DD3/033/335/MCA/14/RD-102718/14 | Interpretacja indywidualna

Wynagrodzenie osoby fizycznej otrzymane na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia zawartej z Wnioskodawcą w ramach realizacji projektu (w tym wynagrodzenie członka zarządu koordynującego projekt), nie jest objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji.
DD3/033/335/MCA/14/RD-102718/14interpretacja indywidualna
 1. pomoc
 2. pomoc bezzwrotna
 3. programy
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 6. środki pomocowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2009 r. Nr IPPB4/415-42/09-4/JK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Towarzystwa (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2009 r. (data wpływu 19 stycznia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 marca 2009 r. (data wpływu 9 marca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2009 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym pismem z dnia 6 marca 2009 r., Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny.

W 2008 r. Wnioskodawca uczestniczył w projekcie H., jako partner wspierający projektu, otrzymując środki na realizację zadań od partnera projektu, którym jest Austriacki Czerwony Krzyż, który jako koordynator projektu pozyskiwał środki z UE na ww. projekt. Wnioskodawca nie ma pracowników (zatrudniona jest sekretarka) w związku z tym do realizacji zadań merytorycznych Wnioskodawca zatrudnia członków w ramach umów zleceń i umów o dzieło wypłacając środki do października 2008 r. w oparciu o wyrok WSA w Gliwicach Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygn. akt I SA/GL 308/07, dotyczący zapisu, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może skorzystać ze zwolnienia osoba, która prowadzi szkolenia w ramach projektu). Organy podatkowe twierdziły, że podatnikowi nie przysługuje zwolnienie, ponieważ wynagrodzenie otrzymywał z budżetu państwa za pośrednictwem. Stanowisko WSA było odmienne, uznano, iż sposób wypłaty środków jest sprawą techniczną i nie zmienia stanu faktycznego pochodzenia tych pieniędzy. Na podstawie tej interpretacji osoby otrzymywały wynagrodzenie bez odliczenia podatku. W ramach wsparcia dla Wnioskodawcy osoby te odprowadziły również darowiznę rzecz Wnioskodawcy w wysokości 40%-50% swojego wynagrodzenia. Osoby te wykonywały zadania związane z działalnością statutową Wnioskodawcy „upowszechnianie zdobyczy naukowych”.

Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że środki na wypłaty członków Wnioskodawcy realizujących zadania projektu pochodziły z budżetu Unii Europejskiej – umowa była podpisywana z Austriackim Czerwonym Krzyżem, w projekcie Wnioskodawca było partnerem projektu i wnosił swoje środki w wysokości 40,24%, ze strony UE pochodziło 59,76%. Beneficjentem ostatecznym, realizującym poszczególne etapy projektu był Wnioskodawca, który do potrzeb projektu zatrudnił osoby, które realizowały projekt w ramach umów zawartych z Wnioskodawcą. W umowie z osobami realizującymi projekt zostało zapisane, że zostały zatrudnione na umowę zlecenie lub o dzieło w ramach realizacji projektu H.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy członkowie Wnioskodawcy uczestniczący w realizacji projektu powinni uiścić podatek od wykonanych zadań...
 2. Czy członek Zarządu Wnioskodawcy wykonujący zadania na rzecz projektu jest zwolniony od podatku (funkcja społeczna, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia – koordynacja projektu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż osoby uczestniczące w projekcie realizowały zadania na rzecz organizacji, której są członkami, nie powinny ponosić kosztów podatku od zadań powierzonych im z uwagi na to, iż otrzymali wynagrodzenie przekazane bezpośrednio od koordynatora projektu z Austrii. Sposób wypłaty środków unijnych obowiązujący w Polsce jest kwestią techniczną i nie zmienia faktycznego pochodzenia pieniędzy. Według Wnioskodawcy osoby, które otrzymały wynagrodzenie wypłacone przez Wnioskodawcę zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia opisanego w stanie faktycznym, Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy wyraża podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą zasadą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia. Tym samym wszelkie przywileje w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zwolnienia przedmiotowe) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od sprawiedliwości podatkowej, co powoduje, że normy prawne je ustanawiające muszą być interpretowane ściśle. W ich przypadku niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wykładni zawężającej, jak i wykładni rozszerzającej. Dotyczy to m.in. zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. przesłanki określonej w lit. a oraz lit. b wyżej przytoczonego przepisu.

Przesłanka z lit. a dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przesłanka z lit.b dotyczący bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Przesłanka nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy).

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego - którą Minister Finansów podziela - treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za ugruntowany należy uznać pogląd prezentowany przez sądy, zgodnie z którym jeżeli podatnik będący beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy zleca osobie fizycznej (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, dochody tej osoby otrzymane w związku wykonaniem zlecenia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy nie jest bowiem osoba fizyczna, której zlecono wykonacie określonych czynności w związku z realizowanym programem, lecz podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie (jest stroną umowy przyznającej środki z bezzwrotnej pomocy).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym - zgodnie z którym środki na wypłaty członków Wnioskodawcy realizujących zadania projektu pochodziły z budżetu Unii Europejskiej - przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona. Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, uznać należy, iż nie został spełniony warunek z lit.b.

Wnioskodawca jest partnerem wspierającym projekt realizujący poszczególne etapy projektu H.. Na realizację projektu Wnioskodawca otrzymuje środki z budżetu UE za pośrednictwem koordynatora projektu, którym jest Austriacki Czerwony Krzyż. Do realizacji projektu, na podstawie umów cywilnoprawnych, Wnioskodawca zatrudnia osoby fizyczne (swoich członków) wypłacający im wynagrodzenie, z którego 40%-50% ww. osoby „odprowadzają” w formie darowizny na rzecz Wnioskodawcy. Zadania na rzecz projektu wykonuje również członek zarządu Wnioskodawcy, który koordynuje projekt i otrzymuje wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia.

W świetle powyższego, podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy (adresatem zwolnienia) jest Wnioskodawca a nie zatrudnione przez niego osoby. Faktu tego nie zmienia okoliczność, iż osoby fizyczne, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy cywilnoprawne, wykonują określone czynności na rzecz projektu. Czynności te wykonywane są bowiem na zlecenie Wnioskodawcy, tj. podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu w związku z realizowanym przez niego programem oraz przy wykorzystaniu środków z bezzwrotnej pomocy przez niego otrzymanych, a nie bezpośrednio przekazanych osobie fizycznej. Innymi słowy, wprawdzie zatrudnione przez Wnioskodawcę osoby fizyczne są zaangażowany w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie one realizują program bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada Wnioskodawca jako partner projektu.

W konsekwencji, wynagrodzenie osoby fizycznej otrzymane na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia zawartej z Wnioskodawcą w ramach realizacji projektu H. (w tym wynagrodzenie członka zarządu koordynującego projekt), nie jest objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji.

Z tych też względów stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach realizacji projektu H. są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych (osoby fizyczne nie powinny ponosić kosztów podatku), uznać należy za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 15 kwietnia 2009 r. Nr IPPB/415-42/09-4/JK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia opisanego w stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.