DD3/033/368/MCA/14/RD-101305 | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane w 2012, 2013, 2014 i 2015 r. wynagrodzenia z umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i umów o dzieło oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem, a także stypendia naukowe mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
DD3/033/368/MCA/14/RD-101305interpretacja indywidualna
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. pomoc bezzwrotna
  3. pracownik
  4. wynagrodzenia
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2012 r. Nr IPPB4/415-168/12-4/MP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku dnia 27 lutego 2012 r. (data wpływu 29 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2012 r. (data wpływu 16 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych realizujących cel projektu w ramach 7. Programu Ramowego, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2012 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym pismem z dnia12 marca 2012 r., Wnioskodawca przedstawił następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności m.in. zajmuje się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z). W 2012 r. Wnioskodawca przystąpił do realizacji projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej – 7. Program Ramowy, tytuł Projektu „SMART...” Koordynator Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Źródłem finansowania jest 7. Program Ramowy Unii Europejskiej – finansowanie badań naukowych.

Sposób finansowania: dofinansowanie bezpośrednio z Komisji Europejskiej dla 6 partnerów konsorcjum realizującego projekt. Koordynator projektu (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) otrzymuje zaliczkę, którą rozdziela pomiędzy partnerów zgodnie z zapisami w umowie. Rozliczenie następuje co roku. Czas trwania projektu 4 lata, raportowanie bezpośrednio do Komisji Europejskiej w Brukseli. Została zawarta wielostronna umowa pomiędzy Komisją Europejską a wszystkimi partnerami projektu. Beneficjentem ostatecznym jest Komisja Europejska, na rzecz której jest realizowany projekt. Konsorcjum Partnerów wygrało konkurs, który ogłosiła Komisja Europejska.

W dniu 25 stycznia 2012 r. na konto Wnioskodawcy wpłynęła pierwsza rata dotacji na ww. projekt z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w wysokości 227 607,60 EUR. Zgodnie z budżetem w ramach realizowanego projektu w 2012, 2013, 2014 i 2015 r. będą wypłacane wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i o dzieło oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem, a także stypendia naukowe. Osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i umów o dzieło oraz osoby pełniące funkcje członka zarządu, a także osoby otrzymujące stypendia naukowe bezpośrednio realizują cel programu, finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana bezpośrednio ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane w 2012, 2013, 2014 i 2015 r. wynagrodzenia z umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i umów o dzieło oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem, a także stypendia naukowe mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy w 2012, 2013, 2014 i 2015 r. Wnioskodawca, jako osoba prawna, będzie realizowała projekt zatrudniając osoby fizyczne w oparciu o umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło oraz z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem, a także stypendia naukowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej w ramach grantu, Tytuł projektu SMART (...), wynagrodzenia powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy

Według Wnioskodawcy, przy realizacji projektu zostanie spełniona ww. przesłanka.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, stwierdzam, co następuje.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy wyraża podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą zasadą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia. Tym samym wszelkie przywileje w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zwolnienia przedmiotowe) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od sprawiedliwości podatkowej, co powoduje, że normy prawne je ustanawiające muszą być interpretowane ściśle. W ich przypadku niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wykładni zawężającej, jak i wykładni rozszerzającej. Dotyczy to m.in. zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Przepis ten stanowi, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. przesłanki określonej w lit.a oraz lit.b wyżej przytoczonego przepisu.

Przesłanka z lit.a dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przesłanka z lit.b dotyczący bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy).

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego podnosi się argument - który Minister Finansów podziela - że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za ugruntowany należy uznać pogląd prezentowany przez sądy, zgodnie z którym jeżeli podatnik będący beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy zleca osobie fizycznej (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, dochody tej osoby otrzymane w związku wykonaniem zlecenia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy nie jest bowiem osoba fizyczna, której zlecono wykonacie określonych czynności w związku z realizowanym programem, lecz podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie (jest stroną umowy przyznającej środki z bezzwrotnej pomocy).

W analizowanej sprawie podmiotem tym jest Wnioskodawca. Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika bowiem, że w 2012 r. Wnioskodawca przystąpił do realizacji projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej – 7. Program Ramowy UE. Do realizacji projektu Wnioskodawca przystąpił w ramach Konsorcjum Partnerów, które wygrało konkurs ogłoszony przez Komisje Europejską. Źródłem finansowania projektu są środki Komisji Europejskiej, na rzecz której Wnioskodawca realizuje projekt zgodnie z wielostronną umową pomiędzy Komisja Europejską a wszystkimi parterami Konsorcjum. Czas trwania projektu określono na 4 lata.

Zgodnie z budżetem w ramach realizowanego projektu w latach 2012, 2013, 2014 i 2015 będą wypłacane wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i o dzieło oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem, a także stypendia naukowe. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana bezpośrednio ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki programów ramowych badań UE zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w lit.a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, zatrudnione przez niego osoby na podstawie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zleceń i umów o dzieło oraz osoby pełniące funkcje członka zarządu, a także osoby otrzymujące stypendia naukowe nie są podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy. Wykonywanie przez ww. osoby określonych zadań na rzecz realizacji projektu, nie zmienia bowiem faktu, iż przedmiotowe czynności wykonywane są na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych, a nie przekazanych przez Komisję Europejską bezpośrednio tym osobom. Innymi słowy, wprawdzie pracownik/zleceniobiorca/członek zarządu/menadżer czy stypendysta Wnioskodawcy jest zaangażowany w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie ww. osoby realizują program bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada Wnioskodawca, który jest stroną umowy z Komisją Europejską o realizację konkretnego projektu, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. Zatem to Wnioskodawca, a nie osoby fizyczne, którym Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu w 2012, 2013, 2014 i 2015 r. wypłaca wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zlecenia i o dzieło oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem, a także stypendia naukowe, są podatnikiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy.

W konsekwencji, ww. wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zlecenia i o dzieło oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zgodnie z mianowaniem, a także stypendia naukowe, nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 lutego 2009 r. należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 29 marca 2012 r. Nr IPPB/415-168/12-4/MP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.