0461-ITPB2.4511.805.2.IB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wynagrodzenia za wykonaną pracę na rzecz Komisji Europejskiej wypłacone bezpośrednio z Unii Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2016 r. (data wpływu 29 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2016 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 29 listopada 2016 r. (data wpływu 5 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym i w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie imiennego kontraktu podpisanego w imieniu Komisji Europejskiej z Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych w styczniu 2016 r. Wnioskodawczyni pracuje w roli eksperta zewnętrznego oceniającego projekty składane do dofinansowania w ramach Programu Horyzont 2020.

Wnioskodawczyni dokonuje oceny wniosku w Polsce i przesyła za pośrednictwem internetu w terminie określonym w podpisanej umowie z instytucją Unii Europejskiej, tj. Komisją Europejską.

Podpisany kontrakt zobowiązuje Wnioskodawczynię również do udziału w panelach, które będą się odbywały w B. w Belgii. Taka sytuacja do chwili obecnej nie miała miejsca, jednak na wezwanie jest zobowiązana stawić się w terminie wskazanym przez Przewodniczącego w B. celem uzgodnienia oceny wniosku. W takim przypadku oprócz wynagrodzenia za każdy dzień pracy pokrywane będą również diety oraz zwrot kosztów transportu. Praca wykonana jest pod przewodnictwem Przewodniczącego, zgodnie z jego instrukcjami i poleceniami wydawanymi ekspertom. Praca wymaga dyspozycyjności ze względu na obowiązek przekazania gotowego raportu w terminie wskazanym w kontrakcie. Jednocześnie wynagrodzenie wraz z innymi świadczeniami otrzymuje bezpośrednio z instytucji Unii Europejskiej, tj. Komisji Europejskiej.

W przesłanym uzupełnieniu wniosku wskazano, że do dochodów przedstawionych we wniosku z dnia 26 września 2016 r. mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968, z późn. zm.). Kontrakt sporządzony jest wraz z załącznikami określającymi warunki i zasady wykonywania kontraktu. Za wykonaną pracę Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie w formie ryczałtu za każdy dzień pracy na rzecz Komisji Europejskiej.

W oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można wyróżnić następujące cechy decydujące o powstaniu stosunku pracy:

  1. świadczenie na rzecz innej osoby/organu,
  2. podporządkowanie pracownika, istnienie hierarchii służbowej,
  3. wymóg dyspozycyjności pracownika,
  4. świadczenie pracy za wynagrodzeniem.

Wszystkie z powyższych warunków zostały przez Wnioskodawczynię spełnione.

Wykonywana przez Nią praca na rzecz Komisji Europejskiej opiera się na imiennym kontrakcie, przy zachowaniu wszystkich czterech przesłanek powyżej, co zdaniem Wnioskodawczyni, nadaje Jej charakter „innego pracownika Wspólnoty”, do którego zastosowanie znajdują przepisy ww. rozporządzenia Rady.

Ze względu na pełnienie funkcji innego pracownika do dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania pracy jako ekspert do oceniania i opiniowania wniosków o dofinansowanie grantów zgłoszonych w ramach Programu Ramowego ... mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r. ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenia za wykonaną pracę na rzecz Komisji Europejskiej wypłacone bezpośrednio z Unii Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni mając na względzie charakter Jej pracy, do uzyskanych dochodów mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4 marca 1968 r., z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) Nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu. Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/4 ze zm.) urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Przepisy UE nie definiują pojęcia pracownika, jednak w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można wyróżnić następujące cechy decydujące o powstaniu stosunku pracy:

  1. świadczenie na rzecz innej osoby/organu,
  2. podporządkowanie pracownika, istnienie hierarchii służbowej,
  3. wymóg dyspozycyjności pracownika,
  4. świadczenie pracy za wynagrodzeniem.

Wszystkie te przesłanki mają miejsce przy realizacji kontraktu podpisanego przez Wnioskodawczynię w styczniu 2016 r.

Ponadto, w innych rozstrzygnięciach indywidualnych dotyczących podobnych kwestii uznano taką interpretację za prawidłową (przykładowo IBPBII/1/415-419/13/AŻ, IBPBII/1/415-541/14/BJ, IPPB4/415-725/13-2/JK, IBPB2/415-834/08/HK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu.

Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4 ze zm.) urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, w szczególności zaś wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że ze względu na pełnienie funkcji innego pracownika do dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania pracy jako ekspert do oceniania i opiniowania wniosków o dofinansowanie grantów zgłoszonych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r. ze zm.) uznać należy, że ww. dochody otrzymane przez Wnioskodawczynię z Komisji Europejskiej są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie jednak w przedmiotowej sprawie zaznaczyć należy, że zgodnie z linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości decyzja instytucji wspólnotowej określająca status członka jej personelu i warunki, na jakich jest zatrudniony, ma charakter wiążący wobec krajowych władz administracyjnych i sądowych, tak że w związku z tym nie mogą one przystąpić do samodzielnej kwalifikacji rozpatrywanego stosunku zatrudnienia. Oznacza to, że w niniejszej interpretacji przedmiotem oceny tut. organu podatkowego nie mogła być i nie była ocena, czy praca eksperta zewnętrznego oceniającego projekty składane do dofinansowania w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, z tytułu wykonywania której dokonywano Wnioskodawczyni wypłaty opisanych dochodów odbywała się w charakterze „innego pracownika Wspólnot”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Rady (EWG, EURATON, EWWIS) nr 260/68. Powyższe stanowiło wyłącznie okoliczność faktyczną podaną przez Wnioskodawczynię.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.