Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
sie

Istota:

Opodatkowania otrzymanego wynagrodzenia za zawieszenie realizacji części robót budowlanych oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej od Podwykonawcy faktury.

Fragment:

Aneks zawarty w dniu 3 listopada 2017 r. pomiędzy Zainteresowanymi wprowadził także aktualizację wartości wykonanych robót z uwagi na wprowadzoną tym aneksem zmianę zakresu świadczeń poprzez zwiększenia zakresu Podwykonawcy o dodatkowe roboty budowlane, czego konsekwencją było ustalenie zaktualizowanego wynagrodzenia za roboty budowlane, powiększonego o wartość wynagrodzenia za roboty dodatkowe, przy czym kwota kosztów poniesionych w związku z zawieszeniem realizacji części robót przez Inwestora nie mieściła się w kwocie zaktualizowanego wynagrodzenia za roboty budowlane, wynikającego ze zwiększenia zakresu robót o roboty dodatkowe. W związku z powyższym Wnioskodawca w pierwszej kolejności powziął wątpliwość, czy w przypadku otrzymania przez Podwykonawcę zwrotu należności z tytułu poniesienia kosztów, które wynikają z zawieszenia realizacji części robót przez Inwestora i opóźnień w realizacji inwestycji, powinny one podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i być udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT przez Podwykonawcę. Przy określeniu, czy miała miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu istotne jest określenie, czy wykonywano świadczenie i czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania tego świadczenia miało być wypłacone. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

2018
8
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, otrzymanych Zaliczek i kwoty Wynagrodzenia Dodatkowego.

Fragment:

(...) wynagrodzenie dodatkowe. Wynagrodzenie to stanowić będzie iloczyn określonej w umowach przedwstępnych stawki za m² oraz każdego 1 m 2 ponad ustaloną w umowie PUMiU - przy czym każdemu ze Sprzedających wynagrodzenie to będzie przysługiwać w proporcji do posiadanych udziałów we współwłasności Nieruchomości. Powyższe wynagrodzenie będzie płatne w terminie jednego dnia roboczego po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości. Przedstawione okoliczności sprawy pozwalają stwierdzić, że w zależności od spełnienia bądź nie powyższej przesłanki wynagrodzenie za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości jakie będzie przysługiwać Sprzedającym będzie w wysokości określonej w umowie bądź wyższe, obejmujące Wynagrodzenie Dodatkowe. Skoro Sprzedający w określonych wyżej warunkach uzyskają wynagrodzenie wyższe oznacza to, że Dodatkowe Wynagrodzenie będzie stanowiło element podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości. W konsekwencji, Wynagrodzenie Dodatkowe będzie podlegało opodatkowaniu wg takiej samej stawki podatku VAT jak ww. sprzedaż. Tym samym, stanowisko Wnioskodawców w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług według stawki 23% kwoty Wynagrodzenia Dodatkowego należało uznać za prawidłowe.

2018
25
lip

Istota:

Czy PGK przy ustalaniu swojego dochodu lub straty podatkowej, może uwzględnić w swoim dochodzie lub stracie kwoty, jakie jedna ze spółek wchodzących w skład PGK jest zobowiązana zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia

Fragment:

Należy bowiem zauważyć, że w relacji Podwykonawcy – Generalny Wykonawca – Spółka (inwestor), faktury Generalnego wykonawcy obejmują wartość usług (wynagrodzenie) Podwykonawców. Zaakceptowanie stanowiska Wnioskodawcy spowodowałoby niedopuszczalne dwukrotne obciążenie budżetu państwa tymi samymi kosztami za te same roboty budowlane, rozpoznane u tego samego podatnika. O ile zasadne jest zaliczenie do kosztów podatkowych Spółki wynagrodzenia za realizację inwestycji na podstawie faktury wystawionej przez Generalnego wykonawcę na podstawie zawartego między tymi podmiotami Kontraktu budowlanego, o tyle zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, w zakresie którego zostały wystawione faktury na Generalnego wykonawcę, jest dla Spółki neutralna podatkowo. Co warte wyraźnego podkreślenia, odpowiedzialność Spółki ma miejsce w sytuacji, gdy Generalny wykonawca, na podstawie otrzymanych faktur od Podwykonawców, miał już prawo obciążyć swoje koszty podatkowe kwotą wynagrodzenia za prace wykonane przez Podwykonawców). Należy zauważyć, że gdyby Generalny wykonawca uregulował swoje zobowiązanie wobec Podwykonawców nie mógłby powtórnie w momencie zapłaty obciążyć swoich kosztów podatkowych tą samą kwotą. Oczywiste jest bowiem, posługując się terminologią użytą w początkowej części niniejszego uzasadnienia, że te same wydatki stanowiące koszty podatkowe rozpoznawane na podstawie metody „ memoriałowej ” nie mogą być dodatkowo obciążane na podstawie metody „ kasowej ”.

2018
4
lip

Istota:

- Czy wobec faktu, że Prezes zarządu, będący jednocześnie wspólnikiem Spółki uprawnionym do udziału w jej zysku, pełnić będzie swoją funkcję bez otrzymywania wynagrodzenia, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT? - Czy w przypadku przystąpienia do Spółki innego wspólnika będącego osobą fizyczną, który podobnie jak Wspólnik będzie pełnić funkcję członka zarządu Spółki, nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia, uczestnicząc jednocześnie w zysku Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?

Fragment:

(...) wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa zarządu, pozostając uprawnionym do udziału w zyskach Spółki. Należy podkreślić, iż członek zarządu, który zgodnie z art. 201 § 1 k.s.h. odpowiada za prowadzenie spraw i reprezentację spółki, co do zasady, pełni swoją funkcję na podstawie powołania uchwałą wspólników i zasadniczo nie istnieje w tym zakresie konieczność zawiązywania odrębnego stosunku prawnego ze spółką. Biorąc pod uwagę fakt, że powołanie członka zarządu nie stanowi podstawy do wypłaty na jego rzecz wynagrodzenia, należy przyjąć, że ustawodawca pozostawia swobodę w zakresie decyzji co do wykonywania funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Zatem należy przyjąć, iż sytuacja pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia jest możliwa i dopuszczalna przez prawo, a wykonywanie czynności wynikających z prawa handlowego, właściwych dla wypełniania obowiązków członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na gruncie k.s.h., może nie wiązać się z uzyskiwaniem przez członka zarządu jakiegokolwiek wynagrodzenia. Przechodząc do analizy regulacji podatkowych, należy podkreślić, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
3
lip

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania w latach 2014-2016 wynagrodzenia osoby fizycznej pełniącej funkcję dyrektora, sfinansowanego z dotacji udzielonej na cele związane z prowadzeniem szkoły.

Fragment:

Z czesnego nie było i nie jest finansowane wynagrodzenie dyrektora (osoby prowadzącej). Wynagrodzenia nauczycieli są wydatkami kwalifikowanymi, dlatego finansowane są z dotacji oświatowej, przy czym z uwagi na obowiązujący od stycznia 2018 r. limit wynagrodzenia wszystkich osób pracujących na rzecz szkół – z dotacji można rozliczyć miesięcznie wynagrodzenie do kwoty 8 000 zł brutto, zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dlatego w przyszłości może zaistnieć sytuacja, że w przypadku wynagrodzenia pracownika przekraczającego w danym miesiącu powyższy limit, kwota powyżej 8 000 zł zostanie wypłacona z czesnego (np. premia, nagroda). Przychody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły do 2017 r. stanowiły przychody z działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy, w tym umowa zlecenie. Od 2018 r. zaliczane są jako pozostałe przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przychód (wynagrodzenie) uzyskiwane z dotacji w latach 2014–2016 osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne szkoły było wolne od podatku dochodowego? W jaki sposób opodatkować w 2018 r. wynagrodzenie (...)

2018
23
cze

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu (w części zmiennej) do kosztów podatkowych bezpośrednio związanych z przychodami oraz możliwości zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu (w części stałej i zmiennej).

Fragment:

Wypłacając Prezesowi wynagrodzenie w części zmiennej Wnioskodawca jest wstanie wskazać dokładne czynności/zdarzenia za które należne jest to wynagrodzenie (np. kontrakt na montaż/instalację 10 turbin wiatrowych typu X, w lokalizacji Y, w okresie od Z do Z). Z powyższego wynika więc, że wynagrodzenie za sukces ma jedynie charakter motywacyjny. Okoliczność, że wiadomo za realizację jakich projektów zostało ono wypłacone potwierdza, że wypłata te jest efektem osiągnięcia „ sukcesu ”. Wynagrodzenie zmienne należy traktować jako pośrednie koszty uzyskania przychodów. Fakt, że wiadomo za co konkretnie wypłacane jest wynagrodzenie zmienne nie powoduje kwalifikacji tego kosztu do kosztów bezpośrednich. Wypłata tego wynagrodzenia nie przyczynia się do osiągnięcia konkretnych przychodów ale jest skutkiem ich osiągnięcia. W konsekwencji do części zmiennej wynagrodzenia ma zastosowanie art. 15 ust. 4d updop. Odnosząc się z kolei do kwestii zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu (w części stałej i zmiennej) w pierwszej kolejności wskazać należy, że w myśl art. (...)

2018
6
cze

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia bezumowne korzystanie z nieruchomości

Fragment:

Stosownie do treści powołanych wyżej przepisów art. 224 § 2 i art. 225 Kodeksu cywilnego, w przypadku zaistnienia wymienionych tam okoliczności samoistny posiadacz obowiązany jest względem właściciela m.in. do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy (bezumowne). Przy czym trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wynagrodzenie to nie stanowi odszkodowania, lecz jest skutkiem regulowania stosunków między właścicielem a nieuprawnionym posiadaczem, ochronę interesów właściciela i przywracania zakłóconej równowagi między tymi podmiotami. Zarówno powstanie roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, jak i wysokość wynagrodzenia nie zależy od tego, czy właściciel w rzeczywistości poniósł jakiś uszczerbek, a posiadacz uzyskał jakąś korzyść. O wysokości należnego właścicielowi wynagrodzenia decydują stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy i czas posiadania rzeczy przez adresata roszczenia (wyrok SN z dnia 15 kwietnia 2004 r. sygn. akt IV CK 273/03). Roszczenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należy do grupy tzw. roszczeń uzupełniających zwanych też roszczeniami rozliczeniowymi. Ich treścią jest możliwość żądania od posiadacza stosownego wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, zwrotu pożytków lub ich równowartości oraz odszkodowania za szkodę spowodowaną zużyciem rzeczy, jej pogorszeniem lub utratą. Przepisy art. 224 § 2 i art. 225 Kodeksu cywilnego wyłączają w zakresie przewidzianych w nich roszczeń inne podstawy odpowiedzialności posiadacza względem właściciela.

2018
30
maj

Istota:

W zakresie:
- opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania oraz
- możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z wykonywaniem usług zarządzania.

Fragment:

Zgodnie z postanowieniami Umowy, z tytułu świadczenia usług oraz wykonywania innych obowiązków wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w Umowie, Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („ wynagrodzenie stałe ”) oraz części zmiennej („ wynagrodzenie zmienne ”), stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. W przypadku niemożności świadczenia przez Wnioskodawcę usług w sposób nieprzerwany, a także każdej innej przerwy w świadczeniu usług, wynagrodzenie stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie wynagrodzenia stałego podzielonego przez 30, pomnożonego przez liczę dni świadczenia usług. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie to nie stanowi przychodów, o których mowa w przepisach art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.). Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę od Spółki za wykonywanie usług zarządzania nie stanowi również przychodów o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie to stanowi natomiast przychody, o których mowa w przepisach art. 13 pkt 9 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
30
maj

Istota:

Brak opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania

Fragment:

U. z 2016r., poz. 1202 z późn. zm.), wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, przy czym zgodnie z ust. 5 część zmienna nie może przekraczać 50%, a m.in. w spółkach publicznych 100% wynagrodzenia podstawowego zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Należy uznać, że takie ukształtowanie wynagrodzenia spełnia badany warunek. Podobnie przykładowo ustalenie w umowie dla zarządzającego stałego wynagrodzenia miesięcznego w wielkości adekwatnej do pozycji spółki, zakresu zadań itd. oraz rocznej premii stanowiącej określony procent wypracowanego w danym roku zysku spełni badany warunek. Dla uznania spełnienia badanego warunku nie ma znaczenia okoliczność, że w umowie przewiduje się przykładowo (proporcjonalne) zmniejszenie wynagrodzenia z racji czasowego braku wykonywania czynności przez zarządzającego (wskutek własnej decyzji, choroby, zawieszenia w wykonywaniu funkcji, itp.). Podobnie nie ma znaczenia ewentualna okoliczność, że na podstawie umowy należne zarządzającemu wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika (...)

2018
26
maj

Istota:

Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów

Fragment:

LK-399/LM/BG/2003): ,,W przypadku, określonego w art. 199 Kodeksu spółek handlowych, nabycia od wspólnika udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia występuje wynagrodzenie. Termin „ wynagrodzenie ” nie jest tożsamy z „ ceną ”; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-98/15/AW ): „W przypadku, określonego w art. 199 ksh, nabycia od wspólnika udziałów przez Wnioskodawcę w celu ich umorzenia występuje „ wynagrodzenie ”, a termin „ wynagrodzenie ” nie jest tożsamy z „ ceną ”. Odmienność pojęć „ ceny ” i „ wynagrodzenia ” potwierdza konieczność rozróżnienia pomiędzy umową sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, i nabyciem udziałów przez spółkę w celu umorzenia. Powyższe wiąże się również odmiennym sposobem ustalania „ ceny ” i „ wynagrodzenia ”. W przypadku umowy sprzedaży, cena stanowi wyraz swobodnego porozumienia stron, tj. nabywcy i zbywcy. Natomiast w sytuacji nabycia udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem, podmiotem kształtującym wysokość wynagrodzenia jest wyłącznie zgromadzenie wspólników spółki, której udziały mają zostać umorzone. Jak bowiem wskazano wcześniej, nabycie udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem jest czynnością o charakterze restrukturyzacyjnym, a nie, jak w przypadku sprzedaży udziałów na podstawie art. 535 Kodeksu cywilnego, handlowym.