Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego.
Fragment:
Kolejną przesłanką wskazującą na działanie Wnioskodawcy w charakterze podatnika jest sposób ustalenia jego wynagrodzenia, które składa się z części stałej (wynagrodzenie miesięczne podstawowe) oraz części zmiennej. Jak wynika z wniosku wynagrodzenie dodatkowe (zmienne) uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia stałego Wnioskodawcy w poprzednim roku obrotowym. Część zmienna wynagrodzenia może zostać wypłacona pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Wnioskodawcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Wnioskodawcę celów zarządczych (określanych indywidualnie w uchwale Rady Nadzorczej) i określeniu należnej kwoty wypłaty. Tylko w odniesieniu do miesięcznego wynagrodzenia (stałego) Wnioskodawca wskazał, że jest ono niezależne od wyników finansowych Spółki lub też innych czynników zależnych od Zarządzającego. Powyższe okoliczności wskazują, zatem że wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od efektów działania Wnioskodawcy, co oznacza, że ponosi on ekonomiczne ryzyko swojej działalności. Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy będąc członkiem zarządu – menedżerem w Spółce, działanie Wnioskodawcy mieści się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku od towarów i usług.
2017
12
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Fragment:
Kodeksu, posiadacz w złej wierze jest m.in. obowiązany względem właściciela, do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, w tym wypadku nieruchomości, stanowiącej własność podatnika. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości obejmuje spodziewane korzyści, jakie Wnioskodawca uzyskałby, gdyby ją oddał do korzystania na podstawie określonego stosunku prawnego (np. umowy najmu, dzierżawy). Przysługujące na mocy art. 224 § 2 i art. 225 ustawy Kodeks cywilny wynagrodzenie nie jest, zatem naprawieniem szkody wyrządzonej właścicielowi, lecz wynagrodzeniem, zapłatą za korzystanie z jego rzeczy, którą posiadacz musiałby uiścić właścicielowi, gdyby jego posiadanie oparte było na istniejącej podstawie prawnej; a więc tym, co uzyskałby właściciel, gdyby rzecz oddał w odpłatne korzystanie na podstawie ważnego, umownego stosunku prawnego. Przepisy prawa cywilnego dają więc właścicielowi rzeczy prawo do roszczenia o wynagrodzenie, które obejmuje kompensatę utraconych korzyści, jakie właściciel uzyskałby, gdyby rzecz wydzierżawiał lub wynajął. Utrata korzyści w szczególności polega na nie uzyskaniu pożytków cywilnych, które rzecz przynosi. Otrzymana kwota wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowi przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy, a więc stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 2154; dalej: „ Rozporządzenie Ministra Finansów ”), regulujące uprawnienie do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków, nie wskazuje terminu, w jakim płatnik może skorzystać z tego uprawnienia. Z tego też względu należy uznać, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie, tj. potrącić należne jemu wynagrodzenie, nie tylko w okresie, za który przysługuje wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych. Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r. (znak: RS-7250-487/OP/O/98/ZB), w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń przysługujących płatnikowi raz na kwartał, czy też raz do roku. Zdaniem Wnioskodawcy, termin skorzystania z uprawnienia do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, jest determinowany wyłącznie przepisami dotyczącymi terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.
2017
12
sie

Istota:
Czy otrzymana łączna kwota wypłaconego wynagrodzenia 91 215 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście złotych) brutto podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 11 lipca 2017 r. wskazał, że służebność została ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem wynoszącym 5 946 zł brutto, łącznie z wynagrodzeniem została wypłacona kwota w wysokości 85 269 zł brutto, stanowiąca wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres od kiedy właścicielem urządzeń gazowych znajdujących się na nieruchomości, jest operator gazociągów ... S.A. w .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 11 lipca 2017 r.: Czy otrzymana łączna kwota wypłaconego wynagrodzenia 91 215 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście złotych) brutto podlega opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawcy, doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 11 lipca 2017 r., otrzymana przez Niego, na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr ... o ustanowieniu służebności przesyłu zapłata wynagrodzenia w łącznej kwocie 91 215 zł brutto, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo powołał interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r., nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 , w sprawie zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłacaniem Kontrahentowi wynagrodzenia za prawo do użytkowania Dokumentacji Technicznej oraz nabywania Produktów Lotniczych
Fragment:
Na podstawie Umowy Pierwotnej Wnioskodawca zapłacił Kontrahentowi odrębne wynagrodzenie, za korzystanie z Dokumentacji Technicznej oraz za nabycie Produktów Lotniczych (wynagrodzenie za nabycie Produktów Lotniczych było ponad dziesięciokrotnie wyższe niż wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji Technicznej). Wynagrodzenie za prawo do korzystania z Dokumentacji Technicznej było więc zdecydowanie mniejsze niż wynagrodzenie za nabycie Produktów. Podobnie, zgodnie z obecnie zawartą Umową, Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kontrahenta wynagrodzenia, którego łączna kalkulacja składać się będzie z dwóch niezależnych elementów, tj. : Wynagrodzenia za prawo do użytkowania Dokumentacji Technicznej oraz prawo do nabywania Produktów Lotniczych (określonych w pkt B powyżej; prawo to powinno być de facto rozumiane jako gotowość do sprzedaży Produktów Lotniczych) - w tym zakresie wysokość wynagrodzenia określono w kwocie stałej - takiej samej jak wartość wynagrodzenia z Umowy Pierwotnej; Wynagrodzenia za nabycie Produktów Lotniczych (określone w pkt B powyżej), którego wysokość kalkulowana będzie na bieżąco wg cenników stosowanych przez Kontrahenta (w tym zakresie wynagrodzenie będzie wypłacane cyklicznie, zgodnie z warunkami Umowy, w zależności od poziomu zakupów Wnioskodawcy).
2017
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami Umowy, z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w Umowie, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „ Wynagrodzenie Stałe ”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „ Wynagrodzenie Zmienne ”). W przypadku, w którym Zarządzający nie świadczy w danym miesiącu swoich usług w sposób nieprzerwany (wskutek własnej decyzji, w tym choroby, w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, zawieszenia Zarządzającego w wykonywaniu Funkcji) wynagrodzenie przysługujące Zarządzającemu stanowi iloczyn ilości dni, w których Zarządzający świadczył Usługi i kwoty Wynagrodzenia Stałego podzielonego przez 30. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego (rozumianego jako wysokość Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym pomnożona przez 12). W przypadku wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia Usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.
2017
5
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami Umowy, z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w Umowie, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „ Wynagrodzenie Stałe ”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „ Wynagrodzenie Zmienne ”). W przypadku, w którym Zarządzający nie świadczy w danym miesiącu swoich usług w sposób nieprzerwany (wskutek własnej decyzji, w tym choroby, w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, zawieszenia Zarządzającego w wykonywaniu Funkcji), wynagrodzenie przysługujące Zarządzającemu stanowi iloczyn ilości dni, w których Zarządzający świadczył Usługi i kwoty Wynagrodzenia Stałego podzielonego przez 30. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 60% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego (rozumianego jako wysokość Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym pomnożona przez 12). W przypadku wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia Usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT nagrody rocznej za 2016 rok wypłaconej w 2017 r.
Fragment:
Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do rachunku za dany miesiąc informacji o liczbie dni przerwy w świadczeniu usług i potrącenia odpowiadającego tej przerwie kwoty wynagrodzenia. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę, w terminie 5 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku, który zostanie doręczony Spółce przez Zarządzającego w terminie 5 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia Usług, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego. Wynagrodzenie Stałe zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z Wynagrodzeniem Stałym należności publicznoprawnych Zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych (Cele Zarządcze) i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego. Wynagrodzenie Stałe roczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obliczone jest wedle wzoru: wysokość Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym x (razy) 12 (dwanaście). W przypadku wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia należnego Spółce, momentu powstania obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktury VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego
Fragment:
Ponadto należy dodać, że Spółka oraz DA zawarły w dniu 25 kwietnia 2017 r. porozumienie, w którym zobowiązały się do wystąpienia z wnioskiem wspólnym o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej celem potwierdzenia: sposobu opodatkowania świadczeń Spółki, o których mowa w Umowie o Wynagrodzenie 1 oraz w Umowie o Wynagrodzenie 2, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia przez DA VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Spółkę. Jak zaznaczono w opisie zdarzenia przyszłego, kwoty Wynagrodzenia 1 oraz Wynagrodzenia 2 są kwotami netto. Ponieważ VAT jest elementem cenotwórczym, od treści uzyskanej interpretacji podatkowej Zainteresowani uzależnili wysokość Wynagrodzenia 1 oraz Wynagrodzenia 2. Innymi słowy, interpretacja organu podatkowego wydana w odpowiedzi na niniejszy wniosek będzie miała wpływ na ostateczną wysokość Wynagrodzenia wypłaconego przez DA na rzecz Spółki. Jeśli organ podatkowy nie potwierdzi prawidłowości stanowiska Zainteresowanych planują oni dokonanie odpowiednich zmian w postanowieniach zawartych między sobą umów poprzez podpisanie odpowiednich aneksów do Umowy o Wynagrodzenie 1 oraz Umowy o Wynagrodzenie 2. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wynagrodzenie należne Spółce od DA na podstawie Umowy o Wynagrodzenie 1 lub Umowy o Wynagrodzenie 2 podlega opodatkowaniu VAT, w szczególności, czy: Kwota l podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej (...)
2017
5
sie

Istota:
Uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) wynagrodzenia otrzymywanego od Polskiej Agencji jest: nieprawidłowe w części dotyczącej wynagrodzenia finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej, prawidłowe w części dotyczącej wynagrodzenia finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa. UZASADNIENIE W dniu 11,09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego od Polskiej Agencji, finansowanego w 75% ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej oraz w 25% ze środków pochodzących z budżetu państwa. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od 09 sierpnia 2004 r. jest zatrudniony w Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości powołanej do życia na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2000 r. ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). Począwszy od listopada 2004 r, miesięczne wynagrodzenie wnioskodawcy jest w części płacone ze środków pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 3.1, schemat c.
2017
2
sie

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego.
Fragment:
Wynagrodzenie oraz inne świadczenia na rzecz Zarządzającego Zgodnie z postanowieniami Umowy, z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w Umowie, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „ Wynagrodzenie Stałe ”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „ Wynagrodzenie Zmienne ”). W przypadku, w którym Zarządzający nie świadczy w danym miesiącu swoich usług w sposób nieprzerwany (wskutek własnej decyzji, w tym choroby, w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, zawieszenia Zarządzającego w wykonywaniu Funkcji) wynagrodzenie przysługujące Zarządzającemu stanowi iloczyn ilości dni, w których Zarządzający świadczył Usługi, kwoty Wynagrodzenia Stałego Podzielonego przez 30. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego (rozumianego jako wysokość Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym pomnożona przez 12). W przypadku Wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia Usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.
2017
22
lip

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego.
Fragment:
Wynagrodzenie oraz inne świadczenia na rzecz Zarządzającego Zgodnie z postanowieniami Umowy, z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w Umowie, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „ Wynagrodzenie Stałe ”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „ Wynagrodzenie Zmienne ”). W przypadku, w którym Zarządzający nie świadczy w danym miesiącu swoich usług w sposób nieprzerwany (wskutek własnej decyzji, w tym choroby, w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, zawieszenia Zarządzającego w wykonywaniu Funkcji) wynagrodzenie przysługujące Zarządzającemu stanowi iloczyn ilości dni, w których Zarządzający świadczył Usługi i kwoty Wynagrodzenia Stałego podzielonego przez 30. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego (rozumianego jako wysokość Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym pomnożona przez 12). W przypadku wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia Usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.
2017
22
lip

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego.
Fragment:
Wynagrodzenie oraz inne świadczenia na rzecz Zarządzającego Zgodnie z postanowieniami Umowy, z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w Umowie, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „ Wynagrodzenie Stałe ”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „ Wynagrodzenie Zmienne ”). W przypadku, w którym Zarządzający nie świadczy w danym miesiącu swoich usług w sposób nieprzerwany (wskutek własnej decyzji, w tym choroby, w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, zawieszenia Zarządzającego w wykonywaniu Funkcji) wynagrodzenie przysługujące Zarządzającemu stanowi iloczyn ilości dni, w których Zarządzający świadczył Usługi i kwoty Wynagrodzenia Stałego Podzielonego przez 30. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 60% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego (rozumianego jako wysokość Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym pomnożona przez 12). W przypadku Wykonywania przez Zarządzającego przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez 3 miesiące w danym roku obrotowym, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia Usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.
2017
22
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku usług związanych z rozłożeniem płatności wynagrodzenia w czasie oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ich świadczenia.
Fragment:
Wynagrodzenie. Zgodnie z przyszłymi umowami, wynagrodzenie Spółki z tytułu Zamówienia będzie składać się z następujących odrębnych elementów: opłaty za Etap Robót; opłaty za rozłożenie płatności wynagrodzenia za Etap I w czasie; opłaty za Etap Utrzymania i Zarządzania. Opłata za rozłożenie w czasie wynagrodzenia za Etap I. Opłata za rozłożenie płatności wynagrodzenia za Etap I w czasie kalkulowana będzie na podstawie kosztu ponoszonego przez Spółkę (co do zasady, przy finansowaniu zewnętrznym będzie to koszt pozyskania tego finansowania, przy finansowaniu wewnętrznym będzie to skalkulowany koszt pieniądza „ w czasie ”). Spółka w celu sfinansowania Etapu I Zamówienia pozyskuje bowiem środki finansowe od podmiotów zewnętrznych lub w pewnym zakresie korzysta z własnych środków zgromadzonych odrębnie i celowo, aby zapewnić możliwość finansowania rozłożenia płatności wynagrodzenia za Etap I. W umowach, które Spółka planuje zawrzeć wynagrodzenie w formie opłaty z tytułu rozłożenia płatności wynagrodzenia za Etap I będzie wskazane odrębnie od wynagrodzenia za usługi wykonane w ramach Etapu I. Rozliczenie wynagrodzenia za usługi wykonane w ramach Etapu I oraz opłaty za rozłożenie płatności w czasie nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego robót i prac z zakresu modernizacji we wszystkich obiektach objętych Zamówieniem lub też uzgodnionej jego części na podstawie wystawionej/wystawionych przez Spółkę faktury/faktur VAT.
2017
22
lip

Istota:
W zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 2154; dalej: „ Rozporządzenie Ministra Finansów ”), regulujące uprawnienie do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków, nie wskazuje terminu, w jakim płatnik może skorzystać z tego uprawnienia. Z tego też względu należy uznać, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie – tj. potracić należne jemu wynagrodzenie – nie tylko w okresie, za który przysługuje wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych. Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r. (znak: RS-7250-487/OP/O/98/ZB), w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń przysługujących płatnikowi raz na kwartał, czy też raz do roku. Zdaniem Wnioskodawcy, termin skorzystania z uprawnienia do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, jest determinowany wyłącznie przepisami dotyczącymi terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.
2017
20
lip

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
(...) wynagrodzenie należy w tym wypadku rozumieć realnie otrzymywane wynagrodzenie, tj. sumę składników wynagrodzenia za pracę w danym okresie, a nie wynagrodzenie umówione. Wynagrodzenia to świadczenie za umówioną pracę, o charakterze przysparzająco - majątkowym, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości wykonywanych zadań, a także stosownie do kwalifikacji pracownika, zawierające wszystkie składniki przewidziane w przepisach Kodeksu pracy bądź przepisach odrębnych ustaw, a także przepisach wewnątrzzakładowych oraz w umowie o pracę (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1986 r., sygn. akt III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106). Podkreślić należy zatem, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki z tytułu zatrudnienia określonego pracownika. Międzynarodowa Organizacja Pracy określa wynagrodzenie, jako płacę i wszystkie inne korzyści przekazywane przez pracodawcę bezpośrednio lub pośrednio, w gotówce lub naturze, pracownikowi z tytułu zatrudnienia ”. w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86 OSNC 1987/8/106) czytamy między innymi: „Pojęcie wynagrodzenia za pracę nie jest w sposób jednolity i konsekwentny określone w przepisach prawa pracy, a kodeks prawa pracy nie zawiera definicji tego pojęcia.
2017
18
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.