Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie można wliczyć całe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac inżynieryjnych włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d updop należy wliczyć całe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac inżynieryjnych, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 – zdarzenie przyszłe) Zdaniem Wnioskodawcy, do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d updop należy wliczyć całe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac inżynieryjnych, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W celu wykonywania opisanych we wniosku prac inżynieryjnych Wnioskodawca zatrudnia inżynierów na zasadzie umowy o pracę. Pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę oprócz działalności w zakresie prac inżynieryjnych mogą wykonywać (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT z tytułu opłaty za rozłożenie płatności w czasie oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu opłaty za rozłożenie płatności w czasie
Fragment:
Dzięki tej usłudze kontrahent Spółki będzie miał możliwość dokonania płatności wynagrodzenia za wykonane usługi budowlane lub inżynieryjne w ratach. Przewidywany okres spłaty rat tego wynagrodzenia będzie wynosił kilka lub nawet kilkanaście lat, z możliwością dokonania wcześniejszej spłaty należności przez kontrahenta. Za świadczenie usługi finansowania Spółka będzie pobierać dodatkowe wynagrodzenie (odrębne od wynagrodzenia należnego za wykonanie usług budowlanych lub inżynieryjnych) w formie odsetek. Ich wysokość będzie ustalana w oparciu o ekonomiczne czynniki związane z uzyskaniem finansowania danego przedsięwzięcia przez Spółkę, w tym o koszt związany z uzyskaniem odpowiednich środków pieniężnych np. z banku czy od podmiotów z grupy, w ramach której działa Spółka. Co do zasady, na podstawie zawartej umowy oraz wystawionej faktury, wynagrodzenie wraz z należnymi odsetkami za usługę finansowania będzie rozliczane po wykonaniu usługi budowlanej lub inżynieryjnej. Na fakturze oddzielnie będzie ujęta kwota wynagrodzenia oraz kwota odsetek należnych za usługę finansowania. Do faktury dołączony będzie harmonogram spłat przewidujący spłatę wynagrodzenia oraz należnych odsetek. Zdarzyć się może sytuacja, w której realizowana usługa budowlana lub inżynieryjna zostanie podzielona na kilka etapów prac.
2016
29
lis

Istota:
Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwot podatku VAT z faktury wystawionej przez Usługodawcę, dokumentującej nabycie usług na podstawie Umowy – skorygowanej następnie fakturą korygującą (tj. do odliczenia VAT naliczonego w części dotyczącej wynagrodzenia z tytułu nabycia Usług doradztwa), ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – poniesione wydatki są związane wyłącznie z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Sposób kalkulacji wynagrodzenia Z tytułu świadczenia wskazanych powyżej usług, Usługodawcy przysługiwało wynagrodzenie skalkulowane w następujący sposób; z tytułu świadczenia Usług doradztwa Usługodawcy przysługiwało wynagrodzenie w stałej kwocie wynoszącej 168.285.00 EUR. Wynagrodzenie to było należne po wykonaniu Usług doradztwa, niezależnie od wykonania czy też wycofania się przez strony umowy z dalszego procesu finansowania (tj. realizacji części Umowy dotyczącej Usług pośrednictwa); natomiast za wykonanie Usług pośrednictwa Usługodawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 0,8% kwoty kalkulowanej na podstawie uzyskanej przez Spółkę kwoty finansowania oraz dodatek uznaniowy w wysokości 0,2% tej kwoty. Wynagrodzenie to było należne po zaciągnięciu zobowiązania finansowego (tj. uzyskaniu kredytu przez Spółkę). Ostatecznie wynagrodzenie za świadczenie usług w tym zakresie wyniosło 56.095,00 EUR. Zapisy umowne w zakresie odstąpienia od Umowy Ponadto, w przypadku ewentualnego wycofania się Usługobiorcy z procesu finansowania, Usługodawcy przysługiwała opłata za odstąpienie od umowy. Zgodnie z Umową, jeżeli Usługobiorca wycofałby się z procesu (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, w związku z pełnieniem funkcji członków zarządu Spółki bez wynagrodzenia
Fragment:
Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Z powyższego wynika, że wykonywanie czynności wynikających z prawa handlowego, a właściwych dla wypełnienia obowiązków zarządu spółki, może być nieodpłatne. Zdaniem Spółki, już sama możliwość tego, że członkowie zarządu mogą pełnić swoje funkcje nieodpłatnie przemawia za tym, że nieustalenie wynagrodzenia z tego tytułu nie może skutkować powstaniem przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Skoro KSH przewiduje, że funkcje zarządcze mogą być wykonywane na rzecz spółki kapitałowej bez ponoszenia przez nią z tego tytułu jakiejkolwiek odpłatności, to nie można karać podatnika za to, że z tej możliwości skorzystał i odpłatności nie ustalił. Skoro z mocy samego prawa określone świadczenie może być wykonywane na rzecz podatnika bez wynagrodzenia, to otrzymanie tego świadczenia bez wynagrodzenia nie może stanowić podstawy do ustalania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Tym samym, w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce bez wynagrodzenia, gdy ten członek zarządu jest jednocześnie pracownikiem lub członkiem zarządu udziałowca będącego osobą prawną, w której ów pracownik lub członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie ze pełnienie swojej funkcji, to nie dochodzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w Spółce.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, w związku z pełnieniem funkcji członków zarządu Spółki bez wynagrodzenia
Fragment:
Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie łączą wykonywania funkcji członka zarządu z wynagrodzeniem. Zatem należy przyjąć, że możliwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Z powyższego wynika, że wykonywanie czynności wynikających z prawa handlowego, a właściwych dla wypełnienia obowiązków zarządu spółki, może być nieodpłatne. Zdaniem Spółki, już sama możliwość tego, że członkowie zarządu będą mogli pełnić swoje funkcje nieodpłatnie przemawia za tym, że nieustalenie wynagrodzenia z tego tytułu nie będzie mogło skutkować powstaniem przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Skoro KSH przewiduje, że funkcje zarządcze mogą być wykonywane na rzecz spółki kapitałowej bez ponoszenia przez nią z tego tytułu jakiejkolwiek odpłatności, to nie można karać podatnika za to, że z tej możliwości skorzystał i odpłatności nie ustalił. Skoro z mocy samego prawa określone świadczenie może być wykonywane na rzecz podatnika bez wynagrodzenia, to otrzymanie tego świadczenia bez wynagrodzenia nie będzie mogło stanowić podstawy do ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Tym samym, w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce bez wynagrodzenia, gdy ten członek zarządu będzie jednocześnie pracownikiem lub członkiem zarządu udziałowca będącego osobą prawną, w której ów pracownik lub członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie ze pełnienie swojej funkcji, to nie dojdzie do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w Spółce.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wynagrodzenie nale?ne Wnioskodawcy z tytu3u Przed3u?onego Zakazu Konkurencji, nie jest odszkodowaniem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT, a tym samym nie powinno podlegaa opodatkowaniu zgodnie z zasadami okreolonymi w tym artykule?2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1: czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e termin wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT: „(...) w czeoci, w której wysokooa odszkodowania przekracza wysokooa wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika (...) w okresie szeociu miesiecy poprzedzaj1cych pierwszy miesi1c wyp3aty” nale?y odnosia do danego roku podatkowego, zao z nadejociem nowego roku podatkowego wartooci otrzymanego odszkodowania nale?y obliczaa od nowa, a tym samym odszkodowania otrzymane w np. dwóch kolejnych latach podatkowych nie podlegaj1 sumowaniu? A zatem w przyk3adowej sytuacji, w której Wnioskodawca otrzyma3by wyp3ate Wynagrodzenia w marcu 2016 r. to opodatkowaniu stawk1 wskazan1 ww. przepisie w roku 2016 podlega3oby jedynie Wynagrodzenie za miesi1ce listopad – grudzien, a pocz1wszy od stycznia 2017 r. szeocio – miesieczny termin bieg3by od nowa?3) Czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, mówi1ce ?e okreolenie zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy PIT: „z tytu3u okreolonych (...) odpraw lub odszkodowan z tytu3u skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwi1zania jej przed up3ywem terminu, na któr1 zosta3a zawarta (...)” nale?y rozumiea w ten sposób, ?e zrycza3towany podatek od dochodów (przychodów) nale?ny jest wy31cznie od odpraw z tytu3u skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwi1zania umowy przed up3ywem terminu lub odszkodowan z tytu3u skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwi1zania jej przed up3ywem terminu? A zatem czy ww. przepis mia3by zastosowanie do sytuacji Wnioskodawcy, który to nie otrzyma3 odprawy ani odszkodowania, a Wynagrodzenie z tytu3u wczeoniejszego rozwi1zania Umowy?
Fragment:
W wypadku jej wczeoniejszego rozwi1zania Wnioskodawcy przys3ugiwa3o jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe w wysokooci dwunastokrotnooci sta3ego miesiecznego wynagrodzenia podstawowego (miesiecznego). Ponadto, Wnioskodawca zosta3 objety tzw. Przed3u?onym Zakazem Konkurencji, z którego tytu3u, przez okres dwunastu miesiecy od rozwi1zania Umowy powinien otrzymywaa 100% kwoty sta3ego miesiecznego wynagrodzenia podstawowego. W zawartej Umowie nie widnieje termin „ odszkodowanie ” czy „ odprawa ” mowa jest o „ dodatkowym wynagrodzeniu ” lub „ wynagrodzeniu ”. Z Wnioskodawc1 nie by3a zawarta ?adna dodatkowa umowa (porozumienie) o zakazie konkurencji bed1ce podstaw1 wyp3aty ww. Wynagrodzenia. Zakres pojecia wynagrodzenie nie zosta3 przez ustawodawce sprecyzowany, jednak przez wynagrodzenie nale?y w tym wypadku rozumiea realnie otrzymywane wynagrodzenie, tj. sume sk3adników wynagrodzenia za prace w danym okresie, a nie wynagrodzenie umówione. Wynagrodzenia to owiadczenie za umówion1 prace, o charakterze przysparzaj1co – maj1tkowym, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilooci i jakooci wykonywanych zadan, a tak?e stosownie do kwalifikacji pracownika, zawieraj1ce wszystkie sk3adniki przewidziane w przepisach Kodeksu pracy b1dY przepisach odrebnych ustaw, a tak?e przepisach wewn1trzzak3adowych oraz w umowie o prace (por. uchwa3a S1du Najwy?szego z dnia 30 grudnia 1986 r., sygn. akt III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106).
2016
28
lis

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PDOF, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że Wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej będzie stanowiło wyłącznie wynagrodzenie za pełnienie funkcji zarządzania i nadzoru. Wynagrodzenie to nie będzie obejmowało wynagrodzenia za pełnienie przez Wnioskodawcę innych funkcji lub świadczenia usług na rzecz Spółki, w szczególności usług doradczych, konsultacji itd. Tym samym wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 Umowy. W konsekwencji, na podstawie Umowy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę może być opodatkowany wyłącznie na Malcie. Z kolei art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem pkt b) (dotyczy on dochodów wskazanych w art. 10, 11, 12 i 13 Umowy, zatem nie ma zastosowania w niniejszej sprawie). Jeżeli jednak zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód (art. 23 ust. 1 lit. d) Umowy).
2016
27
lis

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PDOF, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że Wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej będzie stanowiło wyłącznie wynagrodzenie za pełnienie funkcji zarządzania i nadzoru. Wynagrodzenie to nie będzie obejmowało wynagrodzenia za pełnienie przez Wnioskodawcę innych funkcji lub świadczenia usług na rzecz Spółki, w szczególności usług doradczych, konsultacji itd. Tym samym wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 Umowy. W konsekwencji, na podstawie Umowy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę może być opodatkowany wyłącznie na Malcie. Z kolei art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem pkt b) (dotyczy on dochodów wskazanych w art. 10, 11, 12 i 13 Umowy, zatem nie ma zastosowania w niniejszej sprawie). Jeżeli jednak zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód (art. 23 ust. 1 lit. d) Umowy).
2016
27
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w spółce kapitałowej
Fragment:
W przypadku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia wprost dopuszczonego przez przepisy prawa (art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych) jako forma alternatywna, równorzędna w stosunku do umorzenia za wynagrodzeniem, w żadnym razie nie dochodzi do umorzenia zobowiązania Spółki do zapłaty wynagrodzenia za umarzane udziały - zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w ogóle nie powstaje. Brak jest również podstaw do przyjęcia, że w takiej sytuacji Spółka uzyskuje od Wspólników Zbywających, których udziały są umarzane bez wynagrodzenia, przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W wyniku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia Spółka nie otrzymuje żadnego świadczenia od Wspólników Zbywających, a jej stan majątkowy nie ulega zmianie. Uzyskane w ten sposób udziały własne nie powiększają majątku Spółki, w związku z ich nabyciem nie odnosi ona żadnej korzyści majątkowej, jako że nabywa udziały nie w celu wykonywania z nich praw, lecz wyłącznie w celu ich umorzenia. W opinii Wnioskodawcy brak jest podstaw do uznania, że w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia powstaje po stronie Spółki dochód podatkowy.
2016
26
lis

Istota:
Czy wydanie przez Spółkę swojemu Udziałowcowi Nieruchomości, jako wynagrodzenia za umorzenie udziałów, spowoduje po stronie Spółki powstanie przychodu w rozumieniu przepisów Ustawy CIT?
Fragment:
W związku z powyższym Organ interpretacyjny, w ocenie Sądu, błędnie zakwalifikował wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów jako świadczenie zastępcze (datio in solutum - art. 453 k.c.) albowiem, co do zasady, do umorzenia udziałów za wynagrodzeniem nie stosuje się przepisów k.c. Jak już stwierdzono wcześniej, tytułem do umorzenia udziałów jest bowiem uchwała walnego zgromadzenia wspólników. Kodeks spółek handlowych nie rozstrzyga, w jakiej formie powinno zostać wypłacone wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów toteż dopuszczalne jest dokonanie wypłaty wynagrodzenia w formie rzeczowej. W rezultacie rozliczenie może nastąpić zarówno w gotówce, jak i w formie rzeczowej. Wbrew stanowisku Organu, forma rozliczenia nie ma znaczenia dla skutków podatkowych ocenianej czynności. W obu przypadkach pozostaje ona neutralna podatkowo. Stąd też za niezasadne uznać należy stanowisko organu, że spełnienie świadczenia w postaci wydania nieruchomości tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały mieści się w pojęciu zwolnienia z długu (art. 508 k.c.). Dlatego też jako zasadny należało uznać zarzut naruszenia art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p., poprzez uznanie, iż wydanie udziałowcom nieruchomości jako wynagrodzenia za umorzenie udziałów spółki skutkować będzie po stronie spółki powstaniem przychodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku trwałego.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.