Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie nie spełnia zatem przesłanek zwolnienia z opodatkowania określonych w cyt. art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na fakt, że do dochodów Wnioskodawczyni nie znajdują zastosowania przepisy rozporządzenia Nr 260/08 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich wynagrodzenie nie spełnia również przesłanek zwolnienia z opodatkowania wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Oceny Ryzyka bez wątpienia Wnioskodawczyni została zaangażowana do realizacji programu Unii Europejskiej, za który to otrzymuje opisane niżej wynagrodzenie. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie objętym współpracą z ECHA. Od wynagrodzenia Wnioskodawczyni ECHA nie pobiera jakiegokolwiek podatku dochodowego, zarówno w Polsce jak i Finlandii. Zadania Wnioskodawczyni jako członka Komitetu: czynne uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu w Helsinkach. Z reguły odbywają się one cztery razy do roku, spotkania trwają kilka dni. Z oczywistych względów wyżej wymienione zadanie musi być wykonywane na terytorium Finlandii (w siedzibie agencji w Helsinkach, gdzie odbywają się spotkania). wykonywanie zadań tzw. sprawozdawcy (lub współsprawozdawcy), o których mowa w art. 87 ust. 1 Rozporządzenia. Z tytułu zadania 1 Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie, na który składają się: stawka za każdy dzień (lub pół) uczestnictwa w posiedzenie oraz zwrot kosztów podróży, noclegu. Z tytułu zadania 2 Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenia z tytułu bycia (współ) sprawozdawcą każdego projektu. Podstawę stanowi tutaj art. 87 ust. 1 Rozporządzenia: jeżeli wymagana jest opinia komitetu lub też rozważanie przez komitet, czy dokumentacja państwa członkowskiego spełnia wymagania zawarte w załączniku XV, komitet powołuje jednego ze swoich członków na sprawozdawcę.
2017
4
paź

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS
Fragment:
Wynagrodzenie wypłacane w ramach transakcji CDS jest premią, którą Wnioskodawca płaci Przejmującemu Ryzyko tytułem wynagrodzenia za przejęcie ryzyka braku spłaty pożyczek lub opóźnienia w spłacie pożyczek i nie stanowi odsetek w myśl przepisów UPO. Wynagrodzenie od transakcji swapu ryzyka kredytowego CDS nie powinno być traktowane jako wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w czasie. Stałe Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za przejęcie przez Sprzedawcę Zabezpieczenia ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorców. Stałe Wynagrodzenie nie jest wypłacane w oparciu o jakikolwiek dług (wierzytelność), który wiązałaby Wnioskodawcę i Sprzedawcę Zabezpieczenia. Transakcja CDS co prawda dotyczy wierzytelności pożyczkowych Spółki, jednakże są to wierzytelności przysługujące Wnioskodawcy wobec swoich klientów (pożyczkobiorców), a nie wierzytelności przysługujących Przejmującego Ryzyko wobec Spółki. Transakcja CDS nie będzie zawierać w swojej treści konsekwencji w postaci zmiany po stronie dłużnika wierzytelności pożyczkowej (dłużnikami pozostaną pożyczkobiorcy). Stałe Wynagrodzenie w ramach transakcji CDS nie jest więc także wynagrodzeniem odsetkowym od środków pieniężnych udostępnionych Spółce.
2017
30
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku usług związanych z rozłożeniem płatności wynagrodzenia w czasie oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ich świadczenia.
Fragment:
Ponadto, w umowach, które Spółka zamierza zawrzeć, będzie przewidziana możliwość wcześniejszej spłaty wynagrodzenia za Etap I przez Zamawiającego przed upływem okresów spłat określonych w harmonogramie spłat, co w rezultacie może doprowadzić do zmniejszenia należnej opłaty za rozłożenie płatności wynagrodzenia za wykonanie Etapu I. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy opłata za rozłożenie płatności wynagrodzenia za Etap I Zamówienia w czasie należna od Zamawiającego będzie stanowiła wynagrodzenie za świadczenie usług o charakterze finansowym, podlegających zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT? W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty za rozłożenia płatności wynagrodzenia za Etap I? Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Spółki, opłata należna za rozłożenie płatności wynagrodzenia za Etap I w czasie będzie stanowiła wynagrodzenie za świadczenie usług o charakterze finansowym, polegających w istocie na przejęciu ciężaru finansowania Etapu I Zamówienia. W konsekwencji, Spółka powinna zastosować do części usług polegających na rozłożeniu płatności wynagrodzenia w czasie zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. W ocenie Spółki, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług rozłożenia płatności w czasie powstanie na zasadach szczególnych określonych w art. 19a ust. 5 pkt 1 lit e ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.
2017
29
wrz

Istota:
Pojęcie wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Zgodnie z ww. przepisem dla ustalenia limitu wynagrodzenia, od którego uzależniony jest pobór 70% podatku należy brać pod uwagę sumę wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty tego odszkodowania. Jednakże pojęcie wynagrodzenia, o którym mowa w tym przepisie nie ma prawnie jednolitego, powszechnie ustalonego zakresu znaczeniowego. W dziale trzecim Kodeksu pracy jest mowa o „ wynagrodzeniu i innych świadczeniach związanych z pracą ”. Ta druga kategoria nie jest także zdefiniowana, ale z usytuowania jej obok wynagrodzenia za pracę można wnosić, że „ inne świadczenia związane z pracą ” nie są wynagrodzeniem. Od wynagrodzenia za pracę należy zatem odróżnić inne świadczenia pieniężne otrzymywane od pracodawcy z tytułu pozostawania w stosunku pracy, które nie będąc świadczeniem za pracę faktycznie wykonaną, nie są również wynagrodzeniem za pracę. Należą do nich: a) tzw. wypłaty gwarancyjne, np. za czas niewykonywania pracy, b) wypłaty kompensacyjne, np. diety, zwrot kosztów podróży, c) świadczenia odszkodowawcze, np. odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy, d) różne odprawy pieniężne. Wynagrodzenie za pracę jest w istocie zbiorczą nazwą dla rozmaitych wypłat dokonywanych przez pracodawcę na rzecz pracownika.
2017
26
wrz

Istota:
Sposób, w jaki Malta poddaje opodatkowaniu wynagrodzenie Wnioskodawcy – tj. kwalifikowanie go na gruncie prawa maltańskiego jako wynagrodzenia dyrektora, o którym mowa w art. 16 umowy – jest warunkiem zwolnienia tego wynagrodzenia z opodatkowania w Polsce.
Fragment:
Wobec powyższych regulacji – w odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy – nie można stwierdzić, że jego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, niezależnie od sposobu opodatkowania tego wynagrodzenia na Malcie. Nie można tym samym zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w wyniku wezwania), że na jego sytuację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma wpływu sposób, w jaki Malta poddaje opodatkowaniu jego wynagrodzenie opisane we wniosku, gdyż na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a ww. umowy, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. To właśnie sposób, w jaki Malta poddaje opodatkowaniu wynagrodzenie Wnioskodawcy – tj. kwalifikowanie go na gruncie prawa maltańskiego jako wynagrodzenia dyrektora, o którym mowa w art. 16 umowy – jest warunkiem zwolnienia tego wynagrodzenia z opodatkowania w Polsce. Gdyby zatem wynagrodzenie Wnioskodawcy z jakichś względów (np. w wyniku uznania, że dyrektorzy niewchodzący w skład Rady (...)
2017
20
wrz

Istota:
Czy PGK, jako podatnik CIT, przy ustalaniu swojego dochodu lub straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, może uwzględnić w swoim dochodzie lub stracie kwoty, jakie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Spółka jest zobowiązana zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia?
Fragment:
Należy bowiem zauważyć, że w relacji Podwykonawcy – Generalny Wykonawca – Spółka (inwestor), faktury Generalnego wykonawcy obejmują wartość usług (wynagrodzenie) Podwykonawców. Zaakceptowanie stanowiska Wnioskodawcy spowodowałoby niedopuszczalne dwukrotne obciążenie budżetu państwa tymi samymi kosztami za te same roboty budowlane, rozpoznane u tego samego podatnika. O ile zasadne jest zaliczenie do kosztów podatkowych Spółki wynagrodzenia za realizację inwestycji na podstawie faktury wystawionej przez Generalnego wykonawcę na podstawie zawartego między tymi podmiotami Kontraktu budowlanego, o tyle zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, w zakresie którego zostały wystawione faktury na Generalnego wykonawcę, jest dla Spółki neutralna podatkowo. Co warte wyraźnego podkreślenia, odpowiedzialność Spółki ma miejsce w sytuacji, gdy Generalny wykonawca, na podstawie otrzymanych faktur od Podwykonawców, miał już prawo obciążyć swoje koszty podatkowe kwotą wynagrodzenia za prace wykonane przez Podwykonawców (czyli tą samą kwotą, którą teraz chce obciążyć swoje koszty podatkowe Spółka). Należy zauważyć, że gdyby Generalny wykonawca uregulował swoje zobowiązanie wobec Podwykonawców nie mógłby powtórnie w momencie zapłaty obciążyć swoich kosztów podatkowych tą samą kwotą. Oczywiste jest bowiem, posługując się terminologią użytą w początkowej części niniejszego uzasadnienia, że te same wydatki stanowiące koszty podatkowe rozpoznawane na podstawie metody „ memoriałowej ” nie mogą być dodatkowo obciążane na podstawie metody „ kasowej ”.
2017
7
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej Umowy, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite, składające się z części stałej (ustanowione odgórnie przez Zgromadzenie Wspólników uchwalą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu), stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej (uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych) stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Trudno zatem stwierdzić, że Wnioskodawca posiada wpływ na wysokość przyznanego mu odgórnie wynagrodzenia podstawowego. Wynagrodzenie to nie jest proporcjonalne do wykonanej usługi, nie ma charakteru świadczenia wzajemnego, jak w warunkach rynkowych oraz nie jest uzależnione od podejmowanego ryzyka ekonomicznego. Z kolei wynagrodzenie zmienne stanowi jedynie wynagrodzenie uzupełniające Wnioskodawcy, wypłacane raz do roku. Wynagrodzenie zmienne (uzupełniające) wypłacane jest raz do roku i nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia stałego (miesięcznego) Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Wnioskodawca wykonuje czynności związane z zarzadzaniem Spółką co do zasady w siedzibie Spółki oraz w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium RP i za granicą.
2017
7
wrz

Istota:
Zapłata przez Wnioskodawcę (Inwestora) wynagrodzenia Podwykonawcom, którym nie zapłacił Generalny Wykonawca robót budowlanych – nie stanowi kosztów uzyskania przychodu
Fragment:
Należy bowiem zauważyć, że w relacji Podwykonawcy – Generalny Wykonawca – Wnioskodawca (inwestor), faktury Generalnego wykonawcy obejmują wartość usług (wynagrodzenie) Podwykonawców. Zaakceptowanie stanowiska Wnioskodawcy spowodowałoby niedopuszczalne dwukrotne obciążenie budżetu państwa tymi samymi kosztami za te same roboty budowlane, rozpoznane u tego samego podatnika. O ile zasadne jest zaliczenie do kosztów podatkowych Wnioskodawcy wynagrodzenia za realizację inwestycji na podstawie faktury wystawionej przez Generalnego wykonawcę na podstawie zawartego między tymi podmiotami Kontraktu budowlanego, o tyle zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, w zakresie którego zostały wystawione faktury na Generalnego wykonawcę, jest dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo. Co warte wyraźnego podkreślenia, odpowiedzialność Wnioskodawcy ma miejsce w sytuacji, gdy Generalny wykonawca, na podstawie otrzymanych faktur od Podwykonawców, miał już prawo obciążyć swoje koszty podatkowe kwotą wynagrodzenia za prace wykonane przez Podwykonawców (czyli tą samą kwotą, którą teraz chce obciążyć swoje koszty podatkowe Wnioskodawca). Należy zauważyć, że gdyby Generalny wykonawca uregulował swoje zobowiązanie wobec Podwykonawców nie mógłby powtórnie w momencie zapłaty obciążyć swoich kosztów podatkowych tą samą kwotą.
2017
5
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Kolejną przesłanką wskazującą na działanie Wnioskodawcy w charakterze podatnika, jest sposób ustalenia jego wynagrodzenia, które składa się z wynagrodzenia ryczałtowego, stałego oraz z wynagrodzenia dodatkowego. Jak wynika z wniosku, wynagrodzenie dodatkowe uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia stałego Wnioskodawcy w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie to – jak wskazano w uzupełnieniu – może zostać wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Wnioskodawcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Wnioskodawcę celów zarządczych (określanych indywidualnie w uchwale Rady Nadzorczej) i określeniu należnej kwoty wypłaty. Powyższe okoliczności wskazują zatem, że wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od efektów działania Wnioskodawcy (poziomu realizacji celów zarządczych), co oznacza, że ponosi on ekonomiczne ryzyko swojej działalności. Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy będąc członkiem zarządu – menedżerem w Spółce, działanie Wnioskodawcy mieści się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku od towarów i usług.
2017
5
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami Umowy, z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w Umowie, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). W przypadku, w którym Zarządzający nie świadczy w danym miesiącu swoich usług w sposób nieprzerwany (wskutek własnej decyzji, w tym choroby, w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, zawieszenia Zarządzającego w wykonywaniu Funkcji) wynagrodzenie przysługujące Zarządzającemu stanowi iloczyn ilości dni, w których Zarządzający świadczył Usługi i kwoty Wynagrodzenia Stałego podzielonego przez 30. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 60% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego (rozumianego jako wysokość Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym pomnożona przez 12). W przypadku wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie.
2017
2
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.