Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Skutki podatkowe rezygnacji z części wynagrodzenia menadżera

Fragment:

Zgodnie z kontraktem Wnioskodawcy przysługuje część stała wynagrodzenia (płatna miesięcznie) oraz część zmienna wynagrodzenia (część wynagrodzenia uzupełniająca za dany rok obrotowy spółki). Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie stałe płatne miesięcznie Natomiast w przypadku wynagrodzenia zmiennego Wnioskodawca jako członek organu zarządzającego do dnia dzisiejszego nie wystawił faktury tytułem części zmiennej wynagrodzenia oraz Spółka go nie wypłaciła. Wnioskodawcy zaproponowano, aby zrezygnował z części zmiennej wynagrodzenia oraz podpisał aneks do kontraktu menedżerskiego potwierdzającego tę rezygnację. Wnioskodawca rozważa podpisanie aneksu o rezygnacji z części wynagrodzenia menadżerskiego (wynagrodzenie zmienne). Zdaniem Wnioskodawcy, w razie rezygnacji z części zmiennej wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków na podstawie kontraktu menadżerskiego wraz z aneksem nie będzie on objęty obowiązkiem podatkowym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Rezygnacja z prawa do wynagrodzenia zmiennego w ocenie podatnika nie jest czynnością pożyczki ani zamiany praw majątkowych i podatnik z tego tytułu nie jest obciążony obowiązkiem podatkowym. Dokonując oceny skutków prawnopodatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych należy mieć na względzie, że art. 1 ust. 1 i 2, określający zakres przedmiotowy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zawiera enumeratywny katalog czynności, których dokonanie powodować będzie konieczność zapłaty podatku.

2018
9
gru

Istota:

Wypłata przez wynajmującego na rzecz Wnioskodawcy świadczenia pieniężnego nazwanego kontrybucją, stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług przez Wnioskodawcę. W analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, faktura wystawiona przez zewnętrznych usługodawców tj. przez wykonawców świadczących usługi na rzecz Wnioskodawcy w zakresie usług wymienionych pod poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT nie powinna zawierać kwoty podatku od towarów i usług.

Fragment:

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Przy czym przepisy ustawy nie określają postaci wynagrodzenia. Dana usługa podlega więc opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że w odniesieniu do otrzymanej kontrybucji mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną – świadczenie w zamian za określone wynagrodzenie. Jak wskazano wyżej świadczeniem jest każde zachowanie polegające na działaniu, zaniechaniu działania lub znoszeniu (tolerowaniu) określonej sytuacji lub stanu rzeczy. Otrzymaną przez Wnioskodawcę kontrybucję (określoną kwotę pieniężną) od wynajmującego należy traktować jako wynagrodzenie za skonkretyzowane świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ spełniona jest przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą kontrybucji, a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
3
gru

Istota:

Uznanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń z tytułu niewypłacenia przez Spółkę części zmiennej wynagrodzenia członkom organu zarządzającego.

Fragment:

Zgodnie z art. 4 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - członkom organu zarządzającego spółki przysługuje część stała wynagrodzenia (płatna miesięcznie) oraz część zmienna wynagrodzenia (część wynagrodzenia uzupełniająca za dany rok obrotowy spółki). Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla poszczególnych członków organu zarządzającego. Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego Spółką została uwzględniona w kontraktach menedżerskich. Sposób jej wyliczenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwała Rady Nadzorczej określająca cele zarządcze. Zgodnie z oceną uprawnionych komórek organizacyjnych Spółki wszystkie cele zarządcze oraz warunki uprawniające członków organu zarządzającego do otrzymania części zmiennej wynagrodzenia za 2017 rok zostały spełnione. Do dnia dzisiejszego członkowie organu zarządzającego nie wystawili faktur tytułem części zmiennej wynagrodzenia oraz Spółka go nie wypłaciła.

2018
1
gru

Istota:

Rozliczenie podatku VAT z tytułu otrzymanego wynagrodzenia za świadczenie usługi pośrednictwa handlowego

Fragment:

Zatem w omawianej sprawie czynności podejmowane przez Wnioskodawcę polegające na zamawianiu dla swoich klientów produktów u dostawców z ChRL, za które będzie pobierał od klienta wynagrodzenie należy uznać za usługi pośrednictwa. Jednocześnie – w świetle całokształtu okoliczności sprawy – usługi te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Przy czym, jak wynika z opisu sprawy, kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę od klienta będzie stanowić różnica pomiędzy płatnością dokonaną przez klienta a ceną towaru przekazaną do sprzedawcy z ChRL. Zatem należy stwierdzić, że kwota stanowiąca cenę za produkt, którą Wnioskodawca przekaże dostawcy z ChRL nie będzie stanowić wynagrodzenia, gdyż będzie to wynagrodzenie dostawcy z tytułu dokonanej przez niego na rzecz klienta dostawy produktu. W konsekwencji kwota wynagrodzenia będąca różnicą pomiędzy płatnością dokonaną przez klienta a ceną towaru przekazaną do sprzedawcy z ChRL, pomniejszona o kwotę podatku – zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy – będzie stanowić podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w zamawianiu dla klientów produktów u dostawców z ChRL. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
29
lis

Istota:

Z tytułu przejęcia pożyczki i otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT zarówno w przypadku wynagrodzenia otrzymanego w formie pieniężnej jak i wynagrodzenia w formie potrącenia wzajemnych należności

Fragment:

(...) wynagrodzenia z tytułu umowy cesji wierzytelności zawartej uprzednio miedzy stronami, gdzie stroną, na której rzecz dokonywana jest cesja jest Pożyczkobiorca II. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wynagrodzenie z tytułu przejęcia długu, płatne w formie gotówkowej, stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT? Czy wynagrodzenie z tytułu przejęcia długu, płatne w postaci wzajemnego potrącenia wierzytelności przez Pożyczkobiorcę I i Pożyczkobiorcę II, stanowić będzie dla Pożyczkobiorcy II przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu przejęcia pożyczki i otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu, nie będzie on zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT zarówno w przypadku wynagrodzenia w formie pieniężnej jak i wynagrodzenia w formie potrącenia wzajemnych należności. Twierdzenie takie wywodzi z interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazując, że warunkiem powstania przychodu, w rozumieniu ustawy podatkowej, jest jego definitywny (bezzwrotny) charakter co nie będzie miało miejsca w stanie faktycznym objętym wnioskiem.

2018
18
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku jednorazowego wynagrodzenia dodatkowego należnego od wspólnoty mieszkaniowej w formie prowizji od pozyskanych przez wspólnotę środków finansowych.

Fragment:

Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy jej wykonaniem a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną czynność w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia. Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). Zgodnie z art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

2018
8
lis

Istota:

Możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika.

Fragment:

Ordynacja podatkowa, jak również Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (dalej: Rozporządzenie Ministra Finansów), regulujące uprawnienie do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków, nie wskazuje terminu, w jakim płatnik może skorzystać z tego uprawnienia. Z tego też względu należy uznać, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie – tj. potracić należne mu wynagrodzenie – nie tylko w okresie, za który przysługuje wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych. Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r., (znak: RS-7250-487/OP/O/98/ZB), w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń przysługujących płatnikowi raz na kwartał, czy też raz do roku. Zdaniem Wnioskodawcy termin skorzystania z uprawnienia do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, jest determinowany wyłącznie przepisami dotyczącymi terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.

2018
17
paź

Istota:

Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

Fragment:

Wnioskodawca oraz X planują dokonanie transakcji, na mocy której część udziałów Wspólnika w X zostanie dobrowolnie umorzona za wynagrodzeniem. Wnioskodawca oraz X zakładają, że dobrowolne umorzenie udziałów może nastąpić: z czystego zysku albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego X. Możliwość dobrowolnego umorzenia udziałów X przewiduje § 7 ust. 6 i 7 umowy spółki X. Nieruchomości stanowią mniej niż 50% wartości aktywów X (zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wynagrodzenie wypłacone na rzecz Wspólnika z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w X nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie udziałów uregulowane jest w przepisie art. 199 KSH. Zgodnie z jego treścią, udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne) w drodze nabycia ich przez spółkę, jeżeli umowa spółki tak stanowi. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Jeżeli w umowie spółki brak jest postanowień odnoszących do wynagrodzenia za umorzenie udziałów, o wynagrodzeniu za umorzone udziały decydują strony umowy nabycia tych udziałów, tj. wspólnik, którego udziały są umarzane, oraz spółka.

2018
2
wrz

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy wypłacane pracownikom Wnioskodawcy zatrudnionym w celu realizacji Prac Projektowych w ramach projektów typu II wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, w części finansowanej przez Wnioskodawcę, wynagrodzenie za czas urlopu jak również ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz nagrody i premie wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT.

Fragment:

Oznacza to, że na podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wpływają zmienne i stałe składniki wynagrodzenia, w tym np. wynagrodzenie za nadgodziny. Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za czas urlopu zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 1997 Nr 2, poz. 14). Na tej podstawie pracodawca w celu obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu, musi wziąć pod uwagę wypłacone pracownikowi w poprzednich okresach rozliczeniowych dodatkowe składniki wynagrodzenia, co sprawia, że w przypadku, gdy takie dodatkowe świadczenia wystąpiły, powstaje nadwyżka wynagrodzenia urlopowego nad wynagrodzeniem zasadniczym pracownika. Wynika z tego wprost, że wynagrodzenie za urlop jest regulowane ustawowo i stanowi część wynagrodzenia za okres urlopu. Choć stanowi nadwyżkę nad kwotą pensji zasadniczej, jest z nią łącznie traktowany jako jednolite wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane przez ustawodawcę wynagrodzeniem urlopowym. Jak wynika z powyższego, zdaniem Spółki, wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za urlop stanowią dla pracowników Wnioskodawcy wynagrodzenie ze stosunku pracy.

2018
31
sie

Istota:

Skutki podatkowe i obowiązki płatnika w związku z finansowaniem i zwrotem kosztów posiłków spożywanych w trakcie spotkań.

Fragment:

Stosownie do art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Użyty powyżej zwrot „ w szczególności ” oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje zatem, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 31 ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki (...)