Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
paź

Istota:

Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

Fragment:

Wnioskodawca oraz X planują dokonanie transakcji, na mocy której część udziałów Wspólnika w X zostanie dobrowolnie umorzona za wynagrodzeniem. Wnioskodawca oraz X zakładają, że dobrowolne umorzenie udziałów może nastąpić: z czystego zysku albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego X. Możliwość dobrowolnego umorzenia udziałów X przewiduje § 7 ust. 6 i 7 umowy spółki X. Nieruchomości stanowią mniej niż 50% wartości aktywów X (zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wynagrodzenie wypłacone na rzecz Wspólnika z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w X nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie udziałów uregulowane jest w przepisie art. 199 KSH. Zgodnie z jego treścią, udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne) w drodze nabycia ich przez spółkę, jeżeli umowa spółki tak stanowi. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Jeżeli w umowie spółki brak jest postanowień odnoszących do wynagrodzenia za umorzenie udziałów, o wynagrodzeniu za umorzone udziały decydują strony umowy nabycia tych udziałów, tj. wspólnik, którego udziały są umarzane, oraz spółka.

2018
2
wrz

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy wypłacane pracownikom Wnioskodawcy zatrudnionym w celu realizacji Prac Projektowych w ramach projektów typu II wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, w części finansowanej przez Wnioskodawcę, wynagrodzenie za czas urlopu jak również ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz nagrody i premie wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT.

Fragment:

Oznacza to, że na podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wpływają zmienne i stałe składniki wynagrodzenia, w tym np. wynagrodzenie za nadgodziny. Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za czas urlopu zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 1997 Nr 2, poz. 14). Na tej podstawie pracodawca w celu obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu, musi wziąć pod uwagę wypłacone pracownikowi w poprzednich okresach rozliczeniowych dodatkowe składniki wynagrodzenia, co sprawia, że w przypadku, gdy takie dodatkowe świadczenia wystąpiły, powstaje nadwyżka wynagrodzenia urlopowego nad wynagrodzeniem zasadniczym pracownika. Wynika z tego wprost, że wynagrodzenie za urlop jest regulowane ustawowo i stanowi część wynagrodzenia za okres urlopu. Choć stanowi nadwyżkę nad kwotą pensji zasadniczej, jest z nią łącznie traktowany jako jednolite wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane przez ustawodawcę wynagrodzeniem urlopowym. Jak wynika z powyższego, zdaniem Spółki, wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za urlop stanowią dla pracowników Wnioskodawcy wynagrodzenie ze stosunku pracy.

2018
31
sie

Istota:

Skutki podatkowe i obowiązki płatnika w związku z finansowaniem i zwrotem kosztów posiłków spożywanych w trakcie spotkań.

Fragment:

Stosownie do art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Użyty powyżej zwrot „ w szczególności ” oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje zatem, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 31 ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki (...)

2018
22
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym zalicza ona do kosztów uzyskania przychodów Wynagrodzenie wypłacane Kontrahentowi zgodnie z Porozumieniem, proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy Porozumienie?

Fragment:

W związku ze znaczącym zwiększeniem współpracy, Spółka jednocześnie zobowiązała się do zapłaty tzw. „ signing bonus ” stanowiącego bezzwrotne wynagrodzenie dla Kontrahenta za zawarcie umowy (dalej: „ Wynagrodzenie ”). Wynagrodzenie ma charakter opłaty motywacyjnej - przez wzgląd na silną konkurencję panującą w tej branży pozwala na utrzymanie kontrahentów przez dłuższy czas. Wynagrodzenie zostało wypłacone w 2017 r., zgodnie z Porozumieniem w dwóch częściach, na rachunki bankowe dwóch podmiotów z grupy Kontrahenta. Wartość wydatku dla celów bilansowych jest rozliczana w czasie (w okresie na jaki zawarto Porozumienie). Spółka traktuje wskazany wydatek jako koszt strefowy, tj. związany z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej, z tytułu której dochody korzystają z przyznanego Spółce zwolnienia podatkowego. W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Organu 9 sierpnia 2018 r., Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że porozumienie, na podstawie którego Spółka wypłaca wynagrodzenie Kontrahentowi, może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym zalicza ona do kosztów uzyskania przychodów Wynagrodzenie wypłacane Kontrahentowi zgodnie z Porozumieniem, proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy Porozumienie? Zdaniem Wnioskodawcy, zapłacone Wynagrodzenie, jako koszt inny niż koszt bezpośrednio związany z przychodami oraz dotyczący okresu obowiązywania Porozumienia (okresu przekraczającego rok podatkowy) stanowi koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu obowiązywania Porozumienia.

2018
11
sie

Istota:

Opodatkowania otrzymanego wynagrodzenia za zawieszenie realizacji części robót budowlanych oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej od Podwykonawcy faktury.

Fragment:

Aneks zawarty w dniu 3 listopada 2017 r. pomiędzy Zainteresowanymi wprowadził także aktualizację wartości wykonanych robót z uwagi na wprowadzoną tym aneksem zmianę zakresu świadczeń poprzez zwiększenia zakresu Podwykonawcy o dodatkowe roboty budowlane, czego konsekwencją było ustalenie zaktualizowanego wynagrodzenia za roboty budowlane, powiększonego o wartość wynagrodzenia za roboty dodatkowe, przy czym kwota kosztów poniesionych w związku z zawieszeniem realizacji części robót przez Inwestora nie mieściła się w kwocie zaktualizowanego wynagrodzenia za roboty budowlane, wynikającego ze zwiększenia zakresu robót o roboty dodatkowe. W związku z powyższym Wnioskodawca w pierwszej kolejności powziął wątpliwość, czy w przypadku otrzymania przez Podwykonawcę zwrotu należności z tytułu poniesienia kosztów, które wynikają z zawieszenia realizacji części robót przez Inwestora i opóźnień w realizacji inwestycji, powinny one podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i być udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT przez Podwykonawcę. Przy określeniu, czy miała miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu istotne jest określenie, czy wykonywano świadczenie i czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania tego świadczenia miało być wypłacone. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

2018
8
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, otrzymanych Zaliczek i kwoty Wynagrodzenia Dodatkowego.

Fragment:

(...) wynagrodzenie dodatkowe. Wynagrodzenie to stanowić będzie iloczyn określonej w umowach przedwstępnych stawki za m² oraz każdego 1 m 2 ponad ustaloną w umowie PUMiU - przy czym każdemu ze Sprzedających wynagrodzenie to będzie przysługiwać w proporcji do posiadanych udziałów we współwłasności Nieruchomości. Powyższe wynagrodzenie będzie płatne w terminie jednego dnia roboczego po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości. Przedstawione okoliczności sprawy pozwalają stwierdzić, że w zależności od spełnienia bądź nie powyższej przesłanki wynagrodzenie za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości jakie będzie przysługiwać Sprzedającym będzie w wysokości określonej w umowie bądź wyższe, obejmujące Wynagrodzenie Dodatkowe. Skoro Sprzedający w określonych wyżej warunkach uzyskają wynagrodzenie wyższe oznacza to, że Dodatkowe Wynagrodzenie będzie stanowiło element podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości. W konsekwencji, Wynagrodzenie Dodatkowe będzie podlegało opodatkowaniu wg takiej samej stawki podatku VAT jak ww. sprzedaż. Tym samym, stanowisko Wnioskodawców w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług według stawki 23% kwoty Wynagrodzenia Dodatkowego należało uznać za prawidłowe.

2018
25
lip

Istota:

Czy PGK przy ustalaniu swojego dochodu lub straty podatkowej, może uwzględnić w swoim dochodzie lub stracie kwoty, jakie jedna ze spółek wchodzących w skład PGK jest zobowiązana zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia

Fragment:

Należy bowiem zauważyć, że w relacji Podwykonawcy – Generalny Wykonawca – Spółka (inwestor), faktury Generalnego wykonawcy obejmują wartość usług (wynagrodzenie) Podwykonawców. Zaakceptowanie stanowiska Wnioskodawcy spowodowałoby niedopuszczalne dwukrotne obciążenie budżetu państwa tymi samymi kosztami za te same roboty budowlane, rozpoznane u tego samego podatnika. O ile zasadne jest zaliczenie do kosztów podatkowych Spółki wynagrodzenia za realizację inwestycji na podstawie faktury wystawionej przez Generalnego wykonawcę na podstawie zawartego między tymi podmiotami Kontraktu budowlanego, o tyle zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, w zakresie którego zostały wystawione faktury na Generalnego wykonawcę, jest dla Spółki neutralna podatkowo. Co warte wyraźnego podkreślenia, odpowiedzialność Spółki ma miejsce w sytuacji, gdy Generalny wykonawca, na podstawie otrzymanych faktur od Podwykonawców, miał już prawo obciążyć swoje koszty podatkowe kwotą wynagrodzenia za prace wykonane przez Podwykonawców). Należy zauważyć, że gdyby Generalny wykonawca uregulował swoje zobowiązanie wobec Podwykonawców nie mógłby powtórnie w momencie zapłaty obciążyć swoich kosztów podatkowych tą samą kwotą. Oczywiste jest bowiem, posługując się terminologią użytą w początkowej części niniejszego uzasadnienia, że te same wydatki stanowiące koszty podatkowe rozpoznawane na podstawie metody „ memoriałowej ” nie mogą być dodatkowo obciążane na podstawie metody „ kasowej ”.

2018
4
lip

Istota:

- Czy wobec faktu, że Prezes zarządu, będący jednocześnie wspólnikiem Spółki uprawnionym do udziału w jej zysku, pełnić będzie swoją funkcję bez otrzymywania wynagrodzenia, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT? - Czy w przypadku przystąpienia do Spółki innego wspólnika będącego osobą fizyczną, który podobnie jak Wspólnik będzie pełnić funkcję członka zarządu Spółki, nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia, uczestnicząc jednocześnie w zysku Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?

Fragment:

(...) wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa zarządu, pozostając uprawnionym do udziału w zyskach Spółki. Należy podkreślić, iż członek zarządu, który zgodnie z art. 201 § 1 k.s.h. odpowiada za prowadzenie spraw i reprezentację spółki, co do zasady, pełni swoją funkcję na podstawie powołania uchwałą wspólników i zasadniczo nie istnieje w tym zakresie konieczność zawiązywania odrębnego stosunku prawnego ze spółką. Biorąc pod uwagę fakt, że powołanie członka zarządu nie stanowi podstawy do wypłaty na jego rzecz wynagrodzenia, należy przyjąć, że ustawodawca pozostawia swobodę w zakresie decyzji co do wykonywania funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Zatem należy przyjąć, iż sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia jest możliwa i dopuszczalna przez prawo, a wykonywanie czynności wynikających z prawa handlowego, właściwych dla wypełniania obowiązków członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na gruncie k.s.h., może nie wiązać się z uzyskiwaniem przez członka zarządu jakiegokolwiek wynagrodzenia. Przechodząc do analizy regulacji podatkowych, należy podkreślić, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
3
lip

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania w latach 2014-2016 wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej funkcję dyrektora, sfinansowanego z dotacji udzielonej na cele związane z prowadzeniem szkoły.

Fragment:

Z czesnego nie było i nie jest finansowane wynagrodzenie dyrektora (osoby prowadzącej). Wynagrodzenia nauczycieli są wydatkami kwalifikowanymi, dlatego finansowane są z dotacji oświatowej, przy czym z uwagi na obowiązujący od stycznia 2018 r. limit wynagrodzenia wszystkich osób pracujących na rzecz szkół – z dotacji można rozliczyć miesięcznie wynagrodzenie do kwoty 8 000 zł brutto, zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dlatego w przyszłości może zaistnieć sytuacja, że w przypadku wynagrodzenia pracownika przekraczającego w danym miesiącu powyższy limit, kwota powyżej 8 000 zł zostanie wypłacona z czesnego (np. premia, nagroda). Przychody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły do 2017 r. stanowiły przychody z działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy, w tym umowa zlecenie. Od 2018 r. zaliczane są jako pozostałe przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przychód (wynagrodzenie) uzyskiwane z dotacji w latach 2014–2016 osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne szkoły było wolne od podatku dochodowego? W jaki sposób opodatkować w 2018 r. wynagrodzenie (...)

2018
23
cze

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu (w części zmiennej) do kosztów podatkowych bezpośrednio związanych z przychodami oraz możliwości zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu (w części stałej i zmiennej).

Fragment:

Wypłacając Prezesowi wynagrodzenie w części zmiennej Wnioskodawca jest wstanie wskazać dokładne czynności/zdarzenia za które należne jest to wynagrodzenie (np. kontrakt na montaż/instalację 10 turbin wiatrowych typu X, w lokalizacji Y, w okresie od Z do Z). Z powyższego wynika więc, że wynagrodzenie za sukces ma jedynie charakter motywacyjny. Okoliczność, że wiadomo za realizację jakich projektów zostało ono wypłacone potwierdza, że wypłata te jest efektem osiągnięcia „ sukcesu ”. Wynagrodzenie zmienne należy traktować jako pośrednie koszty uzyskania przychodów. Fakt, że wiadomo za co konkretnie wypłacane jest wynagrodzenie zmienne nie powoduje kwalifikacji tego kosztu do kosztów bezpośrednich. Wypłata tego wynagrodzenia nie przyczynia się do osiągnięcia konkretnych przychodów ale jest skutkiem ich osiągnięcia. W konsekwencji do części zmiennej wynagrodzenia ma zastosowanie art. 15 ust. 4d updop. Odnosząc się z kolei do kwestii zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu (w części stałej i zmiennej) w pierwszej kolejności wskazać należy, że w myśl art. (...)