ITPB3/4510-724/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym opisana transakcja ma charakter wymiany udziałów, a co za tym idzie spółka operacyjna nie będzie miała obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w wysokości wartości udziałów spółki cypryjskiej wniesionych do spółki operacyjnej przez Wnioskodawcę, jako wkład niepieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki operacyjnej?
ITPB3/4510-724/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. spółka kapitałowa
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce cypryjskiej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.).

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca zamierza utworzyć jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę operacyjną) z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka operacyjna obejmie następnie udziały w istniejącej spółce cypryjskiej stanowiącej odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze, w której Wnioskodawca posiadać będzie 90 % udziałów.

Objęcie udziałów przez spółkę operacyjną w spółce cypryjskiej nastąpi w drodze transakcji wymiany udziałów, w ramach której spółka operacyjna podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki operacyjnej, zaś Wnioskodawca wniesie do spółki operacyjnej na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki wkład niepieniężny w postaci 90 % udziałów Wnioskodawcy w spółce cypryjskiej.

Spółka operacyjna w zamian za wniesione aportem udziały spółki cypryjskiej wyda Wnioskodawcy udziały we własnym podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez spółkę operacyjną udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów spółki cypryjskiej wniesionych aportem. W zamian za aport w postaci udziałów spółki cypryjskiej Wnioskodawca nie otrzyma od spółki operacyjnej żadnych świadczeń pieniężnych (dopłat). Na skutek aportów wniesionych przez Wnioskodawcę spółka operacyjna uzyska bezwzględną większość prawa głosów w spółce cypryjskiej.

W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano, że udziały w spółce cypryjskiej zostaną wniesione przez Wnioskodawcę aportem do spółki operacyjnej w ramach jednej transakcji. Wskazano również, że firma spółki operacyjnej brzmi X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jej jedynym wspólnikiem jest Wnioskodawca. Siedzibą spółki jest X, adres siedziby spółki znajduje się przy ul. X. W dniu 15 lutego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy , spółka posiada NIP i REGON.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 1.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym opisana transakcja ma charakter wymiany udziałów, a co za tym idzie spółka operacyjna nie będzie miała obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w wysokości wartości udziałów spółki cypryjskiej wniesionych do spółki operacyjnej przez Wnioskodawcę, jako wkład niepieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki operacyjnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie będzie miała miejsce wymiana udziałów, o której traktuje art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego, po stronie spółki operacyjnej nie wystąpi przychód z tytułu nabycia udziałów spółki cypryjskiej.

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że zasady dotyczące przychodów powstających w ramach transakcji wymiany udziałów uregulowane zostały w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
 • do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z powyższego wynika, że cytowany wyżej przepis wprowadza zasadę, zgodnie z którą czynność wymiany udziałów - przy spełnieniu wskazanych w tym artykule warunków - nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Dodatkowo wskazać należy, że transakcja wymiany udziałów jest jedną z operacji, do których odnosi się Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 2 lit. e) Dyrektywy 2009/133/WE, „wymiana udziałów” oznacza czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papiery wartościowe, papierów wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych.

Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego spółka operacyjna obejmie udziały w spółce cypryjskiej w procesie wymiany udziałów, w wyniku czego:

 • Wnioskodawca wniesie do spółki operacyjnej wkład niepieniężny w postaci udziałów, które posiadać będzie w spółce cypryjskiej;
 • spółka operacyjna na skutek wkładu niepieniężnego Wnioskodawcy osiągnie bezwzględną większość praw głosu w spółce cypryjskiej;
 • w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, spółka operacyjna wyda Wnioskodawcy, jako udziałowcowi spółki cypryjskiej wyemitowane udziały we własnym kapitale podwyższonym wskutek wniesienia wkładu; wartość tych udziałów odpowiadać będzie wartości rynkowej udziałów spółki cypryjskiej,
 • w związku z realizowaną transakcją wymiany udziałów Wnioskodawca nie otrzyma żadnej zapłaty w gotówce.

Ponadto, przedmiotowa transakcja wymiany udziałów nastąpi pomiędzy podmiotami podlegającymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia a w wyniku wymiany udziałów spółka operacyjna uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce cypryjskiej.

Mając zatem na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie będzie miała miejsce wymiana udziałów, o której traktuje art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego po stronie spółki operacyjnej nie wystąpi przychód z tytułu nabycia udziałów spółki cypryjskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i że nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników lub dla spółki.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie różniło się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.