IBPBI/2/4510-51/15/MO | Interpretacja indywidualna

Jeżeli na dzień przekształcenia w Sp. z o.o. SKA wykaże Zysk SKA, to czy od wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów wypłaconych Spółce przez Sp. z o.o., Sp. z o.o. będzie obowiązania, na podstawie art. 26 updop do poboru jako płatnik 19% pdop, w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA, w związku z czym Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i wpłaty pdop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
IBPBI/2/4510-51/15/MOinterpretacja indywidualna
  1. spółka komandytowo-akcyjna
  2. udział w zyskach
  3. wynagrodzenia
  4. zysk niepodzielony
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie wskazania płatnika w sytuacji opodatkowania wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów, w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA, wypłaconych Spółce przez Sp. z o.o. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie wskazania płatnika w sytuacji opodatkowania wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów, w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA, wypłaconych Spółce przez Sp. z o.o.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest komplementariuszem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: SKA), a akcjonariuszem jest Sp. z o.o. (dalej: „Spółka 1”). Spółka zostanie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Sp. z o.o.), która powstanie z przekształcenia SKA. Spółka 1 zostanie przejęta przez Wnioskodawcę przed albo po dniu przekształcenia SKA w Sp. z o.o.

Obecny rok obrotowy SKA trwa od 1 października 2013 r. i powinien zakończyć się 31 sierpnia 2015 r. Przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie mieć miejsce w jej obecnym roku obrotowym i w związku z tym spowoduje jego zakończenie przed 31 sierpnia 2015 r. Do daty przekształcenia SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop).

Rachunek zysków i strat SKA za okres od 1 października 2013 r. do 30 listopada 2014 r. (sporządzony dla celów procedury przekształcenia) wykazuje zysk wypracowany przez SKA w jej obecnym roku obrotowym oraz straty z poprzednich lat obrotowych (mniejsze niż tegoroczny zysk). Najprawdopodobniej więc, na dzień przekształcenia SKA będzie posiadać zysk (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) wypracowany przez nią do tego dnia (Zysk SKA). W przyszłości może dojść do umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów posiadanych przez Spółkę w Sp. z o.o. Za umorzenie udziałów w Sp. z o.o. Spółka otrzyma wynagrodzenie, które w części może odpowiadać kwocie Zysku SKA. Pozostała część wynagrodzenia nie będzie pochodzić z Zysku SKA. Jego źródłem będą aktywa Sp. z o.o., w tym środki pieniężne, wygenerowane w działalności gospodarczej prowadzonej przez SKA.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jeżeli na dzień przekształcenia w Sp. z o.o. SKA wykaże Zysk SKA, to czy od wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów wypłaconych Spółce przez Sp. z o.o., Sp. z o.o. będzie obowiązania, na podstawie art. 26 updop do poboru jako płatnik 19% pdop, w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA, w związku z czym Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i wpłaty pdop... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Powyższe pytanie dotyczą Zysku SKA wypracowanego przed dniem jej przekształcenia w Sp. z o.o. przypadającego na akcjonariusza SKA, ponieważ tylko w stosunku do niego stosuje się przepisy updop w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą. Do Zysku SKA przypadającego na komplementariusza stosują się przepisy updop w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli na dzień przekształcenia w Sp. z o.o., sprawozdanie finansowe wykaże Zysk SKA, to od wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów wypłaconego Wnioskodawcy przez Sp. z o.o., Sp. z o.o. będzie zobowiązania, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”) do poboru jako płatnik 19% pdop, w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA (przypadającej na akcjonariusza).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów) są co do zasady (z wyjątkami przewidzianym w updop) obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

W związku z powyższym do wynagrodzenia wypłaconego przez Sp. z o.o., jako następcę prawnego SKA, zastosowanie znajdzie przepis art. 26 ust. 1 updop, zgodnie z którym Sp. z o.o. jako płatnik powinna pobrać 19% updop, od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów, jeżeli wynagrodzenie to zostanie wypłacone z Zysku SKA (przypadającego na akcjonariusza). W związku z tym, Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i wpłacenia pdop od wynagrodzenia odpowiadającego Zyskowi SKA.

Powyższe stanowisko prezentowane przez Spółkę zostało również potwierdzone w poniższych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego Ministra Finansów wydanych przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 sierpnia 2014 r. nr ILPB4/423-247/14-2/ŁM: Reasumując w sytuacji gdy SKA nie wypracuje Zysków przed przekształceniem w Spółkę zależną przychód z tytułu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 kwietnia 2014 r. nr ILPB4/423-13/14-3/DS.: Tym samym, jeżeli Spółka wypłaca zyski, które wypracowała SKA przed jej przekształceniem w Spółkę kapitałową, to w części tego zysku przypadającego na akcjonariusza SKA zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidenda) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie z uwagi na fakty, że Zyski wypracowane przez SKA dotyczące okresu do dnia jej przekształcenia (9 września 2013 r.), oczywistym staje się, że w niniejszej sprawie wyłączenie przewidziane w art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej będzie miało zastosowanie. Oznacza to, że dywidenda wypłacana przez Spółkę na rzecz Spółki matki odpowiadająca Zyskom wypracowanym przez SKA w części przypadającej akcjonariuszowi SKA nie będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.;

Podobnie:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2014 r. nr ILPB4/423-501/13-2/DS;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 7 lipca 2014 r. nr ILPB4/423-189/14-2/MC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.