IBPB-1-1/4510-32/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników (w tym związanych z podróżami służbowymi) oraz narzutów na te wynagrodzenia, niezwiązanych z wytworzeniem środka trwałego
IBPB-1-1/4510-32/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 lipca 2015 r.), uzupełnionym 20 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników (w tym związanych z podróżami służbowymi) oraz narzutów na te wynagrodzenia, niezwiązanych z wytworzeniem środka trwałego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wynagrodzeń pracowników (w tym związanych z podróżami służbowymi) oraz narzutów na te wynagrodzenia, niezwiązanych z wytworzeniem środka trwałego. Powyższy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 października 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4510-31/15/BK, IBPB-1-1/4510-32/15/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 października 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność deweloperską. Aktualnie wśród innych rodzajów prowadzonej działalności, Spółka zajmuje się realizacją inwestycji budowlanej w systemie Generalnego Wykonawcy. Spółka buduje pięciogwiazdkowy kompleks hotelowo-usługowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą oraz mieszkania i powierzchnie usługowe. W ramach realizowanej inwestycji powstanie 169 apartamentów i penthouse’ów, biura, centrum fitness, centrum konferencyjne oraz pięciogwiazdkowy hotel. Spółka podpisała umowę o zarządzanie częścią hotelową ze spółką z Grupy Kapitałowej X., w ramach której X. będzie zarządzał hotelem (świadczył na rzecz Spółki usługę w tym zakresie), a Spółka zgodnie z postanowieniem tej umowy odpowiadać będzie za uruchomienie i zorganizowanie działalności pięciogwiazdkowego hotelu. W kontekście podpisanej umowy, Spółka będzie właścicielem hotelu, a więc będzie uzyskiwać przychody z usług świadczonych przez hotel oraz ponosić związane z tym koszty, natomiast X. będzie świadczył na rzecz Spółki usługę zarządzania hotelem.

W ramach swojej działalności Spółka ma zorganizować rekrutację oraz szkolenie wykwalifikowanego personelu zarządzającego i obsługującego nowo powstały pięciogwiazdkowy hotel. W celu realizacji przedsięwzięcia i zgodnie z zapisami umowy z X., Spółka będzie ponosić związane z tym wydatki m.in. na: marketing, znalezienie firmy rekrutacyjnej, zatrudnienie i szkolenie przyszłego personelu, wynagrodzenia, a także inne wydatki administracyjne związane z uruchomieniem hotelu (które nie dotyczą budowy obiektu). Wydatki te będą poniesione przed rozpoczęciem działalności hotelu.

Wydatki objęte zakresem niniejszego wniosku nie dotyczą budowy kompleksu hotelowo-usługowego oraz pracowników związanych z realizacją inwestycji budowlanej.

Spółka będzie ewidencjonować w księgach zarówno poniesione wydatki przed rozpoczęciem i w czasie funkcjonowania hotelu jak i przychody uzyskane w przyszłości z tego tytułu. W ramach kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (dalej: „CIT”) oraz finalnego zobowiązania z tego tytułu za poszczególne lata podatkowe, Spółka zamierza ujmować powyższe wydatki (za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jako tzw. koszty pośrednie alokowane do bieżącego okresu, w którym zostały one poniesione. Z kolei koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o CIT, dotyczących pracowników Spółki zatrudnionych w związku z uruchomieniem i funkcjonowaniem hotelu, Spółka zamierza rozpoznawać jako koszty miesiąca, za które są należne, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w tych przepisach.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 14 października 2015 r. wskazano m.in., że:

-wymienione we wniosku wydatki z tytułu zatrudnienia i szkolenia przyszłego personelu zarządzającego i obsługującego hotel, wynagrodzenia oraz narzuty na te wynagrodzenia, a także wydatki związane ze znalezieniem firmy rekrutacyjnej dotyczyć będą pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę. Spółka z Grupy Kapitałowej będzie natomiast świadczyła na rzecz Spółki usługi zarządzania za pomocą swoich pracowników, których koszty rekrutacji i zatrudnienia będzie ponosiła ona sama jako usługodawca,

-objęte wnioskiem wydatki administracyjne związane z uruchomieniem hotelu to w pojęciu Spółki wydatki związane m.in. z:

  • obsługą biurową i sekretariatu,
  • obsługą prawną i notarialną,
  • usługami pocztowymi i bankowymi,
  • wyposażeniem stanowisk pracy dla zatrudnionych przez Spółkę pracowników,
  • materiałami biurowymi i gospodarczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • kosztami podróży służbowych i szkoleń.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka będzie uprawniona do ujęcia kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o CIT, dotyczących pracowników Spółki zatrudnionych w związku z uruchomieniem i funkcjonowaniem hotelu, jako koszty miesiąca, za które są należne, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w tych przepisach...

(pytanie ujęte we wniosku jako drugie)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do ujęcia kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), jako koszty miesiąca, za które są należne, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w tych przepisach.

W odniesieniu do ponoszonych przez Spółkę wydatków związanych z wynagrodzeniami i ubezpieczeniami społecznymi dotyczącymi pracowników zatrudnionych w związku z uruchomieniem i funkcjonowaniem hotelu, w opinii Wnioskodawcy, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o CIT, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4h ustawy o CIT, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

  1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
  2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

W konsekwencji, w odniesieniu do ponoszonych przez Spółkę opisanych we wniosku wydatków związanych z wynagrodzeniami i ubezpieczeniami społecznymi dotyczącymi pracowników zatrudnionych w związku z uruchomieniem i funkcjonowaniem hotelu, będą one stanowiły koszty miesiąca, za które są należne, pod warunkiem spełnienia przez Spółkę odpowiednich wymogów przewidzianych w tych przepisach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wynagrodzenia
IPPP1/4512-1073/15-2/RK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.