Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jeśli to wynagrodzenie stanowi przychód z działalności gospodarczej czy wobec tego Wnioskodawca może odliczyć od tego przychodu (tzw. wynagrodzenia) wydatki jakie ponosi na przedszkole, które nie są finansowane z dotacji?
Fragment:
Dotacja jaką otrzymuje z Gminy wynosi 75%, przeznaczona jest na wynagrodzenia dla pracowników oraz opłaty bieżące związane z prowadzeniem placówki. Bywa, że nie wystarcza na wynagrodzenie dla Wnioskodawcy jako dyrektora placówki. Z Gminą rozlicza się na koniec roku bieżącego i przedstawia na drukach Gminy rozliczenie do końca stycznia. Po rozliczeniu rocznym Wnioskodawca jest w stanie określić kwotę która pozostała na jego wynagrodzenie. Pracuje jako dyrektor przedszkola, pełniąc wszystkie związane z zajmowanym stanowiskiem obowiązki. Wykonywanie tej pracy udokumentowane jest obowiązkami, które wykonuje jako dyrektor placówki: podpisywanie umów z pracownikami, podpisywanie umów z rodzicami, reprezentowanie placówki, kierowanie bieżącą działalnością. Dotacja na działalność przedszkola jest przyznawana na podstawie art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Wypłacana jest ona przez jednostkę samorządu terytorialnego. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Jeśli to wynagrodzenie stanowi przychód z działalności gospodarczej czy wobec tego Wnioskodawca może odliczyć od tego przychodu (tzw. wynagrodzenia) wydatki jakie ponosi na przedszkole, które nie są finansowane z dotacji? Wniosek w zakresie pozostałego pytania jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu świadczonych usług
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wypłata wynagrodzenia za wymienione w stanie faktycznym usługi dokonywana na rzecz Zleceniobiorcy przez Spółkę podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a UoPDOP? Czy wypłacając wynagrodzenie za wymienione w stanie faktycznym usługi A. S.A. będzie działać jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 UoPDOP? Zdaniem Wnioskodawcy usługi, za które A S.A. płaci wynagrodzenie Zleceniobiorcy, nie mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn zm.). Z powyższego wynika, iż Spółka dokonując wypłaty wynagrodzenia nie działa w charakterze płatnika i nie jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła od wartości wypłaconego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a UoPDOP opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodu podlegają przychody osób zagranicznych uzyskane na terytorium Polski z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
2017
11
gru

Istota:
W jakich miesiącach na deklaracji rocznej PIT-4R, czyli w jakich polach sekcji C.12 deklaracji PIT-4R(6), należy wykazać wynagrodzenie należne na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego? Czyli, czy tak jak literalnie wskazuje opis deklaracji PIT-4R(6) wynagrodzenie to należy wykazać osobno w każdym z miesięcy, za który płatnik ma prawo do takiego wynagrodzenia, czyli osobno w każdym z pól sekcji C.12 deklaracji PIT-4R(6) za miesiąc w którym spełniono kryteria uprawniające do wynagrodzenia? Czy też wynagrodzenie to należy wykazać w sekcji C.12 deklaracji PIT-4R(6) wyłącznie w miesiącach (odpowiednio polach tej sekcji), w których płatnik dokonał faktycznego obniżenia wpłaty o wynagrodzenie należne na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej, nawet jeżeli wartość obniżenia wpłaty z tytułu tego wynagrodzenia jest większa niż wynikająca z podatku za dany miesiąc, a jest wyższa z uwagi na to, że ewentualnie w tym konkretnym miesiącu wykazywane jest wynagrodzenie należne płatnikowi z art. 28 Ordynacji podatkowej za dłuższy okres niż miesięczny, czyli np. za okres ostatniego roku?
Fragment:
(...) wynagrodzenia płatnika powinny być wykazywane na deklaracji PIT-4R(6) zgodnie z opisem tej deklaracji. Czyli w sekcji C.12 deklaracji PIT-4R(6) należy wykazać wynagrodzenia za poszczególne miesiące, za które płatnik ma prawo do takiego wynagrodzenia. Szczególnie, że takie wykazanie wynagrodzenia ułatwia sprawdzenie zasadności naliczenia tego wynagrodzenia zarówno przez organy podatkowe, jak i przez samego płatnika. Z drugiej strony wykazanie jednej kwoty wynikającej z jakiegoś dłuższego okresu czasu nie pozwala łatwo, to jest bez wszczęcia stosownego postępowania lub dodatkowych wyjaśnień, potwierdzić prawa do tego wynagrodzenia. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że przy sporządzaniu deklaracji rocznej PIT-4R za określony rok nie będzie poprawne wykazanie wynagrodzenia w tylko konkretnym miesiącu, w którym obniżono wpłatę do urzędu o łączną kwotę wynagrodzenia za dłuższy niż miesięczny (np. roczny) okres. Ponieważ opis sposobu wypełnienia tej deklaracji wyraźnie wskazuje że w sekcji C.12 deklaracji PIT-4R(6) należy wykazać wynagrodzenie (...) za poszczególne miesiące. Opis nie wskazuje na to, że należy wykazać kwoty wynagrodzenia rozliczonego we wpłacie do urzędu w określnym miesiącu.
2017
9
gru

Istota:
Możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika
Fragment:
Ordynacja podatkowa, jak również Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (dalej: „ Rozporządzenie Ministra Finansów ”), regulujące uprawnienie do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków, nie wskazuje terminu, w jakim płatnik może skorzystać z tego uprawnienia. Z tego też względu należy uznać, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie - tj. potracić należne mu wynagrodzenie - nie tylko w okresie, za który przysługuje wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych. Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r. (znak: RS-7250-487/OP/O/98/ZB), w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń przysługujących płatnikowi raz na kwartał, czy też raz do roku. Zdaniem Wnioskodawcy termin skorzystania z uprawnienia do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, jest determinowany wyłącznie przepisami dotyczącymi terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.
2017
7
gru

Istota:
1) Czy dochód Wnioskodawcy, uzyskany od Klubu chińskiego na podstawie wyroku Sportowego Trybunału Arbitrażowego w Lozannie, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1530) w całości?2) Czy dochód Wnioskodawcy otrzymany od Klubu chińskiego na podstawie wyroku Sportowego Trybunału Arbitrażowego w Lozannie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1530) w części odpowiadającej kwocie przewyższającej wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia Wnioskodawcy wynikającego z kontraktu, a dotyczącego kwoty za okres pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 1 sierpnia 2014 r.?3) Czy zasądzone na rzecz Wnioskodawcy odsetki, zapłacone przez Klub chiński, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Klub chiński wypłacił Wnioskodawcy kwotę wynagrodzenia wynikająca z wyroku STA wraz z odsetkami w 2017 r. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w tym przypadku szkoda podlegająca naprawieniu przez Klub chiński obejmuje utracone przez Wnioskodawcę korzyści w postaci wynagrodzenia, którego Wnioskodawca został pozbawiony, gdyż pozostawał przez pewien czas bez pracy, a gdy uzyskał nowe zatrudnienie w polskim klubie to odbyło się ono na gorszych warunkach płacowych. Stwierdzić także należy, że wypłacone Wnioskodawcy przez Klub chiński wynagrodzenie miało na celu nie tylko zrekompensować utracone przez Niego wynagrodzenie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2014 r., ale także zrekompensowało Wnioskodawcy różnicę pomiędzy wynagrodzeniem, które Wnioskodawca miał otrzymać w Klubie chińskim za sezony sportowe 2014/2015 i 2015/2016 oraz kwotą wynagrodzenia należnego Mu na podstawie umowy z klubem polskim. W przedmiotowej sprawie Skład orzekający przyznał bowiem Wnioskodawcy kwotę odpowiadającą nie tylko jednej miesięcznej pensji wynikającej z Kontraktu, ale kwotę przewyższającą dwukrotność miesięcznego wynagrodzenia o kilka tysięcy euro. Należy wskazać, że art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego jedynie takie odszkodowania, które nie stanowią ekonomicznego przysporzenia ponad stan majątkowy, będący w posiadaniu podatnika przed powstaniem szkody.
2017
7
gru

Istota:
Możliwość potrącenia wynagrodzenia płatnika
Fragment:
Ordynacja podatkowa, jak również Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (dalej: „ Rozporządzenie Ministra Finansów ”), regulujące uprawnienie do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków, nie wskazuje terminu, w jakim płatnik może skorzystać z tego uprawnienia. Z tego też względu należy uznać, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie - tj. potracić należne mu wynagrodzenie - nie tylko w okresie, za który przysługuje wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych. Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r. (znak: RS-7250-487/OP/O/98/ZB), w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń przysługujących płatnikowi raz na kwartał, czy też raz do roku. Zdaniem Wnioskodawcy termin skorzystania z uprawnienia do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, jest determinowany wyłącznie przepisami dotyczącymi terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.
2017
6
gru

Istota:
Możliwość potrącenia wynagrodzenia płatnika
Fragment:
Ordynacja podatkowa, jak również Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (dalej: „ Rozporządzenie Ministra Finansów ”), regulujące uprawnienie do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków, nie wskazuje terminu, w jakim płatnik może skorzystać z tego uprawnienia. Z tego też względu należy uznać, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie - tj. potracić należne mu wynagrodzenie - nie tylko w okresie, za który przysługuje wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych. Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r. (znak: RS-7250-487/OP/O/98/ZB), w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń przysługujących płatnikowi raz na kwartał, czy też raz do roku. Zdaniem Wnioskodawcy termin skorzystania z uprawnienia do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, jest determinowany wyłącznie przepisami dotyczącymi terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.
2017
6
gru

Istota:
- opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania – jest nieprawidłowe,
- prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego do świadczonych usług – jest prawidłowe.
Fragment:
Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Kontraktu menedżerskiego, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych (Cele Zarządcze, KPI). Wynagrodzenie miesięczne podstawowe zostało określone kwotowo - płatne z dołu, stałą kwotą należną za każdy miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy. Wynagrodzenie jest płacone po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionych rachunków lub faktur. Obniżenie kwoty wynagrodzenia jest możliwe tylko w formie proporcjonalnych potrąceń na skutek rozliczenia przerw w świadczeniu usług przez Wnioskodawcę. W razie rozwiązania Kontraktu menedżerskiego w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z tego Kontraktu, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) -krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Kontraktu.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. i w konsekwencji uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług oraz określenia, czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy.
Fragment:
Zakładając, że umowa przewiduje, że zarządzający korzysta z infrastruktury i organizacji wewnętrznej spółki (spełniony warunek pierwszy), ustalenie, że warunek drugi jest spełniony w praktyce sprowadza się do weryfikacji czy umowa cywilnoprawna przewiduje dla zarządzającego stałe wynagrodzenie. Jeżeli umowa przewiduje stałe wynagrodzenie nie można mówić o ponoszeniu ryzyka ekonomicznego przez zarządzającego. Jednocześnie rozpatrywany warunek będzie spełniony także jeżeli wynagrodzenie oprócz stałego elementu będzie zawierać element zmienny (np. wypłacany pod warunkiem i/lub w wysokości określonej realizacją wyznaczonych celów zarządczych, które mogą dotyczyć w szczególności kondycji finansowej spółki, jej pozycji rynkowej, realizacji określonej inwestycji, strategii, itd.) pod warunkiem jednak, że element stały będzie stanowił istotną wielkość i/lub część całkowitego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, przy czym zgodnie z ust. 5 część zmienna nie może przekraczać 50%, a m.in. w spółkach publicznych 100% wynagrodzenia podstawowego zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Należy uznać, że takie ukształtowanie wynagrodzenia spełnia badany warunek.
2017
6
gru

Istota:
Opodatkowanie otrzymywanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego za świadczone usługi zarządzania.
Fragment:
Zakładając, że umowa przewiduje, że zarządzający korzysta z infrastruktury i organizacji wewnętrznej spółki (spełniony warunek pierwszy), ustalenie, że warunek drugi jest spełniony w praktyce sprowadza się do weryfikacji czy umowa cywilnoprawna przewiduje dla zarządzającego stałe wynagrodzenie. Jeżeli umowa przewiduje stałe wynagrodzenie nie można mówić o ponoszeniu ryzyka ekonomicznego przez zarządzającego. Jednocześnie rozpatrywany warunek będzie spełniony także jeżeli wynagrodzenie oprócz stałego elementu będzie zawierać element zmienny (np. wypłacany pod warunkiem i/lub w wysokości określonej realizacją wyznaczonych celów zarządczych, które mogą dotyczyć w szczególności kondycji finansowej spółki, jej pozycji rynkowej, realizacji określonej inwestycji, strategii itd.) pod warunkiem jednak, że element stały będzie stanowił istotną wielkość i/lub część całkowitego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, przy czym zgodnie z ust. 5 część zmienna nie może przekraczać 50%, a m.in. w spółkach publicznych 100% wynagrodzenia podstawowego zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Należy uznać, że takie ukształtowanie wynagrodzenia spełnia badany warunek.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania.
Fragment:
Zakładając, że umowa przewiduje, że zarządzający korzysta z infrastruktury i organizacji wewnętrznej spółki (spełniony warunek pierwszy), ustalenie, że warunek drugi jest spełniony w praktyce sprowadza się do weryfikacji czy umowa cywilnoprawna przewiduje dla zarządzającego stałe wynagrodzenie. Jeżeli umowa przewiduje stałe wynagrodzenie nie można mówić o ponoszeniu ryzyka ekonomicznego przez zarządzającego. Jednocześnie rozpatrywany warunek będzie spełniony także jeżeli wynagrodzenie oprócz stałego elementu będzie zawierać element zmienny (np. wypłacany pod warunkiem i/lub w wysokości określonej realizacją wyznaczonych celów zarządczych, które mogą dotyczyć w szczególności kondycji finansowej spółki, jej pozycji rynkowej, realizacji określonej inwestycji, strategii itd.) pod warunkiem jednak, że element stały będzie stanowił istotną wielkość i/lub część całkowitego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, przy czym zgodnie z ust. 5 część zmienna nie może przekraczać 50%, a m.in. w spółkach publicznych 100% wynagrodzenia podstawowego zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Należy uznać, że takie ukształtowanie wynagrodzenia spełnia badany warunek.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie możliwości potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika
Fragment:
Ordynacja podatkowa, jak również Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (dalej: ..Rozporządzenie Ministra Finansów”), regulujące uprawnienie do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków, nie wskazuje terminu, w jakim płatnik może skorzystać z tego uprawnienia. Z tego też względu należy uznać, że płatnik może wykonać swoje uprawnienie – tj. potracić należne mu wynagrodzenie – nie tylko w okresie, za który przysługuje mu wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych. Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r. (znak: RS-7250-487/OP/O/98/ZB), w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń przysługujących płatnikowi raz na kwartał, czy też raz do roku. Zdaniem Wnioskodawcy termin skorzystania z uprawnienia do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, jest determinowany wyłącznie przepisami dotyczącymi terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu obniżenia kapitału zakładowego
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy wynagrodzenie otrzymane w związku z obniżeniem wartości nominalnej udziałów stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach od osób prawnych pomimo, iż nie zostało wymienione wprost w art. 10 ust 1 pkt 1-9 ustawy o CIT. Powyższy wniosek wynika z tego, że: katalog zawarty w art. 10 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o CIT ma jedynie charakter przykładowy, a nie enumeratywny, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę w przedmiotowym przepisie zwrotu „ w tym także ”, otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie jest związane z własnością udziałów w Spółce Zależnej, otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie w momencie jego wypłacenia będzie jego faktycznym przysporzeniem, którym będzie mógł dysponować. W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do dochodu powstałego w skutek otrzymania przez niego wynagrodzenia (środków pieniężnych) z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust 4 ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z treścią art. 22 ust 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, (...)
2017
6
gru

Istota:
Mając na uwadze przepis art. 30 ust. 1 pkt 15 updof, że podatek 70% nalicza się gdy wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - należy obliczyć wynagrodzenie otrzymane przez pracowników (z uwzględnieniem uwag poczynionych w odpowiedzi na poprzednie pytanie) w okresie sześciu miesięcy przed ustaniem stosunku pracy (zakładając, że zgodnie z umową pierwszym miesiącem wypłaty odszkodowania będzie pierwszy miesiąc następujący po ustaniu zatrudnienia). Może się okazać, ze stawka 70% będzie miała zastosowanie począwszy od 7-go miesiąca wypłaty odszkodowania, ale może być to również później w tych przypadkach, gdy pracownik otrzymał nagrodę czy premię, którą wlicza mu się do podstawy obliczenia wynagrodzenia za okres sześciu miesięcy poprzedzających wypłatę odszkodowania.
Fragment:
W ww. przepisie jest mowa o wysokości odszkodowania, która przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania. Kwestią budzącą w praktyce wątpliwości jest prawidłowe określenie elementów wchodzących w skład „ wynagrodzenia ”, albowiem pod tym pojęciem może kryć się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale również inne wypłaty należne i wypłacone pracownikowi. Zatem obok wynagrodzenia zasadniczego mogą być to np. nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej. W przepisach updof, które w cytowanym art. 30 ust. 1 pkt 15 posługują się pojęciem wynagrodzenia, nie ma legalnej definicji wynagrodzenia. W art. 12 ust. 1 updof jest mowa o tym, co uznaje się za przychody ze stosunku pracy, gdzie znajduje się przykładowy katalog świadczeń, takich jak wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, itd. Niemniej w świetle tych przepisów nie ma podstaw do tego, ażeby stawiać znak równości pomiędzy pojęciem „ wynagrodzenia ”, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 updof oraz katalogiem przychodów ze stosunku pracy o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof, mającym z założenia otwarty charakter (tj. nie zawiera on enumeratywnie wymienionej listy świadczeń).
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.