Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji Dyrektora podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) Umowy oraz art. 27 ust 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał żadnego wpływu fakt czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie i w jakim stopniu. Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca wskazał, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2016
4
sie

Istota:
Czy wynagrodzenie dodatkowe należne Rzecznikowi z tytułu umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez Pracownika działalności gospodarczej, którego wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego przez Spółkę zysku netto, jest kosztem uzyskania przychodu Spółki w miesiącu, w którym zostanie ustalona wysokość tego wynagrodzenia i doręczona Spółce stosowna faktura VAT wystawiona przez Pracownika, a nie w miesiącach, w których Pracownikowi wypłacane są zaliczki na poczet tego wynagrodzenia?
Fragment:
Z tytułu świadczenia przez Rzecznika na rzecz Spółki i klientów Spółki usług w ramach umowy o świadczenie usług z dnia 18 lutego 2016 roku, Rzecznik uprawniony jest do otrzymania: miesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia w kwocie 13.050 zł netto, oraz wynagrodzenia dodatkowego za każdy rok kalendarzowy, w którym przedmiotowa umowa o świadczenie usług z dnia 18 lutego 2016 roku obowiązywała, w wysokości 2,17% zysku netto Spółki ustalonego na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy Spółki (równoznaczny z rokiem kalendarzowym); powyższe wynagrodzenie dodatkowe płatne ma być z dołu do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który dane wynagrodzenie dodatkowe ma być należne, przy czym na poczet ww. wynagrodzenia mają być wypłacane 3 zaliczki: w kwocie 50.000 zł netto do 30 czerwca roku, za które dane wynagrodzenie jest należne, w kwocie 50.000 zł netto do 31 października roku, za które dane wynagrodzenie jest należne oraz w kwocie 20.000 zł netto do 31 stycznia roku następującego po roku, za które dane wynagrodzenie jest należne; wysokość wynagrodzenia dodatkowego ma być ustalana uchwałą Rady Nadzorczej Spółki i wypłacana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Rzecznika, zaliczki co do zasady nie podlegają fizycznemu zwrotowi (w przypadku, gdy ich suma przewyższa wynagrodzenie ustalone na podstawie sprawozdania finansowego Spółki), ale podlega zaliczeniu na poczet przyszłych należności Rzecznika od Spółki.
2016
26
lip

Istota:
Czy zapłacone jednorazowe wynagrodzenie Agentowi z tytułu prowizji która byłaby realizowana przez okres dwóch lat jak i wynagrodzenie będące rozliczeniem całego okresu umowy w przedstawionym stanie faktycznym, może być uznane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Biorąc pod uwagę fakt, iż porozumienie osiągnięto w sierpniu 2015 roku a prowizje mogłyby dotyczyć dostaw realizowanych nawet w lutym 2017 roku zdecydowano się na podpisanie porozumienia zgodnie z którym kwotę wynagrodzenia ustalono w wysokości 210.000 USD. Dlatego, też we wniosku zwrócono uwagę iż przedmiotowe wynagrodzenie zawiera wszystkie elementy mogących powstać wzajemnych roszczeń: zarówno dodatkowe wynagrodzenie za zerwanie umowy (stanowiące pewnego rodzaju odszkodowanie), prowizję za realizację transakcji pośrednictwa, które zgodnie z umową należały się Agentowi, jak i ewentualne koszty prowadzenia sporu przed Sądami Izraelskimi, a które trudno jest rozdzielić w kwocie porozumienia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zapłacone jednorazowe wynagrodzenie Agentowi z tytułu prowizji która byłaby realizowana przez okres dwóch lat jak i wynagrodzenie będące rozliczeniem całego okresu umowy w przedstawionym stanie faktycznym, może być uznane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, zapłacone jednorazowe wynagrodzenie z tytułu prowizji, mając na uwadze rozwiązanie umowy, w przedstawionym stanie faktycznym, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
20
lip

Istota:
Przepis art. 14 ust. 1c oraz 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Niewątpliwie otrzymane przez Wnioskodawczynię dodatkowe wynagrodzenie związane jest z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. W przedmiotowej sprawie do ustalenia daty powstania przychodu z tytułu otrzymania ww. wynagrodzenia dodatkowego będzie miał zastosowanie przepis art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem otrzymane wynagrodzenie dodatkowe, które zostanie rozliczone w marcu następnego roku po roku kalendarzowym, którego wynagrodzenie to dotyczy, stanowi przychód w momencie otrzymania dodatkowego wynagrodzenia przez Wnioskodawczynię.
Fragment:
(...) wynagrodzenie dodatkowe płatne ma być z dołu do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który dane wynagrodzenie dodatkowe ma być należne, przy czym na poczet w/w wynagrodzenie mają być wypłacane 3 zaliczki: w kwocie 50.000 zł netto do 30 czerwca roku, za które dane wynagrodzenie jest należne, w kwocie 50.000 zł netto do 31 października roku, za które dane wynagrodzenie jest należne oraz w kwocie 20.000 zł netto do 31 stycznia roku następującego po roku, za które dane wynagrodzenie jest należne; wysokość wynagrodzenia dodatkowego ma być ustalana uchwałą Rady Nadzorczej Spółki i wypłacana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Rzecznika, zaliczki co do zasady nie podlegają fizycznemu zwrotowi (w przypadku, gdy ich suma przewyższa wynagrodzenie ustalone na podstawie sprawozdania finansowego Spółki), ale podlega zaliczeniu na poczet przyszłych zależności Rzecznika od Spółki. Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi fakt właściwego określenia daty uzyskania przychodu z tytułu otrzymania ww. wynagrodzenia dodatkowego. Z informacji przedstawionych przez Wnioskodawczynię nie wynika, że w przypadku dodatkowego wynagrodzenia mamy do czynienia z sytuacją, do której mogłyby mieć zastosowanie rozwiązanie zawarte w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
14
lip

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych na potrzeby tzw. ulgi badawczo-rozwojowej opisanej w art. 18d ustawy CIT, całego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT należy wliczyć całe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”), należy wliczyć całe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje na to, że całe wynagrodzenie wraz z narzutami pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej powinno zostać zakwalifikowane do kosztów kwalifikowanych.
2016
10
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie w części odpowiadającej etatowemu zaangażowaniu w bezpośrednią realizację celów Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich otrzymywane w latach 2004 - 2007 jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23.08.2007 r. (data wpływu 11.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Agencji jest: nieprawidłowe w części dotyczącej wynagrodzenia finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej, prawidłowe w części dotyczącej wynagrodzenia finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa. UZASADNIENIE W dniu 11.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Agencji, finansowanego w 75% ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej oraz w 25% ze środków pochodzących z budżetu państwa. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni od października 1997 r. jest zatrudniona w Agencji powołanej do życia na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zm.). Począwszy od listopada 2004 r. miesięczne wynagrodzenie wnioskodawczyni jest w części płacone ze środków pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 3.1, schemat c. Część (...)
2016
28
cze

Istota:
Opodatkowanie podstawową stawką podatku VAT wynagrodzenia należnego Uczelni z tytułu przekazania Liderowi praw do dóbr niematerialnych i prawnych powstałych w związku z realizacją projektu, jak również wynagrodzenia w postaci marży od każdego sprzedanego Urządzenia oraz sposobu dokumentowania ww. wynagrodzenia.
Fragment:
Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „ po kosztach ” ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie. W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako „ transakcji odpłatnej ” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika. Skoro zatem – jak wynika z treści wniosku - w zamian za uzyskanie przez Lidera wszelkich praw do dóbr niematerialnych i prawnych powstałych w związku z realizacją Projektu, Lider zapłaci Partnerowi należne wynagrodzenie, którego wartość określa umowa oraz wynagrodzenie w postaci marży od każdego sprzedanego przez Lidera Urządzania, to w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowanie świadczenie pomiędzy świadczącym usługę/dostawcą towaru (Wnioskodawca – Partner projektu) a odbiorcą (Lider projektu) w zamian za określone wynagrodzenie.
2016
26
cze

Istota:
1) Czy dochody Wnioskodawcy uzyskiwane w związku z zatrudnieniem Agencji F. są zwolnione z podatku dochodowego w Polsce?2) Czy Wnioskodawca ma obowiązek składania co roku zeznania podatkowego?
Fragment:
Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawcy, że otrzymane przez Niego wynagrodzenie jest dochodem, do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4.03.1968 r., z późn. zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem uzyskany dochód z wynagrodzenia korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Dochodu tego Wnioskodawca nie musi zatem wykazywać w zeznaniach rocznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
24
cze

Istota:
Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy w 2013 r. oraz w latach przyszłych, finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze z tytułu Umowy, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, ponownemu rozpatrzeniu podlega wniosek z dnia 12 lutego 2013 r. (data wpływu 25 lutego 2013 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia, zwrotu kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diet za oficjalne wyjazdy, finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy uzyskanych w 2013 r. i w latach następnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 745/14 oraz w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 października 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1044/13 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia, zwrotu kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diet za oficjalne wyjazdy, finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy uzyskanych w 2013 r. i w latach następnych - jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji, tj. w dniu 13 maja 2013 r.
2016
14
cze

Istota:
Ustalenie czy wynagrodzenie z tytułu użytkowania górniczego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
(...) wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego dla wód leczniczych, wód termalnych i solanek z dnia 27 czerwca 2012 r. wydane przez Ministerstwo Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych - załącznik nr 5. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.) za ustanowienie użytkowania górniczego ustala się wynagrodzenie, które stanowi dochód budżetu państwa. Wysokość wynagrodzenia oraz termin i sposób jego zapłaty ustala się w umowie zawartej pomiędzy Przedsiębiorcą a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Marszałka Województwa ..... Z dniem 27 czerwca 2012 r. weszły w życie zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego dla wód leczniczych, wód termalnych i solanek wydane przez Ministerstwo Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych - załącznik nr 5. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku). Czy wynagrodzenie z tytułu użytkowania górniczego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), wynagrodzenie za użytkowanie górnicze nie jest obciążone podatkiem VAT, gdyż jest to dochód należny Skarbowi Państwa przekazywany jedynie za pośrednictwem Marszałka Województwa .....
2016
10
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.