IBPBII/1/415-449/12/HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wynagrodzenia Wnioskodawcy jako wynagrodzenia pracownika Politechniki, bezpośrednio realizującego cele projektu w ramach 7 Programu Ramowego z programu PEOPLE IAPP, wypłacane za zadania wykonane na rzecz projektu i opłacane ze środków pochodzących z bezzwrotnej dotacji Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura – 29 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 03 lipca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób fizycznych zatrudnionych w celu bezpośredniej realizacji projektów w ramach 7 Programu Ramowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób fizycznych zatrudnionych w celu bezpośredniej realizacji projektów w ramach 7 Programu Ramowego. W dniu 03 lipca 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Politechnika, jako koordynator konsorcjum współuczestniczy w realizacji projektu finansowanego w całości ze środków 7 Programu Ramowego w ramach programu szczegółowego SP3 PEOPLE Support for training and career development of researchers (SP3 LUDZIE Wspieranie szkolenia oraz rozwoju kariery badaczy) działanie Industry-Academia Partnership and Pathways (Partnerstwo i wspólne ścieżki sektora przemysłowego i akademickiego), który został zgłoszony do konkursu i otrzymał finansowanie. Projekt jest realizowany na podstawie grantu Komisji Europejskiej od stycznia 2012 r. do grudnia 2015 r. Politechnika kieruje pracami konsorcjum składającego się z trzech partnerów, wśród których pełni funkcję koordynatora.

Projekt o nazwie „...” („Badania nad systemem w wielosensorowych mobilnych zastosowaniach lotniczych i naziemnych dla zapobiegania oraz obsługi sytuacji awaryjnych”) o akronimie , uzyskał kwotę bezzwrotnej dotacji Unii Europejskiej ponad 1,9 mln EURO dla całego konsorcjum, w tym dla koordynującej Politechniki ponad 0,9 mln EURO otrzymane bezpośrednio z Komisji Europejskiej – reszta dotacji przeznaczona jest dla dwóch realizujących innowacyjne rozwiązania firm należących do kategorii SME (Small and Medium Enterprises) tj. MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa): X z Barcelony oraz Y z Wiednia.
Pierwsza transza środków bezzwrotnej dotacji z Unii Europejskiej (finansującej realizację projektu w 100%) została już przelana bezpośrednio z instytucji finansującej na specjalnie utworzone w tym celu konto koordynatora projektu (czyli Politechniki) prowadzone w walucie EURO. Druga transza spodziewana jest po zakończeniu dwuletniego okresu rozliczeniowego.

Wnioskodawca bierze bezpośredni udział w projekcie na stanowisku dyrektora ds. rozwoju technologii i badań i jest bezpośrednio zaangażowany w prowadzenie badań naukowych i wdrażanie technologii w nim wypracowanych.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie po pozytywnej ocenie wniosku w całości opracowanego przez zespół składający się z trzech osób (w tym: kierownik projektu oraz Wnioskodawca).

Po pomyślnym przeprowadzeniu procedury negocjacyjnej z przedstawicielem Komisji Europejskiej, podpisana została ze strony Politechniki umowa grantową na realizację czteroletniego projektu . Jego celem jest międzysektorowy i międzynarodowy transfer wiedzy realizowany poprzez wspólny program badawczy kadry naukowo-badawczej Politechniki i przedsiębiorstw z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej – X z Hiszpanii oraz Y z Austrii. Partnerzy projektu będą dzielić się doświadczeniami i wypracowywać nowe metody w obszarze systemów nawigacji satelitarnej, a w szczególności w zakresie:

  • rozwoju segmentu użytkownika systemu w zastosowaniach naziemnych i lotniczych,
  • innowacyjnych w skali Europy badaniach prowadzonych z wykorzystaniem czujników inteligentnych.

Drugi obszar tematyczny dotyczyć będzie technik precyzyjnego pozycjonowania obiektów za pomocą komercyjnych nisko kosztowych odbiorników GNSS o zwiększonej precyzji pozycjonowania. Wiedza teoretyczna naukowców Politechniki oraz doświadczenie uczestników komercyjnych projektu na temat praktycznego wykorzystania stacji bazowych przysłuży się do stworzenia innowacyjnego rozwiązania wykorzystującego system nawigacji satelitarnej .

Prace merytoryczne pracowników Politechniki (w tym Wnioskodawcy) zaangażowanych przy bezpośredniej realizacji projektu są jego kosztami kwalifikowanymi, wykazywanymi w pozycji koszty bezpośrednie, tj. bezzwrotna dotacja otrzymana z Unii Europejskiej na realizację projektu pokrywa wynagrodzenia tych pracowników wraz z narzutami. Ponadto projekt pokrywa również inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz koszty pośrednie takie jak koszty energii czy prac pomocniczych techniczno-administracyjnych oraz inne koszty pośrednie ponoszone w wyniku realizacji projektu.

Wnioskodawca podkreśla, iż jego wynagrodzenie w projekcie finansowane jest ze środków bezzwrotnej dotacji Unii Europejskiej jako wynagrodzenie pracownika imiennie wymienionego we wniosku projektowym oraz w Aneksie 1 do umowy grantowej, tzw. „Description of Works” („Opis działań”), gdyż już od etapu przygotowywania wniosku projektowego (współautorstwa Wnioskodawcy) jego osoba przewidziana była do bezpośredniej realizacji merytorycznych celów programu i dlatego wynagrodzenia Wnioskodawcy obciążają budżet projektu jako koszt kwalifikowany księgowany w kategorii kosztów bezpośrednich.

W przypadku Wnioskodawcy, realizacja bezpośrednich celów projektu polega na zaangażowaniu w realizację poszczególnych zadań badawczych „Work packages” (WP) przypisanych mu w Aneksie 1 „Description of Work” umowy grantowej (WP1 Smart sensors-based models of emergency detection, WP2 Innovative positioning techniques applied to emergency handling, WP3 Supporting rotor-crafts in emergency avoidance, WP4 Study on communication stystem, WP5 System integration and laboratory testing, WP6 Prototyping and field tests, WP7 Transferring GNSS/multisensors algorithms, methods, and techniques) oraz uczestnictwa w Komitecie Naukowym Projektu, w skład którego Wnioskodawca został powołany stosowną uchwałą konsorcjum.

W ten sposób wkład merytoryczny Wnioskodawcy w realizowane w ramach projektu cele, tj. badania nad systemem w wielosensorowych mobilnych zastosowaniach lotniczych i naziemnych służących zapobieganiu oraz obsłudze sytuacji awaryjnych, jednocześnie aktywnie służy rozwojowi kariery Wnioskodawcy jako badacza, co zgodnie z założeniami programu IAPP, podanymi m.in. w Guide for Applicants (Przewodnik dla aplikujących) służy realizacji celu wymienionego w nazwie przedmiotowego programu szczegółowego, tj. Support for training and career development of researchers (szkolenie i wspieranie karier badaczy).

W tym kontekście, Guide for Applicants w sekcji 2.2. „Purpose” ( „Cel”) podaje, co następuje: „The IAPP action seeks to enhance industry-academia cooperation in terms of research training, career development and knowledge sharing, in particular with SMEs”, tj. „Działanie IAPP stara się polepszać przemysłowo-akademicką współpracę w kategoriach szkolenia, rozwoju kariery oraz współdzielenia wiedzy, w szczególności z MŚP”. W przypadku Wnioskodawcy, cel ten będzie bezpośrednio realizować poprzez merytoryczny wkład w kierowanie złożonym projektem badawczym wykonywanym wspólnie przez europejskie konsorcjum składające się z sektora akademickiego (Politechnika - koordynator projektu) i firm reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) - będących partnerami konsorcjum.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenia Wnioskodawcy jako wynagrodzenia pracownika Politechniki, bezpośrednio realizującego cele projektu w ramach 7 Programu Ramowego z programu PEOPLE IAPP, wypłacane za zadania wykonane na rzecz projektu i opłacane ze środków pochodzących z bezzwrotnej dotacji Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Ze względu na to, iż Wnioskodawca, jako RDT Manager projektu , aktywnie rozwijający w jego ramach swą karierę badacza w zakresie badań nad zastosowaniami technologii czujników inteligentnych i nawigacji satelitarnej :

  1. pełni kluczową rolę w bezpośredniej realizacji merytorycznych celów badawczych opisanych w Aneksie 1 do umowy grantowej i z tej racji realizuje bezpośrednio cele programu szczegółowego PEOPLE Support for training and career development of researchers IAPP 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w ramach projektu , oraz
  2. otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie finansowane z otrzymanej z Unii Europejskiej bezzwrotnej dotacji, które to wynagrodzenie zaliczane jest do kosztów kwalifikowanych, obciążających kategorię kosztów bezpośrednich projektu na podstawie wypełnianych przez Wnioskodawcę comiesięcznie kart pracy w projekcie (w kartach tych określa się numery i nazwy wykonywanych zadań, za które przysługuje wynagrodzenie - w przypadku Wnioskodawcy są to, i będą w przyszłości, wyłącznie zadania z listy tzw. „Work Packages” wyspecyfikowanych w Aneksie 1 do umowy grantowej - zadania te zostały zaakceptowane przez instytucję finansującą i określają szczegółowo zakres prac merytorycznych przewidzianych do wykonania w projekcie)

-zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Wnioskodawca wskazuje, że uwzględniając wyżej przestawiony merytoryczny wkład Jego osoby w realizację bezpośrednich celów programu badawczego , za którą to pracę otrzymuje wynagrodzenie z bezzwrotnej dotacji Unii Europejskiej obciążające budżet projektu w kategorii kwalifikowanych kosztów bezpośrednich stanowisko swoje opiera na stwierdzeniach zawartych w odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. Nr D3/0680/31/IMD/09/BMI9-1731 na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2009 r. W odpowiedzi tej zwraca się uwagę, że w stanie prawnym istniejącym obecnie, pełną aktualność zachowują tezy poprzedniego stanowiska Ministra Finansów w tej sprawie z dnia 27 czerwca 2003 r. zawartego w piśmie Nr PB5/IMD-033-21-1128/03, w którym Ministerstwo Finansów wskazuje, że: „Z przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż omawiane zwolnienie adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Z uwagi, na analogiczne zwolnienie przedmiotowe zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych bywa, że zakres zwolnienia w ustawie od podatku dochodowego od osób fizycznych jest niesłusznie zawężany (...). Jednakże dochody pracowników, uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, jak i podatników bezpośrednio realizujących cel programu w ramach innej umowy zawartej z osobą prawną (na przykład umowy zlecenia), która „pierwsza” otrzymała bezzwrotną pomoc zwolnioną na podstawie ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że osoby te realizują cel programu”.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionych faktów bezspornym jest, iż tą osobą prawną, która „pierwsza otrzymała bezzwrotną pomoc” jest Politechnika, a dochody Wnioskodawcy za prace wykonane na rzecz projektu korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż spełniony jest warunek, że Wnioskodawca realizuje cel programu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.:

  1. bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie, w tym gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy przekazanej na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
  2. podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Powołany na wstępie przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby dochody otrzymane przez podatnika pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z innymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) cyt. ustawy wymaga natomiast, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym należy zwrócić uwagę na drugą część tego przepisu stanowiącą, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.” Tak więc, z owego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie określonych tylko czynności (np. w oparciu o umowę o pracę).

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania jeżeli są przychodami podatnika bezpośrednio realizującego cel programu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca uczestniczy w realizacji europejskiego projektu badawczego w ramach 7 Programu Ramowego.

7 Program Ramowy Badań jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim w latach 2007-2013. Program ten został utworzony na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013). O fundusze z tego Programu mogą ubiegać się instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe (małe i średnie przedsiębiorstwa, duży przemysł), organizacje (federacje, stowarzyszenia), jednostki rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną.

Z wniosku wynika, iż środki finansowe na realizację projektów w ramach 7 Programu Ramowego przekazywane są pracodawcy Wnioskodawcy, tj. Politechnice, jako koordynatorowi projektu, bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Pierwsza transza środków bezzwrotnej dotacji z Unii Europejskiej (finansującej realizację projektu w 100%) została już przelana bezpośrednio z instytucji finansującej na specjalnie utworzone w tym celu konto koordynatora projektu (czyli Politechniki) prowadzone w walucie EURO. Druga transza spodziewana jest po zakończeniu dwuletniego okresu rozliczeniowego.

Jeżeli zatem w istocie, w dniu dokonywania wypłaty, wynagrodzenie Wnioskodawcy będzie finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek Politechniki, to wówczas – w stosunku do wynagrodzeń Wnioskodawcy, które są finansowane ze środków Komisji Europejskiej - zostanie spełniona przesłanka z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać jednakże należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca bierze co prawda czynny udział w realizacji celu programu, pełniąc funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Technologii i Badań, jednak nie realizuje – w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) cyt. ustawy - programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonanie zadania powierzonego przez pracodawcę.

Skoro bowiem w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającym negatywną przesłankę zwolnienia, mowa jest o zleceniu przez beneficjenta pomocy wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem bez względu na rodzaj zawartej umowy, to należy zapis ten rozumieć szeroko, a więc chodzi tu o każdy rodzaj umowy. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego programu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem w niniejszej sprawie jest wyłącznie Politechnika. To ona jest stroną umowy o przyznanie środków pomocowych i to ona te środki otrzymuje. To Politechnika jest podmiotem, któremu w ramach programu przyznano określone zadania do zrealizowania i to jej przyznawana jest określona pula środków pieniężnych na realizację tych zadań.

Wobec powyższej analizy w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie została spełniona przesłanka wynikająca z lit. b) ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrócić należy uwagę, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Stąd środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody pracowników tychże podmiotów. Pracownicy ci otrzymują wynagrodzenie za pracę, która z natury swej jest uniezależniona od rodzaju wykonywanej przez pracodawcę działalności oraz źródeł jej finansowania (np. środki własne, kredyt lub inne środki obce, w tym pomocowe).

W przedmiotowej sprawie, w ramach wykonywania swych obowiązków pracowniczych, Wnioskodawca wykonuje określone czynności w związku z realizacją ww. programu. Realizuje zatem cel programu nie bezpośrednio, lecz pośrednio, poprzez wykonywanie powierzonych mu w ramach obowiązków służbowych zadań. Zapłatę za wykonanie zadań Wnioskodawca otrzymuje od Politechniki jako pracodawcy, który za tę wypłatę odpowiada na podstawie zawartej umowy o pracę i którą jest zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponuje, niezależnie skąd one pochodzą (np. ze środków własnych, zaciągniętego kredytu, otrzymanych dotacji).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do treści powołanych przez Wnioskodawcę pism Ministerstwa Finansów wskazać należy, iż Minister Finansów, na skutek przyjętej przez sądy administracyjne linii orzecznictwa, zweryfikował swe stanowisko, zawarte w tych pismach, przychylając się do wskazanej linii orzecznictwa.

Pogląd taki, jak zaprezentowano powyżej, dominuje w ostatnio wydanych wyrokach, gdzie Sąd wprost stwierdza, że przesłanka lit. b) art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest spełniona – wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2648/10, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 marca 2012 r. sygn. akt I/SA/Gl 974/11, wyrok NSA z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10 i z dnia 17 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 318/10.

W orzecznictwie ugruntował się pogląd, że podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie osoba, która wykonując czynności związane z tym programem otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Do kręgu podmiotów objętych tym zwolnieniem podatkowym nie są natomiast zaliczane osoby będące pracownikami bezpośredniego wykonawcy zadań finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, zatrudnione przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań i to niezależnie od tego czy realizują zadania o charakterze ściśle merytorycznym, czy też wykonują pewne czynności pomocnicze (zob. np. wyroki NSA: z dnia 23 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1434/07; z dnia 06 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1103/07; z dnia 29 lipca 2009 r., sygn. akt II FSK 717/07, z dnia 28 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 255/09). Należy dodatkowo zauważyć i podkreślić, że w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) in fine ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawodawca podatkowy wyraźnie zastrzegł, że opisane w tym przepisie zwolnienie nie dotyczy osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Tak więc z owego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie określonych tylko czynności (w oparciu o umowę o dzieło, zlecenia itp.)” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 08 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 1702/10.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.