IBPB-1-3/4510-217/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty Wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, zgodnie z art. 24a ust. 4 ww. ustaw.
IBPB-1-3/4510-217/15/SKinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. dywidendy
 3. spółka zagraniczna
 4. umorzenie udziałów
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 lipca 2015 r., który w tym samym dniu wpłynął do tut. Biura za pośrednictwem platformy e-PUAP, uzupełnionym 27 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty Wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, zgodnie z art. 24a ust. 4 ww. ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2015 r. wpłynął za pośrednictwem platformy e-PUAP do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty Wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, zgodnie z art. 24a ust. 4 ww. ustawy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną – spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca ma zamiar w przyszłości zostać właścicielem 100% udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej (której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka cypryjska”). Spółka cypryjska posiada aktywa w postaci akcji w polskiej spółce akcyjnej (dalej: „Akcje”). Spółka cypryjska planuje

w przyszłości zbyć odpłatnie posiadane akcje (dalej: „Planowane działania”). Planowane działanie nastąpi w czasie, gdy udziałowcem Spółki cypryjskiej będzie Wnioskodawca.

W związku ze zbyciem posiadanych akcji, Spółka cypryjska osiągnie przychód, który może być albo jedynym przychodem tej spółki, albo będzie stanowić co najmniej 50% wszystkich przychodów Spółki cypryjskiej osiągniętych w danym roku podatkowym. Przychody Spółki cypryjskiej uzyskane z tytułu zbycia posiadanych aktywów, w szczególności akcji będą podlegały na Cyprze zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym lub będą opodatkowane stawką podatku dochodowego niższą o co najmniej 25% od podstawowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującej w Polsce. Wyżej wymienione przychody Spółki cypryjskiej w danym roku podatkowym przekroczą kwotę odpowiadającą wartości 250.000 Euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy Spółki cypryjskiej, w którym zostaną osiągnięte powyżej wymienione przychody. W roku, w którym dojdzie do planowanego działania, w Spółce cypryjskiej zostanie przeprowadzona procedura umorzenia udziałów, tzw. capital reduction. Procedura obniżenia kapitału zakładowego Spółki cypryjskiej zakłada szereg czynności, na które składają się przede wszystkim uchwała wspólników o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, postanowienie sądu zatwierdzające obniżenie kapitału zakładowego spółki oraz dokonanie na podstawie postanowienia sądu wpisu w rejestrze spółek obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego skuteczne jest od momentu jego wpisu w odpowiednim rejestrze. W ramach niniejszej procedury Wnioskodawca traci umarzane udziały. W zamian za umorzone w ten sposób udziały w Spółce cypryjskiej, Spółka cypryjska przekaże na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie (dalej: „Wynagrodzenie”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), kwoty Wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT, kwoty Wynagrodzenia z tytułu umorzeniu udziałów w Spółce cypryjskiej, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy CIT, dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego, zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Natomiast zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy CIT, podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1 stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9 w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Pojęcie odpłatnego zbycia, użyte w przytoczonym przepisie, nie posiada definicji legalnej w przepisach podatkowych. Jednocześnie z punktu widzenia językowego, należy uznać, że odpłatne zbycie to takie przeniesienie własności danego aktywa z jednego podmiotu na drugi – czyli zbycie – które jednocześnie odbywa się nie pod tytułem darmym, ale za jakiegoś rodzaju wynagrodzeniem. Oczywiście podstawowym przykładem odpłatnego zbycia jest czynność prawna sprzedaży, która charakteryzuje się przeniesieniem własności (zbycie) za cenę wyrażoną w pieniądzu (odpłatność). Natomiast form odpłatnego zbycia jest znacznie więcej choćby na przykład zamiana gdzie dalej dochodzi do przeniesienia własności (zbycie), ale gdzie odpłatność realizuje się przez przeniesienie własności innego aktywa w drugą stronę. Umorzenie udziałów w Spółce cypryjskiej należących do Wnioskodawcy nastąpi na podstawie uchwały wspólników Spółki cypryjskiej, która zostanie zarejestrowana przez sąd rejestrowy. W związku z dokonanym umorzeniem udziałów w Spółce cypryjskiej Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie. Tym samym w związku z wyzbyciem się udziałów w Spółce cypryjskiej (skoro Wnioskodawca utraci udziały w Spółce cypryjskiej w wyniku dokonanego obniżenia kapitału zakładowego) Wnioskodawca otrzyma Wynagrodzenie; tym samym należy uznać, że Wynagrodzenie powinno pomniejszać (tzn. być odliczane od) podstawę opodatkowania, tj. dochodu Spółki cypryjskiej będącej zagraniczną spółką kontrolowaną za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy CIT.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

1.zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo

2.zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:

 1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
 2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

-stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

3.zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24a ust. 4 updop, podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 updop, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w art. 24a ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Dodatkowo, art. 24a ust. 6 updop, przewiduje, że dochodem, o którym mowa ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową, będącą polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca w przyszłości ma zamiar zostać właścicielem 100% udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Planowane jest umorzenie udziałów w spółce cypryjskiej tzw. capital reduction. Procedura obniżenia kapitału zakładowego spółki cypryjskiej zakłada szereg czynności m.in.: uchwałę wspólników o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, postanowienie sądu zatwierdzające obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonanie na podstawie postanowienia sądu wpisu w rejestrze spółek obniżenia kapitału zakładowego. W ramach niniejszej procedury Wnioskodawca utraci posiadane udziały, w zamian czego Wnioskodawca od spółki cypryjskiej otrzyma Wynagrodzenie.

Mając na względzie powyższe przepisy stwierdzić należy, że ustawodawca w art. 24a ust. 4 updop, wyraźnie wskazał jakie kwoty podlegają odliczeniu od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, tj. dywidendy otrzymane przez podatnika oraz kwoty z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Tym samym, w przepisie tym nie zawarto możliwości odliczenia od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w tej spółce. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w zagranicznej spółce kontrolowanej mieści się w pojęciu „kwoty z odpłatnego zbycia udziału” w tej spółce.

Na poparcie powyższego, wskazać należy, że w art. 24 a ust. 3 pkt 3 lit. b updop, ustawodawca odrębnie wymienia przychody zagranicznej spółki kontrolowanej z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (w których mieści się wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów, co wprost wynika z art. 10 ust. 1 pkt 1 updop), oraz przychody ze zbycia udziałów (akcji).

Zatem, dla potrzeb stosowania art. 24a ust. 3 updop, według ustawodawcy przychody ze zbycia udziałów (akcji) stanowią odrębną kategorię od innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, w których mieszczą się przychody z tytułu umorzenia udziałów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w wyniku uchwały podjętej przez wspólników Spółki cypryjskiej otrzymana przez Wnioskodawcę kwota Wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów, nie będzie podlegała odliczeniu od podstawy opodatkowania dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej zgodnie z cyt. art. 24a ust. 4 updop.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że postępowanie o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego sprowadza się w istocie do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku, w kontekście opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) oraz zadanego pytania. Zatem, wszystkie elementy składanego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (zdarzenie przyszłe, zadane pytanie i stanowisko w sprawie) muszą być spójne, tj. zadane pytanie i przedstawione własne stanowisko w sprawie musi być adekwatne do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Z tej też przyczyny, stosownie do zadanego pytania (wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku), w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie ww. kwestia możliwości odliczenia od dochodu spółki kontrolowanej za dany rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 24a ust. 6 Ustawy o CIT, kwoty Wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów. W konsekwencji, nie była przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej ocena, czy Spółka cypryjska będzie „zagraniczną spółką kontrolowaną”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.