IPPB5/423-936/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy wartość udziałów A., które zostaną objęte przez J. od dotychczasowych wspólników A. w ramach planowanej transakcji „wymiany udziałów” nie będzie stanowić przychodu Spółki podlegającego opodatkowaniu CIT na moment objęcia tych udziałów?
IPPB5/423-936/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. wartość nominalna
 2. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji wymiany udziałów –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: J. lub Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski. Wyłącznym wspólnikiem J. jest spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Cypru - S. (dalej: S.), która jest również jednym z udziałowców A. Sp. z o.o. (dalej: A.), spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski, której głównym składnikiem majątku jest nieruchomość zabudowana położona na terytorium Polski. S. posiada 6.651.300 udziałów w kapitałę zakładowym A., co odpowiada 21,25% ogółu udziałów tej spółki.

Pozostałymi wspólnikami A. są:

 1. T. B.V. (dalej: T.) - spółka kapitałowa będąca rezydentem podatkowym Malty - posiadająca 63,75% udziałów w A. oraz
 2. W. Spółka z.o.o. (dalej: W.) - spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Polski - posiadająca 15% udziałów w A.

Obecnie S., T. oraz W. rozważają zmianę struktury własnościowej A. poprzez przeprowadzenie tzw. „wymiany udziałów”, tj. transakcji, w ramach której udziały posiadane przez te podmioty w A. zostałyby wniesione w drodze wkładu niepieniężnego do J. Rozważane jest przeprowadzenie następujących działań:

 1. Kapitał zakładowy J. zostałby podwyższony poprzez emisję nowych udziałów, które zostałyby objęte przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez T. w A..
  Wartość nominalna udziałów Spółki objętych przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez tę spółkę w A. byłaby równa wartości nominalnej udziałów A. będących przedmiotem aportu.
  W wyniku tej transakcji J. nabyłaby bezwzględną większość udziałów oraz praw głosu w A. (tj. 63,75% udziałów i praw głosu w A.).
 2. Po dokonaniu aportu udziałów posiadanych obecnie w A. przez T., kapitał zakładowy J. zostałby podwyższony poprzez emisję nowych udziałów, które zostałyby objęte przez S. oraz W. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez te spółki w A.

Wartość nominalna udziałów J., które zostałyby objęte przez S. i W. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez te podmioty w A. byłaby równa wartości nominalnej udziałów A. będących przedmiotem aportów.

W konsekwencji rozważanej transakcji, J. stanie się się wyłącznym udziałowcem A., a obecni wspólnicy A. (tj, T., S. oraz W.) staną się udziałowcami J.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wartość udziałów A., które zostaną objęte przez J. od dotychczasowych wspólników A. w ramach planowanej transakcji „wymiany udziałów” nie będzie stanowić przychodu Spółki podlegającego opodatkowaniu CIT na moment objęcia tych udziałów...
 2. Czy podwyższenie kapitału zakładowego J. w związku z wniesieniem przez T., S. i W. udziałów posiadanych przez te podmioty w A. do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 1.

W zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy uznać, że wartość udziałów A., które zostaną objęte przez J. od dotychczasowych wspólników A. w ramach planowanej transakcji „wymiany udziałów” nie będzie stanowić przychodu Spółki podlegającego opodatkowaniu CIT na moment objęcia tych udziałów.

Zdaniem J., wartość udziałów A., które zostaną objęte przez Spółkę od dotychczasowych wspólników A. w ramach planowanej transakcji „wymiany udziałów” nie będzie stanowić przychodu Spółki podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej ustawa o CIT) na moment objęcia tych udziałów przez J.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom lej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Jak wynika z brzmienia wskazanej regulacji, wartość udziałów objętych w wyniku wkładu niepieniężnego nie będzie stanowić przychodu spółki obejmującej te udziały, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 1. zarówno spółka wnosząca aport (w postaci udziałów) jak i spółka, do której aport jest wnoszony podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w jednym z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. w wyniku transakcji spółka nabywająca udziały (tj. spółka, do której wnoszony jest aport):
  • nabędzie bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały nabywa lub
  • zwiększy posiadaną bezwzględną większość praw głosu w tej spółce.

W analizowanym przypadku wskazane warunki zostaną spełnione. W szczególności:

 • zarówno J. (spółka obejmująca udziały) jak i obecni wspólnicy A. (którzy będą wnosić udziały posiadane w tej spółce w drodze wkładu niepieniężnego do J. 4) podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwach członkowskich Unii Europejskiej (J. oraz W. w Polsce, T. na terytorium Malty a S. na terytorium Cypru);
 • jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, pierwszym podmiotem, który dokona aportu udziałów posiadanych w A. do J. będzie T. Tym samym, w wyniku tej transakcji J. nabędzie bezwzględną większość udziałów oraz praw głosu w A.;
 • w konsekwencji, w wyniku wniesienia udziałów A. do J. przez S. oraz przez W., Spółka będzie zwiększać posiadaną bezwzględną większość udziałów / praw głosu w A. (którą nabędzie w wyniku aportu dokonanego przez T.).

W związku z powyższym, w opinii Spółki, w analizowanym przypadku spełniono zostaną przesłanki art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, a tym samym, wartość nominalna udziałów A., które zostaną objęte przez Spółkę w wyniku „wymiany udziałów” nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT po stronie Spółki na moment objęcia tych udziałów.

Prezentowane przez Spółkę stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z 13 listopada 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1046/13/CzP) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „(...) transakcja wymiany udziałów, polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawcę do Spółki celowej akcji Spółki zależnej, dających bezwzględną większość praw głosów w tej spółce, w zamian za objęcie udziałów Spółki celowej, nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy/Spółki celowej - tj. pozostanie neutralna podatkowo na dzień jej dokonania”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wartość nominalna
IPPB3/4510-382/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

wymiana udziałów
IBPB-1-2/4510-219/15/AnK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.