IBPBII/1/415-877/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenia pracowników realizujących projekty europejskie w ramach Funduszu X stanowią ich dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-877/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. pomoc bezzwrotna
 3. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 października 2014 r. (wpływ do Biura – 23 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali:

 • w części dotyczącej spełnienia przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) – jest prawidłowe.
 • w części dotyczącej spełnienia przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach Funduszu X.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Instytut (Wnioskodawca) wchodzi w skład Konsorcjum, realizującego projekt w ramach Funduszu X.

Umowa podpisana została między Konsorcjum a Komisją Europejską.

Realizacja i finansowanie ww. projektu jest:

 • w 60 % ze środków bezzwrotnej pomocy w ramach Funduszu X (wynika to bezpośrednio z umowy podpisanej pomiędzy Konsorcjum (w skład którego wchodzi Wnioskodawca) a Komisją Europejską)),
 • 32 % to wkład z budżetu Państwa,
 • 8% to wkład własny Instytutu.

Konsorcjum (w tym Instytut) występuje jako strona będąca jednocześnie bezpośrednim beneficjentem pomocy.

Zadania służące realizacji celów ww. projektu wykonywane są przez pracowników Wnioskodawcy w ramach umowy o pracę począwszy od miesiąca października 2014 r. Pracownicy wykonujący zadania dokumentują ilość godzin przepracowanych w projekcie w kartach pracy.

Środki na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym wynagrodzeń pracowników wykonujących poszczególne zadania, przekazywane są do Wnioskodawcy bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenia pracowników realizujących projekty europejskie w ramach Funduszu X stanowią ich dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia pracowników realizujących projekty europejskie w ramach Funduszu X są dochodami wolnymi od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenia te mieszczą się w definicji dochodów spełniających przesłanki zawarte w punktach a) i b) przytoczonego artykułu. Wynagrodzenia te są dochodami pochodzącymi od organizacji międzynarodowych, ze środków bezzwrotnej pomocy, otrzymywanymi przez pracowników bezpośrednio realizujących cele ww. projektu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

 • środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
 • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna – nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca wchodzi w skład Konsorcjum, realizującego projekt w ramach Funduszu X. Umowa podpisana została między Konsorcjum a Komisją Europejską. Ww. projektu finansowany jest w 60 % ze środków bezzwrotnej pomocy w ramach Funduszu X, 32 % to wkład z budżetu Państwa, 8% to wkład własny Instytutu.

Konsorcjum (w tym Instytut) występuje jako strona będąca jednocześnie bezpośrednim beneficjentem pomocy.

Zadania służące realizacji celów ww. projektu wykonywane są przez pracowników Wnioskodawcy w ramach umowy o pracę począwszy od miesiąca października 2014 r. Pracownicy wykonujący zadania dokumentują ilość godzin przepracowanym w projekcie w kartach pracy. Środki na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym wynagrodzeń pracowników wykonujących poszczególne zadania, przekazywane są do Wnioskodawcy bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Należy podkreślić, że opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania dochodów osób zatrudnionych przy realizacji programu uzależnione jest od tego, z jakich środków nastąpiła ich wypłata.

Wskazany we wniosku Fundusz X jest niezależny od programów ramowych UE, a jego źródłem są środki pozostałe po zakończeniu działalności Europejskiej Wspólnoty X. Podstawowym celem tego Funduszu jest kontynuacja programów badań i rozwoju technologicznego, wspierających konkurencyjność wspólnotowego sektora badawczego w tych dwóch obszarach. Program ten oferuje pomoc finansową dla projektów i działań badawczych poprzez wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uczelniami.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że środki przekazywane na sfinansowanie wynagrodzeń zaangażowanych w realizację projektu badawczego pracowników przekazywane są do Wnioskodawcy bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Tym samym w przedstawionym stanie faktycznym zostało spełnione kryterium pochodzenia środków (źródła finansowania), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem środki otrzymywane przez pracowników Wnioskodawcy w tej części, w której finansowane są z Funduszu X, są środkami pochodzącymi wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej z Unii Europejskiej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące źródła pochodzenia i charakteru środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy, z których finansowane jest wynagrodzenie Wnioskodawcy, tj. spełnienia przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy należało uznać za prawidłowe.

Niezależnie od powyższego, zauważyć należy, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym koniecznym jest zwrócenie uwagi na drugą część tego przepisu stanowiącą, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.” Oznacza to, że nie każda osoba realizująca (faktycznie) cel programu będzie korzystała z tego zwolnienia.

Skoro w ww. przepisie, zawierającym negatywną przesłankę zwolnienia, mowa jest o zleceniu przez beneficjenta pomocy wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem bez względu na rodzaj zawartej umowy, to należy zapis ten rozumieć szeroko, a więc chodzi tu o każdy rodzaj umowy, czy to o pracę, czy też o dzieło, zlecenia itp.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania jeżeli są przychodami podatnika bezpośrednio realizującego cel programu.

Zwolnienia jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania muszą być interpretowane zarówno bez dokonywania wykładni rozszerzającej, jak i zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Przyjęcie natomiast, iż dochody każdej osoby zatrudnionej w podmiocie wykonującym jakiekolwiek zadania związane z wykorzystaniem środków pomocowych i otrzymującej wynagrodzenie z tytułu zawartej z tym podmiotem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej korzystają ze zwolnienia określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest niczym uzasadnione. Ustalona wykładnia językowa ww. przepisu nie może bowiem prowadzić do wniosku, że otrzymanie przez wykonawcę zadań środków finansowych pochodzących ze środków pomocowych prowadzi do zwolnienia z opodatkowania przychodów pracowników (lub osób wykonujących umowę zlecenie bądź umowę o dzieło) uczestniczących w sensie fizycznym w wykonywaniu tych zadań.

O tym, kto bezpośrednio realizuje cel programu decyduje nie tylko sama okoliczność wykonywania przez określony podmiot zadań przewidzianych w programie, ale również to, że możliwość wykonywania tych zadań, właśnie przez taki podmiot, została w tym programie przewidziana, a ponadto, że podmiot, który wykonuje przewidziane programem zadania, czyni to jakoby pierwotnie, ponieważ podstawa do jego umocowania i wypłacania mu środków finansowych wynika bezpośrednio z treści programu, a nie jedynie z woli stron umowy w oderwaniu od jego treści.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków.

Zwrócić należy uwagę, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Stąd środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody pracowników tychże podmiotów lub przychody osób, z którymi te podmioty związane są umowami o pracę lub umowami cywilnoprawnymi. Ww. osoby otrzymują wynagrodzenie za wykonanie zadania – za pracę, dzieło, zlecenie, które z natury swej są niezależne od rodzaju wykonywanej działalności przez podmiot zlecający czynności oraz od źródeł finansowania tych wynagrodzeń (np. ze środków własnych, kredytu lub innych środków obcych, w tym pomocowych).

Wnioskodawca wskazał, że Konsorcjum (w tym Wnioskodawca) występuje jako strona umowy będąca jednocześnie bezpośrednim beneficjentem pomocy, niemniej zadania służące realizacji wskazanych w umowie celów realizuje poprzez swoich pracowników.

Podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest ten kto wykonując czynności z tym programem związane, otrzymał na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. W przedmiotowej sprawie jest nim Konsorcjum (w tym Wnioskodawca), gdyż to ono realizuje bezpośrednio cel programu, otrzymując na ten cel środki unijne we własnym imieniu i jest podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację.

Pracownicy Wnioskodawcy realizują cel programu nie bezpośrednio, lecz pośrednio poprzez wykonywanie czynności powierzonych im na podstawie umowy o pracę przez beneficjenta pomocy. Nie można bowiem utożsamiać bezpośredniej realizacji z obowiązkiem „osobistego” wykonywania czynności.

Wobec powyższego, w niniejszej sprawie nie została spełniona przesłanka wynikająca z lit. b) ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a to oznacza, iż stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe. W świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z regulacji omawianego przepisu aby zwolnienie w nim przewidziane mogło mieć zastosowanie, warunki nim określone muszą być spełnione łącznie. Z wyżej wskazanych przyczyn – w zakresie dochodów, o których mowa powyżej – nie została spełniona przesłanka wymieniona pod lit. b) analizowanego przepisu. To oznacza, że otrzymywane przez pracowników Wnioskodawcy wynagrodzenie za pracę związaną z realizacją celów omawianego projektu podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
ITPP2/443-1065/14/AJ | Interpretacja indywidualna

pomoc bezzwrotna
DD3/033/61/KDJ/13/RD-36229/13 | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenia
IBPBII/1/415-907/14/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.