Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowania w związku z zakazem konkurencji.
Fragment:
Ponadto, w związku z rozwiązaniem Kontraktu, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia o wartości równej dwunastokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. Wnioskodawca otrzymał ww. wynagrodzenie powiększone o ekwiwalent za niewykorzystany urlop po rozwiązaniu Kontraktu, na początku grudnia 2015 r., a zatem przed wejściem w życie przepisów nowelizujących art. 30 ustawy PIT. Wnioskodawca zaznacza, że w zawartej Umowie nie widnieje termin „ odszkodowanie ” czy „ odprawa ” mowa jest o „ dodatkowym wynagrodzeniu ” lub „ wynagrodzeniu ” (dalej: Wynagrodzenie) z tytułów jw. Wnioskodawca wskazał, że nie była z nim zawarta żadna dodatkowa umowa (porozumienie) o zakazie konkurencji będące podstawą wypłaty ww. Wynagrodzenia. Ponadto, Wnioskodawcy przez okres 12 miesięcy od rozwiązania Kontraktu przysługiwało wynagrodzenie o wartości równej miesięcznemu uposażeniu podstawowemu za każdy miesiąc, w którym Wnioskodawca lub osoba powiązana będzie objęta Przedłużonym Zakazem Konkurencji. Wynagrodzenie z tego tytułu jest wypłacane po upływie trzymiesięcznego okresu świadczenia przez Wnioskodawcę Usług na rzecz Spółki po rozwiązaniu Kontraktu. Wnioskodawca nadal otrzymuje ww. wynagrodzenie.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy: wynagrodzenie otrzymał bezpośrednio od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako swojego pracodawcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, co potwierdza ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (uzasadnienie do projektu ustawy wprost wskazuje, że PARP została powołana jako agencja rządowa w celu zarządzenia środkami przyznanymi Polsce przez Unię Europejską), PARP otrzymała środki na wynagrodzenie pracowników z budżetu państwa, co potwierdza ustawa budżetowa na rok 2007, jak również zaświadczenie otrzymane od pracodawcy. Wobec powyższego, wynagrodzenie sfinansowane ze środków otrzymanych przez Agencję z budżetu państwa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał na podstawie ww. wniosku interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Nr IPPB4/415-766/12-2/MP z dnia 26 listopada 2012 r. w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W powyższej interpretacji stwierdzono, brak podstaw, aby uznać, że do wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2007 r. miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
lut

Istota:
- opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarzadzania,
- opodatkowanie podatkiem VAT przysługującego wynagrodzenia z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji.
Fragment:
Zobowiązania Spółki: W zamian za świadczone usługi Zarządzającemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe z tytułu świadczenia usług zarządzania (dalej: „ wynagrodzenie dodatkowe ”). Dodatkowe wynagrodzenie jest uzależnione od realizacji określonych wskaźników finansowych wskazanych za każdy rok w Karcie Celów. Realizacja wskaźników jest w znacznym stopniu uzależniona od decyzji biznesowych podejmowanych niezależnie, w sposób samodzielny, przez Zarządzającego. Z uwagi na przyznaną mu samodzielność Spółka obciąża Zarządzającego ryzykiem wynikającym z podejmowanych przez niego decyzji. Tym samym jeżeli decyzje Zarządzającego nie przynoszą zamierzonych skutków, co będzie miało wpływ na osiągnięte przez Spółkę wskaźniki finansowe, przyznane mu wynagrodzenie dodatkowe (o ile w ogóle zostanie przyznane) będzie odpowiednio uwzględniało ten fakt. Wynagrodzenie ryczałtowe oraz wynagrodzenie dodatkowe są od siebie niezależne, w związku z powyższym Zarządzający nie jest w stanie określić stosunku w jakim pozostaje wynagrodzenie dodatkowe do pozostałej (stałej) części wynagrodzenia. Dodatkowo do zobowiązań Spółki (...)
2017
31
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie okreolenia, czy orodki pienie?ne przekazane na rzecz Wnioskodawcy przez UEFA za poorednictwem PZPN z tytu3u uczestnictwa w fazie eliminacyjnej do rozgrywek Ligi Europy UEFA s1 wynagrodzeniem za owiadczone us3ugi i podlegaj1 opodatkowaniu wed3ug stawki 23%.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie spe3nione s1 warunki do uznania wykonywanych przez Wnioskodawce czynnooci za odp3atne owiadczenie us3ug, poniewa? ma miejsce sytuacja, w której dochodzi do wzajemnooci owiadczen, a otrzymana kwota stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenie za wykonywane czynnooci. Istniej1cy stosunek prawny pomiedzy owiadcz1cym – Wnioskodawc1 a odbiorc1 – UEFA powoduje, ?e w zamian za wykonane czynnooci (udzia3 w trzech rundach fazy eliminacyjnej Ligi Europy UEFA) zostaje wyp3acone wynagrodzenie (w wysokooci ustalonej przez UEFA przed rozpoczeciem rozgrywek). Zatem maj1c na uwadze powo3ane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy nale?y stwierdzia, ?e czynnooci uczestnictwa w fazie eliminacyjnej do rozgrywek Ligi Europy UEFA, za które Wnioskodawca otrzymuje orodki pienie?ne przekazane na jego rzecz przez UEFA za poorednictwem PZPN, stanowi1 owiadczenie us3ug w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a w zwi1zku z tym otrzymywane orodki pienie?ne z tego tytu3u stanowi1 wynagrodzenie za owiadczone przez Wnioskodawce us3ugi. Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, ?e stawka podatku wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myol art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W przypadku owiadczenia us3ug, istotnym dla prawid3owego rozliczenia podatku od towarów i us3ug jest okreolenie miejsca owiadczenia danej us3ugi.
2017
26
sty

Istota:
Czy wynagrodzenie za prowadzenie spraw spó3ki komandytowej, wyp3acane przez spó3ke komandytow1 na rzecz Komplementariusza, bedzie stanowi3o dla Wnioskodawcy, bed1cego jej Komandytariuszem, koszt uzyskania przychodu (zgodnie z przys3uguj1cym Wnioskodawcy udzia3em w zysku spó3ki komandytowej)?
Fragment:
Powy?sze oznacza, ?e art. 16 ust. 1 pkt 13c ustawy o CIT, nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do opisanego w zdarzeniu przysz3ym wynagrodzenia wyp3acanego Komplementariuszowi przez spó3ke komandytow1. W przedmiotowej sprawie, wynagrodzenie za prowadzenie spraw spó3ki otrzymywaa bedzie bowiem Komplementariusz, bed1cy spó3k1 z ograniczon1 odpowiedzialnooci1, a zatem osob1 prawn1. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, ?e Komplementariusz bedzie równoczeonie wspólnikiem spó3ki komandytowej, która wyp3aca wynagrodzenie, bowiem art. 16 ust. 1 pkt 13c ustawy o CIT wyraYnie stanowi, ?e jego zakres obejmuje prace w3asn1 osób fizycznych, bed1cych wspólnikami spó3ki. Skoro przepis ten odnosi sie wy31cznie do pracy osób fizycznych, oznacza to, ?e nie znajduje zastosowania w sytuacji wyp3aty wynagrodzenia za prace w3asn1 wspólnika, który jest osob1 prawn1. W owietle powy?szego, zdaniem Wnioskodawcy, wyp3acane przez spó3ke komandytow1 na rzecz Komplementariusza wynagrodzenie spe3niaa bedzie okreolon1 w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, definicje kosztów uzyskania przychodu. W rezultacie, poniesione przez spó3ke komandytow1 koszty wynagrodzenia Komplementariusza za prowadzenie jej spraw, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o CIT, bed1 podlega3y rozliczeniu u jej wspólników, proporcjonalnie do ich udzia3ów w zyskach tej spó3ki.
2017
20
sty

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia za wykonywanie czynnooci zarz1dczych oraz wynagrodzenia z tytu3u przestrzegania zakazu konkurencji. .
Fragment:
Wyznaczanie okresów przerw w owiadczeniu us3ug wp3ywa na zmniejszenie wysokooci wynagrodzenia miesiecznego Zarz1dzaj1cego. Zobowi1zania Spó3ki: W zamian za owiadczone us3ugi Zarz1dzaj1cemu przys3uguje miesieczne wynagrodzenie rycza3towe. Niezale?nie od wynagrodzenia rycza3towego Zarz1dzaj1cemu przys3uguje wynagrodzenie dodatkowe z tytu3u owiadczenia us3ug zarz1dzania (dalej: „ wynagrodzenie dodatkowe ”) w razie zrealizowania przez Zarz1dzaj1cego w danym roku kalendarzowym zadan (osi1gniecia wskaYników) okreolonych ka?dorazowo - na ka?dy rok - w Karcie Celów. Cele te obejmuj1 osi1gniecie okreolonych wskaYników finansowych (np. osi1gniety przez Spó3ke zysk). Wynagrodzenie dodatkowe wynosi okreolon1 czeoa procentow1 wynagrodzenia nale?nego Zarz1dzaj1cemu za ca3y rok. Dodatkowo do zobowi1zan Spó3ki nale?y w szczególnooci: zapewnienie Zarz1dzaj1cemu na w3asny koszt stosownej powierzchni biurowej z wyposa?eniem, w tym przenoonym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostepem do sieci Internet, orodków 31cznooci, w tym telefonu komórkowego oraz telefonu stacjonarnego, samochodu, jak równie? innych sk3adników mienia w zakresie w jakim jest to niezbedne dla prawid3owego wykonywania przedmiotu Umowy; pokrywanie wydatków zwi1zanych bezpoorednio z realizacj1 przez Zarz1dzaj1cego przedmiotu Umowy takich jak koszty podró?y odbywanych w interesie Spó3ki (w kraju i za granic1).
2017
19
sty

Istota:
Czy prawid3owe jest zaliczenie do d3ugów funkcjonalnie zwi1zanych z przedsiebiorstwem nabytym przez Spó3ke, których wartooa podwy?sza wartooa pocz1tkow1 orodków trwa3ych i WNiP w Spó3ce, od której s1 naliczane podatkowe odpisy amortyzacyjne, wynagrodzen z tytu3u 14-tej pensji za 2015 r. dla pracowników przejetych przez Spó3ke wraz z nabywanym od Zbywcy przedsiebiorstwem?
Fragment:
Wynagrodzenia za prace na rzecz by3ych pracowników KW za miesi1c kwiecien 2016 r., Spó3ka zobowi1za3a sie przekazaa KW orodki pienie?ne odpowiadaj1ce wartooci kwoty niezbednej do zap3aty przez KW wynagrodzenia za prace na rzecz pracowników za kwiecien 2016 r. oraz do op3acenia odpowiednich Sk3adek na rzecz ZUS. Spó3ka w chwili obecnej dokona3a ju? zap3aty ca3ooci nale?nooci na rzecz KW z powy?szego tytu3u. 4. Dodatkowe zobowi1zania - Spó3ka zobowi1za3a sie przekazaa na rzecz KW orodki pienie?ne odpowiadaj1ce wartooci wydatków do okreolonej kwoty, które KW mia3a ponosia z tytu3u: op3at eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm. dalej: „ Prawo geologiczne i górnicze ”). Spó3ka w chwili obecnej dokona3a ju? zap3aty ca3ooci nale?nooci na rzecz KW z powy?szego tytu3u, op3aty na rzecz ochrony orodowiska naliczone KW zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony orodowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.). Spó3ka w chwili obecnej nie dokona3a jeszcze zap3aty nale?nooci na rzecz KW z powy?szego tytu3u, realizacji obowi1zków wynikaj1cych z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
2017
12
sty

Istota:
Czy prawid3owe jest zaliczenie Sk3adek na rzecz ZUS od wyp3aconych przez Spó3ke wynagrodzen z tytu3u 14-tej pensji za 2015 r. na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów Spó3ki na dzien zap3aty tych Sk3adek?
Fragment:
Powo3any wy?ej art. 15 ust. 4h ustawy o CIT, ustanawia zatem generaln1 zasade, zgodnie z któr1 Sk3adki na rzecz ZUS s1 zaliczane do kosztów podatkowych w miesi1cu, w którym wynagrodzenia za prace s1 nale?ne. Dotyczy to jednak wy31cznie sytuacji, w których wynagrodzenia za prace zosta3y wyp3acone lub postawione do dyspozycji: w miesi1cu, za który s1 nale?ne (art. 15 ust. 4h pkt 1 ustawy o CIT) albo w miesi1cu nastepuj1cym po miesi1cu, w którym wynagrodzenia za prace s1 nale?ne, ale w terminie wynikaj1cym z przepisów prawa pracy (art. 15 ust. 4h pkt 2 ustawy o CIT). W pozosta3ych przypadkach, tj. m.in. w sytuacji, w której wynagrodzenia za prace s1 wyp3acane po terminie wynikaj1cym z przepisów prawa pracy, Sk3adki na rzecz ZUS z tytu3u tych wynagrodzen s1 zaliczane do kosztów podatkowych w okresie, w którym zosta3y zap3acone (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o CIT). Takie rozwi1zanie legislacyjne koresponduje z zasadami zaliczania wynagrodzen za prace do kosztów podatkowych (wynagrodzenia za prace mog1 bya zaliczone do kosztów podatkowych w miesi1cu, w którym s1 nale?ne, pod warunkiem, ?e zosta3y zap3acone w terminie wynikaj1cym z przepisów prawa pracy - w przypadku uchybienia temu terminowi s1 zaliczane do kosztów podatkowych na moment zap3aty, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT). Jak ju? Wnioskodawca wskaza3, Spó3ka na mocy jednej z Umów dodatkowych przeje3a od KW zobowi1zanie do wyp3aty zaleg3ej czeoci 70% dodatkowej nagrody (14-tej pensji) na rzecz przejetych od KW wraz z przedsiebiorstwem pracowników.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa
Fragment:
Ordynacja podatkowa, jak również Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (dalej: „ Rozporządzenie Ministra Finansów ”), regulujące uprawnienie do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków, nie wskazuje terminu, w jakim płatnik może skorzystać z tego uprawnienia. Z tego też względu należy uznać, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie - tj. potracić należne jemu wynagrodzenie - nie tylko w okresie, za który przysługuje wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych. Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r., w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń przysługujących płatnikowi raz na kwartał, czy też raz do roku. Zdaniem Wnioskodawcy termin skorzystania z uprawnienia do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, jest determinowany wyłącznie przepisami dotyczącymi terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.
2016
23
gru

Istota:
W zakresie uprawnienia do potrącenia wynagrodzenia przysługującego płatnikowi na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej z tytułu częściowej wpłaty pobranego podatku
Fragment:
Oznacza to, że późniejsza dopłata zaliczki (bądź zryczałtowanego podatku dochodowego) wraz z należnymi odsetkami nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień płatnika w zakresie potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia od kwoty terminowo wpłaconej (interpretacja z 10 grudnia 2014 r., Znak: IPPB2/415-738/14-2/MG ). W ocenie Wnioskodawcy, podstawą naliczenia wynagrodzenia płatnika będzie kwota zaliczki na podatek dochodowy, bądź kwota zryczałtowanego podatku dochodowego, zapłacona w ustawowym terminie. W konsekwencji, jeżeli w ustawowym terminie Wnioskodawca dokona wpłaty części należnej zaliczki za dany miesiąc (bądź części zryczałtowanego podatku dochodowego), a następnie ureguluje pozostałą jej część wraz z odsetkami, wówczas Wnioskodawca będzie uprawniony do wynagrodzenia ustalonego od wpłaconej terminowo kwoty zaliczki (bądź zryczałtowanego podatku dochodowego). Powyższy pogląd prezentowany jest również w doktrynie prawa podatkowego. Przykładowo, jak wskazano w jednym z komentarzy Wynagrodzenie to przysługuje bez względu na to, czy termin płatności podatku wynika z ustawy podatkowej lub przepisu wykonawczego oraz bez względu na to, czy płatnik (inkasent) wpłacił całą należną kwotę podatku, czy tylko część. Jeżeli pozostała część podatku zostanie wpłacona później, to wynagrodzenie od niej nie przysługuje (S. Babiarz i inni, Ordynacja podatkowa.
2016
23
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.