1462-IPPB4.4511.1351.2016.1.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie z opodatkowania naleznooci otrzymanych z Komisji Europejskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 12 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nale?nooci otrzymanych z Komisji Europejskiej – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nale?nooci otrzymanych z Komisji Europejskiej.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest pracownikiem naukowym Instytutu, zarejestrowanym w bazie ekspertów Unii Europejskiej. W roku 2016 Wnioskodawczyni zosta3a zaanga?owana, jako ekspert zewnetrzny, do wykonania nastepuj1cych prac na podstawie dwóch imiennych kontraktów zawartych z Komisj1 Europejsk1:

  • Kontrakt 1: Recenzowanie raportów z wykonania zadan projektu, realizowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej (program WSPÓLPRACA), uczestnictwo w spotkaniu sprawozdawczym tego projektu w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli w dniu 10 paYdziernika 2016 r. pod przewodnictwem Oficera Projektowego z Komisji Europejskiej. Efektem koncowym tego kontraktu by3o sporz1dzenie do dnia 15 listopada 2016 r. raportu oceniaj1cego wy?ej wymieniony projekt w formacie zadanym przez Komisje Europejsk1.
  • Kontrakt 2: Uczestnictwo w panelu obserwatorów oceniaj1cych prawid3owooa przeprowadzenia oceny i selekcji wniosków projektowych zg3oszonych do Komisji Europejskiej w odpowiedzi na 8 konkursów otwartych w ramach programu Horizon2020 (program „Wyzwania spo3eczne”, dzia3ania w dziedzinie: klimat, orodowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce). Kontrakt obejmowa3 obserwacje wszystkich etapów oceny wniosków projektowych: prawid3owooci stosowania procedur i stosowania zasady bezstronnooci. Ocenie podlegali zarówno eksperci zewnetrzni oceniaj1cy wnioski jak i personel wewnetrzny, monitoruj1cy i odpowiedzialny za przeprowadzenie ewaluacji wniosków. Efektem koncowym tych prac by3o sporz1dzenie dla Komisji Europejskiej dwóch raportów zawieraj1cych obserwacje ze wszystkich etapów ewaluacji. Praca by3a wykonywana czeociowo zdalnie – obserwacja pierwszego etapu ewaluacji prowadzonego drog1 elektroniczn1 i sporz1dzanie raportów a czeociowo obejmowa3a uczestnictwo w pracach paneli ekspertów w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli.

Za prace te Wnioskodawczyni otrzyma3a wynagrodzenie bezpoorednio z Komisji Europejskiej. W ramach pierwszego kontraktu Wnioskodawczyni zap3acono 31cznie za 5 dni pracy (1 dzien w siedzibie Komisji w Brukseli i 4 dni pracy zdalnej). W ramach kontraktu drugiego Wnioskodawczyni otrzyma3a wynagrodzenie za 14 dni pracy (10 dni w siedzibie Komisji Europejskiej i 4 dni pracy zdalnej). Dodatkowo Wnioskodawczyni otrzyma3a zwrot kosztów podró?y, diety dobowe oraz rycza3t hotelowy za te dni w których praca wykonywana by3a w Brukseli.

W ocenie Wnioskodawczyni, do powy?szych dochodów maj1 zastosowanie przepisy rozporz1dzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 ustanawiaj1cego warunki i procedure stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z póYn. zm.).

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opisane dochody (wynagrodzenie za prace na rzecz Komisji Europejskiej, zwrot kosztów podró?y, diety pobytowe i rycza3t hotelowy) s1 zwolnione od podatku dochodowego w Polsce, czy te? musz1 bya wykazane w rozliczeniu podatkowym za rok 2016?

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Status pracownika Wspólnot Europejskich Wnioskodawczyni uzasadnia w nastepuj1cy sposób:

  • Wnioskodawczyni owiadczy3a prace na rzecz Komisji Europejskiej na podstawie dwóch imiennych kontraktów.
  • praca by3a wykonana pod nadzorem i przewodnictwem odpowiedzialnych urzedników Wspólnoty Europejskiej,
  • praca wymaga3a dyspozycyjnooci ze wzgledu na wymóg obecnooci w okreolonych terminach w siedzibie Komisji Europejskiej,
  • praca by3a owiadczona za wynagrodzeniem

W ocenie Wnioskodawczyni, zachodz1 w wy?ej opisanej sprawie przes3anki do zwolnienia z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni pragnie dodaa, ?e taka interpretacja zosta3a uznana za prawid3ow1 w innych rozstrzygnieciach dotycz1cych podobnych przypadków zatrudniania ekspertów zewnetrznych przez Komisje Europejsk1 (przyk3adowe sygnatury: IBPBII/1/415-540/14/BJ, IBPB4/4511-831/15-4/JK, IBPBII/1/415-419/13/A—, IBPB2/415-834/08/HK, IBPB2/415-1078/08/BJ, IBPB4/415-725/13-2/JK).

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawid3owe.

Zgodnie z treoci1 art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z póYn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody, z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego s1 dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których maj1 zastosowanie przepisy rozporz1dzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiaj1cego warunki i procedure stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4 marca 1968 r., z póYn. zm.).

W myol art. 1 wymienionego powy?ej rozporz1dzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) Nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzen i dodatków wyp3acanych przez Wspólnote urzednikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protoko3u w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany wed3ug procedury okreolonej w niniejszym rozporz1dzeniu. Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporz1dzenia, opodatkowaniu podlegaj1 m.in. osoby podlegaj1ce regulaminowi pracowniczemu urzedników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystaj1ce ze owiadczen odszkodowawczych z tytu3u pozbawienia stanowiska w interesie s3u?by, z wy31czeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protoko3u w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4, z póYn. zm.), urzednicy i inni pracownicy Unii objeci s1 podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzen i dodatków wyp3acanych im przez Unie, na warunkach i zgodnie z procedur1 okreolonymi przez Parlament Europejski i Rade, stanowi1ce w drodze rozporz1dzenia zgodnie ze zwyk31 procedur1 ustawodawcz1 i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. S1 oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzen i dodatków wyp3acanych przez Unie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e Wnioskodawczyni jest pracownikiem naukowym Instytutu, zarejestrowanym w bazie ekspertów Unii Europejskiej. W roku 2016 Wnioskodawczyni zosta3a zaanga?owana, jako ekspert zewnetrzny, do wykonania prac na podstawie dwóch imiennych kontraktów zawartych z Komisj1 Europejsk1. Za prace te Wnioskodawczyni otrzyma3a wynagrodzenie bezpoorednio z Komisji Europejskiej. Dodatkowo Wnioskodawczyni otrzyma3a zwrot kosztów podró?y, diety dobowe oraz rycza3t hotelowy za te dni w których praca wykonywana by3a w Brukseli. W ocenie Wnioskodawczyni, do powy?szych dochodów maj1 zastosowanie przepisy rozporz1dzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 ustanawiaj1cego warunki i procedure stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z póYn. zm.).

Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, ?e nale?nooci, które otrzymuje s1 dochodami uzyskanymi z Komisji Europejskiej i do dochodu maj1 zastosowanie przepisy rozporz1dzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiaj1cego warunki i procedure stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4 marca 1968 r., z póYn. zm.), uznano, ?e zosta3y spe3nione warunki okreolone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem dochód z wskazanych w treoci wniosku nale?nooci korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Dochodu tego Wnioskodawczyni nie musi wykazywaa w zeznaniu rocznym.

Jednoczeonie tutejszy organ informuje, ?e przywo3ane przez Wnioskodawczynie rozstrzygniecia organów podatkowych dotycz1 konkretnych spraw podatników osadzonych w okreolonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygniecia w nich zawarte s1 wi1?1ce. Natomiast Organy podatkowe mimo, ?e w ocenie indywidualnych spraw podatników posi3kuj1 sie wydanymi rozstrzygnieciami, to nie maj1 mo?liwooci zastosowania ich wprost, z tego powodu, ?e nie stanowi1 materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zwi1zku z tym ?e ilooa stanów faktycznych w z3o?onym wniosku by3a mniejsza ni? ilooa wniesionych op3at ró?nica w wysokooci 40,00 z3 zostanie zwrócona, zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P3ock.