IBPBI/2/4510-51/15/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jeżeli na dzień przekształcenia w Sp. z o.o. SKA wykaże Zysk SKA, to czy od wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów wypłaconych Spółce przez Sp. z o.o., Sp. z o.o. będzie obowiązania, na podstawie art. 26 updop do poboru jako płatnik 19% pdop, w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA, w związku z czym Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i wpłaty pdop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie wskazania płatnika w sytuacji opodatkowania wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów, w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA, wypłaconych Spółce przez Sp. z o.o. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie wskazania płatnika w sytuacji opodatkowania wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów, w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA, wypłaconych Spółce przez Sp. z o.o.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest komplementariuszem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: SKA), a akcjonariuszem jest Sp. z o.o. (dalej: „Spółka 1”). Spółka zostanie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Sp. z o.o.), która powstanie z przekształcenia SKA. Spółka 1 zostanie przejęta przez Wnioskodawcę przed albo po dniu przekształcenia SKA w Sp. z o.o.

Obecny rok obrotowy SKA trwa od 1 października 2013 r. i powinien zakończyć się 31 sierpnia 2015 r. Przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie mieć miejsce w jej obecnym roku obrotowym i w związku z tym spowoduje jego zakończenie przed 31 sierpnia 2015 r. Do daty przekształcenia SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop).

Rachunek zysków i strat SKA za okres od 1 października 2013 r. do 30 listopada 2014 r. (sporządzony dla celów procedury przekształcenia) wykazuje zysk wypracowany przez SKA w jej obecnym roku obrotowym oraz straty z poprzednich lat obrotowych (mniejsze niż tegoroczny zysk). Najprawdopodobniej więc, na dzień przekształcenia SKA będzie posiadać zysk (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) wypracowany przez nią do tego dnia (Zysk SKA). W przyszłości może dojść do umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów posiadanych przez Spółkę w Sp. z o.o. Za umorzenie udziałów w Sp. z o.o. Spółka otrzyma wynagrodzenie, które w części może odpowiadać kwocie Zysku SKA. Pozostała część wynagrodzenia nie będzie pochodzić z Zysku SKA. Jego źródłem będą aktywa Sp. z o.o., w tym środki pieniężne, wygenerowane w działalności gospodarczej prowadzonej przez SKA.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jeżeli na dzień przekształcenia w Sp. z o.o. SKA wykaże Zysk SKA, to czy od wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów wypłaconych Spółce przez Sp. z o.o., Sp. z o.o. będzie obowiązania, na podstawie art. 26 updop do poboru jako płatnik 19% pdop, w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA, w związku z czym Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i wpłaty pdop... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Powyższe pytanie dotyczą Zysku SKA wypracowanego przed dniem jej przekształcenia w Sp. z o.o. przypadającego na akcjonariusza SKA, ponieważ tylko w stosunku do niego stosuje się przepisy updop w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą. Do Zysku SKA przypadającego na komplementariusza stosują się przepisy updop w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli na dzień przekształcenia w Sp. z o.o., sprawozdanie finansowe wykaże Zysk SKA, to od wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów wypłaconego Wnioskodawcy przez Sp. z o.o., Sp. z o.o. będzie zobowiązania, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”) do poboru jako płatnik 19% pdop, w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA (przypadającej na akcjonariusza).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów) są co do zasady (z wyjątkami przewidzianym w updop) obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

W związku z powyższym do wynagrodzenia wypłaconego przez Sp. z o.o., jako następcę prawnego SKA, zastosowanie znajdzie przepis art. 26 ust. 1 updop, zgodnie z którym Sp. z o.o. jako płatnik powinna pobrać 19% updop, od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów, jeżeli wynagrodzenie to zostanie wypłacone z Zysku SKA (przypadającego na akcjonariusza). W związku z tym, Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i wpłacenia pdop od wynagrodzenia odpowiadającego Zyskowi SKA.

Powyższe stanowisko prezentowane przez Spółkę zostało również potwierdzone w poniższych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego Ministra Finansów wydanych przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 sierpnia 2014 r. nr ILPB4/423-247/14-2/ŁM: Reasumując w sytuacji gdy SKA nie wypracuje Zysków przed przekształceniem w Spółkę zależną przychód z tytułu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 kwietnia 2014 r. nr ILPB4/423-13/14-3/DS.: Tym samym, jeżeli Spółka wypłaca zyski, które wypracowała SKA przed jej przekształceniem w Spółkę kapitałową, to w części tego zysku przypadającego na akcjonariusza SKA zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidenda) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie z uwagi na fakty, że Zyski wypracowane przez SKA dotyczące okresu do dnia jej przekształcenia (9 września 2013 r.), oczywistym staje się, że w niniejszej sprawie wyłączenie przewidziane w art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej będzie miało zastosowanie. Oznacza to, że dywidenda wypłacana przez Spółkę na rzecz Spółki matki odpowiadająca Zyskom wypracowanym przez SKA w części przypadającej akcjonariuszowi SKA nie będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.;

Podobnie:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2014 r. nr ILPB4/423-501/13-2/DS;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 7 lipca 2014 r. nr ILPB4/423-189/14-2/MC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.