Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia członkom Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Fragment:
Powoływanie i odwoływanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, a kwoty wynagrodzenia otrzymywane przez członków Zespołu stanowią wynagrodzenie za udział w pracach zespołu. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że wynagrodzenie otrzymywane przez członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pełnienie funkcji w Zespole należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie powołanych wyżej przepisów prawa pojawiły się jednak wątpliwości w zakresie kwalifikacji przychodów do właściwego źródła, w sytuacji, gdy przychody uzyskiwane przez podatnika są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście i jednocześnie podatnik prowadzi działalność spełniającą warunki określone w definicji działalności gospodarczej. Dotyczyć to może przykładowo, tak jak w niniejszej sprawie przychodów uzyskiwanych przez lekarzy specjalistów powołanych w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, którzy to lekarze prowadzą działalność gospodarczą. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza, aby przychody uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej, jeśli wykonywane są one właśnie w warunkach spełniających przesłanki „ działalności gospodarczej ”.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji Wyników
Fragment:
Pracownicy Instytutu, którzy nie wypracują Wyników nie będą uprawnieni do przedmiotowego Wynagrodzenia. Nie będą oni uprawnieni do zawarcia z Instytutem i Spółką Umów z Twórcami, ani też do otrzymania Wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji i czerpania z tego tytułu przychodów. Należy więc mocno podkreślić, że źródłem Wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji jest fakt istnienia Wyników i zadysponowania nimi przez twórcę. Źródłem tym w oczywisty sposób są więc prawa majątkowe. Źródłem tym nie są jakiekolwiek inne stosunki łączące Instytut lub Spółkę z twórcą (np. umowa o pracę). Niezależnie bowiem od charakteru podstawowej umowy łączącej twórcę z Instytutem, wszyscy twórcy, którzy wypracowali Wyniki, które były przedmiotem komercjalizacji, mają prawo do otrzymania Wynagrodzenia na podstawie Regulaminu oraz Umowy z Twórcą, o ile tylko komercjalizacja przyniosła zyski. Na związek Wynagrodzenia z Wynikami wskazuje także okoliczność, że na wysokość Wynagrodzenia należnego danemu twórcy ma wpływ ilość i jakość Wyników wytworzonych przez tego twórcę. Istnieje bowiem większe prawdopodobieństwo, że twórca kilku Wyników, które zostały skomercjalizowane otrzyma Wynagrodzenie i wynagrodzenie to będzie wyższe, niż w przypadku twórcy tylko jednego Wyniku.
2017
23
cze

Istota:
Czy dokonanie wyraźnego i wyliczalnego rozróżnienia na to jaka część wynagrodzenia wypłacana jest pracownikowi w zamian za tworzenie i przenoszenie praw do utworów oraz wskazanie części wynagrodzenia, które wypłacane jest za pozostałe czynności pracownicze uprawnia Spółkę do zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 UPDOF w stosunku do części wynagrodzenia wypłacanego w zamian za tworzenie utworów według zasad określonych w tym przepisie?
Fragment:
W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności prowadzących do stworzenia utworów chronionych prawem autorskim, jak i czynności nie prowadzących do takich efektów, rozróżnienia wymaga, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego lub rozporządzania nim, a jaka część dotyczy innych czynności. Tylko bowiem takie wyraźne rozróżnienie daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Podwyższone koszty uzyskania przychodów można więc stosować, jeżeli wypłacone zostało wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) powinno przy tym wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Konieczne jest zatem dokładne wyróżnienie (w jasny, czytelny sposób) wynagrodzenia związanego z przeniesieniem bądź korzystaniem z praw autorskich przez pracownika Podsumowując wcześniejsze rozważania, aby można było zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu do części wynagrodzenia związanego z rozporządzeniem prawami autorskimi muszą zostać spełnione następujące przesłanki: praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie (...)
2017
22
cze

Istota:
Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, do powyższej operacji będą miały zastosowanie przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z kolei fakt, że za odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie oznacza, że w tym przypadku odpowiednie stosowanie ww. przepisu polegać będzie na zastąpieniu „ ceny ” obecnej w dyspozycji normy prawnej „ wynagrodzeniem ”. Wyjaśnić jednak należy, że żaden przepis Kodeksu spółek handlowych nie określa wysokości wynagrodzenia lub sposobu jego ustalenia w przypadku umorzenia dobrowolnego. To oznacza, że może się zdarzyć, że wynagrodzenie zostanie ustalone w wysokości innej niż wartość rynkowa umarzanych udziałów. Zatem przy ustalaniu „ uzasadnionej przyczyny ”, dla której owo wynagrodzenie będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej udziałów można uwzględnić swoisty charakter tego wynagrodzenia i okoliczność, że jego wysokość jest kształtowana w uchwale wspólników. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że okoliczność, iż w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów nie występuje cena lecz wynagrodzenie, nie oznacza, że art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania. Odpowiednikiem „ ceny ” będzie w tym przypadku „ wynagrodzenie ”, czyli ekwiwalent jaki wspólnik otrzymuje za zbycie udziału. Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wyżej wymienione przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki przy ustalaniu wysokości przychodu przepis art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zastosować „ odpowiednio ”.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wraz z odsetkami
Fragment:
Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jak wynika z treści art. 15 ust. 2 tej umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; i wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Umawiającym się Państwie, oraz wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Umawiającym się Państwie. W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. umowy, wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlega opodatkowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, chyba, że praca wykonywana jest na terytorium Polski.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego Wynagrodzenia wypłaconego Najemcy przez Wynajmującego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Najemcę
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Wynagrodzenie wypłacane Najemcy przez Wynajmującego będzie stanowić wynagrodzenie otrzymane w zamian za świadczenie przez Najemcę usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Przewidziane Wynagrodzenie w Umowie Najmu miało bowiem na celu zachęcenie Najemcy do zawarcia Umowy Najmu czyli wypłacane jest w zamian za konkretne zachowanie. W ramach powstałego stosunku prawnego, Najemca zaakceptował propozycję Wynajmującego co do zawarcia Umowy Najmu, a jednocześnie będzie znosić (tolerować) zakłócenia gospodarcze związane z przeniesieniem działalności z obecnie zajmowanych pomieszczeń do Pomieszczeń w Budynku. Umowa Najmu obejmuje w tym zakresie nie tylko sam moment przeniesienia działalności (przeprowadzki), ale również okres do trzech miesięcy przed i po tym momencie. W zamian za powyższe świadczenie, Najemca otrzyma Wynagrodzenie. Występuje zatem wyraźny związek przyczynowo-skutkowy wypłaconego przez Wynajmującego Wynagrodzenia ze wzajemnym zachowaniem Najemcy. Na marginesie Wnioskodawca pragnie wskazać, że wynagrodzenie mające na celu zachęcenie kontrahentów do zawarcia określonych umów jest powszechnie przyjętym rozwiązaniem w obrocie gospodarczym, także przy zawieraniu długoterminowych umów najmu powierzchni biurowych.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji Wyników
Fragment:
Pracownicy Instytutu, którzy nie wypracują Wyników nie będą uprawnieni do przedmiotowego Wynagrodzenia. Nie będą oni uprawnieni do zawarcia z Instytutem Umów z Twórcami, ani też do otrzymania Wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji i czerpania z tego tytułu przychodów. Należy więc mocno podkreślić, że źródłem Wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji jest fakt istnienia Wyników i zadysponowania nimi przez twórcę. Źródłem tym w oczywisty sposób są więc prawa majątkowe. Źródłem tym nie są jakiekolwiek inne stosunki łączące Instytut z twórcą (np. umowa o pracą). Niezależnie bowiem od charakteru podstawowe] umowy łączącej twórcę z Instytutem, wszyscy twórcy, którzy wypracowali Wyniki, które były przedmiotem komercjalizacji, mają prawo do otrzymania Wynagrodzenia na podstawie Regulaminu oraz Umowy z Twórcą, o ile tylko komercjalizacja przyniosła zyski. Na związek Wynagrodzenia z Wynikami wskazuje także okoliczność, że na wysokość Wynagrodzenia należnego danemu twórcy ma wpływ ilość i jakość Wyników wytworzonych przez tego twórcę. Istnieje bowiem większe prawdopodobieństwo, że twórca kilku Wyników, które zostały skomercjalizowane otrzyma Wynagrodzenie i wynagrodzenie to będzie wyższe, niż w przypadku twórcy tylko jednego Wyniku.
2017
20
maj

Istota:
Czy Spółka zależna powinna rozpoznać przychód z tytułu świadczenia nieodpłatnego w sytuacji wykonywania czynności eksperckich (kontrolnych) przez osoby oddelegowane przez jedynego akcjonariusza, gdy występuje obowiązek nawiązania stosunku prawnego pomiędzy spółką a ekspertem w celu dostępu do tajemnicy zawodowej, a w związku z tym Spółka podpisuje z ekspertami delegowanymi przez akcjonariusza umowy zlecenia, które w swej treści nie przewidują wynagrodzenia?
Fragment:
Wnioskodawca stał na stanowisku, iż zatrudniając kogoś na podstawie umowy zlecenia na czas określony lub nieokreślony (w których jest zapis, że za wykonaną pracę nie będzie wypłacone wynagrodzenie) nie będzie ponosił żadnych kosztów, opłat lub podatków związanych z pracownikiem, co zostało potwierdzone przez organ podatkowy w interpretacji. W uzasadnieniu ww. stanowiska organ podatkowy powołał się na art. 735 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Ponieważ w zdarzeniu przyszłym osoby fizyczne przyjmujące zlecenie zobowiązały się wykonać je bez wynagrodzenia, zatem za wykonanie zlecenia nie będzie należało się wynagrodzenie. Z powyższego wynika wniosek, iż postanowienia umowne stron zawierających umowę zlecenia mogą przesądzać o tym, czy zawarta umowa będzie miała charakter odpłatny czy też nieodpłatny. W stanie faktycznym, będącym przedmiotem niniejszego wniosku, podstawowe znaczenia ma jednak fakt, iż zawarcie umowy zlecenia nie jest celem samym w sobie a jedynie instrumentem umożliwiającym pracownikom (ekspertom Rady Nadzorczej), wykonującym obowiązki w zakresie kontroli w spółce zależnej, dostęp do danych w tej spółce.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy wliczyć całe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac inżynieryjnych włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d updop należy wliczyć całe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac inżynieryjnych, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 – stan faktyczny) Zdaniem Wnioskodawcy, do kalkulacji podstawy ulgi opisanej w art. 18d updop należy wliczyć całe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac inżynieryjnych, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W celu wykonywania opisanych we wniosku prac inżynieryjnych Wnioskodawca zatrudnia inżynierów na zasadzie umowy o pracę. Pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę oprócz działalności w zakresie prac inżynieryjnych mogą wykonywać (...)
2017
18
maj

Istota:
Zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że przepis art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy świadczeń otrzymywanych przez uprawnionego za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej w stosunku do dotychczasowego pracodawcy w ogóle. Bez znaczenia pozostaje tu fakt jak to świadczenie zostało określone w umowie. Niezależnie od tego czy prawo do świadczeń przyznanych Członkom Zarządu wynikać będzie z przepisów prawa czy tylko z zawartej umowy między stronami, świadczenia otrzymywane przez uprawnionych za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej objęte będą zakresem przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy.
Fragment:
Zakres pojęcia „ wynagrodzenie ” nie został przez ustawodawcę zdefiniowany, jednak w orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że przez wynagrodzenie należy rozumieć realnie otrzymywane wynagrodzenie, tj. sumę składników wynagrodzenia za pracę w danym okresie, a nie wynagrodzenie umówione. Ponadto ustawodawca odnosi odszkodowanie do terminu prawnego wynagrodzenia, a nie dochodu, przychodu, zarobku, przez co trzeba rozumieć tylko składniki wynagrodzenia w sensie prawnym. W tym miejscu warto przytoczyć fragment wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2012 r. (sygn. akt II PK 130/11): „ W owym uzależnieniu wysokości odszkodowania od wynagrodzenia otrzymanego odzwierciedla się bezpośrednio i wprost ekwiwalentność świadczenia pracodawcy za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej. Dlatego też Kodeks nie odesłał w zakresie sposobu liczenia owego wynagrodzenia, a zatem i odszkodowania, do rozporządzenia urlopowego. Co więcej, wskazuje, że chodzi o "otrzymane" wynagrodzenie, a nie wynagrodzenie umówione. Ponadto ustawodawca odnosi odszkodowanie do terminu prawnego wynagrodzenia, a nie dochodu, przychodu, zarobku, przez co trzeba rozumieć tylko składniki wynagrodzenia w sensie prawnym. Stąd do puli wynagrodzenia otrzymanego nie będą zaliczane wszelkie odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia (...)
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.