Wymiana walut | Interpretacje podatkowe

Wymiana walut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wymiana walut. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania transakcji wymiany waluty obcej, zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług wymiany waluty obcej oraz uznania transakcji wymiany waluty obcej za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT.
Fragment:
U. z 2015 poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania transakcji wymiany waluty obcej (EUR) – jest prawidłowe, zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług wymiany waluty obcej (EUR) – jest prawidłowe, uznania transakcji wymiany waluty obcej (EUR) za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wymiany waluty obcej (EUR), zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług wymiany waluty obcej (EUR), ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług wymiany waluty obcej (EUR) oraz uznania transakcji wymiany waluty obcej (EUR) za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: L. Sp. z o.o., spółka z siedzibą w Polsce <dalej: Spółka lub Wnioskodawca>, prowadzi działalność gospodarczą w branży telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej oraz satelitarnej. Generalnie, sprzedaż realizowana przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług <dalej: VAT>, w związku z czym Wnioskodawca jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT.
2016
20
mar

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu dokonywanych transakcji wymiany walut
Fragment:
W ramach wykonywanych czynności Bank prowadzi m.in. usługi pośrednictwa finansowego w zakresie wymiany walut. W przypadku transakcji w zakresie wymiany walut rzeczywistym wynagrodzeniem dla Banku jest kwota osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym wyniku na działalności w tym zakresie. Wymiana walut w Banku dokonywana jest m.in. w ramach transakcji: skupu i sprzedaży walut na rynku międzybankowym (również w konsekwencji rozliczenia zawartych transakcji pochodnych z rozliczeniem rzeczywistym), skupu i sprzedaży (wymiany) środków pieniężnych z klientami. Łączne wynagrodzenie Banku za dany okres rozliczeniowy stanowi dodatni wynik z transakcji wymiany walut. W związku z przedstawionym opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Wnioskodawca pragnie potwierdzić, czy w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. oraz w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania oraz na potrzeby obliczenia proporcji VAT, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Bank powinien uwzględniać jako wynagrodzenie z tytułu dokonywanych transakcji wymiany walut łączny dodatni wynik (zysk) na tych transakcjach w przyjętych okresach rozliczeniowych. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5.
2015
15
mar

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania (a jednocześnie wartości obrotu na potrzeby kalkulacji proporcji) w przypadku transakcji rzeczywistej (faktycznej) wymiany walut
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku transakcji rzeczywistej wymiany walut obrotem dla celów VAT (a jednocześnie wartością obrotu na potrzeby kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 Ustawy o VAT) jest ogólny wynik (zysk) zrealizowany przez Bank w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przepisy Ustawy o VAT nie wskazują jednoznacznie sposobu ustalania podstawy opodatkowania VAT w odniesieniu do transakcji w zakresie wymiany walut. W szczególności nowelizacja Ustawy o VAT, która z dniem 1 stycznia 2014 r. w miejsce art. 29 wprowadziła art. 29a, nie sprecyzowała kwestii ustalania wartości podstawy opodatkowania VAT w przypadku transakcji polegających na wymianie walut. Treść art. 29a Ustawy o VAT, która w ust. 1 wskazuje na generalną zasadę uznawania za podstawę opodatkowania „ wszystkiego, co stanowi zapłatę ” nie precyzuje, w jaki konkretnie sposób należy dokonać ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku transakcji dotyczących rzeczywistej wymiany walut. W szczególności brak jest kryteriów wyodrębnienia tych elementów, które w przypadku transakcji rzeczywistej wymiany walut, można uznać za „ wszystko, co stanowi zapłatę ”. Powyższa kwestia nie została również jednoznacznie rozstrzygnięta (...)
2015
22
sty

Istota:
Ustalenie obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut.
Fragment:
W związku z realizowanymi transakcjami wymiany walut Zainteresowany nie pobiera żadnych opłat czy prowizji, a wynagrodzenie stanowi różnica pomiędzy niższą ceną kupna a wyższą ceną sprzedaży danej waluty. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest ogólny dodatni wynik transakcji w danym okresie z tytułu transakcji zakupu i sprzedaży walut. Wobec powyższego obrót z tytułu świadczenia usług wymiany walut stanowi różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty obcej. Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut. Natomiast kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych została rozstrzygnięta odrębnym pismem. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2013
5
gru

Istota:
Wymiana walut w ramach kontraktu forward oraz działalności bieżącej. Usługa z art. 8 ust. 1 ustawy. Czynność podlegająca opodatkowaniu.
Fragment:
Tym samym, w związku z kupnem i sprzedażą walut po stronie Spółki może powstać zarówno dodatni, jak i ujemny ogólny wynik finansowy (w danym okresie), w zależności od warunków realizowanych transakcji i kształtowania się kursów walut (tj. tak jak przy każdej wymianie walut). Nabycie i sprzedaż waluty obcej przez Spółkę nie następuje po sztywnym kursie wymiany walut, gdyż strony transakcji nie ustalają sztywnych kursów wymiany walut. Spółka nabywa i sprzedaje waluty obce, w zależności od Jej bieżącego zapotrzebowania w zakresie regulowania Jej zobowiązań i otrzymywanych należności w walucie obcej. Trudno zatem dokładnie określić miesięczną częstotliwość wymiany walut. Aktualnie, Spółka dokonuje transakcji wymiany walut nie częściej niż raz w tygodniu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy czynności wymiany walut, które będą dokonywane przez Spółkę w ramach bieżącej wymiany walut oraz w formie kontraktów forward, pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, za prawidłowe należy uznać stanowisko, zgodnie z którym czynności wymiany walut, które będą dokonywane przez Spółkę w ramach bieżącej wymiany walut oraz w formie kontraktów forward, w celu uzyskania środków płatniczych w danej walucie niezbędnych m. in. do regulowania jej zobowiązań wyrażonych w tej walucie, pozostaną poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT w Spółce. Uzasadnienie Przepis art. 5 ust. 1 ustawy o podatku VAT, określa zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
2013
13
sie

Istota:
Wymiana walut w ramach kontraktu forward oraz działalności bieżącej. Usługa z art. 8 ust. 1 ustawy. Czynność podlegająca opodatkowaniu.
Fragment:
Tym samym, w związku z kupnem i sprzedażą walut po stronie Spółki może powstać zarówno dodatni, jak i ujemny ogólny wynik finansowy (w danym okresie), w zależności od warunków realizowanych transakcji i kształtowania się kursów walut (tj. tak jak przy każdej wymianie walut). Nabycie i sprzedaż waluty obcej przez Spółkę nie następuje po sztywnym kursie wymiany walut, gdyż strony transakcji nie ustalają sztywnych kursów wymiany walut. Spółka nabywa i sprzedaje waluty obce, w zależności od Jej bieżącego zapotrzebowania w zakresie regulowania Jej zobowiązań i otrzymywanych należności w walucie obcej. Trudno zatem dokładnie określić miesięczną częstotliwość wymiany walut. Aktualnie, Spółka dokonuje transakcji wymiany walut nie częściej niż raz w tygodniu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy czynności wymiany walut, które będą dokonywane przez Spółkę w ramach bieżącej wymiany walut oraz w formie kontraktów forward, nie będą uznawane przy obliczaniu tzw. współczynnika proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, czynności wymiany walut, które będą dokonywane przez Spółkę w ramach bieżącej wymiany walut oraz w formie kontraktów forward, jako czynności pozostające poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT (tj. niestanowiące ani dostawy towarów, ani świadczenia usług), nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu tzw. współczynnika proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku VAT.
2013
13
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko, iż usługi finansowe świadczone przez Spółkę na rzecz podmiotów zagranicznych będą opodatkowane poza Polską zgodnie z prawem kraju siedziby lub stałego miejsca prowadzanie działalności podmiotu zagranicznego?
Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na fakturach VAT dokumentujących świadczenie przez Spółkę usług finansowych na rzecz ww. podmiotów zagranicznych, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem obowiązany jest zamieścić: adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, ze podatek rozlicza nabywca, lub oznaczenie „odwrotne obciążenie” (reverse charge)?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2012 r. (data wpływu 15 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług polegających na wymianie walut i sposobu ich dokumentowania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2012 r., złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług polegających na wymianie walut i sposobu ich dokumentowania. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka zamierza świadczyć w ramach grupy kapitałowej usługi wymiany walut, polegające na możliwości zawierania przez spółki zależne z grupy kapitałowej natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych (FX spot), terminowych transakcji wymiany walut wymienialnych (FX forward) i transakcji na opcjach walutowych, bezpośrednio ze Spółką. Transakcje te są traktowane jako „ instrumenty finansowe ” w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ww. ustawy stanowi bowiem, iż „ instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są: (...) 2) niebędące papierami wartościowymi: (...) c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, (...)
2013
11
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.