IBPBII/1/415-541/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy od uzyskanego za pracę dla Komisji Europejskiej dochodu Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek w Polsce przy rozliczaniu dochodów za rok 2014?
IBPBII/1/415-541/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 18 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 27 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 8 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania pracy jako ekspert do oceniania i opiniowania wniosków o dofinansowanie grantów zgłoszonych w ramach Programu Ramowego ... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania pracy jako ekspert do oceniania i opiniowania wniosków o dofinansowanie grantów zgłoszonych w ramach Programu Ramowego ....

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 25 sierpnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-540/14/BJ, IBPB II/1/415-541/14/BJ wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 8 września 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m. in. następujący stan faktyczny:

W kwietniu 2014 roku Wnioskodawczyni została powołana przez Komisję Europejską jako ekspert do oceniania i opiniowania wniosków o dofinansowanie (grantów) zgłoszonych w ramach Programu Ramowego ... . Wykonywana przez nią praca na rzecz Komisji Europejskiej opierała się na imiennym „kontrakcie” wydanym dla niej wraz załącznikami określającymi warunki i zasady wykonywania kontraktu. Praca polegała na zdalnej (za pośrednictwem Internetu) ocenie, w wyznaczonym okresie, przekazanych wniosków graniowych. Za wykonaną pracę Wnioskodawczyni otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtu za każdy dzień pracy na rzecz Komisji Europejskiej.

Wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzymała wprost z Instytucji Unii Europejskiej, tj. z Komisji Europejskiej.

W interpretacjach indywidualnych zamieszczonych na stronach Ministerstwa Finansów w niektórych opisanych podobnych sytuacjach, gdzie wskazano na zwolnienie od podatku dochodowego (przykładowe sygnatury: IBPB II/1/415-419/13/AŻ; IBPB2/415-834/08/HK; IBPB2/415-1078/08/BJ) dodatkowo był pobyt w Brukseli i uczestnictwo w ustalaniu ostatecznych ocen przez wszystkich ekspertów. Obecnie Komisja Europejska zmieniła pierwszy etap postępowania i wstępne oceny wniosków dokonywane są jedynie zdalnie, stąd wątpliwości co do obowiązku podatkowego.

W uzupełnieniu z 4 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 8 września 2014 r.) Wnioskodawczyni doprecyzowała stan faktyczny i wskazała, że przepisy UE nie definiują pojęcia pracownika, jednak w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można wyróżnić następujące cechy decydujące o powstaniu stosunku pracy:

  1. świadczenie na rzecz innej osoby/organu,
  2. podporządkowanie pracownika, istnienie hierarchii służbowej,
  3. wymóg dyspozycyjności pracownika,
  4. świadczenie pracy za wynagrodzeniem.

Wszystkie z powyższych warunków zostały przez Wnioskodawczynię spełnione, co opisała we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej (brak wersji polskiej) wprowadza rozróżnienie na urzędników i innych pracowników. Stan faktyczny powołany we wniosku wskazuje, że Wnioskodawczyni pełniła funkcję innego pracownika Wspólnot Europejskich zarówno na podstawie imiennego „kontraktu” wydanego dla niej wraz załącznikami określającymi warunki i zasady wykonywania kontraktu jak i zaproszenia na podstawie decyzji Komisji z dnia 5 lipca 2012 r. (tu numer decyzji), w której mowa jest o pracy Grupy Ekspertów Panelu i ekspertów zewnętrznych oraz wynagrodzeniu za nią. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzymała wprost z Instytucji Unii Europejskiej.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że jej zdaniem, ze względu na pełnienie funkcji innego pracownika do dochodów uzyskanych z tytułu udziału w pracach Grupy Roboczej na rzecz Komisji Europejskiej jako ekspert zewnętrzny oraz do dochodów z tytułu wykonywania pracy jako ekspert do oceniania i opiniowania wniosków o dofinansowanie grantów zgłoszonych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056, 4.03.1968 r. ze zm.).

Mając na uwadze powyższe wytyczne ETS oraz regulamin pracowniczy należy przyjąć, że z tytułu wykonywanej pracy jako ekspert Wnioskodawczyni jest uznawana za innego pracownika Wspólnoty Europejskiej w rozumieniu wyżej wskazanego rozporządzenia.

W dokumentach przesłanych Wnioskodawczyni podano kwoty wynagrodzenia, diet i ewentualnie zwrotu kosztów podróży. Na tych dokumentach nie było informacji na temat podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od uzyskanego za pracę dla Komisji Europejskiej dochodu Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek w Polsce przy rozliczaniu dochodów za rok 2014...

Wnioskodawczyni uważa, że dochody uzyskane bezpośrednio z instytucji Unii Europejskiej są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawczyni, zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni wskazała, że w innych rozstrzygnięciach indywidualnych dotyczących podobnych kwestii uznano taką interpretację za prawidłową (przykładowe sygnatury: IBPB II/1/415-419/13/AŻ, IBPB2/415-834/08/HK, IBPB2/415-1078/08/BJ i IBPB II/1/415-198/13/AŻ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania pracy jako ekspert do oceniania i opiniowania wniosków o dofinansowanie grantów zgłoszonych w ramach Programu Ramowego ... (stan faktyczny ozn. we wniosku nr 2). W zakresie stanu faktycznego ozn. nr 1 wydano odrębną interpretację znak: IBPB II/1/415-540/14/BJ.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATON, EWWIS) nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/4, ze zm.) urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.

Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Z wniosku wynika, że w kwietniu 2014 roku Wnioskodawczyni została powołana przez Komisję Europejską jako ekspert do oceniania i opiniowania wniosków o dofinansowanie (grantów) zgłoszonych w ramach Programu Ramowego ... . Wykonywana przez nią praca na rzecz Komisji Europejskiej opierała się na imiennym „kontrakcie” wydanym dla niej wraz załącznikami określającymi warunki i zasady wykonywania kontraktu. Praca polegała na zdalnej (za pośrednictwem Internetu) ocenie, w wyznaczonym okresie, przekazanych wniosków graniowych. Za wykonaną pracę Wnioskodawczyni otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtu za każdy dzień pracy na rzecz Komisji Europejskiej. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzymała wprost z Instytucji Unii Europejskiej, tj. z Komisji Europejskiej.

Wnioskodawczyni wskazała, że jej zdaniem, ze względu na pełnienie funkcji innego pracownika do dochodów uzyskanych z tytułu udziału w pracach Grupy Roboczej na rzecz Komisji Europejskiej jako ekspert zewnętrzny oraz do dochodów z tytułu wykonywania pracy jako ekspert do oceniania i opiniowania wniosków o dofinansowanie grantów zgłoszonych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056, 4.03.1968 r. ze zm.).

Zgodnie z linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości decyzja instytucji wspólnotowej określająca status członka jej personelu i warunki, na jakich jest zatrudniony, ma charakter wiążący wobec krajowych władz administracyjnych i sądowych, tak że w związku z tym nie mogą one przystąpić do samodzielnej kwalifikacji rozpatrywanego stosunku zatrudnienia. Oznacza to, że w niniejszej interpretacji organ podatkowy nie może dokonać oceny, czy praca jako ekspert do oceniania i opiniowania wniosków o dofinansowanie grantów zgłoszonych w ramach Programu Ramowego ..., która stała się podstawą wypłaty Wnioskodawczyni należności nadaje jej charakter „innego pracownika Wspólnot”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Rady (EWG, EURATON, EWWIS) nr 260/68.

Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że otrzymane przez nią wynagrodzenie jest dochodem uzyskanym wprost z instytucji Unii Europejskiej, tj. z Komisji Europejskiej oraz, że do dochodu tego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056, 4.03.1968 r. ze zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem uzyskany dochód z wynagrodzenia korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Dochodu tego Wnioskodawczyni nie musi zatem wykazywać w zeznaniu rocznym za 2014 r.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji wskazać należy, że dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw podatników w podobnych stanach faktycznych. Rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa; tym samym nie mogą być wiążące dla Organu wydającego niniejszą interpretację indywidualną.

Do wniosku dołączono dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Wydając niniejszą interpretację Organ oparł się jedynie na opisie stanu faktycznego przedstawionym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
ITPP2/443-1065/14/AJ | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenia
IBPBII/1/415-540/14/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.