Wymiana walut | Interpretacje podatkowe

Wymiana walut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wymiana walut. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zgodnie z art. 111 ust. 3b ustawy, Wnioskodawca świadcząc usługi w postaci wymiany walut, dla których podstawą opodatkowania jest marża (różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty obcej) powinien na kasie fiskalnej w momencie sprzedaży ewidencjonować całą wartość sprzedaży własnej tj. całą należność otrzymaną za sprzedanie waluty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Fragment:
Biorąc pod uwagę istniejącą linię orzeczniczą, podstawą opodatkowania VAT w przypadku usług wymiany walut jest osiągnięta przez podatnika marża, stanowiąca ogólny dodatni wynik z tytułu transakcji zakupu i sprzedaży walut, co jest zgodnie z praktyką stosowaną przez Spółkę. Konsekwentnie, zdaniem Spółki, w przypadku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy rejestrującej usług wymiany walut, należy - zgodnie z art. 111 ust. 3b Ustawy VAT - ewidencjonować całą kwotę, jaką otrzymuje kantor w związku ze sprzedażą waluty obcej. Art. 111 ust. 3b Ustawy VAT nie wymienia bezpośrednio usług wymiany walut, jednak regulacja ta ma zastosowanie do podatników, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża. Tym samym, zdaniem Spółki, niniejsza regulacja powinna mieć zastosowania do Spółki, jako podatnika świadczącego usługi wymiany walut, dla którego podstawą opodatkowania jest osiągnięta marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie sposobu ewidencjonowania na kasie fiskalnej usług wymiany walut
Fragment:
Biorąc pod uwagę istniejącą linię orzeczniczą, podstawą opodatkowania VAT w przypadku usług wymiany walut jest osiągnięta przez podatnika marża, stanowiąca ogólny dodatni wynik z tytułu transakcji zakupu i sprzedaży walut, co jest zgodnie z praktyką stosowaną przez Spółkę. Konsekwentnie, zdaniem Spółki, w przypadku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy rejestrującej usług wymiany walut, należy - zgodnie z art. 111 ust. 3b Ustawy VAT - ewidencjonować całą kwotę, jaką otrzymuje kantor w związku ze sprzedażą waluty obcej. Art. 111 ust. 3b Ustawy VAT nie wymienia bezpośrednio usług wymiany walut, jednak regulacja ta ma zastosowanie do podatników, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża. Tym samym, zdaniem Spółki, niniejsza regulacja powinna mieć zastosowania do Spółki, jako podatnika świadczącego usługi wymiany walut, dla którego podstawą opodatkowania jest osiągnięta marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2018
16
mar

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla transakcji wymiany walut
Fragment:
(...) Wymiany walut w ramach realizacji kontraktów walutowych swap; - zwane dalej, jako „ Wymiana walut ”. W przypadku transakcji w zakresie Wymiany walut, wynagrodzeniem Banku jest kwota osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym wyniku na działalności w tym zakresie. Jednocześnie, w niektórych przypadkach Wymiany walut Bank może pobierać dodatkowe wynagrodzenie w postaci określonej prowizji/opłaty z tytułu czynności Wymiany walut. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, Bank wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy podstawą opodatkowania VAT z tytułu dokonywania Wymiany walut (tj. kupna i sprzedaży walut) jest łączny dodatni wynik (zysk) z tytułu Wymiany walut (z uwzględnieniem dodatkowych prowizji/opłat pobieranych przez Bank z tytułu Wymiany walut) w przyjętym okresie rozliczeniowym (miesiącu)? Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania VAT z tytułu dokonywania Wymiany walut (tj. kupna i sprzedaży walut) jest łączny dodatni wynik (zysk) z tytułu Wymiany walut (z uwzględnieniem dodatkowych prowizji/opłat pobieranych przez Bank z tytułu Wymiany walut) w przyjętym okresie rozliczeniowym (miesiącu).
2017
30
gru

Istota:
Jeżeli Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jedynie pośredniczy w transakcjach wymiany walut pomiędzy użytkownikami prowadzonej przez Niego internetowej platformy (nie jest właścicielem pieniędzy wpłacanych do indywidualnych wirtualnych portfeli użytkowników), to przychodem uzyskanym z tego tytułu jest wartość prowizji należna Wnioskodawcy z tytułu przeprowadzonych transakcji pośrednictwa w zakresie kupna-sprzedaży walut.
Fragment:
Użytkownik może wydawać za pośrednictwem indywidualnego konta zlecenia wymiany walut, jednak wyłącznie do wysokości wpłaconej przez siebie kwoty, znajdującej się w wirtualnym portfelu. Zlecenie wymiany walut może zostać złożone przez użytkownika serwisu w każdym czasie. Zaznaczyć należy, że aby transakcja wymiany walut doszła do skutku, konieczne jest aby inni użytkownicy serwisu złożyli zlecenie przeciwne. Ponadto, w każdym czasie użytkownik może wycofać wpłacone środki pieniężne bez dokonania transakcji. Środki pieniężne wpłacane są przez użytkowników serwisu na wskazane im przez Wnioskodawcę rachunki bankowe. Dedykowane do tego celu rachunki bankowe prowadzone są w odrębnych walutach. Właścicielem rachunków bankowych jest Wnioskodawca. Służą one wyłącznie obsłudze transakcji zawieranych przez użytkowników serwisu i rozliczaniu tych transakcji. Dla prowadzonej przez siebie działalności operacyjnej Podatnik posiada odrębne konto bankowe. Środki pieniężne wpłacane przez użytkowników, znajdujące się w ich wirtualnych portfelach, są ich wyłączną własnością, aż do momentu kiedy na skutek przeprowadzonej transakcji, zostaną przekazane innemu użytkownikowi serwisu bądź zwrócone ich właścicielowi, zgodnie ze złożoną przez niego dyspozycją (tzn. zwrócone ich właścicielowi bez dokonania transakcji).
2017
11
lis

Istota:
W zakresie uznania transakcji wymiany walut za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT oraz braku uwzględniania ich obrotu przy ustalaniu proporcji sprzedaży
Fragment:
Wnioskodawca będzie pełnił rolę spółki zarządzającej procesem wymiany walut dla pozostałych Uczestników, a jednocześnie jedynej spółki świadczącej usługi wymiany walut. Należy zatem stwierdzić, że działalność Spółki w zakresie transakcji wymiany walut wpisana jest w zakres obowiązków Spółki jako jedynej spółki dokonującej wymiany walut. Świadczenie usług wymiany walut spółkom z Grupy stanowi dodatkowy rodzaj działalności gospodarczej, występujący obok działalności podstawowej – produkcja i sprzedaż napojów. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że nie jest w stanie dokładnie określić jaki będzie dokładnie udział zaangażowania aktywów Wnioskodawcy w zakresie świadczenia usług wymiany walut w ogólnych obrotach przedsiębiorstwa Spółki w całym bieżącym roku podatkowym oraz w kolejnych latach. Jednakże, świadczenie usług wymiany walut uzależnione jest i będzie od jednostkowego zapotrzebowania na takie transakcje u Wnioskodawcy lub jednego z Uczestników, stąd konkretne kwoty zaangażowanych środków mogą się wahać pomiędzy poszczególnymi latami podatkowymi. Dla przykładu, kwota walut obcych wymienionych w 2016 roku przez Spółkę w stosunku do jej przychodów wynosiła ok. 2,5% tych przychodów.
2017
10
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany walut
Fragment:
Jednym z narzędzi zarządzania zasobami walut mają być transakcje bezpośredniej wymiany walut pomiędzy Uczestnikami, polegające na tym, że jedna ze spółek nabywa lub sprzedaje walutę obcą w transakcji z inną spółką po ustalonym kursie, z zachowaniem rynkowej ceny wymiany (dalej: „ Transakcje ”). Wnioskodawca będzie pełnił rolę spółki zarządzającej procesem wymiany walut dla pozostałych uczestników, a jednocześnie będzie pełnił role jedynej spółki świadczącej usługi wymiany walut. Z tytułu transakcji, Wnioskodawca podobnie jak pozostali Uczestnicy, nie będzie uzyskiwał/uiszczał prowizji, opłat ani innego rodzaju wynagrodzenia, poza ceną. Przy realizacji wymiany waluty może powstać wynik dodatni lub ujemny, wynikający z różnic kursowych. Z treści wniosku wynika, że opisana w nim wymiana walut przyjemnie również charakter sprzedaży. Jakkolwiek przedmiotem niniejszej interpretacji jest zagadnienie w podatku od czynności cywilnoprawnych, to w opisanej sytuacji w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższe transakcje będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221; dalej ustawa o VAT) lub czy przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia opisanej sprzedaży (umowy sprzedaży) podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
2
wrz

Istota:
Opodatkowania transakcji wymiany waluty obcej, zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług wymiany waluty obcej oraz uznania transakcji wymiany waluty obcej za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT.
Fragment:
U. z 2015 poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania transakcji wymiany waluty obcej (EUR) – jest prawidłowe, zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług wymiany waluty obcej (EUR) – jest prawidłowe, uznania transakcji wymiany waluty obcej (EUR) za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wymiany waluty obcej (EUR), zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług wymiany waluty obcej (EUR), ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług wymiany waluty obcej (EUR) oraz uznania transakcji wymiany waluty obcej (EUR) za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: L. Sp. z o.o., spółka z siedzibą w Polsce <dalej: Spółka lub Wnioskodawca>, prowadzi działalność gospodarczą w branży telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej oraz satelitarnej. Generalnie, sprzedaż realizowana przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług <dalej: VAT>, w związku z czym Wnioskodawca jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT.
2016
20
mar

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu dokonywanych transakcji wymiany walut
Fragment:
W ramach wykonywanych czynności Bank prowadzi m.in. usługi pośrednictwa finansowego w zakresie wymiany walut. W przypadku transakcji w zakresie wymiany walut rzeczywistym wynagrodzeniem dla Banku jest kwota osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym wyniku na działalności w tym zakresie. Wymiana walut w Banku dokonywana jest m.in. w ramach transakcji: skupu i sprzedaży walut na rynku międzybankowym (również w konsekwencji rozliczenia zawartych transakcji pochodnych z rozliczeniem rzeczywistym), skupu i sprzedaży (wymiany) środków pieniężnych z klientami. Łączne wynagrodzenie Banku za dany okres rozliczeniowy stanowi dodatni wynik z transakcji wymiany walut. W związku z przedstawionym opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Wnioskodawca pragnie potwierdzić, czy w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. oraz w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania oraz na potrzeby obliczenia proporcji VAT, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Bank powinien uwzględniać jako wynagrodzenie z tytułu dokonywanych transakcji wymiany walut łączny dodatni wynik (zysk) na tych transakcjach w przyjętych okresach rozliczeniowych. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5.
2015
15
mar

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania (a jednocześnie wartości obrotu na potrzeby kalkulacji proporcji) w przypadku transakcji rzeczywistej (faktycznej) wymiany walut
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku transakcji rzeczywistej wymiany walut obrotem dla celów VAT (a jednocześnie wartością obrotu na potrzeby kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 Ustawy o VAT) jest ogólny wynik (zysk) zrealizowany przez Bank w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przepisy Ustawy o VAT nie wskazują jednoznacznie sposobu ustalania podstawy opodatkowania VAT w odniesieniu do transakcji w zakresie wymiany walut. W szczególności nowelizacja Ustawy o VAT, która z dniem 1 stycznia 2014 r. w miejsce art. 29 wprowadziła art. 29a, nie sprecyzowała kwestii ustalania wartości podstawy opodatkowania VAT w przypadku transakcji polegających na wymianie walut. Treść art. 29a Ustawy o VAT, która w ust. 1 wskazuje na generalną zasadę uznawania za podstawę opodatkowania „ wszystkiego, co stanowi zapłatę ” nie precyzuje, w jaki konkretnie sposób należy dokonać ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku transakcji dotyczących rzeczywistej wymiany walut. W szczególności brak jest kryteriów wyodrębnienia tych elementów, które w przypadku transakcji rzeczywistej wymiany walut, można uznać za „ wszystko, co stanowi zapłatę ”. Powyższa kwestia nie została również jednoznacznie rozstrzygnięta (...)
2015
22
sty

Istota:
Ustalenie obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut.
Fragment:
W związku z realizowanymi transakcjami wymiany walut Zainteresowany nie pobiera żadnych opłat czy prowizji, a wynagrodzenie stanowi różnica pomiędzy niższą ceną kupna a wyższą ceną sprzedaży danej waluty. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest ogólny dodatni wynik transakcji w danym okresie z tytułu transakcji zakupu i sprzedaży walut. Wobec powyższego obrót z tytułu świadczenia usług wymiany walut stanowi różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty obcej. Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut. Natomiast kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych została rozstrzygnięta odrębnym pismem. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2013
5
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.