z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przywołany powyżej przepis art. 3 ww. ustawy stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w niniejszym zdarzeniu zastosowanie znajdzie art. 16 oraz art. 24 konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie 26 lipca 1999 r.

Przywołany art. 16 konwencji z Libanem stanowi, że honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 1 lit. a) konwencji z Libanem – jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Libanie, to Polska, z zastrzeżeniem postanowień pod literą b), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania. Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, na gruncie prawa polskiego z przepisem art. 24 ust. 1 lit. a) konwencji z Libanem koresponduje art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Precyzuje on w jaki sposób w analizowanym przypadku należy obliczyć stopę procentową, która będzie zastosowana do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni, wszelkie przychody otrzymane w związku ze sprawowaniem funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Republice Libańskiej, będą podlegać opodatkowaniu w Republice Libańskiej zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa podatkowego Libanu. W Polsce wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) będzie zwolnione od opodatkowania, będąc jednakże uwzględniane przy ustalaniu efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce za zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl bowiem art. 27 ust. 8 ww. ustawy – jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągnął również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwolnione z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z powyżej wskazanymi przepisami stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej przywołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np.: łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce. Treść art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi bowiem, że podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, podlegającego opodatkowaniu (poniesionej straty). W związku z powyższym faktem deklaracja do organu podatkowego informuje przede wszystkim o osiągnięciu dochodu, który podlega opodatkowaniu, czy też osiągnięciu straty, a więc w przypadku, kiedy podatnik nie osiągnął dochodu lub dochód ten podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni, w przypadku kiedy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce z siedzibą w Republice Libańskiej będzie jej jedynym dochodem nie będzie ona zobligowana do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w myśl art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawczyni, wynagrodzenia, które ma otrzymywać na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki mającej siedzibę na terytorium Libanu z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu, będą opodatkowane w Republice Libańskiej, natomiast w Polsce powyższe wynagrodzenie będzie zwolnione z opodatkowania i będzie miało wpływ wyłącznie na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionej sytuacji na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył również obowiązek składania deklaracji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowień art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawczyni rozważa objęcie funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej. Z tytułu pełnionej funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu Wnioskodawczyni będzie otrzymywała wynagrodzenie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

W stosunku do przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji znajdą zastosowanie odpowiednie uregulowania zawartej konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 26 lipca 1999 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 244, poz. 2445).

Na podstawie art. 16 ww. konwencji – honoraria i inne podobne świadczenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w organach spółki mającej siedzibą w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód „może być opodatkowany” w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wyłączności.

W myśl ww. art. 16 konwencji – dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję członka zarządu (dyrektora) w spółce mającej siedzibę na terytorium Republiki Libańskiej, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. w Libanie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) i b) konwencji – metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 lit. a) przywołanej konwencji – w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Libanie, to Polska z zastrzeżeniem postanowień pod literą b), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska może przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, zastosować stawkę, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania.

Z kolei stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. b) ww. konwencji – jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Libanie, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Libanie. Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia i który odnosi się do dochodu, uzyskanego w Libanie.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce w Libanie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas – stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 konwencji, tj. w Libanie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) i b) konwencji w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawczyni uzyskany w Libanie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawczyni uzyskałaby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Jeśli natomiast Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwała innych dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, to na Wnioskodawczyni nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia tego dochodu w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia członka zarządu (dyrektora) spółki libańskiej, o którym mowa w art. 16 ww. konwencji. Gdyby Wnioskodawczyni otrzymywała od spółki wynagrodzenie z innego tytułu niż wskazany powyżej – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.