ITPB3/4510-395/15/PW | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, otrzymanych w formie aportu od jej wspólników w ramach tzw. wymiany udziałów opisanej w stanie faktycznym, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie na moment sprzedaży tych udziałów kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez wspólników Spółki Zależnej w zamian za aport?
ITPB3/4510-395/15/PWinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. wymiana udziałów
  3. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wspólnikami Wnioskodawcy są w chwili obecnej dwie osoby fizyczne. Prawdopodobnie w przyszłości wspólnicy Wnioskodawcy staną się udziałowcami innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej (dalej: „Spółka Zależna”). Wspólnicy Wnioskodawcy nie wykluczają, że w przyszłości mogą wspólnie dokonać wniesienia udziałów w Spółce Zależnej do spółki będącej Wnioskodawcą, w wyniku czego Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki Zależnej.

Wnioskodawca najprawdopodobniej zostanie wspólnikiem Spółki Zależnej w wyniku transakcji wymiany udziałów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, która to transakcja wymiany udziałów będzie polegała na tym, że Wnioskodawca nabędzie od dwóch Wspólników Spółki Zależnej posiadane przez nich udziały (reprezentujące łącznie 100% wartości kapitału zakładowego Spółki Zależnej), natomiast wspólnicy Spółki Zależnej w zamian otrzymają nowe udziały Wnioskodawcy, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Przedmiotowa transakcja będzie przeprowadzona w następstwie podjęcia przez wspólników Wnioskodawcy jednomyślnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy oraz o pokryciu wyemitowanych udziałów w drodze wniesienia przez wspólników Spółki Zależnej aportu w postaci udziałów Spółki Zależnej. W wyniku opisanej transakcji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy i wniesienia aportem udziałów Spółki Zależnej, Wnioskodawca uzyska 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, a tym samym bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej.

W zamian za aport w postaci udziałów Spółki Zależnej, jej dotychczasowi wspólnicy obejmą nowe udziały w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, których nominalna wartość będzie odpowiadała rynkowej wartości udziałów Spółki Zależnej będących przedmiotem aportu.

Wnioskodawca nie wyklucza, że po realizacji wymiany udziałów opisanej powyżej, może zdecydować się zbyć na rzecz podmiotu trzeciego całość bądź cześć udziałów Spółki Zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, otrzymanych w formie aportu od jej wspólników w ramach tzw. wymiany udziałów opisanej w stanie faktycznym, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie na moment sprzedaży tych udziałów kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez wspólników Spółki Zależnej w zamian za aport...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku ewentualnej sprzedaży przez niego całości bądź części udziałów Spółki Zależnej, otrzymanych przez w formie aportu, kosztem uzyskania przychodów na moment sprzedaży udziałów Spółki Zależnej, będzie dla Wnioskodawcy kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez wspólników Spółki Zależnej w zamian za aport w postaci udziałów tejże spółki.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W przypadku wniesienia przez wspólników Spółki Zależnej aportem udziałów tej spółki do Wnioskodawcy będzie miała miejsce wymiana udziałów, o której mowa w zacytowanym przepisie, uregulowana w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynikać to będzie z faktu, iż wszystkie warunki, o których mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymiany udziałów, będą spełnione w planowanej transakcji.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku ewentualnego zbycia przez niego w całości bądź części udziałów Spółki Zależnej, otrzymanych w formie aportu w następstwie planowanej operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów Spółki Zależnej, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości własnych udziałów wydanych dotychczasowym wspólnikom Spółki Zależnej w ramach operacji wymiany udziałów.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdzają przykładowo interpretacje indywidualne wydane:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.