Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Urząd Miejski wypłaca powołanym członkom komisji wynagrodzenie ustalone Uchwałą Rady Miejskiej. Wynagrodzenie członków komisji ustala się jako procent od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat w zysku w III kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wnioskodawca ma wątpliwość jakie zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach komisji oraz uznając, iż wynagrodzenie komisji jest uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście w związku z pełnieniem przez jej członków (zarówno osoby niezatrudnione jak i zatrudnione w Urzędzie Miasta) obowiązków społecznych i obywatelskich (art. 13 ust. 5 ustawy o PDOF) w jakim wierszu ujmować wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej w wystawionym corocznym PIT-11. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Jakie zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach komisji rozwiązywania problemów alkoholowych? W jakim wierszu ujmować Wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej w wystawionym corocznym PIT-11? Zdaniem Wnioskodawcy, przy wypłacie wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy zastosować 20%-towe koszty uzyskania przychodu.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z nabyciem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Fragment:
W konsekwencji, wynagrodzenie z tego tytułu nie może zostać zakwalifikowane jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, jeżeli przekazanie ww. sieci nastąpi po upływie pół roku licząc od końca miesiąca ich wybudowania, to otrzymane wynagrodzenie nie będzie stanowiło dla podatnika będącego osobą fizyczną przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem. Natomiast w przypadku gdy zbycie – przekazanie na rzecz Wnioskodawcy nastąpi przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca ich wybudowania, otrzymane wynagrodzenie będzie dla osoby fizycznej otrzymującej wynagrodzenie przychodem do opodatkowania ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak zaznaczyć, że Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), niezależnie od tego czy odpłatne nabycie rzeczy od osoby fizycznej nastąpi przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wybudowanie), czy też po upływie tego okresu.
2018
1
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien pobrać i odprowadzić jako płatnik podatek „u źródła” od wynagrodzenia za realizowane przez Wykonawcę obowiązki, zgodnie z art. 26 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Za realizowanie wyżej wskazanych obowiązków przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie prowizyjne. Wynagrodzenie wypłacane jest Wykonawcy w każdym miesiącu obowiązywania Umowy na podstawie prawidłowo sporządzonej i wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Zaznaczyć należy, że głównym celem ww. umowy jest rozwój Wnioskodawcy i pozyskanie nowych klientów przez Wykonawcę na rzecz Wnioskodawcy, a zatem przedmiotem ww. umowy (essentiala negotii) jest usługa pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego. Inne czynności wymienione powyżej, mają charakter pomocniczy względem usług pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 6 lutego 2018 r. (data wpływu do Organu 6 lutego 2018 r.), Wnioskodawca poinformował, że: Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności jest świadczenie usług rozwoju oprogramowania aplikacji webowych i mobilnych, w tym stron internetowych. Usługi polegają głównie na analizie potrzeb klienta, stworzeniu interfejsu aplikacji/strony internetowej, programowaniu aplikacji/strony internetowej, ich testowaniu oraz wykonywaniu serwisu gwarancyjnego związanego ze stworzonymi stronami/aplikacjami.
2018
26
lut

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia współmałżonka wspólnika spółki kapitałowej
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia współmałżonka wspólnika spółki kapitałowej. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziałowcami są dwie osoby. Jeden z udziałowców zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektor ds. Sprzedaży. Żona ww. udziałowca będzie zatrudniona w Spółce na stanowisku Kierownik Biura. Umowę o pracę w imieniu Spółki zawiera Prokurent, który jest upoważniony do zawierania umów o pracę z pracownikami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu wynagrodzenia żony udziałowca zatrudnionej w Spółce na podstawie umowy o pracę? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynagrodzenia żony z tytułu umowy o pracę wraz ze składkami ZUS finansowanymi przez Spółkę stanowią koszty uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2018
11
sty

Istota:
Czy kwota otrzymana z tytułu wynagrodzenia (odszkodowania) z Urzędu Gminy będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.?
Fragment:
Na podstawie art. 239 § 2 pkt 4 Kodeksu cywilnego, jeżeli oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje w celu wzniesienia na gruncie budynków lub innych urządzeń, umowa powinna określać wynagrodzenie należne wieczystemu użytkownikowi za budynki lub urządzenia istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego. W myśl art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2147, z późn. zm.), użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu. Z kolei zgodnie z art. 33 ust. 2 ww. ustawy, w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje. Wynikający z zacytowanego przepisu obowiązek wypłaty wynagrodzenia wynika z faktu, że z chwilą wygaśnięcia użytkowania wieczystego wygasa odrębna własność budynków i urządzeń na nich posadowionych. Niewątpliwe zatem dotychczasowy użytkownik wieczysty uzyskuje przychód, rozumiany jako trwałe przysporzenie majątkowe o charakterze definitywnym, który należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
6
sty

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do Kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny, wynagrodzenie za czas urlopu oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop) zatrudnionych m.in. w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowe
Fragment:
Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za czas urlopu reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 1997 Nr 2, poz. 14). Na tej podstawie pracodawca w celu obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu, musi wziąć pod uwagę wypłacone pracownikowi w poprzednich okresach rozliczeniowych dodatkowe składniki wynagrodzenia, co sprawia, że w przypadku, gdy takie dodatkowe świadczenia wystąpiły, powstaje nadwyżka wynagrodzenia urlopowego nad wynagrodzeniem zasadniczym pracownika, nazywana wewnętrznie przez Wnioskodawcę dodatkiem urlopowym. Dodatek urlopowy jest więc regulowany ustawowo i stanowi część wynagrodzenia za okres urlopu. Choć stanowi nadwyżkę nad kwotą pensji zasadniczej, jest z nią łącznie traktowany jako jednolite wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane przez ustawodawcę „ wynagrodzeniem urlopowym ”. Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Spółki, wynagrodzenie zasadnicze, jak również wynagrodzenie za nadgodziny, wypłacane ekwiwalenty za urlop oraz cała kwota wynagrodzenia za czas urlopu bez wątpienia stanowią dla pracowników Wnioskodawcy wynagrodzenia ze stosunku pracy, których wypłata przez pracodawcę uregulowana jest przepisami k.p. W związku z tym stanowią one w całości koszty kwalifikowane na cele ulgi badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy CIT.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie wskazania, czy czynności realizowane przez Menadżera na podstawie umowy podlegają opodatkowania podatkiem VAT
Fragment:
Odnośnie spełnienia warunku drugiego należy dokonać analizy, czy umowa cywilnoprawna przewiduje dla zarządzającego stałe wynagrodzenie. Jak wynika z opisu sprawy zgodnie z postanowieniami Umowy, Menadżer ma zagwarantowane wynagrodzenie, na które składają się miesięczne wynagrodzenie stałe - określone kwotowo, płatne nie później niż do 10 dnia miesiąca następnego oraz wynagrodzenie zmienne – dodatkowe uzależnione od poziomu realizacji celów przewidzianych w Umowie, które nie może przekroczyć pewnego procenta łącznej kwoty wynagrodzenia stałego, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Z uwagi na to, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia została zagwarantowana kwotowo i ustalona w stałej kwocie należnej za każdy miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy, Menadżer nie ponosi ryzyka ekonomicznego, które jest charakterystyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zawarta Umowa gwarantuje Menadżerowi stałe miesięczne wynagrodzenie niezależnie od efektów gospodarczych osiąganych przez Spółkę w danym okresie rozliczeniowym. Nie zmienia tej oceny możliwość otrzymania przez Menadżera wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od poziomu realizacji przez Menadżera celów zarządczych. Tak ustalone wynagrodzenie stanowi element motywujący Menadżera do efektywnego wykonywania swoich obowiązków w interesie Spółki na podstawie zawartej Umowy.
2017
29
gru

Istota:
Jeśli to wynagrodzenie stanowi przychód z działalności gospodarczej czy wobec tego Wnioskodawca może odliczyć od tego przychodu (tzw. wynagrodzenia) wydatki jakie ponosi na przedszkole, które nie są finansowane z dotacji?
Fragment:
Dotacja jaką otrzymuje z Gminy wynosi 75%, przeznaczona jest na wynagrodzenia dla pracowników oraz opłaty bieżące związane z prowadzeniem placówki. Bywa, że nie wystarcza na wynagrodzenie dla Wnioskodawcy jako dyrektora placówki. Z Gminą rozlicza się na koniec roku bieżącego i przedstawia na drukach Gminy rozliczenie do końca stycznia. Po rozliczeniu rocznym Wnioskodawca jest w stanie określić kwotę która pozostała na jego wynagrodzenie. Pracuje jako dyrektor przedszkola, pełniąc wszystkie związane z zajmowanym stanowiskiem obowiązki. Wykonywanie tej pracy udokumentowane jest obowiązkami, które wykonuje jako dyrektor placówki: podpisywanie umów z pracownikami, podpisywanie umów z rodzicami, reprezentowanie placówki, kierowanie bieżącą działalnością. Dotacja na działalność przedszkola jest przyznawana na podstawie art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Wypłacana jest ona przez jednostkę samorządu terytorialnego. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Jeśli to wynagrodzenie stanowi przychód z działalności gospodarczej czy wobec tego Wnioskodawca może odliczyć od tego przychodu (tzw. wynagrodzenia) wydatki jakie ponosi na przedszkole, które nie są finansowane z dotacji? Wniosek w zakresie pozostałego pytania jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu świadczonych usług
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wypłata wynagrodzenia za wymienione w stanie faktycznym usługi dokonywana na rzecz Zleceniobiorcy przez Spółkę podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a UoPDOP? Czy wypłacając wynagrodzenie za wymienione w stanie faktycznym usługi A. S.A. będzie działać jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 UoPDOP? Zdaniem Wnioskodawcy usługi, za które A S.A. płaci wynagrodzenie Zleceniobiorcy, nie mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn zm.). Z powyższego wynika, iż Spółka dokonując wypłaty wynagrodzenia nie działa w charakterze płatnika i nie jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła od wartości wypłaconego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a UoPDOP opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodu podlegają przychody osób zagranicznych uzyskane na terytorium Polski z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
2017
11
gru

Istota:
W jakich miesiącach na deklaracji rocznej PIT-4R, czyli w jakich polach sekcji C.12 deklaracji PIT-4R(6), należy wykazać wynagrodzenie należne na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego? Czyli, czy tak jak literalnie wskazuje opis deklaracji PIT-4R(6) wynagrodzenie to należy wykazać osobno w każdym z miesięcy, za który płatnik ma prawo do takiego wynagrodzenia, czyli osobno w każdym z pól sekcji C.12 deklaracji PIT-4R(6) za miesiąc w którym spełniono kryteria uprawniające do wynagrodzenia? Czy też wynagrodzenie to należy wykazać w sekcji C.12 deklaracji PIT-4R(6) wyłącznie w miesiącach (odpowiednio polach tej sekcji), w których płatnik dokonał faktycznego obniżenia wpłaty o wynagrodzenie należne na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej, nawet jeżeli wartość obniżenia wpłaty z tytułu tego wynagrodzenia jest większa niż wynikająca z podatku za dany miesiąc, a jest wyższa z uwagi na to, że ewentualnie w tym konkretnym miesiącu wykazywane jest wynagrodzenie należne płatnikowi z art. 28 Ordynacji podatkowej za dłuższy okres niż miesięczny, czyli np. za okres ostatniego roku?
Fragment:
(...) wynagrodzenia płatnika powinny być wykazywane na deklaracji PIT-4R(6) zgodnie z opisem tej deklaracji. Czyli w sekcji C.12 deklaracji PIT-4R(6) należy wykazać wynagrodzenia za poszczególne miesiące, za które płatnik ma prawo do takiego wynagrodzenia. Szczególnie, że takie wykazanie wynagrodzenia ułatwia sprawdzenie zasadności naliczenia tego wynagrodzenia zarówno przez organy podatkowe, jak i przez samego płatnika. Z drugiej strony wykazanie jednej kwoty wynikającej z jakiegoś dłuższego okresu czasu nie pozwala łatwo, to jest bez wszczęcia stosownego postępowania lub dodatkowych wyjaśnień, potwierdzić prawa do tego wynagrodzenia. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że przy sporządzaniu deklaracji rocznej PIT-4R za określony rok nie będzie poprawne wykazanie wynagrodzenia w tylko konkretnym miesiącu, w którym obniżono wpłatę do urzędu o łączną kwotę wynagrodzenia za dłuższy niż miesięczny (np. roczny) okres. Ponieważ opis sposobu wypełnienia tej deklaracji wyraźnie wskazuje że w sekcji C.12 deklaracji PIT-4R(6) należy wykazać wynagrodzenie (...) za poszczególne miesiące. Opis nie wskazuje na to, że należy wykazać kwoty wynagrodzenia rozliczonego we wpłacie do urzędu w określnym miesiącu.
2017
9
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.